Brosjyre om Difis arbeid med digital opplæring

Direktoratet for forvaltning
og IKT tilbyr et felles
digitalt opplæringstilbud
der vi skal utvikle, dele og
gjenbruke de beste digitale
læringsressursene.
FELLES KOMPETANSELØFT
I STATEN
Difi skal i samarbeid med statlige virksomheter produsere
sentrale, digitale opplæringstiltak og etablere en felles
læringsplattform i staten.
Vi skal tilby statlige virksomheter og ansatte et variert tilbud
av digitale læringsressurser som kan benyttes uavhengig av
tid og sted og uten begrensninger på antall deltakere. I tråd
med Difis læringssyn vil vi legge til rette for at de digitale
opplæringstiltakene enkelt kan brukes i virksomhetsinterne
opplæringstilbud.
MER OG BEDRE
OPPLÆRING
Digitalisering av feltet læring og kompetanseutvikling gir oss
et stadig større mulighetsrom. Fordelene er mange:
• Et e-læringskurs kan tas hvor som helst og når som helst, det gir fleksibilitet og god mulighet for koordinering med andre viktige oppgaver.
• Et e-læringskurs krever ikke store delegasjoner av ansatte som reiser på kurs, men kan gjennomføres på stedet.
• Når man får tilgang til sentralt utviklede kurs på tema som gir generell forvaltningskompetanse, vil dette kunne fri-
gjøre ressurser til kompetanseutviklingstiltak på områder som er del av virksomhetens kjerneområder.
• Digitale læringsressurser er mer enn bare e-læringskurs og byr på varierte, aktiviserende og motiverende metoder for læring. De kan brukes individuelt og i samarbeid med andre.
I sum kan digital opplæring bidra til smartere og mer
strategisk kompetanseutvikling internt i virksomhetene.
TILBUD OM DIGITALE
LÆRINGSRESSURSER
Difi tilbyr per nå følgende digitale opplæringsprogrammer:
•
•
•
•
•
Å starte i staten – et introduksjonsprogram for nyansatte
i staten
Sats – nettkurs for nye ledere
Helt sjef! – digitalt verktøy for ledergrupper
Snakk om utvikling – medarbeidersamtalen i staten
Får Walter lov? – e-læringskurs om forvaltningsloven
Kursene finner du på Difis nettsider og de er gratis å ta i bruk
for alle som ønsker det.
13. MAI 2015 LANSERER DIFI
TRE NYE E-LÆRINGSKURS:
• Innsyn – e-læringsmagasin om offentleglova
• Finn veien – e-læringskurs om å styre digitaliseringsprosjekter
• Er det sikkert? – e-læringskurs om informasjonssikkerhet for ledere
I 2016 vil vi lansere kurs i klart språk, offentlige anskaffelser
og om «den vanskelige samtalen». Det vil også komme kurs i
samarbeidskompetanse og medbestemmelse og bruk av digitale
læringsressurser. Vi vil fylle på med flere nye kurs i 2017 og
2018. Temaene velger vi ut etter grundige behovsvurderinger.
Difi utvikler også andre digitale læringsressurser.
Se difi.no/kurs-og-arrangementer.
ET KOMPETANSELØFT
FOR ALLE
Difi ønsker å motivere statlige virksomheter til å tenke enda
mer strategisk rundt arbeidet med kompetanseutvikling,
og som en forlengelse av dette, gjøre mer bruk av digitale
læringsressurser.
Det finnes en rekke gode og sterke fagmiljøer som arbeider
med strategisk kompetanseutvikling, men det er for liten
grad av kunnskapsdeling. Mange virksomheter har ikke tatt i
bruk digitale læringsressurser, samtidig er de som har tatt det
i bruk entusiastiske og ønsker å bruke det i større grad.
I Difi vil vi legge til rette for at hele offentlig forvaltning kan
ta del i den raske utviklingen på læringsfeltet. Vi ønsker også
at offentlig sektor skal få mulighet til å være helt i front av
denne utviklingen. Vi er derfor opptatt av å levere digitale
læringsressurser av høy kvalitet, i tillegg til at de dekker
kompetansebehov som er felles og tverrgående for
forvaltningen.
Difi tilbyr arenaer for deling av kunnskap, og hvor HR-miljøene
kan hente ny inspirasjon og konkrete løsninger.
EN FELLES LÆRINGSPLATTFORM FOR
LÆRING, DELING OG
KOMPETANSESTYRING
En velfungerende infrastruktur er vesentlig for å få til et felles
kompetanseløft gjennom bruk av digitale læringsressurser.
Vi ønsker å etablere en felles arena for læring der hele staten
kan finne og dele innhold, og som også skal bidra til å gjøre
statlige virksomheters kompetansestyring mer målrettet og
effektiv.
Difi jobber med en felles infrastruktur for digitale læringsressurser. Frem til denne er på plass vil vi bruke en interimløsning basert på LMS-et Moodle.
KONTAKT
e-post: [email protected]
Nettside: www.difi.no
Twitter: @digital_laering
#pånettmedlæring