Møtereferat Brukerutvalgsmøte 29. januar 2014 - Likestillings

Møtereferat
Brukerutvalgsmøte 29. januar 2014
Dato/kl:
29. januar kl. 13-15:00
Ordstyrer:
Sunniva
Referent:
HW
Deltakere:
Avbud/møtte
ikke
Sted: LDOs lokaler
ARS- Ervin Kohn (for Rune Berglund Steen)
JURK- Marta Trzcinska
Krisesentersekreteriatet- Lone Alice Johansen
WSO- Hege Orefellen (foreløpig)
LLH- Bård Nylund
MA- John Jeanette Solstad Remø
Norges Handikapforbund- Arne Lein
OMOD- Aki de Leon
Samisk kvinneforum- Gudrun E.E. Lindi
Statens seniorråd- Eyvind Frilseth(foreløpig)
MiRA
Ressurssenter for menn
Samarbeidsrådet for tros- og livssyn
Unge funksjonshemmede
Tema
Oppstartsmøte for brukerutvalget!
Sunniva presenterte forventninger til samarbeidet og arbeidet i 2014, se vedlegg.
Hun understreket viktigheten av å ha et brukerutvalg. Gjennom samarbeidet i utvalget
vil ombudet øke sin kunnskap om tendenser og konkret erfaring med diskriminering.
Dette er viktig fordi vi vet at mange selv ikke kommer til ombudet med sin erfaring.
Nærheten til virkeligheten og diskrimineringen som skjer, bidrar til å gi ombudets
arbeid mer tyngde og troverdighet og gjør LDO mer treffsikker. Sammensetningen av
utvalget reflekterer hva ombudet står for og jobber med.
Sunniva ønsker seg et utvalg som påvirker, provoserer, berører og endrer ombudets
arbeid. I tillegg vil brukerutvalgsfelleskapet kunne utvikle oss, vi kan lære av
hverandre og stå sterkere sammen om et felles mål. Sivilt samfunn spiller en viktig
rolle i ethvert endringsarbeid.
Vi står foran et viktig år i likestillings- og diskrimineringsarbeidet. Regjeringen jobber
med en ny universell diskriminerings lov. Møteplanen reflekterer noen temaer som
Likestillings- og diskrimineringsombudet | Mariboesgt. 13, 4. etg. Pb 8048 Dep, 0031 Oslo | Tlf (+47) 23 15 73 00 |
Faks (+47) 23 15 73 01 | E-post: [email protected] | www.ldo.no | Org. Nr. 988 681 873
ombudet særlig ønsker å involvere brukerutvalget i, se vedlegg. I tillegg markerer vi i
likestillingsåret 2014 grunnlovsjubileet som nettopp bør handle om deltakelse,
likeverd og den demokratiske utfordringen som all utestengelse fra felleskapet
innebærer.
Ombudet ser regjeringens arbeid med ny universell diskriminerings lov som en viktig
likestillingsbegivenhet. Ombudet er alt i gang med å planlegge LDOs arbeid i den
forbindelse og seniorrådgiver Margrethe Søbstad ga derfor en kort orientering om
dette arbeidet. Hun understreket at regjeringen foreløpig holder kortene tett, men at
vi jobber tett med vårt nettverk for å være rustet til å bidra aktivt inn i dette arbeidet.
Ombudet holder et særlig fokus på tre sentrale elementer ved ny lov:
1. Ny lov må sikre og styrke det forebyggende arbeidet gjennom en klar
lovhjemmel (inklusive indirekte diskriminering) og klare plikter
2. Loven må virke preventivt ved at diskriminering svir og får konsekvenser for
den som gjør det, gjennom at loven angir sanksjoner og ved at det er enkelt (og
gratis) å få behandlet en sak
3. Loven må ha et eksplisitt vern og konkret angi utsatte grupper.
Sunniva understreket at det er svært viktig å sørge for at diskriminering får
konsekvenser for dem som diskriminerer. I dag bærer den diskriminerte altfor mye av
byrden, mens den som diskriminerer stort sett kan fortsette som før.
Kommunikasjonssjef i LDO, Randi Eriksrud, delte ut kontaktinformasjon og
oppfordret alle til å si ifra og ta kontakt om saker som de ønsket å dele med ombudet,
[email protected]
Organisasjonene presenterte deretter kort sin organisasjons arbeid og sin motivasjon
for å sitte i ombudets brukerutvalg. Flere var opptatt av verdien av å kunne diskutere
likestilling og diskriminering i et bredt sammensatt utvalg og den gjensidige
betydningen og nytten det er å få nye perspektiver på diskriminering, også for
organisasjonenes eget arbeid. Gjennomgangen synliggjorde ikke minst den solide og
faglige relevante kompetansen som brukerutvalget kan by på. Flere fremhevet også at
utvalgsarbeidet kunne bidra til en større grad av synlighet for det arbeidet som gjøres i
organisasjonene på likestillings- og diskrimineringsfeltet.
Ombudet evaluerte arbeidet i det forrige brukerutvalget i 2013. Brukerutvalgets
organisasjoner foreslo da flere former for mer gjensidig samarbeid mellom
organisasjonene og med ombudet, ut over deltakelse på møter (felles kronikker,
artikler i fagblad, hospitering, deling av kunnskap i organisasjoner og nettverk).
Organisasjonene oppfordres konkret til å komme med forslag og initiativ til slike
aktiviteter fremover (ta gjerne kontakt med Heidi [email protected] om dette)
2
3