Ny gang- og sykkelveg langs fv.120 på strekningen Bråtesletta – Ask

NÆRINFORMASJON DESEMBER 2014
Fra Bråtesletta (Foto: Dimitris Chryssafis)
Ny gang- og sykkelveg langs fv.120 på
strekningen Bråtesletta – Ask
Statens vegvesen og Gjerdrum kommune skal bygge 2 km ny gang-/sykkelveg på
vestsiden av fylkesveg 120 på strekningen Bråtesletta - Ask i Gjerdrum kommune.
Ved eksisterende rundkjøring sør for Ask sentrum planlegges det innfartsparkering.
Like ved Bråtestubben skal ny gangkulvert bygges for planskilt kryssing av fylkesvegen. På hele strekningen skal det etableres nytt kommunalt vann- og avløpsanlegg.
Bussholdeplasser ved Bråtesletta, Fjellstadtangen,
Asmyr og Holmen oppgraderes fra busslommer til
bussholdeplasser der kravene til universell utforming er ivaretatt.
Avkjørsel ved Frognerveien saneres og Ulvedal bru
utvides.
Bakgrunnen for vegprosjektet er å bygge en sammenhengende og funksjonell gang- og sykkelvegforbindelse mellom Bråtesletta og Ask, som innpasses i et overordnet gang- og sykkelveg system langs
fylkesveg 120. På strekningen er det ikke noe tilbud for myke trafikanter. Statens vegvesen og Gjerdrum kommune ønsker derfor å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten for disse gruppene.
KONTAKTPERSON:
Dimitris Chryssafis
Statens vegvesen
Mobil 911 30 281
Arbeider som krever envegstrafikk i rushtider for
biltrafikk morgen og kveld på fv. 120, skal foregå i
tidsrommet 15. juni 2015 til 15. august 2015.
SPRENGNINGER. I anleggsperioden skal det gjennomføres noen sprengningsarbeider. Trafikken vil
da bli midlertidig stanset. Sprengningsarbeider vil
bli gjennomført på dagtid. Statens vegvesen gjennomfører kontrollmålinger som sikrer at grenseverdiene overholdes.
REDUSERT HASTIGHET. I anleggsperioden vil kjørebanen være noe smalere og hastigheten blir satt ned
gjennom anleggsområdet. Av hensyn til sikkerheten
både for trafikantene og arbeiderne bes trafikantene overholde skiltet hastighet på strekningen.
14-2390 [email protected]
TIDSPERIODE OG KOSTNADER. Arbeidet starter nå
i desember og skal være ferdig tredje kvartal 2016.
Akershus fylkeskommune finansierer gang- og sykkelvegen. Gang- og sykkelvegen langs fv. 120 har en
kostnadsramme på 65,1 mill. kroner. Utfra Park og
Anlegg sitt tilbud forventes totalkostnadene å bli ca.
58 mill. kroner. I tillegg kommer vann- og avløpsarbeider for kommunen for ca. 15 mill. kroner.
ARBEIDSTIDER. Arbeidstidene kan variere gjennom byggeperioden, men arbeidene vil i hovedsak
skje på hverdager innenfor tidsrommet kl. 06.00 til
kl. 22.00. I denne perioden må det påregnes noe
støy og rystelser i nærheten av anleggsområdet.
Dersom det blir nødvendig å gjøre støyende arbeider utenfor disse tidsrommene, vil dette bli spesielt
informert om.