søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og

Saksbehandler:
Telefon direkte:
Vår dato:
Vår referanse:
Ihht. liste
Stian Hangaas
+47 98261644
19.05.2015
14/04513-2
Deres dato
Deres referanse:
Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv
lufthavn, Banak
Avinor AS har i brev datert 17. desember 2014 søkt om fornyelse av konsesjon for å drive og
inneha Lakselv lufthavn, Banak.
1. Bakgrunn
Avinor AS fikk ved Luftfartstilsynets vedtak 7. juni 2005 konsesjon til å drive og inneha Lakselv
lufthavn, Banak. Konsesjonen ble gitt med 10 års varighet, frem til og med 1. juli 2015.
Da søknad om konsesjon er mottatt mer enn seks måneder før utløpet av gjeldende konsesjon
forlenges gjeldende konsesjon frem til søknaden er avgjort, jf. forskrift 11. januar 2007 nr. 40
om konsesjon for landingsplasser (heretter konsesjonsforskriften) § 14 (4).
2. Om konsesjon
Alle som vil anlegge, drive eller inneha en landingsplass skal som hovedregel inneha
konsesjon, jf. luftfartsloven § 7-5 første ledd. Ifølge luftfartsloven § 7-6 skal konsesjon bare gis
når det er forenlig med allmenne hensyn og uttalelse fra vedkommende kommunale og andre
myndigheter skal innhentes før konsesjon eventuelt innvilges.
Vilkåret «forenlig med allmenne hensyn» er nærmere presisert i konsesjonsforskriften § 1
bokstav b, som lyder:
«Formålet med forskriften er:
b) Å sikre en samfunnstjenlig luftfart og en hensiktsmessig disponering av arealer, og at
vurderingen av konsesjonssøknader skjer ut fra hensynet til miljø, helse, flysikkerhet,
næringsinteresser, reguleringsplan, kulturlandskap, samt hensynet til regional utvikling
og bosetting.»
I følge luftfartsloven § 7-7 gis konsesjon for bestemt tid og på slike vilkår som finnes påkrevd. I
medhold av konsesjonsforskriften § 15 gis konsesjon for landingsplass til offentlig bruk som
hovedregel for en tidsperiode på 20 år.
Luftfartstilsynet / Civil Aviation Authority
T: +47 75 58 50 00
F: +47 75 58 50 05
E: [email protected]
Postadresse:
Postboks 243
8001 BODØ
Besøksadresse:
Sjøgata 45-47
8006 BODØ
Fakturaadresse:
[email protected]
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 HAMAR
2 av 6
Luftfartstilsynet
Vår dato
Vår referanse
19.05.2015
14/04513-2
3. Om søknaden
Lufthavnen er til offentlig bruk og benyttes til rute-, charter-, helikopter- og ambulansetrafikk,
herunder militær trafikk. I tillegg opereres det sporadisk med skole- og allmennflyging.
De siste årene har årlig antall sivile flybevegelser ligget på ca. 3500, med en topp i 2012 på
3 665, og rute- og charterflyging er den dominerende trafikken. Prognosene for fremtidig
utvikling er usikre, men det antas at trafikken helt frem mot 2040 vil være mellom 3500 og 4500
flybevegelser1.
Støyberegningene bygger på en prognose for 2018 på ca. 5220 flybevegelser. De beregnede
støysonene dekker således gjeldende prognoser frem til utløpet av en ny konsesjon (2035).
Avinor søker i anledning fornyelsen av konsesjonen om at gjeldende åpningstidsregime endres.
I stedet for et krav om at lufthavna skal være åpen for trafikk døgnkontinuerlig ønskes det heller
at Avinor står mer fritt til å kunne tilpasse åpningstidene til aktuell trafikk. Det vises i denne
forbindelse til søknaden pkt. 2 bokstav e.
Det vises for øvrig til kopi av søknaden på www.luftfartstilsynet.no, under fanen «høringer».
4. Høringen
Som nevnt innledningsvis skal konsesjon bare gis når det finnes forenlig med allmenne hensyn.
En eventuell konsesjon gis dessuten på slike vilkår som finnes påkrevd. I det videre vil
Luftfartstilsynet gjennomgå de punkter det særskilt ønskes tilbakemeldinger på.
4.1 Forholdet til arealplan
Det følger av luftfartsloven § 7-6 tredje og fjerde ledd at konsesjon etter loven ikke kan gis i strid
med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven. Konsesjon kan likevel gis i strid med
bindende arealplan dersom det foreligger samtykke fra vedkommende plan- og
bygningsmyndighet til ferdigbehandling av søknaden.
Etter Luftfartstilsynets forståelse omfatter ikke gjeldende arealdel til kommuneplanen
lufthavnområdet. Eksisterende reguleringsplan (19.12.01), omfatter lufthavnas sivile del, men
ikke hele driftsbygningen. På bakgrunn av dialog mellom Avinor og kommunen er eller vil
nødvendig arealplanarbeid bli igangsatt.
Luftfartstilsynet vurderer ovennevnte slik at fornyelse av konsesjonen i utgangspunktet ikke er i
strid med vedtatte arealplaner. For å unngå tvil i den videre saksbehandlingen bes det likevel
om at Porsanger kommune formelt samtykker til at konsesjonssøknaden ferdigbehandles.
1
Med unntak av ambulanseflyginger, skoleflyginger, militære bevegelser og andre typer GA-flyginger
3 av 6
Luftfartstilsynet
Vår dato
Vår referanse
19.05.2015
14/04513-2
4.2 Åpningstider
I søknaden er spørsmålet om åpningstider tatt opp. I gjeldende konsesjonsvilkår er det i pkt. 2
bestemt at «Landingsplassen er til offentlig bruk, og konsesjonshaver plikter å holde
landingsplassen døgnkontinuerlig åpen for trafikk».
Av søknaden fra Avinor fremgår likevel at de faktiske åpningstidene er snevret inn. Det vises til
søknaden pkt. 2 bokstav e, tabell 5.
Avinor ber på bakgrunn av krav til effektiv drift og aktuell trafikk ved lufthavna om at det ikke
fastsettes konkrete krav til åpningstider i konsesjonsvilkårene. Dette vil gi Avinor bedre
fleksibilitet mht. en økonomisk forsvarlig drift samtidig som hensynet til aktuell trafikk ved
lufthavna vil bli ivaretatt.
Lufthavnen selv vil da til enhver tid kunne definere gjeldende åpningstider.
Fra Luftfartstilsynets ståsted er det vanskelig å se at det er grunn til å kreve at lufthavna skal
være åpen innenfor fastsatte minsterammer dersom det ikke er samfunnsmessige hensyn av en
viss tyngde som tilser et slikt krav. Det er ikke tvil om at et slikt krav er kostnadsdrivende, og på
mange lufthavner lite hensiktsmessig sett i relasjon til aktuell trafikk. Sett hen til Avinors
samfunnsoppdrag om å drifte en hensiktsmessig flyplassinfrastruktur og ordningen med
samfinansiering av det samlede lufthavnnettet må det ikke bare anses bedriftsøkonomisk
hensiktsmessig å ha en driftsmessig fleksibilitet, men også samfunnsøkonomisk
hensiktsmessig. Dette må også ses i sammenheng med at norske flyplasser er under et sterkt
press på å drive mer kostnadseffektivt. En klar forutsetning for kostnadseffektiv drift er at
flyplassen kan tilpasse tilbudet til etterspørselen på flyplassen.
Samme type åpningstidsspørsmål ble i 2013 vurdert for Sandnessjøen lufthavn, Stokka. I den
forbindelse ble flere alternativer for regulering av åpningstidene skissert i høringen. Etter
høringen ble det i konsesjonsvedtaket av 2. september 2013 lagt til grunn at:
«Etter Luftfartstilsynets syn vil løsning nr. 2 ivareta samfunnets behov for et
hensiktsmessig lufthavntilbud. Lufthavnen vil være forpliktet til å holde åpent i den
utstrekning dette er nødvendig for å betjene anbudsruter, offshoretrafikken og
luftambulansen. Med hensyn til rutetrafikken for øvrig er det slik at rutene settes opp på
bakgrunn av når folk flyr, og lufthavnene vil av egeninteresse holde åpent på de
tidspunkter hvor rutetrafikken settes opp.
Denne løsningen vil sikre at Avinor får anledning til å drive mer effektivt. Luftfartstilsynet
er av den oppfatning at Avinor selv er best egnet til å vurdere når lufthavnen må holdes
åpen for å betjene nevnte luftromsbrukere på en tilfredsstillende måte.
Denne løsningen betyr imidlertid at øvrige lufthavnbrukere i større grad enn tidligere må
tilpasse sin aktivitet til rutetrafikken på lufthavnen, eller inngå særskilte avtaler med
Avinor om alternative åpningstider. Hensynet til en effektiv lufthavndrift må imidlertid veie
tyngre i foreliggende sak.
Dette er en ny måte å regulere åpningstidene ved lufthavnen på, og som gir
lufthavnoperatøren et større handlingsrom på dette området. Selv om Luftfartstilsynet er
av den oppfatning at lufthavnstilbudet vil regulere seg selv på en slik måte at hensynet til
en samfunnstjenlig luftfart fortsatt blir ivaretatt, ser Luftfartstilsynet at den nye
reguleringen muligens kan slå uheldig ut i enkelte tilfeller, samt få konsekvenser som vi
på nåværende tidspunkt ikke kan identifisere.
4 av 6
Luftfartstilsynet
Vår dato
Vår referanse
19.05.2015
14/04513-2
Luftfartstilsynet finner på denne bakgrunn det nødvendig å ta inn en bestemmelse i
konsesjonsvilkårene som gir Luftfartstilsynet adgang til fastsette konkrete
åpningstidsbestemmelser dersom dette er nødvendig av hensyn til en samfunnstjenlig
luftfart.»
I de tilhørende konsesjonsvilkårene ble åpningstiden regulert slik i pkt. 2 andre avsnitt:
«Landingsplassen skal holdes åpen på de tider som er nødvendig for å betjene
offshoretrafikken, luftambulansen og flyruter som er pålagt offentlig trafikkplikt.
Luftfartstilsynet kan i konsesjonsperioden pålegge konsesjonshaver andre
åpningstidsbestemmelser dersom dette er nødvendig for en samfunnstjenlig luftfart.»
Luftfartstilsynet har til nå ikke mottatt signaler om at åpningstidsreguleringen ved Sandnessjøen
lufthavn, Stokka ikke har fungert etter sin intensjon. Ved en oppmyking av åpningstidsregimet
anses det derfor mest hensiktsmessig å benytte seg av samme åpningstidsregime ved Lakselv
lufthavn, Banak.
Senere er samme åpningstidsregime lagt til grunn for Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, jf.
Luftfartstilsynets vedtak datert 7. april 2015. Vilkårenes § 2 tredje ledd er nesten likelydende
med tilsvarende vilkår for Stokka, og lyder:
«Landingsplassen skal holdes åpen på de tider som er nødvendig for å betjene
regionale ruteflyginger, luftambulansen, flyruter som er pålagt offentlig trafikkplikt, samt
eventuell offshoretrafikk. Luftfartstilsynet kan i konsesjonsperioden pålegge
konsesjonshaver andre åpningstidsbestemmelser dersom dette er nødvendig for en
samfunnstjenlig luftfart.»
Dersom det i fremtiden vil vise seg at denne nye formen for åpningstidsregulering likevel ikke er
i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til en samfunnstjenlig luftfart er det hjemmel i
konsesjonsvilkårene for å endre åpningstidsreguleringen.
Den ordningen som Avinor foreslår vil gi selskapet større mulighet til å tilpasse driften til den
faktiske trafikken på lufthavnen, noe som er en forutsetning for at lufthavnen skal kunne drives
mer effektivt. Luftfartstilsynet er således i utgangspunktet positiv til forslaget fra Avinor.
Høringsinstansene inviteres imidlertid til å gi sin vurdering av ev. behov for særskilt fastsatte
åpningstider.
4.3 Konsesjonsvilkår
Med unntak av åpningstidsbestemmelsen, samt noen presiseringer mht. meldepliktige
endringer bygger vedlagte utkast til konsesjonsvilkår på gjeldende praksis og mal for vilkår.
Vilkårene er imidlertid i det vesentligste i samsvar med gjeldende vilkår.
5. Oppsummering og høringsfrist
Sakens dokumenter er lagt ut på www.luftfartstilsynet.no, under fanen «høringer».
Luftfartstilsynet ber høringsinstansene om en bredt anlagt vurdering av lufthavnens drift opp
mot allmenne hensyn, med vekt på miljø, helse, flysikkerhet, næringsinteresser,
reguleringsplan, kulturlandskap, samt hensynet til regional utvikling og bosetting. Det vises i
denne forbindelse til konsesjonsforskriften § 1 nr. 2.
5 av 6
Luftfartstilsynet
Vår dato
Vår referanse
19.05.2015
14/04513-2
Det bes særskilt om at det i uttalelsene tas konkret stilling til de i kapittel 4 ovenfor fremhevede
forhold.
Frist for uttalelse settes til 24. august 2015.
Med vennlig hilsen
Wenche Olsen
avdelingsdirektør
Flyplass- og flysikringsavdelingen
Stian Hangaas
seniorrådgiver flyplass/flysikring
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur.
Kopi:
Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Avinor, Postboks 150, 2061 Gardermoen
6 av 6
Luftfartstilsynet
Vår dato
Vår referanse
19.05.2015
14/04513-2
Adresseliste:
Porsanger kommune, Rådhuset, 9712 Lakselv
Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, 9815 Vadsø
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, Damsveien 1, 9815 Vadsø
Forsvarsbygg, Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo
NHO Luftfart, Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo