Liv Johansen - Luftfartstilsynet

19 OKT2015
LIV JOHANSEN
Skoleringen 6
2054 MOGREINA
15. oktober
LUFTFARTSTILSYNET
Tlf: 957 35 636
ARKIVKODE6
IDOK.NR./5 7
q
19 OKT2015
"iA7Eir
0-790-7=
7—
-A#17---"""a
Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001
BODØ
AD FLYTRAFIKK
2015
—
OVER TETTSTEDET
MOGREINA
Ullensaker Kommune har mottatt vedlagte skriv, og
ber meg sende ytringen fra meg direkte til Luftfartstilsynet.
I tillegg minner jeg om refusjon for ulempene ikke bare støy, men nedfall fra flyene og den helsefare
vi blir utsatt for her i Mogreina.
Merk: vedleggene sendes ikke , da disse er allerede
oversendt Dem i tidligere korrespondanse.
Med hilsen
•-
Cd)(J'(.
Vedlegg:
‘'
skriv til Ullensaker
Kommune
av 5. oktober
d.å.
LIV JOHANSEN
Skoleringen 6
2054 MOGREINA
5. oktober
2015
Tlf: 957 35 636
Ullensaker Kommune
Postboks 470
2051 JESSHEIM
FLYTRAFIKK UTENFOR TRAÆ
HØRINGSKOMMENTAR
OVER TETTSTEDET
MOGREINA
Kommentarene her er utløst på grunn av tett flytrafikk i
helgene. Siste helg var intet unntak.
Søndag 4. oktober d å ble vi vekket kl 0700. Da begynte flyene
med 1/2 minutts mellomrom over husene våre. Noen spredt over
nordgående trase også.
Det er den første flyplassen jeg bor ved hvor flyene har tatt
seg inn over private eiendommer uten å spørre oppsitterne først.
Ved Værnes var det aldri ett eneste fly over hustaket vårt til
tross:vi lå tett ved hovedrullebanen.Ved
Fornebu likedan.Etter
forhandlinger med min husvært der, ble det akseptert at ett fly
skulle få fly over eiendommen i Fornebuveien kl 0700.Det ble
strengt overholdt.
Hvem er spurt her, eller har Kommunen svart for oss alle? Andre
steder forhandler man altså på forhånd.
Det virker usannsynlig - og er det også - at man tillater fly
også over landvernområder som er markert med Miljøverndepartementets skiltmerker i terrenget.
I 12 timer har flyene gått her kontinuerlig denne søndagen - som
mange ganger tidligere hele sommeren. Av helsemessige årsaker
måtte jeg rømme hjemmet mitt.Utover kvelden fortsatte samme uakseptable forhold, især når nyhetssendingene
pågår i TV.Fly med
et halvt minutts mellomrom, og meget nærgående. Høyst ulovlig og
unødig med en flunkende ny flyplass på 60.000 m21
Kan helseavdelingen
i Kommunen forklare oss hva vi puster inn?
Har man f eks målt nitrogenutslipp?
Det er gjort ved de ovennevnte
flyplasser, der kommunen er nøye med å unngå alt for stor trafikk
over boligstrøkene.
Målingene er høyst nødvendig her hvor det er barneskole, to barnehager og stort og nyutbygget boligområde. Kommunelegen har fått
liste utsendt fra Flystøyutvalget
over pasienter som er spesielt
utsatt for slike forhold.
Hvorfor er det ikke foretatt støyisolering eller flytting av de
som lider mest?
Når kommer Kommunen vår i gang med å hjelpe oppsitterne, skattebetalerne her?
Gjør de enkelte avdelinger i Kommunen det man forventer i disse
sakene?
'Når selv Sjefen for LuftfartstilsyneVSI
flyene skal være på
Gardermoen - det er vedtatt av Den Norske Regjering - da forventer
vi selvsagt det.
Og - når Miljøvernavdelingen
ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus
har merket alle unike verneområder ved Gardermoen, så venter vi
I alle at det respekteres og overholdes.
../ 2
- 2 Selv om Hersjøen med flere tjern, allerede er ødelagt, så vedlegges herved Fylkesmannens hefte fra Miljøavdelingen,
og bilde av
Miljødepartementets
markering av alle de ulike steder som er
verneverdige. Vi spør oss: hvorfor respekteres ikke dette av
Luftfartsdirektoratet?
Jeg ber Kommunen behandle denne saken, og håper den imøtekommes
som høringsutkast før fristen går ut den 16.. oktober d.å.
-1/
Med hilsen
vedlegg.