Steinerud vel 2 - Luftfartstilsynet

STEINERUD VEL
Høringsinnspill til høring av ny forskrift om støyforebygging for Oslo Lufthavn
Gardermoen.
Undertegnende er beboere i Steinerudvegen/Steinerud
vel. (styret i Steinerud vel)
Vi stiller oss meget overraskende og kritiske til utkast om ny forslag for utvidelse og
endring av korridor 01R .
Vi stiller oss betvilende til måten hvordan dette forslaget har blitt fremmet da dette
forslaget vil medføre betydelig negative konsekvenser iform nedsatt livskvalitet og
trivsel.
Vi mener at forslaget til ny forskrift om støyforebygging, vil medføre be§delig mer
støy enn hva forskrift beskriver.
I løpet av de kommende 2 årene vil Steinerud vel bestå av minst 90 boenheter,
overrepresentert av barnefam ilier.
Barnehagen på Mogreina har i dag cirka 130 barn som daglig utsettes for mye
flystøy, spesielt fra de tyngste flyene.
I dag opplever beboere på Mogreina at de større og tyngre flyene av typene (A330
Thomas Cook, B;777 - spesielt PIA og Emirates, BEA146 Brussels Airlines,
Når vi er ute i hagen, eller spaserer rundt på Mogreina er det umulig å føre en
samtale hver gang et fly passerer over Mogreina. Våres barn reagerer daglig på
støyen som kommer hver gang et fly passerer med spørsmål om dette er farlig?
Vi har i dag utfordringer på følgende punkter:
oppmerksomhet i kritiske situasioner).
ute for eksempel hagemøbler, barnas leker ect.
få problemer ved take-off.
Da det i dag allerede oppleves å være på et maksimalt akseptabelt nivå i.f.t
flystøy.
Steinerud velforstår at Oslo lufthavn Gardermoen skalvokse videre, og at
medførende flytrafikk vil øke.
Når det er sagt er det viktig og kritisk for oss alle at det forstås at Mogreina som sted
er under betydelig utvikling og at det per i dag allerede bor 2000 innbyggere, der det i
tillegg foreligger ytterlige utuiklingsplaner for enda flere bolig områder. Ullensaker
ldrettsråd har konkrete planer for utvikling av en idrettspark rett ved Mogreina skole,
innenfor flykorridoren 01 R.
dag opplever både Mogreina Barnehage og Mogreina Barneskole betydelig
negative konsekvenser i form støyplager som resulterer i angst hos små barn, og
lærevansker på skolen der barn allerede i dag ved flere flystøyhendelser ikke klarer å
konsentrere seg i timen.
I
Steinerud vel ønsker herved å foreslå at følgende punkter blir mer belyst, og at en
tilbakemelding rundt dette, blir gitt i løpet av kort tid.
flykorridor ending.
beboer masse på hver side av Oslo Lufthavn.
>
flyene kommer opp i en større høyde, som vil forårsake mindre støy.
At korridoren forflyttes lenger nordover slik at flyene snur over Hurdalssjøen,
ved <«Mistberget».
Viforventer at våre innspill blir hørt, som en direkte berørl part av hva denne
eventuelle endringen vil medføre for Mogreina.
Med vennlig hilsen
Andreas Støa
Steinerud vel