Norsk patent nr 336179

(12) PATENT
(19) NO
NORGE
(11) 336179
(13) B1
(51) Int Cl.
B63B 25/24 (2006.01)
B63B 25/28 (2006.01)
Patentstyret
(21)
Søknadsnr
20070683
(86)
(22)
(24)
(41)
(45)
Inng.dag
Løpedag
Alm.tilgj
Meddelt
2007.02.06
2007.02.06
2008.08.07
2015.06.08
(85)
(30)
(73)
(72)
Innehaver
Oppfinner
(74)
Fullmektig
Aker Kværner Offshore Partner AS, Postboks 589, Strømsteinen, 4003 STAVANGER, Norge
Eirik Engevik, Rytterfaret 34, 4046 HAFRSFJORD, Norge
Ivar Holta, Åfaret 17, 4330 ÅLGÅRD, Norge
Viktor Nilsen-Nygaard, Plutoveien 13, 4021 STAVANGER, Norge
Terje Lunde, Austbøveien 30, 4085 HUNDVÅG, Norge
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Norge
(54)
(56)
Benevnelse
Anførte
publikasjoner
Sammendrag
(57)
Int.inng.dag og
søknadsnr
Videreføringsdag
Prioritet
Fremgangsmåte og anordning for å sikre en konstruksjon
GB A 2156743
Fremgangsmåte og anordning for å sikre en
konstruksjon (8) fra utilsiktet å forskyve seg på et
fartøy (1) etter at konstruksjonen (8) er anbrakt
på fartøyet (1), og hvor fremgangsmåten omfatter
trinnene:
- anordne komplementære anleggsflater (6, 18)
på konstruksjonen (8) og underlaget (1, 2, 4);
- utføre en av anleggsflatene (6, 18) helt eller
delvis i et hardere materiale enn den
komplementære anleggsflate (6, 18);
- plassere konstruksjonen (8) slik at den hviler på
underlaget (1, 2, 4) ved kontakt mellom
komplementære anleggsflater (6, 18).
4
9. .93-. :.3-8<
:==2!)!!2;
"$#
22=2!/!6
%
=;
==2!=!(!)=
!#;222#>22
#!2==2"2=2;
)>!2(22222!(
4+
#2=2"2;:#2!"26
2(22=2"222)
/2;:#2!"22(22
=2"222)/2; 6
)2!2;
4%
=!(#(=
)/($#=)/22=!?6
[email protected])/;:!2#
2)/!#2=!2)##
=22!"/!=)/;))26
7+
==(!$2226
)/2222!22$2;
#(222!#(!2
;)!!#2=!(6
(!$;!!"6)#2(
7%
2)(!"$(!#!
#2)==222;:))=
!$)2!=!;
7
.
74%05*,!$226
22/)/#!$2/!$26
=(=2!=;=$
/)=!#=26
%
2;)/=/
==!!=$#=22(6
;1=22==2"#=22;:6
!==)=$#!#2
=;!)=/!
4+
=(=22$!6
2; !==22!"$26
;
==2#22!#2=22>!2=!
;
4%
2==##22==2!)2$6
!2)2=!;
!2==2!
=2"22=
=2A2>!22#2222!
7+
#2=2"22A=2
2#!2=2!22=2"22
$(222=26
2222;
==2!)!!2)/(
7%
#!$=2!!26
(2#!2=2!=2"22
#!>!22#2222!#2
=2"22(22
2=2226
,+
22;
22!")B222;6
222!!")=2(==2(2
222;22!")!$2
!$222)==)226
,%
2(#$2$2B)===)
,
!=2"22;:!"#6
$2)2;
))2!222$2)2==6
2(=2#$=)/#6
%
/=#)/!)/#
$2;
)2==22!$$226
2)/#2)2$=!#6
22#$=)/;:
4+
!$/22=!#!$!6
);
)2$!=2=)26
2=)2(#!
;4
!)/!#!!26
2!2==2A
4%
;7
!)/#$=!6
A
;,
!)2!!2
/)$2!22=222
=/)A
7+
;*
!);4)2A
;%
!)2!!#!22
/)$2!=A
;0
!)2!#(6
==!(#!2/$2;
7%
$#!224)//)
7*(#!$7(*/22
2202&(/=#6
;)/4()7*)
,+
2;
*
220/)$24+(,(6
)22=247=!2/!6
2);2)2!$2!22=4*!
=/(2=247;8=4*22##
%
=#$!=#&6
2!#&=2"224&6
&$=220;
2!)2$24+=40(%;
&224&/$27+)
4+
!$2!=2=C/;
2=)#6
&224&##!!22
=!220;
&$=220(!226
=40!$!&#/!
4%
#22)/4;
%
! 4; ?&@2/!=
)/[email protected]?&@$=)/[email protected]( 6
! 6=2"22?0(4&@=
%
?&@2?4(7(*@A
62>!22?0(4&@#2222!#2
=2"22?0(4&@A
6=2?&@2#!2=2?4(7(*@!
22=2"22?0(4&@A
4+
6$(222=6
22?0(4&@222?0(4&@;
7;
!!?&@2)/[email protected](#!
?&@$=2?4(7(*@!!2(
! ?&@#!2=2
4%
?4(7(*@!=2"22?0(4&@#!>!22
?0(4&@#2222!#2=2"
22?0(4&@(2226
=22?0(4&@2
22?0(4&@;
7+
,;
##22!7( ! 26
2?0(4&@?&@B222?4(7(
*@;
*;
##22!7( ! >!
22?0(4&@)[email protected]
7%
2?&@222?4(7(*@;
%;
##22!,( ! >!
22?0(4&@$2?4+([email protected]!$222
)==)?&@222?4(7(*@(
#!#2$2$222)=;
,+
0;
##22!7( ! ?&@#22!)/[email protected]!#2=!6
22=2222?0(4&@;