Nyhetsbrev

VÅR MENIGHET
ET NYHETSBREV FRA SPJELKAVIK KYRKJELYD
ASIN
ET MAG
IGH
FOR MEN
ETE NE
I ÅLE SUN
«Vår menighet»
D
ng 2 -
nr 4 - årga
2014
vår menighet
MENIGHETSBLAD FOR SPJELKAVIK MENIGHET
NR. 4 - 2010 - 31. ÅRG.
aver
e krigsgr
Russisk vare på s. 8
skal taes
g
stemnin
Kom i jule s. 28
i kirkene
:
La de få
og 5
e s.til4Betlehem”
kirken”Like
gge ved
Maria og Josef (Kathinka Røsberg Møller
og Olav Andreas Opedal) er klar for
julespillet
andre
søndag i advent. s. 6
ti
Intervju med
Julie Aschim –
Konfirmantane Veronika Hjelseth og
lovende SKAR
ungBØVIK
Mia Aasestrand las tekstane for
UND
dagen. Prest Odd Arne
Skogen
dirigent
ÅLES
leia gudstenesta.
ELLINGSØY
VOLSDALE
BORG
SPJELKAV
- menighetsbladet gjenoppstår
Glød, felles menighetsblad for alle menighetene i Ålesund er vedtatt lagt ned.
Det var et blad som mange satte pris på å få i postkassen men spesielt
økonomisk var det vanskelig å få dette prosjektet til å gå rundt.
i
ene i kø
Mirakl set s. 12
lhu
Mirake
en
Biskop
NR. 1 - 2015 - 34. ÅRGANG
s. 10-11
Ny juleserie
på TV –
tårnagentene
s. 12
N
UND
IK
Før Glød hadde Spjelkavik sitt eget blad – Vår menighet. Dette vil vi nå starte
opp igjen og håper å få første nummer ut i postkassene i vinter. Men mens vi
venter på det kan du oppdatere deg litt på hva som rører seg i menigheten
gjennom dette nyhetsbrevet.
Sjekk også ut hjemmesiden vår og besøk oss på Facebook:
kirken-aalesund.no/Spjelkavik
facebook.com/Spjelkavik.kyrkje
Årets julegavetips!
Boken om Glasskunsten i Spjelkavik kyrkje
er kommet i nytt opplag og er den perfekte
julegaven til den som er interessert i kunst,
Håkon Bleken, Spjelkavik kyrkje og Ålesund.
Praktboken er ført i pennen av kunstprofessor
Gunnar Danbolt og rikt illustrert med alle
de 96 glassmaleriene av Håkon Bleken som
du finner i Spjelkavik kyrkje. Boken er utgitt
av Stiftelsen Kjell Holm, og inntekten av
salget går til menigheten.
“Boken kan kjøpes
hos Vivo bokhandel,
Moa eller på kontoret
i Spjelkavik kyrkje”
Invitasjon til samling i Spjelkavik kyrkje
Torsdag 19. november kl. 18.00 – 20.00 i kyrkjelydssalen
“Møte med sorgen og livet som går videre…”
Om sorg og tap
Samling for de som har mist en av sine
nærmeste. Vi tar opp ulike tema om sorg
og tap. V/ kap. Morgan Berg og diakon
Aud Romslo Schistad. Enkel servering.
På melding til Kirkens Servicekontor:
70 16 53 00 eller sms til 907 23 782
innen 17. november.
Hjertelig velkommen!
Kirkevalget 2015 er
unnagjort og vi har fått ett
nytt sokneråd i Spjelkavik:
I tillegg til sokneprest er det valgt inn
8 faste medlemmer:
Anne-Marit Molnes Hagelund
Ketil Hjelset
Jon Inge Lervåg
Egil Voergaard Blindheim
Hans Gunnar Møller
Hellen Kristin Tønder Myrstad Hovland
Magni Sæter Stavseng
Ingrid Urke Gamlem
Vara:
Christina Margarete Duwe
Siri Rebekka Bergh Sætremyr
Lovise Sømme Strand
Trond Herje
Vigdis Sæter
Soknerådet har konstituert seg med
Ketil Hjelset som leder og Jon Inge Lervåg
som nestleder.
Anne-Marit Hagelund tar plass i Ålesund
kirkelige fellesråd.
Vi byggjer Hatlehol kyrkje
Stor Basar
Borgund Folkehøgskole
Lørdag 21. november
kl. 11.00 - 15.30
Hatlehol kyrkje er ferdig detaljplanlagt.
Byggestart var sett til 2016, men finansieringa
måtte utsetjast på grunn av den økonomiske
situasjonen i Ålesund kommune.
Kyrkjebygget ligg i programmet til det nye bystyrefleirtalet og
planane er klare til å takast fram kva tid som helst.
Hatlehol kyrkje vil kome og vi arbeider difor vidare for å reise
eigenkapitalen. Ver med å byggje kyrkje i bydelen vår, for ho
trengs!
Gudstenester på Hatlehol
– Borg FHS
Vi samlast til gudsteneste i Hatlehol annakvar søndag på
Borg Folkehøgskole. Her er mange frivillige engasjert i
planlegging og gjennomføring av gudstenestene. Under gudstenestene er det søndagsskole for dei yngste og Bibelgjeng for
dei større borna. Ein gong i månaden er det aktivitetar i hallen
etter gudstenesta og deretter felles middag. I veka samlast
vaksne til fellesskapsgrupper og kyrkjeringar, dei yngre til
ungdomsgruppe.
Salg av lefser og kaker
Kyrkjekaffe, kyrkjesild
og hermetisert frukt
Åresalg
Lodd på bok
Katta i sekken/tombola
Kafe med rømmegrøt, kaffi,
kaker, vafler mm
Salg av hjemmelagde produkter
(tova, strikka mm)
kl. 12.00
Andakt /Appell ved Knut Bjune
kl. 13.00
Spjelkavik Barnekantori og
Aspirantkor
kl. 15.00
Hovedtrekning
Ver med å byggje kyrkjelyd og fellesskap!
Gjevarteneste:
Meld deg til fast gjevarteneste for
Hatlehol kyrkje:
Konto: 3910.31.55375
Engangsgaver kan også settes inn på samme konto
LOTTERI 2015
HATLEHOL KYRKJE!
Kjøp lodd innen 18. november i
loddboka ved å betale via nettbank til
banktonto: 3900.51.08911
Kr 25,-pr lodd.
Husk å merke betalinga med;
antall lodd, ditt eget namn og
telefonnummer.
Nye medarbeidere
Med Kathinka R. Møller og Stine B. Botn
i svangerskapspermisjon er vi avhengige
av vikarer i Trosopplæringa. Heldigvis har
vi fått de beste:
Astrid Josefine Eide begynte
hos oss 1.september. Astrid
er godt kjent med arbeidet i
Spjelkavik menighet gjennom
sitt arbeid blant annet som
frivillig i søndagsskolen.
Astrid har blant annet
studert musikk og drama og fullfører førskoleutdannelsen våren 2016.
Siri Sætremyr begynner i
Trosopplæringa 16. november. Hun kjenner godt til arbeidet i menigheten da hun
har jobbet som sekretær i
kirka og den seneste tiden
på Kirkens servicekontor, i
tillegg er Siri frivilligkoordinator i menigheten.
Siri er også vara til soknerådet og gleder seg til
å starte i trosopplæringa.
Kapellan Morgan Berg
har vært hos oss siden
midten av august. Morgan
er nyutdannet prest i vår,
men har rukket å ha flere
vikariat på Sunnmøre og var
ikke ukjent med Ålesund og
Spjelkavik når han flyttet hit.
Vi ønsker våre nye medarbeidere
velkommen og lykke til i tjenesten.
Gudstenesteliste høst 2015
15.11.2015
15.11.2015
18.11.2015
22.11.2015
22.11.2015
25.11.2015
29.11.2015
02.12.2015
05.12.2015
06.12.2015
06.12.2015
09.12.2015
13.12.2015
13.12.2015
20.12.2015
23.12.2015
23.12.2015
24.12.2015
24.12.2015
24.12.2015
24.12.2015
24.12.2015
25.12.2015
26.12.2015
27.12.2015
31.12.2015
01.01.2016
03.01.2016
03.01.2016
11:00
19:00
08:30
11:00
11:00
08:30
11:00
08:30
16:00
11:00
11:00
08:30
11:00
11:00
11:00
11:00
12:30
13:00
14:00
14:30
16:00
16:00
11:00
11:00
11:00
21:00
11:00
11:00
11:00
Spjelkavik kyrkje
Spjelkavik kyrkje
Spjelkavik kyrkje
Hatlehol - Borgund Fhs
Spjelkavik kyrkje
Spjelkavik kyrkje
Spjelkavik kyrkje
Spjelkavik kyrkje
Spjelkavik kyrkje
Blindheim Bedehus
Spjelkavik kyrkje
Spjelkavik kyrkje
Hatlehol - Borgund Fhs
Spjelkavik kyrkje
Spjelkavik kyrkje
Spjelkavik Omsorgssenter
Blindheim Omsorgssenter
Spjelkavik kyrkje
Hatlehol - Borgund Fhs
Spjelkavik kyrkje
Blindheim Bedehus
Spjelkavik kyrkje
Spjelkavik kyrkje
Blindheim Bedehus
Spjelkavik kyrkje
Spjelkavik kyrkje
Spjelkavik kyrkje
Blindheim Bedehus
Spjelkavik kyrkje
Familiegudsteneste. Nattverd
Tomasmesse. Forbøn, nattverd
Morgonmesse. Nattverd
Familiegudsteneste. Nattverd
Gudsteneste. Dåp, nattverd
Morgonmesse. Nattverd
Familiegudsteneste. Nattverd
Morgonmesse. Nattverd
Lysmesse
Gudsteneste. Nattverd
Gudsteneste. Dåp, nattverd
Morgonmesse. Nattverd
Gudsteneste. Nattverd
Gudsteneste. Nattverd
Gudsteneste. Dåp, nattverd
Julaftangudsteneste
Julaftangudsteneste
Julaftangudsteneste
Julaftangudsteneste
Julaftangudsteneste
Julaftangudsteneste
Julaftangudsteneste
Gudsteneste. Nattverd
Gudsteneste. Nattverd
Gudsteneste. Dåp
Nyårsgudsteneste
Gudsteneste. Dåp, nattverd
Gudsteneste. Nattverd
Gudsteneste. Dåp, nattverd
LYS VÅKEN 2015
27. - 29. november er alle 6. klassingar invitert til LYS VÅKEN!
Det blir overnatting i kyrkja med mykje spenning og moro!
Påmelding innan tysdag 24. november på www.tru.no.
Åpen julefeiring 2015
Åpen julefeiring i Spjelkavik kyrkje er etter kvart blitt ein fast tradisjon som samlar
mange til fest julaftan i kyrkjelydssalen i Spjelkavik. Den begynner kl. 17.00, etter den
siste julegudstenesta.
Vi ønsker at dette skal være ei tradisjonell julefeiring som passer for alle, med god mat og juletregang. Samlinga
rundt festbordet begynner med at vi les juleevangeliet, og utover kvelden blir det julemusikk, song, juleforteljingar,
kaffe og kaker. Det er tid til å hygge seg i lag, og gode medarbeidarar legg alt til rette på beste måte.
Spjelkavik kyrkje har heis, og elles god tilgang for menneske med funksjonshemming, og vi tek også omsyn til behov
for alternativ mat.
Påmelding skjer til kyrkja sitt Sevicekontoret tlf 70 16 53 00.
Spørsmål om julaftansfeiringa kan rettast til diakonen, tlf 70 16 53 74. Priser: Voksne kr. 200.- Barn og ungdom gratis.
Vi ønskjer hjarteleg velkommen!
Aud Romslo Schistad, Diakon
Juleoratoriet
Johann Sebastian Bach
Volda kyrkje
12. desember, kl 19.30
Spjelkavik kyrkje
13. desember, kl 19.30
Volda og Spjelkavik kyrkjekor
Dirigent: Bert Handrick
Organist: Ola Eide
Solister: Ragnhild Eide Akslen, Ragnhild Engeset,
Tøge Talle og Alf Vatne
Sammensatt orkester
Billett kr. 300,- barn under 16 år gratis.
KONSERTOVERSIKT SPJELKAVIK KYRKJE HØST 2015
25. NOVEMBER:
01. DESEMBER:
04. DESEMBER:
11. DESEMBER:
13. DESEMBER:
20. DESEMBER:
21. DESEMBER:
SPJELKAVIK KYRKJELYD
Kl. 18.00 «Stille natt» Julekonsert med Rune larsen,
Maria Mittet Haukås, Alexander Rybak m.fl.
Kl. 20.00 Julekonsert med koret «Piker vin og sang»,
Mannskoret Varde og Maria Holand Tøsse.
Kl. 12.00 Julekonsert for Seniorsenteret. Maria Holand Tøsse, sang.
Kåre Nymark,trompet. Ola Eide, piano og orgel.
Kl. 18.00 Konsert med Ålesund kulturskole
Kl. 19.00 Juleoratoriet av J.S.Bach. Volda og Spjelkavik kyrkjekor.
Orkester og solisterne. Ragnhild E. Akslen, Ragnhild Engeset,
Tøge Talle og Alf Vatne.
Kl. 19.00 Julekonsert til inntekt for Kirkens Nødhjelp med
musikklaget Gjallarhorn, Flisneskoret, Cantabile, Birgitte Velsvik,
Ola Eide. Appell for syriaflyktniger ved Bente Hjærtenes
Kl. 20.00 Julekonsert med Magne Fremmerlid, Charlotte Fongen
og Ålesund Strykekvartett.
Telefon 7016 53 00 E-post: [email protected]
kirken-aalesund.no/Spjelkavik
facebook.com/Spjelkavik.kyrkje