HH_ANNONSE kalkulatør_02

MercurVVSEntreprenørAShaddesittførstedriftsår2014,trassiatselskapetblestiftettreårtidligere.
Omsetningeni2014varioverkantavNOK18mill.,ogvivili2015nåenomsetningpåca.NOK35mill.
VåreprimærefokusområdererprosjektinnennybyggogvåtromsrehabiliteringiØstlandsområdet,bådei
offentligogprivatsektor.Selskapeterivekst,oppdragsmengdenøker,ogutfradenordrereservenvihar
idagforventerviatbudsjettetfor2016vilblipåioverkantNOK50mill.Våre30ansatteønskerderfor
nyeogmotivertekolleger.
Kalkulatøroginnkjøpermedfagkunnskap
Omdublirmotivertogkjennermestringsfølelsenårdutrefferpåkalkyler,ogseratlagerholdeteritaktmed
behovet,ersjansenstorforatduvillykkeshososs.Trolighardujobbetibransjenovertid,ergodpålogistikkog
innkjøp–ogvetmeddegselvatduertreffsikkeridinekalkylertilstoresåvelsomsmåoppdrag.
Duharfagligtyngdeogjobbersmidigmedvåreeksisterendesamarbeidspartnereogleverandørersamtidigsomdu
erproaktivimarkedetogevneråknyttenye,lønnsommerelasjoner.Duervitebegjærligogkommunikativ,holder
detdulover,ogharenintuitivforståelsefortingsverdioghvasomersunnøkonomiietprosjekt.
DuervoksennoktilåhalangogrelevanterfaringfraVVS-bransjen,ogungnoktilåværesultenogvillebidratil
vekstogværemedpååformedinegenfremtid.Deterdininnstilling,lystoglivskraftviseretter,ikkeantallårdu
harlevd.Ogvitrorduharover10årsfartstidibransjen.
Arbeidsoppgaver:
Kalkulatør:
•Regneanbud/kalkulereprosjekt.Kunnedimensjoneringogberegninger
•Grovprosjekteringogkunnskapomuttakavmasser
•Hatettdialogmedprosjektansvarlig,prosjektlederesamteksterneleverandørerogsamarbeidspartnere
Innkjøper:
•Researchogoppsøkendekunde-ogleverandørkontakt
•Dumåhaetkritiskblikk,forståforhandlingsteknikk-ogduhargodøkonomiforståelse
•Vihåperduersnarrådigogbeslutningsdyktig,medevnentilåtrekkefornuftigekonklusjoner
•Duerproaktivogkostnadsbevisstiforholdtileksisterendeognyeleverandørerogsamarbeidspartnere
•Ansvarforinnkjøpbasertpåkalkyle
•Væreoppsøkendemotnye,potensiellekunderogleverandører
Kvalifikasjoner:
•Fagligbakgrunnfrarørfag/rørleggermester,leverandørsidenellersomVVS-ingeniør
•Langogrelevantbransjeerfaringkankompensereforformellutdanning
•Dujobberselvstendigogerselvgående,medrundt10årsbransjeerfaringellermer(rør/VVS)
•Godespråkkunnskaperpånorskogengelskerabsoluttekrav(Polsk/latviskerpluss) •Kjenne-ogforholdesegtilgjeldeneloverogregler
•FørerkortklasseB,noereisevirksomhetmåpåregnes
•Praktiskogteoretiskerfaringogforståelse
Vitilbyrdeg:
•Etinkluderendeoguformeltmiljømedhøyttempo
•Motivertemedarbeideremedhøyintegritetogstorbidragsevne
•Selvstendigarbeidmedutviklingsmuligheter
•Fastlønn,forsikringsordninger,mobiltelefon,kjøregodtgjørelsemedmer.
Kortomstillingen
Bransje Rørbransjen,VVS
Byggoganlegg
Stillingsfunksjon Kalkulatøroginnkjøper
Firma MercurVVSEntreprenørAS
Sted
Enebakkveien302A
1188Oslo
Nettside
www.mercurvvs.no
Tittel Motivertkalkulatør/Innkjøper
Søknadsfrist
Snarest
Sektor Privat
Varighet
Fast
Antallstillinger 1
Spørsmålomstillingen?
Telefon:
23172930
E-post: [email protected]
Ønskerkunkontaktmedsøkeretilstillingen