Naboerklæring om samtykke til plassering nærare

Erklæring om samtykke
ved plassering av bygning med avstand mindre enn 4 meter til felles
eiendomsgrense når samlet bebygd areal eller bruksareal er større enn 50 m2
Undertegnede, ………………………………………………………………., eier av gnr ….….... bnr …………… samtykker
herved i at ………………………………..…………………………………., eier av gnr ….……. bnr ………….… kan plassere
bygning/tilbygg ……….………. meter fra felles eiendomsgrense som vist på tegning ………………… .
De deler av bygningen som kommer nærmere grensen enn 4,0 meter må utføres i
branncellebegrensende bygningsdeler iht. gjeldende forskriftskrav (TEK 10).
Denne erklæringen medfører ingen heftelse eller begrensning i utnyttelsen av min eiendom.
………………………………………………………………………….
Eier av gnr ………….. bnr ………………….
Dato: ……………………………………………..