Ny lastebåtforskrift del 1

Hva gjelder for
mitt fartøy?
Først tar vi plassering av fartøyene i forskriftene og regelverket.
Etter det skal vi redegjøre for innholdet i den nye forskriften om
bygging og tilsyn med mindre lasteskip (8-24 meter).
Under 8 meter
JA
Forskrift om redningsmateriell
Forskrift om skipsmedisin (fartøy kategori C)
HMS (internkontroll)
JA
Kravene over som for fartøy under 8 meter
NEI
Over 8 meter, under 15
meter og som ikke skal
slepe, laste over1000kg
eller løfte med
moment over 0,100*
NEI
* Arm x vekt/deplasement
Deplasement er vekten av det vannet som fartøyet
fortrenger…dvs. i praksis vekten av fartøyet.
Lister/SaLa/Bærum har et deplasement på 9000 kg.
Moment er vekten i krankroken multiplisert med
kranarmens lengde delt på deplasement.
300 kg x 3 m = 900 kg/m
900 kg/m / 9000 kg = 0,100 m
1,6 TM gir mulighet for 400 kg på 4 m. Det gir 1600 kg/m / 9000 kg = 0,178 m
0,93 TM på Johanna II (Bærum) er akkurat på grensen………
Over 8 meter, under 15
meter og som skal
slepe, laste over1000kg
eller løfte med
moment over 0,100 og
er bestilt før 2015 og
levert før 2016
NEI
Kravene for 8 meter + deler av ny forskrift.
Innhold ved Johan Kåre etterpå, men:
Bygget før 1990 gir frist til 1.1.2018
JA
Bygget etter 1990 gir frist til 1.1.2017
Over 8 meter og
under 15 meter
som skal slepe,
laste over 1000 kg
eller løfte med
moment over 0,100
bygget ETTER 2015
NEI
JA
Forskrift om bygging og tilsyn for mindre
lasteskip (NY)
Forskrift om redningsmateriell
Forskrift om skipsmedisin (fartøy kategori C)
HMS (internkontroll)
Over 15meter og
under 24 meter
bygget etter 2015
JA
NEI
Over 24 meter
JA
Forskrift om bygging og tilsyn for mindre
lasteskip (NY)
Forskrift om redningsmateriell
Forskrift om skipsmedisin (fartøy kategori C)
Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for
sjøfolk (D5 + +)
HMS (internkontroll)
SELG!!
Inntil 12
passasjerer
Oljevernsertifikat
Aktuelt som tillegg for våre båter:
Forskrift om drift av fartøy som fører 12 eller
færre passasjerer.
Krav til båtfører er D5L, sikkerhetskurs (IMO 60)
og krise og passasjerhåndteringskurs.
Krav til mannskap er krise og
passasjerhåndteringskurs.
Forskrift om bruk av fartøy i oljevern, men
«For mindre fartøy som under oljevernøvelser og aksjoner kun benyttes til frakt av personer og
lettere utstyr, eller til sleping av lette lenser i
beskyttet farvann, gjelder kun § 5 og § 13.»
Aktuelle forskrifter med linker:
Forskrift om redningsredskaper på skip: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-07-01-1019
Forskrift om skipsmedisin: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-03-09439?q=forskrift+om+skipsmedisin
Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-191853?q=bygging+av+mindre+lasteskip
Forskrift om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer mv.:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-11-24-1400
Forskrift om bruk av fartøy i oljevern: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-02-08-130
Skipssikkerhetsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-02-16-9?q=skipssikkerhetsloven
På utredningsstadiet:
Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk
forslås endret slik at det blir førerkrav for mindre
lasteskip (8 – 24 meter).
Arbeidstittel på nye sertifikatkrav er D6 og D6L.
Det blir tema på neste samling.