Slik kan teknologi forenkle helsevesenet NORGE

16 | Nyheter |
Onsdag 2. desember 2015
Når mobiltelefonen til sykepleier Cecilie Eknes gir lyd
fra seg, vet hun at det gjelder en av de 64 beboerne
ved Østsiden sykehjem i Fredrikstad.
Slik kan teknologi
forenkle helsevesenet
Vie smartteknologi har Cecilie Eknes og hennes sykepleierkolleger ved Østsiden sykehjem i Fredrikstad fått en enklere hverdag, som igjen gir beboerne større trygghet.
ALLE FOTO: ARVE HENRIKSEN
NORGE
2030
ARVE HENRIKSEN
Fredrikstad
– Hverdagen vår er blitt mye
enklere, teknologien medfører også en større trygghet
for pasientene, sier sykepleier Cecilie Eknes.
Østsiden sykehjem utenfor
Gamle­byen i Fredrikstad sto fer­
dig i juni og er de første til å bruke
velferdsteknologi i kommunen.
– Sykepleierne er utstyrt med
hver sin mobiltelefon. Via denne
får vi meldinger om ulike alarmer
som utløses fra rommene, for ek­
sempelvis hvis en pasient har falt.
Det ville ikke blitt fanget opp like
raskt uten denne teknologien,
sier Eknes.
Sensorstyrte rom
I tillegg til vanlig snoralarm
på sove­rom og bad, er pasient­
sengene utstyrt med ulike sen­
sorer.
– Hvis en pasient skal på toalet­
tet om natten, vil en sensor regis­
trere at vedkommende står opp.
Idet pasienten reiser seg opp, vil
lyset automatisk slå seg på inne
på badet. Mange av fallene skjer
nettopp mens brukerne leter etter
lysbryteren. Det unngår vi nå, sier
Lillian Rosten, virksomhetsleder
ved Østsiden sykehjem.
Rommene er også utstyrt med
vandrealarmer. Hvis en beboer be­
stemmer seg for å forlate rommet
på natten, får de ansatte automa­
tisk en melding om dette på sine
mobiltelefoner.
– Vi har også sensorer som for­
teller oss når fru Olsen eller herr
Hansen forlater sengen om nat­
ten og når de er tilbake. Hvis det
går mer enn ti minutter, får vi be­
skjed. Da kan det ha skjedd noe.
Vi har også lydsensorer i taket,
hvis en beboer skulle falle. Disse
vil oppfatte rop fra pasienten, sier
Rosten.
I går startet Fredrikstad også ut­
testingen av sensorer som blant
annet via ultralyd kan registrere
tilstanden på beboere som har
falt i sine omsorgsboliger.
avhengig av hva det gjelder, sier
Evensen.
Erstatter ikke kontakt
Kan jobbe smartere
– Dette betyr kanskje ikke de store
besparelsene i kroner og øre, men
det betyr mye i form av omforde­
ling av ressursene. De ansatte kan
jobbe smartere nå de er på jobb,
sier Ulf Harry Evensen, IKT rådgi­
ver innen velferdsteknologi i Fred­
rikstad kommune.
I dag er over 30 prosent av alle
trygghetsalarmer som utløses til
hjemmehelsetjenesten tekniske
eller falske alarmer.
– Mange av brukerne er kontakt­
søkende eller de utløser alarmen
for å etterspørre en tjeneste. Uan­
sett rykker vi ut. Nå kan vi via to­
veiskommunikasjon med bru­
kerne undersøke hva alarmen
gjelder. Det personlige møtet blir
ikke borte, men kanskje det kan
samkjøres med et planlagt besøk,
Hvert rom er utstyrt med egne
skjermer, som er samkjørt med de
ansattes mobiltelefoner.
Han understreker at den nye tek­
nologien ikke skal erstatte den
personlige kontakten mellom
helsevesenet og brukerne. Deri­
mot handler det om å frigjøre res­
surser.
– Det blir blant annet lettere å
danne seg en oversikt over situa­
sjonen før vi rykker ut, sier han.
Nå får også omsorgsleilighete­
ne elektroniske dører.
– I dag håndterer hjemme­syke­
pleier nøkler til over 1000 bolig­
enheter. Målinger har vist at
denne nøkkelhåndteringen i tid
utgjør åtte årsverk eller 5,6 mil­
lioner kroner. Hvis noe uforutsett
skjer og det skjer et bytte mellom
to kolleger, må de tilbake sin base
for å hente nøkler. Elektroniske
låser gjør at hjemmehjelptjenes­
ten kan låse opp dørene ved hjelp
av mobiltelefonen, sier Evensen.
Huskealarmer
Straks en av de demente pasientene ved sykehjemmet forlater
sengen, får de ansatte beskjed.
I desember starter utrullingen av
smartteknologi i 500 omsorgs­
boliger i Fredrikstad, spesialtil­
passet hver bruker, alt fra van­
drealarm, automatisk lys og
varmestyring, kameraovervåking,
toveiskommunikasjon med hjem­
mehjelptjenesten og andre tek­
niske løsninger som skal bedre
tryggheten til beboerne.
Holmen eldresenter i sentrum
av Fredrikstad har kommet lengst.
Hver gang en beboer skal forlate
leiligheten, vil en skjerm på veg­
gen ved ytterdøren gi et varsel til
beboeren hvis enten kjøleskaps­
døren eller et vindu står åpent.
Det samme varselet kan også
sendes til enten pårørende eller
hjemmehjelptjenesten.
– Hvis en beboer nettopp har
hatt besøk av hjemmehjelp­
tjenesten, og skulle falle og bli
liggende, så hadde vedkommen­
de i verste fall ikke blitt funnet før
dagen etter. Nå vil disse sensorene
sørge for at dette blir fanget opp
raskt, sier Tone Myrvold, som har
mange år bak seg innen hjemme­
hjelptjenesten.
Strukturerer hverdagene
Etter hvert vil den samme tekno­
logien bli installert i boliger til an­
dre pasientgrupper, blant annet
innen rus og psykiatri.
Velferdsteknologien åpner
også for å gjøre beboere i stand
til å måle både blodtrykk og oksy­
genopptak i egen bolig, overvåket
av helse­personell via webkamera.
– Mange brukere innen rus og
psykiatri har behov for å struk­
turere hverdagen sin. For mange
av disse er det ganske krevende å
skulle forlate hjemmet sitt for å
oppsøke et legekontor for å utfø­
re disse testene. Det å kunne gjøre
dette på egen hånd mens de har
en samtale med helsepersonell,
forenkler hverdagen deres, sier
ergoterapeut Tulle Koefoed.
[email protected]
Se video
p
Se hvordan velferdsteknologien virker. Gå til aptv.no.