Gauldalsposten kommunestyret 4

VALG
6
GAULDALSPOSTEN
16. september 2015
Det nye kommunestyret i Midtre Gauldal
Aina Bogen
Bente Kaasen Enlid
Harald Rognes
Håvard Gylland
Liv Pallin
NY
Ingvild Karoline
Sunnset
NY
Brit Inger Aune
Steinar Fløttum
Kåre Merket
Bjørn Enge
NY
Ane Aunøien
Moen
NY
Gerrit Andre
Pallin Lorier
NY
Kari Anne Endal
Bjørn Hofstad
Egil Skjærvold
Erling Lenvik
Jan Tore Tangstad
NY
Arnestein
Moen
Bernt Johnny
Stenås
NY
Gunn Randi
Enodd
NY
Ingeborg
Vongraven
Roger Refseth
Sivert Moen
NY
Kjell Edvin
Stenbro
NY
Morten
Sørløkken
Tor Flagestad
Torstein Rognes
NY
Lars Jonli
Kommunestyret består
av 33 representanter
fordelt på 7 partier
NY
Nina Staverløkk
NY
Per Ingar Almås
NY
Siri Fossum
Av 4862 stemmeberettigede valgte 2991 personer å bruke
stemmeretten sin ved årets kommunevalg i Midtre Gauldal.
Det utgjorde et fremmøte på 61,6 prosent, noe som er 2,2
prosent lavere enn i 2011 og 07, prosent lavere enn i 2007.
Fordelingen av stemmene ved årets lokalvalg ble Arbeiderpartiet (40,3%), Senterpartiet (25,7%), Bygdelista (10,2%),
Høyre (7,5%), Kristelig Folkeparti (6,1%), Fremskrittspartiet
(5,5%), Venstre (3,2%), Fellesliste SV/Rødt (1,4%).
Dette førte til følgende fordeling av kommunestyrerepresentanter: Arbeiderpartiet 13, Senterpartiet 9 (+4), Bygdelista
3(-3), Høyre 3, Kristelig Folkeparti 2, Fremskrittspartiet 2(-1),
Venstre 1, SV/Rødt 0.
Ser vi på hvor de folkevalgte kommer fra er representasjonen fordelt slik: 12 personer fra Støren, 9 fra Soknedal, 4 fra
Budal, 2 fra Rognes og 6 fra Singsås. Av de 15 som er ny i
kommunestyret er åtte kvinner.
NY
Øystein Digre
Gunhild Talsnes
Kommunestyret for kommende
fireårsperiode vil bestå av:
Arbeiderpartiet:
Erling Lenvik
Torstein Rognes
Aina Bogen
Kari Anne Endal (NY)
Ingeborg Vongraven (NY)
Lars Jonli
Gunn Randi Enodd (NY)
Egil Joar Skjærvold
Kåre Normann Merket
Gunhild Talsnes
Håvard Gylland
Liv Johanne Pallin
Brit Inger Aune (NY)
Senterpartiet:
Sivert Moen
Ane Aunøien Moen (NY)
Bjørn Hovstad
Siri Fossum (NY)
Steinar Fløttum
Morten Sørløkken (NY)
Arnstein Moen (NY)
Bernt Johnny Stensås (NY)
Kjell Edvin Stenbro (NY)
Høyre:
Bjørn Egil Enge
Nina Bratt Staverløkk (NY)
Gerrit Andrè Pallin Lorier
Bygdelista:
Bente Kaasen Enlid
Harald Rognes
Per Ingar Almås (NY)
Fremskrittspartiet:
Roger Refseth
Tor Flagestad
Kristelig Folkeparti:
Øystein Digre (NY)
Ingvild Karoline Berge Sunnset (NY)
Venstre:
Jan Tore Tangstad