AMU 2015-09-18 Referat

Sykkylven vidaregåande skule 2015-2016
Referat AMU-møte fredag 18. september 2015
Møtetid: Kl 12.00-14.00
Møtestad: Møterom 1
Representerer:
Namn og stilling
Barbro Midtgård, rektor
Vara: Liv N Hole, avd.leiar
Gisle Johnsen, ass.rektor
Vara: Rolf Haxthow, avd.leiar
Dagfinn Fredly, HMS-koordinator
Vara: Johnny Winsjansen, vaktmeister
Arbeidsgjevar
Arbeidsgjevar
Arbeidsgjevar
Roar Hove , Utdanningsforbundet
Vara: Edel Pernille Ystenes, Utdanningsforbundet
Arbeidstakar
Arbeidstakar
Odd Krüger, NITO
Arbeidstakar
Bedriftshelsetenesta –
Uttalerett, ikkje stemmerett
Elevrådet –
Uttalerett, ikkje stemmerett
Elevrådet –
Uttalerett, ikkje stemmerett
Oppgåve i AMU
Fast styremedlem
Styremedlem 2015-16
Fast styremedlem
Leiar AMU 2015-16
Styremedlem 2015-17
Styremedlem 2014-16
Lodve Brastad, Hovudverneombod
Vara: C athrine G. Hole
Henriette N Søvik, Stamina Helse, avd.
Stranda, HMS-rådgivar
Vara: Solveig Nordal, Stamina Helse
Fast styremedlem
Sekretær 2015-16
Erlend Lillevik, Leiar elevråd
Innkalling i aktuelle saker
Emma Eikrem, Nestleiar elevråd
Innkalling i aktuelle saker
Fast styremedlem
Til stades: Barbro Midtgård, Gisle Johnsen, Johnny Winsjansen, Odd Krüger,
Roar Hove, Lodve Brastad, Eirin Nordal Steinsvik (Lege og representant for
bedriftshelsetenesta), Erlend Lillevik og Emma Eikrem.
Fråfall: Dagfinn Fredly
SAKLISTE
01- 2015/16
Godkjenning av møteinnkalling Ok
02-2015/16
Godkjenning av referat Ok
03–2015/16
Konstituering
Dagfinn valgt som leiar i AMU.
Rektor fungerande leiar under dette AMU-møtet.
Lodve valgt som sekretær i AMU
04-2015/16

Orientering/status
Gardin og solavskjermingsløysingar
Sykkylven vidaregåande skule 2015-2016

Lærarar som underviser på rom 107 melder at det er vanskelig for elevane å sjå innhaldet på
Smartboard når det er sterk sol. Dei ønsker blendingsgardiner
Skifting av fasade på «Brunosten» er prosjektert frå fylket, men endå ikkje fastsatt når det skjer.
Truleg i løpet av eit år. Vi avventar til dette prosjektet er fullført, før vi ser meir på gardin og
solavskjermingsløysingar ved skulen.
05-2015/16

Kartlegging/handlingsplan
Vernerunde frå april
Vaktmester installerer lerret på elektrorom 103. Gisle undersøker om det er standard bøtte på rom
208, og bytter denne om nødvendig.
Vedtak om skifting av Smartboard til Activeboard på rom 105 og 107. Uvisst når det skjer.
Nye saker:
206 – Kjem ikkje lyd på Smartboard når ein koblar til pc. Følgjast opp i neste AMU-møte.
Ønske om meir støyisolering av dør mellom personalrom og bibliotek. Følgjast opp i neste AMUmøte.
Dør inn til 103 går ikkje igjen – dett berre opp. Følgjast opp i neste AMU-møte.
Problem å finne administrasjonen på skulen – det kjem betre skilting med standard skilting. Kan vi
gjere meir? Gisle og rektor ser på saka.
06-2015/16
Stamina rapporterer frå helseundersøkinga
Viktige moment:
Høg trivsel hos dei ansatte.
Stamina viste oversikt over arbeidsrelaterte helseplager etter spørreundersøkelse frå
arbeidstakarane. Spesielt nakke/skuldre hyppigast problem. Mange blir sittande i uheldige stillingar.
Søvnproblem og konsentrasjonsvanskar er typisk i stressande periodar.
Litt hudutslett og irritasjon på grunn av inneklima også tilstade.
Det er ikkje mistanke om arbeidsrelatert lungesykdom hos dei ansatte.
Gode resultat på hørselstestane. Alle ansatte på yrkesfag har fått tilbud om formstøpt hørselsvern. Vi
bør ta ein ny runde på dette, så alle er klar over tilbudet.
Sykkylven vidaregåande skule 2015-2016
Viktig å få elever inn i gode rutiner med hørselsvern. Skulen har jobba godt med dette. Lærarane har
ansvar for å følge opp.
Tiltak




Anbefalt med ein gjennomgang med fysioterapeut i høve ergonomiske tilpasninger ved databruk.
Ikkje alle opplever å ha ein tilpassa kontorplass. Problemet er kanskje størst for dei som må dele
pult?
Irritasjon over støy i åpent kontorlandskap er kilde til stress. Rektor foreslår tiltak med skilt som
påminner om at det skal være stille i kontorlandskapet.
Ved sliping på metall blir det forårsaka mykje støy som slepp ut til resten av verkstadet. Påvirker
dei som gjer andre ting på verkstedet, særlig viss det er ein undervisningssituasjon. Kan være lurt
å få målt kor støyen er reint objektivt, og om ein kan gjere byggtekniske tiltak for å redusere
problemet. Vedtak i AMU om at dette skal følgast opp
Støvet er innanfor akseptable verdiar. Bør heller bruke støvsugar enn kost for å fjerne støv, for å
unngå å virvle støv opp. Gjerne også reingjere med vatn. Vedtak i AMU om at dette skal følgast
opp
07-2015/16


Vurdering av den lokale HMS-dokumentasjonen
Status
Bør vi ha fleire resultatmål?
Enighet om å ta opp dette når Dagfinn er tilbake. Det vart likevel tatt ein kort idemyldring, med
følgjande moment som kanskje kan danne grunnlag for framtidige resultatmål:
Ergonomi – Tilfredsstillande arbeidsplass for alle
Fjerne alle støyproblem ved skulen.
Mål om at alle ansatte på skulen – ansatte og elevar kildesorterer riktig.
Mål relatert til opplæring av alle lærarar og elevar i høve printing; redusere papirforbruk (hold print).
08-2015/16

Møteplan
Dato for vernerunde og nytt AMU-møte
Ny vernerunde: Fredag 16. oktober kl. 1200-1400
Nytt AMU-møte: Fredag 13. november kl. 1200-1400
09–2015/16
Eventuelt
Vaktmester ønsker å få tilsendt referat frå AMU-møta, samt bli invitert med på vernerundene. Vi
følger opp dette.