saksdokumenter - Karmøy kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Elin Davidsen
15/736
Arkiv: 033
Sign:
Dato:
Utvalg:
Hovedutvalg teknisk
EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK 12.03.2015
12.03.2015
SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK
12.03.2015
Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 44/15
Behandling:
1. Notat vedrørende slamavskillere/septiktanker – Feøy utlagt på bordet, jf. spørsmål stilt av
Hagland (FrP) i hovedutvalgets møte 04.12.2014.
Hagland (FrP) fremmet følgende forslag:
Hovedutvalg teknisk har registrert notat om septik-tømming på Feøy.
Hovedutvalg teknisk ønsker at Karmøy kommune i samarbeid med Feøy vel prøver å finne en
ordning som kan fungere for alle parter.
Haglands forslag fikk 1 stemme (FrP) og falt.
2. Skriv vedrørende satser for leie av idrettshaller utlagt på bordet, jf. spørsmål stilt av
Aksnes (Ap) i forrige møte.
Til etterretning.
3. Andersen (Ap) viste til tidligere stilte spørsmål vedrørende oppbevaring av mye
søppel/skrot ved den gamle sildoljefabrikken i Hauskevågen og fremmet følgende forslag:
Hovedutvalg teknisk har mottatt bilder/bekymringsmelding knyttet til forsøpling av
område/næringsvirksomhet satt av til fritidsbolig/bolig i Hauskevågen.
Ut fra dette vedtar hovedutvalg teknisk befaring i området før neste møte.
Andersens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk har mottatt bilder/bekymringsmelding knyttet til forsøpling av
område/næringsvirksomhet satt av til fritidsbolig/bolig i Hauskevågen.
Ut fra dette vedtar hovedutvalg teknisk befaring i området før neste møte.
Vedtak: