Vernerunde januar 2015

Side 1 av 5
Vernerunde – sjekkliste og oppfølging
Molde videregående skole
Godkjent av: AMU
Deltakere :
Verneområde:Molde vg skole
Dato:
19.01.2015
Hovedverneombud Arne Brevik, vaktmester Olav Morstøl, Sjur Spurkland ATV,
BHT v/ Tove Martinsen og HMS-koordinator: Ove Opstad
Ikke møtt: Elevrådsleder Håvard Bjørnerem
Vernerunde gjennomført
dato:12.01.15
Faktor
Fysisk arbeidsmiljø
HMT-
Merknad
k
o
d
e
Forslag til tiltak
Ansvarleg Frist
Utført
Side 2 av 5
Vernerunde – sjekkliste og oppfølging
Molde videregående skole
Faktor
2
Inneklima
2.1
2.2
Alle rom i A-blokka, inkl.
arbeidsrommene A330 og A331.
2.3
HMT-
2
Godkjent av: AMU
Dato:
19.01.2015
Merknad
Forslag til tiltak
Ansvarleg Frist
Rapporteres om dårlig luftkvalitet og
ujevn temperatur. Trekk fra vinduer.
Solskjerming i påvente av renovering.
Planleggingen av renoveringen bør
komme i gang så fort som mulig slik
at den kan starte straks ny H-blokk er
ferdig.
BYVE
During i vifteanlegg
C-blokka må renoveres.
BYVE
Støy fra vifteanlegg, spesielt nær
scena.
Regelmessig rengjøring av lister/gitter
i scenefronten der lufta suges ut fra
rommet.
Vaktmester
k
o
d
e
2
2.4
2.5
Alle kontorer til Skoleledelsen i C5xx
Festsalen
3
3.1
Belysning
2
Utført
Side 3 av 5
Vernerunde – sjekkliste og oppfølging
Molde videregående skole
Faktor
4
Godkjent av: AMU
Dato:
19.01.2015
Merknad
Forslag til tiltak
Ansvarleg Frist
2
Lydgjennomgang mellom
musikkrommene. Se siste side!
Dette må ordnes raskt.
BYVE
2
Forutsetter at noen lærere flytter til
andre arbeidsrom, pga liten plass.
Innkjøp av større arbeidsbord.
OVE/Harriet
2
Mangler låsemuligheter for å hindre
tyveri og adgang for uvedkommende.
Haster! Skjerming av glassdør for å
hindre innsyn fra uvedkommende.
Dette vil også redusere lys fra
korridoren når prosjektor brukes.
Avholdes hvert 2. år.
Vaktmester
HMT-
k
o
d
e
Støy
4.2
1. etasje G-blokka
5
5.1
Utforming av arbeidsplassen/
ergonomi
Ønske om større arbeidspulter på
A331.
5.4
6
Helse / tryggleik
6.1
Alle rom D-fløy
6.5
Førstehjelpskurs for all ansatte
6.6
Hva med hjertestarter?
OTE/OVE
Det er innkjøpt én. Vi bør ha en til nær OVE
ny H-blokk. En hjertestarter må være
tilgjengelig i forbindelse med
ettermiddags-/kveldsaktiviteter.
Utført
Side 4 av 5
Vernerunde – sjekkliste og oppfølging
Molde videregående skole
Faktor
7
HMT-
Godkjent av: AMU
Merknad
k
o
d
e
Egen rapport ved tilsyn 20/11-2014.
2
Merknad om at bygningsmassen må
oppgraderes i henhold til løsninger og
forutsetninger fastsatt i sakkyndig
brannteknisk vurdering.
Trapper mellom etasjene i A-blokka
2
De er til hinder ved brannevakuering.
Brann/gasser kan spre seg fra etasje
til etasje.
Ansvarleg Frist
Utført
Gjøres hvert år
Vaktmester
Utført i
høst.
Krav fra Branntilsynet: Det må lages
BYVE
en handlingsplan for oppgradering (jfr.
Brannteknisk vurdering av Norconsult
AS).
De nye trappehusene tas i bruk så fort BYVE
som mulig, de innvendige trappene
fjernes og åpningene etter trappene
tettes igjen.
Elektrisk utstyr
TV-studio F-blokk: Brannfare pga
sterke lamper.
10
Forslag til tiltak
Brannvern
Opplæring for nytilsatte
8
Dato:
19.01.2015
Skifte til Ledbelysning
3-
Andre risikofaktorar
E311 Jernbjelker i taket brukes ikke
lenger. Må kontrolleres jevnlig.
2
Kan løsne p.g.a. dårlig feste i gammel
betong
Kontrolleres av vaktmester
OVE
Kort frist
fra
Branntilsynet.
Side 5 av 5
Vernerunde – sjekkliste og oppfølging
Molde videregående skole
Godkjent av: AMU
Dato:
19.01.2015
Lydgjennomgang 1. et. G-blokka
Dette har vært et problem siden blokka var nybygd. Meldt inn som avvik i Facilit. Saken er nevnt første gang i referatet fra Prosjektgruppemøtet for
ny H-blokk 2/5-2013, siste gang i referatet fra 18/9-2014. Det er foretatt støymålinger, de viser tilfredsstillende resultater for lyd gjennom veggene.
Men skolen ved HVO hevdet at det var gulvet som var problemet. Undersøkelser gjennomført senere viser at gulvet i G-blokka ble bygget i henhold
til planen, men planen inneholdt IKKE krav til støygjennomgang i gulv. Torgrim Blø på BYVE skal være forespurt om forslag til tiltak (Ansvar for å
spørre: Bjørn Erik Hjellset (BEH)). Fra musikklærerne blir det meldt at lydgjennomgangen i gulvet forstyrrer andre klasser både ved siden av, og
over. BEH har lovet å purre på svar fra Torgrim Blø. BYVE setter nå opp ei prioritert liste over arbeid som må utføres på de videregående skolene. Vi
håper at arbeidet med å få redusert lydgjennomgangen mellom rommene blir et strakstiltak, slik at det kommer høyt opp denne lista.
Andre ønsker:
Ansvarlig:
Fysisk arbeidsmiljø. Nye kontormøbler A331.
OVE
Podium i klasseromma i A-blokka tar for stor plass og ønskes fjernet.
Vaktmester
Bedre sykkelparkering, sykkelparkering med tak. Scooterparkering.
Må inn i plan for Uteområdet for nybygg, BT2.
Garderobe med dusj for lærere.
BYVE. Må gjøres i forbindelse med renovasjonen av 1. etasje i D-blokka.