Våre sfafsmakfers revolusjonære forhold fil Grunnloven Knut

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
OG
Nr. 31 • 5. årg.
Lørdag 22. September 1956
Løssalg 50 øre
Våre sfafsmakfers revolusjonære forhold fil Grunnloven
Under
ISiom et prinSipielt grunnlag for sine påstander _
med adresse savel til Storting,
regj eting som domstoler tar p'rost Hedem for seg den
i 1945 avsagte dØdsdom over
Haaland. Ette'r å ha påvist
det manglende rettsgrunnlag
såvel i fOlkerettslig henseende som grumtlovsmessig, retter han en uirekte anklage
mot den førstvoterende i HØYesterett og de dommere som
ga ham tilsLutning, flOr ,~å ha
utvist kriminell forsØmmelse».
Videre sies d.et (s. 21:~ «Det
problem ~rges Storting nå
blir stilt overfor, angår Stortingets eget forhold til rikets
mellom respekten for Grunnloven eller tilsidesettelsen av
denne».
Som skrevet aven mann
utenom vår krets vil n,ok også
fØlgende Iinj er leses med stØrste oppmerksomhet:
«Det var regjeringen Nygaardsvolds mangel på almenpolitisk
modenhet,
dens nasjonalpolitiske ansvarsløshet og uredelige
iakttagelse av inngåtte internasjonale avtaler og forpliktelser, som fØrte fedrelandet inn i krigen. Umodenhet og korttenkt'J1et
preget logså hj emmefrontlede,Isen. Disse to instansers fellesskap i ansvaret
for det såikalte rettsoppgjør, tør både naSjonalt og
internasjonalt bli landet til
liten heder. Dommen over
det foreligger nå li Instituttet'S objektive vurdering.
Simigrencte for norsk rettsliv kan den neppe sies å
væ,re.
Instituttet har utviIsom rett i at det såkalte rettsoppgjør ingen
forbindelse har med retten
i dette ords strafferettslige betydning, selv om det
SN
O
ovenstående titel
har fhv. prost til Aust-TeleProst A. E. Hedems brosjyre nr. 4
mark, A. E. He dem, i disse
dage gitt ut sin brosjyre nr.
4 med tilknytning til etter- prost Hedem. Ingen «tale avsvekkes. Kunstig tåkeleggkrigSlop:pgjøret i Norge
med dobbelt bunn». Det er' ing evner aldri å gjøre det av
Prost Hedem er jo alt fra utelukkende samvittigheten med sannheten.
Det er kraftig kost som
tidligere vel kjent og hØyt
og
rettferdsføleilsen
som prost Hedem byr fram denne
respektert innen våre' kretser
for sin usvikelige logiske og har tvunget prost Hedem til gangen _ så kraftig at i en
klare kritikk av den rettslige å gi Offentlig uttrykk for det normal rettsstat hadde ikke
de angrepne myndigheter utglidni:t:lg som har funnet som ligger ham på hj ertet.
Det har han da og1så til ful- så sant de ville hevde navn
sted her hj emme i årene etevnet å gjøre i de brosjyrer av myndigheter -kunnet
le
ter 1945. Hans siste brosjyre
slutter fortrinlig opp i rekken som han siden 1950 har sendt unnlate å flOreta seg noe. Det
av de tidligere utklorrtPe, og ut på markedet. I logisk er grunn til å tro at prost Hedet er så meget mer grunn klarhet log overbevisende dem ikke ville ha hatt noe
til å feste en spesiell opp- kraft står :Prost Hedem i en imot en slik utgang, men at
merksomhet ved hva han klaSiSe for seg selv. Har man han med glede hadde imøskriver ,Slom det her er en først noen tanke 10m å søke tesett en rettergang som hadgammel motstander av NS klarhet i et av de mest betyd- de gitt ham anledning til å
som uttaler seg. Gang på ningsfulle spØrsmål i senere bringe sine dokumentasjoner
gang avla han under okkupa- norsk Ihistorie, kommer man fram for et videre forum.
sj onsp'erioden umisskj enn eli- ikke i hans brosjyrer forbi. De Dessverre _ SQm tilstanden
er i dette land i øyeblikket,
ge - men til samme tid mo- gir rene ord for pengene.
er
det
i
nr.
4
tale
må
han nok regne med tausI
formen
dige - bevis på at han hØrte motstandisfronten til. Ikke omen henvendelse som prost hets-parolens fortsatte gyltil noen tid nærte han noen
politisk sympati md NS-bevegelsen, og - han gj Ør det heller ikke den dag idag. Men
politikk og rettsoppfatning
kan være to ting. «Uansett
min personlige innstilling til
det som gikk for seg og som
gjorde meg til en PQliUsk motstander», sier prost Hedem,
«så har det ikke vært meg
mulig for min samvittighets
skyld å kunne avholde meg
fra å kritisere myndig1hetene
fQr de «retts-utslag» de ga foranledningen til fra det øye-
Av Hel;:e Grønstad
___ __.___
~
~_~~
Hedem sendte Norges :SIt orting den 17. mai i år. Alt
den 25. samme måned mottok han henvendelsen i
ret!ur fra Presidentskapet
med den nå nokså stereotype meddelelse når det gj elder
spØrsmål som rØrer ved
«landssvikoppgjØret», at «saken foranlediger ingen for-
_____m=oo__
Grunnlov. --- - - - Velger Stortinget denne
negative ilU1.Stilling og godtar Høyesteætts faktiske
unnerkjennel,se av internasjonal rett og de, rettsstatlige
prinsipper, da vil objektiv
forskning neppe kiunne unngå å fastslå at Stortinget er
inntrådt i e't revolUSjonært
forhold til sin egen konstitusjonelle basis. Valget står her
mellom de grunnleggende demokratisk-rettsstatlige prinsipper og diktaturets parole-
dighet. Myndighetene Ønsker messige
rettsvilkårlighet,
minst av alt noen offentlig
oppvask og klarlegging. Dertil er samvittigheten atskillig
for Øm og posiSjonen for utsatt.
Det vil føre for langt å gi
utdrag al GØrings brev den europeiske statsmann,
nOe uttømmende referat av
til Churchill, skrevet
sOim med ærelyst, intelligens
Hedems skrift. Det må leses.
J fengselscelle';' i N~rn­ og dådskraft kastet de euro-Og den tid man bruker på
berg 10. oktober 1946.
eiske nas' oners sk' ebne un-
Gørin;:
-
foregikk i rettslige former.
Ved sitt brudd på prinsippene for objektiv justis tør
«rettsoppgj øret» betegne en
likeså stor skamplett på
norsk rettsliv som Riksdagsbrannens
«rettsoppgjør» var på det tyske rettsliv. Felles :!lor dem begge
var iakttagelse a v de prosess fulle former og det resultat de kom til. Dette kan
med en viss reservasj on for
begges vedkommende for-
AktØrene gikk fri,
'Statistene fikk svi!
Våre folk rundt om i by og
bygd er som en selvsagt ting
nød t til å anskaffe seg Hedems «statsmaktenes revolusjonære forhold til Gl'!unnlovell». Men ikke nok med det!
Brosjyrens pris - to kroner
- gjør det mulig å spre den
viden 10m der faktiske opplysninger trenges. Her må vi
kjenne vår besøkelsestid og ta
kraftig hånd cm denne OPPgave.
Brosjyren. har en stor misjon!
Helge GrØnstad.
(Jhnrchill
Istand mot det siste store for-
Knut Hamsun
Einar Tveita: var nærmest
profetisk da han i februar
1952 hadde dette diktet i 8.
mai:
Geniet kan aldri dØ
kan såres og blØ
er det fatale
men drepes kan aldri
det gen i a l e.
Kn.ut Hamsun
er dØd
blinkende stjerner.
ti! fjerneste fjerner
der nåes av himmelens
blinkend,e stjerner.
Nei!
Knut Hamsun. lever
i ord og i toner
hos verdens millioner
Som Nietzche og Bach
Goethe Kopern.ikus.
Han lever
i kraft av sin genius.
L·Øft da mot
solen
de floroonvundue
faner.
Han lever idag
vår store
germaner.
Lyse _ og mØrke
skiftende tider.
Engang du vandret
«på gjengrodde stier».
Under torturen
de slØvet ditt øye
blendet ditt blikk.
Skalv du ljå
hånden?
søket på en germansk kraft.- Nei gjennom
torturen
samling som strevet for å få
Euro
lyste dog
.......................................
...-....,-
"' ....... 0.
"V,"".L.l.llJv'UU
dighet. Myndighetene Ønsker
minst av alt noen loffentlig
oppvask og klarlegging. Dertil er samvittigheten atskillig
for Øm og posisjonen for utsatt.
Det vil føre for langt å gi
nOe uttømmende referat av
Hedems skrift. Det må leses.
Og den tid man bruker på
dette, vil i sannhet være vel
anvendt tid. Eln ide om hvUket stoff man blir stilt ansikt
til ansikt med, vil man imidlertid få ved å se endel av
overskriftene lOver brosjyrens
forskjellige avsnitt, f. eks.:
Den provisoriske straffelovgivning var folkerettsstridig og deriior uten rettsgyldighet.
Landssvikanordningen av
15. desbr. 1944 var grunnlovsstridig og derfor uten
rettsgyldi,ghet.
LandssvikoppgjØret var PiOlitisk mQ!tivert og derfor av
diskriminerende karakter.
Mot den prinsipielle problembehandling i lagmannsrett og i HØY/esteirett reises
alvorlige anker.
messige
r~ttsvilkårlighet,
I
ge betydning, selv om det l
~
Gørin;:
I
-
Helge GrØnstad.
(jhlIrehl-11
utdrag av GØrings brev den europeiske statsmann,
til Churchill, skrevet
SOiffi med ærelyst, intelligens
J fengselscelle~ i N~rn- og dåd sk ra f t kastet de euro-berg 10. oktober 1946.
peiske nasjoners skjebne unJeg adresserer disse an- der fremmede verdensmal\:merkninger til Dem, som - ters hjul.
ennskjØnt De er en av dem
Jeg fastslår overfor histosom kjenner mest til den vir- rien at De er den mann som
kelige ba~grunn for krigen og visselig hadde kraft til å
om de muligheter som fantes bringe Adolf Hitler og hans
både til helt å unngå den og politiske verk tii fall, men
til å avslutte .den på et stadi- som selv ikke vil bli tilsatt i
um, da den ennå ikke var den falne leders sted og lØfblitt Ødeleggende for Euro- te et skjOIld, SiOm kan beskytt"\
pas fremtid - allikevel nek- te Em:ropa mot den aisatiske
tet å fremstille Dem til edelig invasjon.
vitnesbyrd innenfor Deres
Deres ærelyst har villet 1101egen domstol. Derfor vil jeg de ved like den tilstand Tyskik.ke unnlate, mens der ennå land ble hensatt i ved Versait
er tid, å imikalle Dem for \hi- lesfreden. At det lykkes Dem
storiens domstol og jeg tilstil- vil bli Deres ulykke. De har
ler Dem nå min forklaring og legemliggjort Deres gamle enjeg vet at dommen fra hist 0- gelske herrefolks hårde og
riens ~omstol en ~ang kOm-\ envise kraft, men De ihar ogSå
mer tll å stemple Dem som virkeliggjort dets senile mot-
SN
O
Hedem sendte Norges Sitormin personlige innstilling til
ting den 17. mai i år. Alt
det som gikk for seg og som
den
25. samme måned motStiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
gj orde meg
til en politLsk mottok han henvendelsen i
stander», sier prost Hedem,
ret!Ulr fra Presidentskapet
«så har det ikke vært meg
mulig for min samvittighets med den nå nQ!kså stereotymeddelelse når det gjelder
skyld å kunne avholde meg pe
spØrsmål som rØrer ved
fra å kritisere myndiglhetene «landssvikoppgjØret», at «safor de «retts-utslag» de ga fork en foranlediger ingen foranledningen til fra det øyeføyning fra Stortingets side
blikk de på nytt fikk makten
og er av Presidentskapet bei sine hender og sj ansen til å
,sluttet henlagt». Altså nok
«gjøre opp» med politiSk anet fiOfSØik På mØrklegging av
derledes-tenkende. Når det
et viktig og tankevekkende
gj elder rettferdigheten er det
forsøk på oppklaring, en oppikke tillatt å gå på akkord
klaring som det idag mer enn
overfor noe som helst hensyn.
noensinne burde være Norges
Re:ttferdskravet må skjære
Stortings plikt mot det nortvers gjennOiffi alt».
ske samfunn å beskjeftige
I lys av den hatefulle inn- seg med. Den kyniske avvisstilling som en stor d.el av al- ning fra Presidentskapets simenheten, dirige1rt aven be- de må imidlertid ikke tas for
visst slu og underfundig pro- hØytidelig. Sak.en er ikke _
paganda, har vært forledet som visse kretser nok helst
til å innta, virker det både ønsker det, _ borte med det.
forfriskende og oppmuntren- Den lever og den vil i sin
de å bli vitne til at det trass tid bryte alle stengSiler og
i alt finnes dem som er mo- naturnødvendig kreve sin lØsdige nok til å bryte med «den ning. Avvisningen er ene og
kOiffipakte majoritet» når det alene en illustrasjon - og det
gjelder en i rettslig henseen- en lite flatterende sådan ~ av
de uholdbar fordømmelse av dagens makthavere. Hverken
medmennesker og som kj en- mer eller mindre.
ner seg fOrp'liktet til å fØlge
Gj ennom påstand etter påsin egen samvittiglhets røst,
stand,
med ved fØyd dokumen- koste hva det kloste vil.
Dessverre er det ikke altfor tasjon, gjør prost Hedem det
ofte at vi støter på den slags klart at samtlige våre statsmennesker i vårt samfunn rettslige grunnpillarer
idag, - menn€iSker som har Storting, regjering og høyesmot nok til å tale Roma midt terett - har truJfet forfØyimot. Prost Hedem er imid- ninger, som har bragt dem i et
lertid en av dem, og nettopp revolusjonært forhold til den
på grunn av den innstilling norske Grunnlov. Det spesielt
han har inntatt, er det dobbelt interessante i denne forbingrunn for hans landsmenn deIse er at det her på norsk
til å låne ham Øre idag, Det hold for første gang blir gjort
er ingen skjulte hensikter hos bruk av de konklusjoner som
de svenske professorer har
klommet til i sin vhenskapeEngang vil verden le ;:lV lige utredning, «Den norska
Rattsuppgorelsen», en utredden modernemateriaIisning som j o forØvrig har møtt
tiske filosofis dumhet. Jo
mer jeg .studerer natunen,
den samme skjebne hos' det
desto mer forbauset og
hØye Presidentskap som prost
un.drende står jeg overfOr
Hedems henvendelse, men
skapeirens verk.
ihvis juridiske og moralske
LOuis Pasteur, fysiker.
slagkraft dessuaktet ikke i
noen henseende har klunnet
Istand mot det siste store forsØket på en germansk kraft.SaJmling som strevet for å få
Europas skjebne avgjort på
Asiens stepper og dermed
trygge Europas framtid. Og
etter at mitt ansvar fiOrlengst er blitt objektivt
bedØmt i belysning av begivenhetenes kommende utvikling, kommer De til selv
å måtte bære ansvaret som
følge av at den nå avsluttede blodige krig ikke
blir den siste kamp på det europeiske fastlands mark til
vern for Europas Uvsmuligheter.
De kommer altså til å måtte svare for at gårsdagens
bLodbad i morgen kommer til
å følges av et langt stø'rre og
at Europa blir tvunget til å
kjempe for livet ikke ved VolForts. side 4
•
den store
Umoral i ly av prevensjonen
Kort omtale av dyrlege at det er gått rykte om kvakt
kvmner
.
Olav Skars b ok me d oven- salverVl'rks""""h
vo.... e, og
har berett
I e .I
. et a t d e - u t en å
st aen d et·tt
ha lU!ttalt noe' ønske om avbryelse av· svangerskap og
Il
uten at det forelå noen grunn
Under denne ulykk.dlige si- - på kontoret er blitt tilbudt
tiuasjon som ovenfor er ski!- hjelp til dette ved læge hvis
dret ble planen Olm en felles navn i alle fall i et tilfelle ble
nordisk abortlov unnfanget. oppgitt skriftlig.
En tør håpe at dette «svanMotstanden mot fosterdragerskap» er definitivt avbrutt. pene i Norge har vært stor.
Det store flertall av det nor- En minnes de 240 000 personske folk vil ikke ha en radi- lige proteIstunderskrifter mot
kal lov.
de radikale lovforslag i 1935,
Mødrehygienekontorene er og alle de kristelige og humaomtalt særskilt. Det opplyses nitælre organisasjoner som
sluttet seg til protesten og
støttet dr. Louise Isaksens
Vil du finne frem til
lovforslag. Doktoren uttaler:
seier, bryt dine egne vtei«Sosial nØd påvirker vi ved
er, prØv igjen. .
sosiale foranstalt.ningelr og
Robert Bruns.
ikke ved å forgripe oss på livet selv, og de peifsonlige
o
ulykker må vi møte ved personlig hjelp og ikke med medisinske inngrep som opphever ansvarsfølelsen og forråer slekten».
Kontro·lle·n'. me·d f OlS t erdrapsvirksomheten hos oss likesom i Sverige og Danmark
har sviktet stort og kostet tusener av spede liv.
For å få en bedre kontroll
har det Isvenske Utenriksdepartementet foreslå.tt desentralisering av denne med 10kaIe nevnder hvor ·~n legmann skal v:ære formann,
men hvis denne velges aven
abortvennlig myndighet blir
Gleden. finl11er man sjelden der hvor man leter etter den.
foll~efare
sikkerheten ikke stor.
I et forslag til ny lov som
er Uitarbeidet er foreslått 10kaIe nevndeIr med formann
valgt aven kirkelig myndi.gh e.
t
Foruten meget større trygghet byr en slik kontrollordning på den store fordel at
menighetene så å si autOlmatisk blir knyttet til hje~pearbeidet for del ulykkelige
kvinner som nå stadig sØker
den slettest mulige lØsning:
at barnet ofres med eller
luten bevtlling.
Menigheten blir kritisert
:Dor at de har ydet for liten
hj elp til kvinner som er i
nød. Grunneln til det er at
disse som regel skjuler forholdet, Q!g at menigheten i
•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ - - - - - - - Forts. side 4
Engang du vandret
«på gjengrodde stier».
Under torturen
de slØvet ditt øye
. blendet ditt blikk.
Skalv du ljå
hånden?
Nei gjennom
torturen
lyste dog
ånden.
Vær hilset
Knut Hamsun.
på siste ferden
Deg mennesker fØlger
fra hele verden..
Fra Russlands stepper
til Afrikas kyster
fØlger deg slaver
følger deg fyrster
fØlger deg fram til
de fjerneste fjerner
helt til du møter
de lysende stjerner
I midnattsol
og nordlys
HØyt over polen
Knut Hamsun
vil alltid
ha plassen i
Solen
Høyreiste ranke
hØvding
med skjoldet
det b l ank e
innenfor pan.nen
i meisltede hode
der ligger geniets
hemmelige kode.
Knut Hamsun
ditt navn
vil lyse
med geniets
glorie
sålenge
tiden
har kulturens
historie
For å bli en god romanforfatter kr,eves 99 pst. talent, 99 pst. disiplin og 99
pst. arbeid.
William Faulkner.
Lørdag 22. september 1956.
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
_ _ _ FOLK
OG
LAND___
UAVHENGIG UKEAVIS
~
. . . . . . .A.n.s.v.ar.l.ig. .
re.d.a.kt.ø.r.J.O.h.a.nn.e.S. K.ri.n.gl.e.bO.t.n
.
.....
Til praktisk n-ytte
Va r lille rettledning til le- svik»-b ø ter
o
~
•
~
~
Betal ikke av vanvare
~~ Undersøk
De britisk-franske trusler mot
Egypt - en trusel mot
001
myndi;:hetene ha.- overholdt twang-s.
lovens re;:ler for inndrivnin;: av ;:jeld
allerede nå er Europa og verdensfreden.
Hr. redaktØr!
En redegjØrelse for FOLK OG LAND's lesere av o.r.sakfØEtter statsminister Edens sl'ste
B' l fl' li
rer Ole Schjerven.
e v ø ge g skal j eg med
ver betale mer på disse, uan- branntale i Underhuset skUlle det
~,_~~,"","""''''''''''_''''''--..J',"",''''''''__-''~,______ ___
se tt om man h ar betalt av- være klart at denne konflikt ikke glede orientere Deres lesere
drag på dem like til det siste. dreier seg om en fri og uhindret litt nærmere om de lovregler lange kjennelse for at utpantskriverkontoret. Han .må
Videre at gjens-tående ube- passasje gjennom Suez-kanalen. som gj eldoo 'for innctrivelse ingen skal slettes av panteha tre ting klart for seg:
talt rest på inndragninger og Der er andre dunkle og uhell- av bØter, inndragning og er- registeret, og boten strykes
1) den foretatte forret
erstatninger sannsynligvis vil svangre motiver som i siste in- statning i de såkalte lands- som foreldet. I min prakSiS
ning må være betegnet og
være foreldet for alle dem stans kan fØre til en katastrofe sviksaker. La meg dog straks har dette ikke støt på noen
bokfØrt som u t p an tsom har fått sine dommer tid- for Europa og de hvite nasjoner. slå fast åt det er umulig i vanskeligheter, idet statens
ni n g. (ikke om utlegg). 2)
ligere enn september/oktober
Europa ligger splittet og for en kort avisartikkel å be- representanter (politimestenen må være avholdt helst
1946.
svarsløst, i et hvert fall så lenge handle dette svære emne i ren) uten videre ihar inn13-14 måneder eller mer
Som forfatteren også un- Tyskland er splittet og avrustet; alle d.etal}er.
rømmet riktigheten av ovenetter at dommen er avsagt
derstreker, er det ikke menin- to tredjeparter av alt europeisk
De som måtte finne ut at stående anfØrsler.
hvis det er herreds- eller
denne orientering i «Folk
gen med artiklene å gå de land er innlemmet i Eur-Asia.
Man må imidlertid være
lagmannsretsdom som Hgog Land» gir dem muligheprakti,sea.-ende jurister i nær- England svekker sin mJilitære
oppmerksom på at dette
ger til grunn, - 12 måneter for, å bli fritatt for ytingen. Hensikten er uteluk.- styrke i Kyprosstriden, og kjører
bare gjelder bØt e r, ikke
der eller mer hvis det er en
opp
med
sin
veldige
krigsflåte
terligere
innbetalinger til
kende å orientere de av leserhØyesterettsdom. 3) Den må
inndragning eller ersta tErstatntngsdirektoratet, bØr
ne som enda ikke er ferdig foran Egypt, en liten og <<underi k k e være etterfulgt av
nin.g. For disse gjelder det
utviklet»
stat,
mens
Frankrike
derfor
straks
henVlende
seg
med sitt Økonomiske «oppen senere utleggsforretning
andre forholdsregler, som
til sakfører og konferere
gjør» om de feil statens re- har mesteparten av sine NATO,for samme krav og i samjeg skal komme tilbake til.
presentanter delvis har gjort styrker i Afrika, etter avismelnærmere om saken. Hver
me eiendom.
under innkrevningen, og de dingene omkring ~O 000 mann
enkelt sak må undergis in- B. Inndragning og erstatning.
Hvis disse tre forutsetmuligheter som pr. idag fo- med moderne våpen og ligger
dividuell behandling _ det 1. E'r den foretatte utpantninger
hOld.er, er utpantreligger for å slippe ytterli- selv åpen for en indre l{JQmmuflinns Ileppe to tilfelle som
ning lovlig?
ingen ugyldig, og man bør
gere utbetalinger. Artiklene nistisk omveltning - og avrustet
er helt like. Den alminnestraks
oppsØke jurist å få
Landssvikanordningen har
lige mann vil heller ikke ha
viser klart at man ikke bØr overfor ytre fiender.
den påklaget, slik at evenMens Stoil'britannias og Franknoen reel sjanse til selv å i paragrafene 7, 21 og 22 slått
slå seg til ro med at «ingentuelle
tvan.gsauksjoner blir
rikes prestisje daglig svekkes, kan
kunne forfatte de nØdven- fast at både bØter, inndragting nytter». Og hvis noen i vi oppleve _ at Sovjetunionen
stanset. Klagen bØr selvdige pf~sesskrif'ter, eller på ning og erstatning skal innartiklene kan finne grunnlag kan komme til å opptre i Sikkersagt tas 11 t såsnart som
egen hånd opptre under drives ved utpantning, ik.ke
mulig,
men den kan, iflg.
for å spare seg for ytterligere hetsrådet som fOrsvarer av de un'muntlig'le forhandlinger i ved utlegg. Forskj ellen meltvangsloven,
ing is
helt
pengeutlegg, er vår Ihensikt dertrykte nasjoner!
rettene. Hensikten med lom disse to tvangsinndrivelAt
konflikten
i
Suezkanalen
er
inntil
et
tvangsauksjonsnærværen.de artikkel er så- sesmidler har ikke - det må
nådd.
et påskudd for å oppnå noe anbud er sta d f e ste t. Etledes i~ke å gå de prakti- man trygt kunne si - stått
net en <<fri passasje for alle nater dette tidspukt er det
serende jurister i nærin- helt klart hverken for statens
Dette nr. av vårt blad ble trykt sjoner» er blitt helt åpenbart, etimidlertid for sent å klage.
representanter
elle:r
for
endel
gen, m~il bare å feste opp,
tirsdag 18. Og onsdag 19. septem- ter Edens forslag i Underhuset
merksomheten. på en del praktiserende ju.rister. Det
ber.
om «bruker-organisasjonen». Det
2. Gyldigheten f'or utleggsmomenter som· inntil nå springende punkt finner man
var forsåvidt et lyspunkt at de tre
forretninger.
ikke har vært tilstrekkelig i tvangslovens paragraf 101,
skandimwiske land bok avstand
som slår fast at en utpantpåaktet.
Som nevnt har landssvik,
l":
fra et .forslag som helt nødvenning må være begjært senest
dig må føre til krig i Midt-Østen,
ett år etterat dommen er anordningen bestemt at bØA. tbetaItebøter.
en krig som kan spre seg og danter, inndragning og erstatI og Ijbed at vi :p.å~,skriver rettskraftig.
ne opptakten til en ny vetdensning blir å inndri'oCe ved utanno 1~56, er 'denne sidEm av" -D'.enne
. 'best""mmelse
..".'
. ""ar
\1'
katastrofe.
saken 'forholdsvis gret En som sagt statens representan- panting. Det. har imidlertid
Edens forslag er i alle henseenidØmt !bot vil normalt være ter forholdsvis ofte oversett. hendt at staten - når skyldDen kjente engelske kve- der uhørt: at «brukere» av kanaforeldet
. hvis den ikke er be- Jeg nøler ikke med å påstå at nerel1i ihar påklaget en utker Mr. Cadburv mpi! f"mHia len skal ta loser ombord fra flynøt. ",. "vholdt en rekke ut- nantimr fordi den er fremmet
Iforeldet, slik at ingen beliØ-
SN
O
serne i forrige nummer av
bladet «Betal ikke av vanvare» - har vakt stor oppmerk.sOiIllhet. ,Flere av leserne har
henvendt seg til oss og bedt
om mer detaljerte opply:sninger.
Det vil vi selvsagt gj erne
stå til tjeneste med. Vi ser
det som en meget viktig oppgave for vårt blad å bringe
saklige nyheter og opplysninger på de områder som interesserer vår Økonomi også.
Vi lot derfor forespØrselen
gå videre til overettssakfører
Ole Sch j e r ven, sam hadde inspirert vår første lille orientering. Han har omgående
sel'l.dt oss to artikler om
spØrsmålet. Den første bringer vi idag, den andre i neste
nUIDlITler.
Vi er ik,ke tvil om at artik.lene vil bli mottat med interopplysesse. . De inneholder
,
ninger SOiIll i stor utstrekning
er nye for oss, og silckert også for de fleste av leserne.
uten å gå nærmere inn på
selve innholdet, nevner vi bare slike ting som at de aller
fleste av de såkalte' «lands-
~
S un'
Dr. philos et dr. juris Herman
Harris Aall, Langlien 19, Ullevål
HagebY, Oslo, er 85 .år den 22.
september. Vi håper flest mulig
er med og gleder ham med en hilsen eller på annen måte.
Folk og Land
kommer med sitt neste nummer lØrdag 6. oktober.
Kontortiden
Mr. Gadbury har besøkt norske venner
i Østfold.,
ger er tatt skritt til å få dette
spørsmål prøvet igjen, og
denne gang i søksmåls former for selve HØyesterett,
ikk~ bare for K:jæremålsutvalget, som består av tre dommere mot Høyesteretts syv.
Det skal bli ganske interessant å se utfallet av denne
prØvelse. Men inntil videre får man altså slå seg til
tåls med lhØyesterettspraksts
forelØpig tillater både utpanting
og utlegg
som
tvangsmidler i landssviksaker.
En ganske annen ting er
det at hele statens krav når vi nå skriver 1956 - kan
være foreldet, og at man av
'den grunn ikke kan få fremmet noe krav om utlegg. Dette spørsmål kommer j eg til å
behandle i en egen artikkel.
Det er nemlig etter min me.,
ning det viktigste i hele dagens sistuasjon, bl. a. fordi
man jo kan se det slik at det
er lite tjent med å få kullkastet en avholdt utpaf).ting hvis
man ikke oppnår annet enn
å forlenge pinen - d.v.s. å
tvinge staten til å stryke utpantingen for å .komme igjen
like etterpå med en ny utleggsforretning og dermed. få
sine penger på den måten.
I
Som
avslutning på da-
gens artikkel gjentar jeg da
den regel som Folk og Land
allerede har redægjort for,
men dessverre med en kjedelig trykkfeil. Det, gjelder
de tilfelle hvor staten har
tatt u tIe g g i l ø s ø l' e
flor sitt krav. Der må det
«utlagk,; IØs,?Te være r ,e a -
Hageby, Oslo, er 85 .år den 22. I ber.
september. Vi håper flest mulig
2014
er med Stiftelsen
og gledernorsk
hamOkkupasjonshistorie,
med en hilsen eller på annen måte.
kommer med sitt neste nummer lØrdag 6. oktober.
. KontoI--tiden
vårt blad er fra 9-4. Henv.
gjennom telefon 37 76 95. De dager bladet ombrekkes og trykkes
som regel mandag og tirsdag
oppnås kontakt tOver samme telefonnwnmer.
Bondelivsromanen
«HØSTSED» ER KOMMET
Bonde Per Grimr.>l'uds debut·
roman foreligger nå i bokhandelen. Vi anbefaler på det beste at
den får plass også i din bokhylle!
Leserbrev.
I
& . . ~ ..u
........... '-'II .... J.I.
pa
"';;.1..1.
"'11;;.1.
springende punkt finner man 2. Gyldigheten f'or utleggssom inn.til nå
forretnin,ger.
i tvangslovens paragraf 101,
ikke har vært tilstrekkeli~
som slår fast at en utpantpåaktet.
Som nevnt har landssvikj
ning må være be'gjært sene;st
.J
ett år etterat dommen er anordningen bestemt at bØA.~; Ubetalte· bØter.
rettskraftig.
ter, inndragning og erstatI og t:ned ~t vi nå_.skriver
anno ~956, er'aenne siden
-Denne 'bestemmelse (har ning blir å inndriv:e ved utsaken fprholdsvis grei. En som sagt statens representan- panting. Den, har imidlertid
idØmt bot vil normalt være ter forholdsvis ofte oversett. hendt at staten - når skyldforeldet hvis den ikke er be- Jeg nØler ikke med å påstå at nereIli Ihar påklaget en uttalt senest 5 år etterat dom- det er a,-vholdt en rekke ut- panting fordi den er fremmet
men var avsagt. Det er enn- pantningsforretninger senere for sent, er kommet igjen og
videre klart _ og innrØm- enn ett år etter dommen. Det fremmet
utleggsfurretning
,:net av påtalemyndigheten ~ foreligger enstemmig kjennel- for det samme kravet. Man
at eventuelle avdrag som er se fra Høyestertetts Kjæ- skulle tro at også dette måtte
betalt på· boten, ikke har no- remålsutvalg for at slike ut- være et slag i luften, i og med
en innflytelse på foreldelses- pantninger er ugyldige og at loven foreskriver utpantfristen.!",Eksemp'el: om en uten enhver rettsvirkning. De ing som eneste rettsmiddel, og
mann el'\,idømt kr. 5000 i bot kan således ikke tjene som. dette er forsØmt. Imidlertid
i 1951 ~ller fØr, og .han har grunnlag for tvangsauksjon. har Høyesteretts Kjæremålsbetalt kl; 4000 i avdrag ,så
Den som ennå ikke har utvalg - ogSå enstemmig sent SOnt". i 1955, plikter han
betalt helle sitt domsbelØp slått fast at det skal være adikke nå å betale de resterende
til staten, og som har vært gang til å «komme igjen» med
kr. 1 oooJ Er det holdt utpantutsatt for utpanting, bØr krav om utlegg for samme
, ..
ing eller utlegg for boten, kan
ikke under noen omsten- gjeldspost. Og dette gjør man
han bare skrive en klage til
dighet unnlate å underØke vel da klokest i å innrette seg
namsrett~n på stedet og fori pantenegisteret på soren- etter, selvom det i disse damom~ter
av'
I
Det finnes ingen viten
som ik~e er verdifull.
SN
Det er med glede jeg så at forholdet «Offiserers æresord» ble
tatt opp i Polk og Land nr. 28.
Dette vil forhåpentlig fØre til
gransking fIOl' de norske offiserers
vedkommende. Noen :flyktet til
England, andre til Sverige.
På hvilken måte ble disse offiserer mottatt av regjeringen?
Hvordan de ble mottatt her hjemme vet vi.
Hvilken virkning hadde disse
brudd på æresord for de Øvrige
nouske offiserer?
Alt dette håper jeg vil bli klarlagt.
Jeg var selv krigsfange på Grini. De som deroppe ivret for frigivelse - holdt møter og rådet
alle krigsfanger til å skrive under erklæringen var bl. a. den general som er omhandlet i samme
nr. av Folk og Land under overskriften: «V:et du det?» Han rømte.
Mr.Cadbury har besøkt norske venner
i Østfold.,
....I. ... '-' ...
O
Folk og Land
om «tTuk:er-organisasjonen». Det
var forsåvidt et lyspunkt at de tre
skandinaviske land tok avstand
fra et forslag som helt nØdvendig må føre til krig i Midt-Østen,
en krig som kan spre seg og danne opptakten til en ny verdenskatastrofe.
Edens forslag er i alle henseenk Den kjente engelske kve- der uhørt: at «brukere» av kanaer Mr. Cadbury med familie len skal ta loser ombord fra flYhar vært på 2- . 3 u k ers be- t end
" kip» utenfor egyPe l
«OSJ1-S
SØk i Norge i sommer. De til- tisk område og true seg gjennom
brakte det meste av tiden hos kanalen, om nØdvendig med vltsine venner i HobØI-fami_ penmakt. Altså KRIG. Det betyr
lien Bjoner. Det var fØrste videre at fremmede makter skal
gang de var i Norge og de var tVinge seg gjennom egyptisk terover all måte begeistret.
ritorium og disponere det uten
Cadbury har Englands stø'r- hensyn til landets nasjonale retste Sjokoladefabrikk og er tigheter, Folkeretten og FN. Når
navnkundig langt utenom sitt en så tilføyer at ingen skip kan
land for det store arbeide seile gjennom kanalen uten assihan og hans pårØrende gj ør stanse av de egyptisk betjente
på det sosiale og det humani- landsignaliseringsstasjoner, og at
tære område. Fremfor alt er kanalen til enhver tid trenger
!hans omsorg for sine arbei- egyptiSk tilsyn for ikke å bli fYlt
dere mønsterverdig.
av ørke.nsanden, - så for~tår
Cadburys bor i nærheten man at Edens forslag val' en klar
provokasjon, ' .
kunne
a v Birmingham.
bety en ting: KRIG. Med andre
ord at Eden .og de britiske overSO år
lorder ønsker krig for å JTJlUSe
Bonde Egil B l' att bak k, Nasser. Og for dette private
Fustvatnet, er 50 år lørdag fransk-britisk-israelske Ønskemål
29. september. Han er agro- skal vi kanskje ha en ny verdensnom frå Nordland Landbruks- krig? En krig som kan fø,re til
skule, der han gjekk ut som Rest- og Vest-Eu~opas endelige
besteman'n
i 1927. Gjennom +'1
utslettelse,
til at vi kan komme
.
" l'
fl eIre år arbeidde han aktivt "l a lde samme skjebne som det
. N I k k l'
øt
l
orges Bondelag og LO.G.T u y. eIge s -Europa.
I Bondelaget var han krinsHvorfor ikke gi Egypt en sjansekretær i Vefsn frå 1937 til se til å vise at det makter (eller
,N.N.
'lj,;~--.
~.; ·:r~~~~C
At den mennesKelige
forstand har sine grenser
bekymrer meg ikke. Men
jeg er fortvilet ovter at
dumheten ikke har noen.
Voltaire.
leger, pluss diverse inndraging. 50-årsdagen held han
som bonde på Husremma i
Vefsn. Lukke til, og beste
helsing frå
Ein som var med
på 40-årsdagen.
ske
I medgang skal man være ydmyk - i motgang
rakrygget.
Dronning Kristina.
tilførselsljnj8! i en ny krig?
Man skulle tro at Norges interesser var fullt tilgodesett med en
- ' ....... - -
----.--
avslutning på da-
gens artikkel gjentar jeg da
den regel som Folk og Land
allerede har redregjort for,
men dessverre med en kjedelig trykkfeil. net ,gjelder
de tilfelle hvor staten har
tatt u tIe g g i l Ø sØr e
flor sitt ~rav. Der må det
«utlagte.; løsj're være r te a l ise r t, (vanligvis ved auksjon) senest innen tre ikke fem år, som fieilaktig
angitt i Folk og Lands leder
etterat
utleggsforretllingen er avholdt. Er ikke dette gjort, kan salg av det utlagtte lØsøre ikke finne sted.
Bestemmelsen om dette finnes i tvangslovens para,g-raf
99. Jeg understreker igjen
at denne bestemmelsen bare gjelder lØSØre, ikke fast
eiendom eller registrert
skip.
Forts. i nrestie nr.
o-
og modvrniseres over
ens3temmende med de stigende
krav. Om aksjene eies av internasjonale finansmenn, dels av beck.
den engelske stat og andre tilfei
- Hivl'S du akkurat l'nteres·se.
dige aksjeeiere, Cl' jo ingen livs- rer deg for mønsterverdl'g reklabetingelse for norsk skips.fart.
me sa" skaff deg Kundebladet Pa"-
•
Hans navnebror Alex Lange har
anledning førstnevntes 70 årsdag skrevet et rewme over hvordan T. L. av rettsstaten og andre
(En ting skulle iethvertfall væ- san nr. 21 fra firma S. Hammer
ble behandlet som disponent og
re klart at det ikke kan være
AS" d t
/ , Pap11'ln us ri, Oslo, utgitt i redaktør av bladet «Vestopland»
Norges interesse å støtte britisk· anledning firmaets 25 årsjubileum. Heftet er på 128 sider, og på GjØvik, Kommer i neste numfransk kolonipolitikk.
mer av Folk og Land.
de profundis.
satt i pennen av redaktør Øystein
Mellom venner
-
som skal gå foran hensynet til
britis~e
Som
1:;1-
Redaktør
ITo rstein Lange ble pa
terinne Hil~e FUrstenberg, grunn- ført betydelig økonolegger og na sekretær for det tyske Hamsun-Gesellchaft i Vimisk skade
Orre Eskeland.
-
Morderen i Skoger, han fra okVi kan på det beste anbe- kupasjonsårene, Olaf Norsteo,
_ Kirsten Flagstad har atter fale at du skaffer deg «Vinduet»
gjort stor lykke, denne gang med nr. 3, som inneholder nytt og inen kirkekonsert på!, ):{1ongsb~rg, teressant stoff om vår store Ham.ank
sun. Fr
Thiess skriver om
til inntekt for Røde Kors.
_ Det er opprørende at NRK Mennesket i Hamsuns diktning,
koloIli-interessc,r i MarokkD durer i vei som fØr med å beteg- Olav Storstein om Kimt Ham-
verdensfreden? Eller de
/:'---0--
ordning som sikrer fri passasje ne frihetskjemperne i Nord-Afrika
gjennom Suez-kanalen «i krig som opprørere.
som i fred» (3lik bestemmelsen
- Oslo har. nettop.p hatt besØk
I alltid har vært), at kanalen ved
av den wske JournalIst og forfat-
----~-------_..: like holdes
gave som administrator, eller diskriminerer enkelte nasjoners
skip?
Million- .og milliardlån og gavel' er delt ut i øst og vest gJ'ennom FN Verdensbanken O"- U S
' .
.
.,' .
A. for å hjelpe «underutviklede»
land til å heve sin levestandard
1945. I okkupasj onsåra var ikke makter) å vedlikeholde, moog skape menneskelige kål' for de
han ordfø,rar i Drevja og dernisere og holde kanalen åpen utfattige masser. Men Egypt, som
medlem av NS. Eitt års tid f,or alle nasjoners skip?
kanskje mer enn noe anhet tilvar han heradssekretær l
Hvorfor ikke vente med ytter- bakeliggende lan1 har vist' evne
Nord-Rana. I all si offentlege ligere krigstrusler, sabotasje a,v og en fantastisk\'ilje til å skape
verksemd synte han seg som
kanalen og økonomisk boykot for arbeidsmuligheter og heve leveein mann med reine liner, :og
å knuse den sosiale og nasjonale standarden i sitt fattige Ørkensom ordfØrer varetok han
Egypt inntil det land, det ~kal styrt'E's ned i e:er
bygda sine tarv så bra, at han oppbygging i
måtte IØnast med eitt års skulle vise seg at statsminister digheteI) igjen, og hvorfor? Er det
tvangsarbeid i Nyrud fange- Nasser ikke kan makte sin opp- omsorg('m ·for lsra~l og de frs.l~-
-----
Som tiden. er også menlleskene.
William Shakespeare.
. ~~~f.JIIf~i~i,~~:·;
sun
baklengs,
Martin Nag om
Hamsun og Hamsuntradisjonen,
og Johan Borgen om Det bevegede sinn.
mannen som drepte lensmannsbetjent Hans Aasen med Øks, hal'
laget nye bØlger i Draml1lensdistriktet. Sitter nå arrestert for
usedelighet mot smågutter.
Neste~
kan
hvis
ve et
så gi
alle mennesker.
klare motgang
du virkelig vil prØmenneskes karakter,
ham makt.
Abraham Lincoln .
FOLK OG LAND
Lørdag
22. september 1956.
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
1. OKTOBER
La det bli
fart i
nyte;:nin;:en!
A bonnemenspl'isen
er:
Kr. 10._ pr. halvår.
Folk og Land
Postgirokonto ] (j4 ;)0.
noen bygger opp, andre river
ned. Vi har her i landet eksempler på at selv 70"'årige persoru:r
starter aksj()ner for å lemleste
sine medmenneskers arbeide, men
de vil neppe hØste hverken glede
eller ære av det. Det ville være
bedre om de lot seg inspirere av
den ovenfo!l' nevnte 96-årige daj
me, for å kunne utrette noe til
Det er som alltid ellers i livet, glede både for seg selv og andre.
I·
Voldtekt
11. oktober: stortinget trer sammen igjen.
'
5. oktober: Høstutstillingen i Oslo
åpner.
5._14. oktober: Gartnernes juDen norske presses papirkurv
bileUJIIlSUtstilling i Fredrikstad.
er som fØr nevnt både stor og
18.-21. oktoben Landbrukstekforståelsesfull. I den haNner så
nisk salgsutstilling på Hamar.
mangt og meget SOm ikke harmonerer med tidens glansbilder.
3149 ganger
Vi ~kal- hente frem noen små eksemuler alV' Og' til. Her har vi ett:
Under titlen «3149 ganger voldtek1l» bæinger Extrabladet i KØbenhavn flg. United Presstelegram fra Bonn: «Det vest-tytgke
innenrikSdepartement opplyser at
3149 tyske piker hevder at deres
illegitime barn skyldes fullbyrdet
voldtekt av allierte soldater.
RappIorten er utarbeidet av innenriksminJi.ster Ger'har Schroeder som svar på et SpØrsmål fra
kVinnelig medlem av forbundsdagen, Friecta. Nadig. Schroeder
opplyser at talet dekker samtlige
ni vest-tyske stater, pluss VestBerlin».
Og selivsagt er det forekommet
minst like mange tilfeller av voldtekt som ikke resulterte i besvangring og som derfor ikke
kommer med i statistikken.
Hvordan det fØles å bli mor i
slike tilfeller og J;lVordan det er å
være datter eller sønn av en
ukjent voldtektsforbr,yter, det
forteller statistikken heller ingenting om - og llIOil'sk presse interesserer seg ikke for det, all den
stund det er allierte soldater som
er de Skyldige. Vi kan kanskje si
at alliansen hellige forbrytelsen?
Risknusere
..
DAI-ILI
-'"
NAMSOS - Telefon 1131 - 1817 -
(ikke fikk oppleve oppreisningen) .
Bygn.arb. Ole G IU Il ese n,
Brattland pr. Hemnesberget.
(Braut saman under heimefrontterroren i 1945).
Arb. Nils G r ,ø n b e c h,
Hemnesberget.
Bak e rEinal' Gle i n,
Hemnesberg;et.
Bonde Oscar Presteng,
Hemnesberget.
Kårenke Maren Kri sto ff e r sen, Bj erka.
Bonde Petter D a h I, Akvikgrenda.
~øpmann Anders Bry nI u n d, Bjørn.
Disponent W. H. Weiss, dØd
i «pensjonatet» mai 1945.
Blonde StianP. Opsahl, Vigmostad.
Kaptein Fredrik Fre:drik~en,' Marndal.
Bonde og ordfØrer S. H.
Berg, Soknedal.
Bonde Birger Laugsand,
Soknedal.
Bonde Anton Solberg, Sok,.,...na!
"Foreldr~·
privat 1175
Vi anbefaler:
Alleslags fiskeprodu kter- kun eligros. Vår
spesialitet er nysal tet torskefilet, leveres i ca.
45 kilos kasser. Kan også leveres til private
med tillegg av oms etningsavgift.
EGm KJØLE- OG DYPFRYSNIN:GSANLEGG.
Dette har hendt
Rogaland
,•
«Den Norska Rittsuppgorelsen,
I
«Dette har hendt»,
Olga Bjoner ;,'
kr. 10 hendte fru Olga Bjoner under
2
For Øvrig bØker av enhver fengselsoppholdet kunne passertart. Portofri fOrsendelse.
de være: Den mØrkeste middelalP. THJØMØE,
der. Dette hender i kulturlandet
Norge».
SALONGER
i stedet for herr Hønsvald og
sovesofaer, lellestoler, divaovertok hans domene der - ner 'og ellers ,alt i stoppede
Administrasjonsrådet ble mØbler. Jeg mottar også omstopning og' l trekning av
jeg under de undersøkelser
mØbler.
som da ble gjort i komiteen
(Avbetaling innrømmes.)
av alt det materiale som var
-l
Sig. R~nberg
kommet inA, etter hvert mer
5'1, Drammen
Tlf. 4070.
tyskerne hadde hatt et langt
videre omfang, og en langt
dypere karakter enn noen av
oss ante, ialIfa:ll i den første
perioden etter krigen.
Jakob Friis
(i stortinget 22. januar
195~'·1
Videre: «Vi kan trygt si at in-
gen annen norsk kvinne er blitt
Da jeg så en tid etter ble
økonomiske samarbeid med
HVER DRAPE SMØRER og
Potetsorterere
Haga, Hoell __ koster bare kr. 2.45 pr.!. -
Globus Trønder
men forlang brosjyre o.s.v.
Ensileringskjeler
BassØe (Halden) Snøgg
Osby -
Alle forsendelser fraktfritt
eller på rimeligste måte' etter
gjeldende bestemme[ser.
Malerarbeide
utføres
Ring telefon, 5646 68, Oslo.
Ql.nn C!lrll101lø "øt 'u'aø.,.ø mø,. av
hp-l"
Hansteensgt. 2
Etabl. 1905
ved innsendelse av kr. 10.- pluss
sendekostnad med kr. 0.60 til For-
Maskin- og støpe godsforretning
Longines,
•
SpiS
I
OBL
spisesalong i
NIELS JUELSGT. 31,
Hjemmelaget god mat.
søker abonnementssamlere i
bygd og by. God provisjon. Vi
ber om at også noen kvikke
jenter melder seg.
Mjønvald Kafe
Brandbu, Hadeland
tIf. 4414 98.
Brand-, maler- og
skyves tiger olj et, ml
kadimerte beslag
Antima
og
Allsport.
Utvalg sendes portofritt
R. Gjessing
URMAKER
DRAM:M:EN
I)IARTIN
KJELBAAS
Inneh. Alf T. Lunde
Hansteell8gt. 2
Mosseveien 8
Tlf. 6888 17, priv. 6707 79
Tlf. 4475 54
HUSTAD
Victoria Gjesteheim
o slo
Revue,
Cyma,
Oslo Stigefabrikk
overnatt på
Telefon 556129
Tissot,
Cerlina,
Telefon 2607.
Arkitekt
Bærumsv. 5, 0. Ullern
Jeg fØrer alle de kjente
sveitsermerker som Omega,
bundet, postboks 3214, OSlo.
Folk og Land
UR
Inneh.: PER BRADLEY
hånet, utskjelt og mishandlet som
hun ble det». Boken fåes kjøpt
Te!ef. 444333
Bergen
Ved besøk i Egersund
Kirkevaag her i kv~ld?
Programsekretær
G: - Til det 'stenger.
kom her om dagen i snakk med
en 15 års gutt på FestningsplasK: - Hva synes du om !lisse
sen i Oslo. Han var bud et eller Rock and Roll-oPPtøyene i Engannet sted. Han tjente omkring land?
G: - Jo, det ,er freske saker.
5 000 kroner om året, sa han, og
Tannlege Maamoen
Gunnar Bradley
anbefales
Den nye tid!
Postboks 5141. Oslo N.V.
Stedsagenter tilsettes på steder
«En overskrift over alt det som hvor jeg ikke er representert.
kr.
N. Sltorgt.
Reime
Olga Bjoners bok:
Tele!. 21133. Postgiro 640 42.
og mer klar over hvodan det
Potetopptakere
Aas - Jæren -
BWgdeposten skriver sokne-
«utdrag» av samme
Boks, 122, stavanger.
satt inn i Portokollkomiteen
Underhaug
Be om tilbud med spesialkr. 30 prest Eystein Paulsen bl. a. om brosjyrer.
SN
De som ikke fikk
følge med på
frammarsjen
Vi tenker på Grandma Moses,
som nå er 96 år og som har vun-I
net en hel verdens beundring for
hva hun har utrettet etter at hiu.n
ble «gammel». I.dag er Grandma
Moses den mest berømte malerinne i Amerika, enda h.un ilmte
begynte sin kunstneriske kariere
før hun var 70!
For potethøsten
O
Nytt kvartal
Ef eksempel for andre.
Annelise Parow
TANNINNSETNINiG
Trondhel'm
Strandgt. 41. - Telefon 497
Gisle Johnsonsgt. 5 - V.Lademoen kirke - Voldsminde
Til Elgtorn gård I. Hurum
.L
......
.&..&.
-,
...,011-' ..........
d"d være datter eller sønn av en
Dis
t W H W ·
ponen
. . elSS, 'P
ukjent voldtektsforbr;Yter, det
i «pensj onatet» mai 1945.
forteller statistikken heller ingenStiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
Bonde Stian P. Opsahl, Vigmostad.
Kaptein Fredrik Fredriksen, Mandal.
Bonde og ordfØrer S. H.
Berg, Soknedal.
Bonde Birger Laugsand,
Soknedal.
Bonde Anton Solberg, Sok-
ting om - og IlIorsk presse interesserer seg ikke for det, all den
stund det er allierte soldater som
er de skyldige. Vi kan kanskje si
at alliansen hellige forbrytelsen?
"ForeldreIUks Us. ,,
Den
n~e
..L..La.U'(J.lC&..LI..'-&
anbefales
tl- d t.
Ved besøk i Egersund
overnatt på
HUSTAD
Victoria Gjesteheim
Trondhei'm.
Programsekretær
Kilikevaag her i kveld?
11
kom her om dagen i snakk med
G: - Til det stenger.
en 15 års gutt på FestningsplasK: - Hva synes du om disse
sen i Oslo. Han var bud et eller Rock and HJOll-opptøyene i Engannet sted. Han tjente omkring land?
5000 kroner om året, sa han, og
G: -
Bærumsv. 5, 0. Ullern
Telefon 556129
Jo, det er freske saker.
o slo
så fikk lytterne landet over hØre oSgå": skulle det være mer av her
følgende samtale plellom Kirke""'vaag og gutten:
*
,
,?
K: - Betaler du noe hjemme
Hertil bemerker Aftenposten
da?
blant annet fØlgende:
Jordbruksredskaper fra de
G: - N-nei, ikke ennå. Nei.
Det virket sjokkerende å sitte å mest kjente fabriker leveres
K: - HIVa bruker du pengene
høre på femtenåringen. Den li- fraktfritt Tr.heim.
til da?
keglade, kalde kyni~me i guttens Kontakt oss når det
G: - Søler'em bort!
K: - Jasså, søler dem bort.
Sparer du ikke noe, da?
G: - Joa, littegrann så. Men
ikke mye.
Gårdbrukere
H. Snaprud
K: - Er det ikke mye penger Til avisens lesere i Oslo
å søle bort?
Vestkantbeboere kan letG: - Nei. Veit ikke. Syns ikke
test få kj øpt Folk og Land
det.
\
K: - Men fremtiden da? Kan hos
du ikke tenke deg å gå på en skoELIMA
le eller noo sånt?
Tobakksforretning
G: - Nei. Ikke skole. Jeg er så
Kongsberg
Maski ner-Redskaper
Tlf. 885-248
Frontkjemper
dårlig der. Det er for mye slaveri. i Ole Vigsgt. 12, inngang fra søkeT leilighet. Gift, et barn.
K: - Bare slaveri på skole? Industrigt.
BUl. mrk. Alt har interesse.
Så går du isteden rundt da. Sånn
som her f. eks. Hvorfor er du forresten her på utstillingen?
G: - For å ha noe å gjørra.
K: - Hvor lenge skal du være
utfører konstruksjoner og teg ninger, bistår med planlegg-
Teknisl~
Prost A. E. Hedem
STATSMAKTENS REVOLUSJONÆRE
FORHOLD TIL GRUNNLOVEN
(Les aIllIIleldelse i
Foik og Land nr. 31 .
Kan bestilles fra For bundet, boks 3214, Oslo.
Postgiro 15028.
Pris kr. 2.00
+
porto kr. 0.25 pr. eksemplar.
- Hurumlandet anses best egnet for den planlagte fjernsynsender.
- Svenskene kjØPte ifjor 5
mill. kilo norsk margarin.
- Oslo: Sky'skraperbygget ved
Majorstua skyter i været.
- Vlår bilpark Økte 1. halvår
med 10163 vogner.
__ Bare i juli dØde i India 1200
mennesker aN kolera.
i - Norge har "100 :registrerte
narkotikere.
- Det nøytrale Burma har i
de siste uker mistet betydelige
landområder langs grensen til
Kina.
- Sovjet har gjenopptatt prØvene med atomvåpen.
l{onsulent
M. Akre-Aas, ing.
Fjellvn. 6 -
LysaJker.
Strandgt. 41. - Telefon 497
Gisle Johnsonsgt. 5 - V. Lademoen kirke - Voldsminde
Til Elgtorn gård I. Hurum
- 6 mil fra Oslo og vakkert beliggende ved Oslofj orden
- SØkes fra 14/10 eller litt se nere, et solid, landsvant ektepar. Mannen må være øvet la stebilsj åfør og helst litt skogsvant. Hustruen må påta seg stellet aven ku, et par ungfe
og en gris eller to. Dessu,ten husarbeid noen få timer hVIN"
uke. Anledning til ekstra arbeid hele året.. God leilighet (2 v. og kj.), 500 watt strøm, ved og poteter.
Søknad med bekreftede vitn emål og opplysn. om familiens stØrrelse og i tilfelle bar nas alder samt telefonadresse
sendes snarest underskrevne, hvoretter nærmere konferanse.
Tlf. Drøbak 3126 etter kl. 18.
NIC. GRUDE,
Filtvet.
&, Co.
ninger, patentsøknader m. m.
Nettopp utklommet
Annelise Parow
TANNINNSETNIN!G
Arkitekt
SN
O
nedal
Bonde K. E. Solberg (ikke
medlem).
*
eller hva det koster
Vær vennlig å la det bli fart
å ha barn.
på ajourføringen av denne liste.
Vi vil minnes våre dØde med resEn gjennomsnittsfamilie i Svepekt og hengivenhet, og bØr i det
rige
med 11 000 svenske kroner i
minste ha fur hånden en fortegårlig
inntekt vil ha 1850 svenske
neIse, slik at vi får en samlet
oversikt.
eller henimot 2500 norske kroner
i utgift pr. år ved oppfostring av
t Planteskoleeier J. K. Grude, et barn. Omtrent tre kvart av
utgiftene går med til mat og klær,
Klepp, er blant dem vi har misog den siste fjerdeparten er antet i høst. Han var ved sin dØd 63 delen i lloligutgifter o. l.
år. Grude vant seg navn som en
Husmorens betydelige arbeidsforgrunnsfigur på mange fel- innsats er som vanig ikke regnet
ter og en foregangsmann på med, vel fordi den vanskelig kan
vurderes i penger.
s~ogplantingens område.
Etter
Metoden bak denne undersøsin far fortsatte han utklekking kelsen i Sverige er også benyttet
av lakserogn og oppdrett alv set- av det danske sosialministerium,
tefisk, og han var en forkjemper og det viste seg at den danske
for bevaring av laksedammen i familien med 10 000 kroner pr.
år må avgi 14 prosent av familieelvene som grunnlag for laksefisinntekten til barnet.
ket både i elv og sjø. Også oldOg nå kan de norske lesere
tidsgransking var han levende spørre seg selv hvordan saken
opptatt av, og han gjorde utal- stiller seg i Norge, inntil resullige funn til glede for våre mu- tatet aven liknende undersøkelse foreligger her, skrives Opplysseer.
ningskontoret for fors,ikring.
nraIlUJJU,
'Jl\
(i stortinget 22. januar 195.... 1•
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _~------
Telf. 532769.
Gårdbrukere
Fra våren 1957 sØkes ny for paktning av 3 brødre, agronom- og gartnerutdannet, m ed lang praksis i skogbruk,
grØnnsakdyrking og fruktdy rking.
Uten besetning og redskap. Anledning til vanning. Garanti stilles. Gode referanser.
KjØp eventuelt senere.
Redal<sjonslokale til Folk og Land
Ø'l1!sk,es på s,e:nt,ralt sted li Oslo.
Forslag og tilbud s,endes til red. Kl'inglebotn.
Den norska
råttsuppgørelsen
(de svenske vitenskapsmenns hovedutrcdlting om
~terkrigsoppgjøret i Norge)
er nå å få kjØpt i Forbundets sel{rctariat, Kierschows
gate 5, Oslo. Pris kr. 30.00 pr. elrsplr. Boken kan også
fåes tilsendt mot innsendelse av kr. 30.00 (+ kr. 0.60
til porto) til adr. Forbur.det, postboks 3214, Oslo. Godhetsfullt unngå postoppkravs-bestillinger.
Under de
rådende forhold medfØrer dette et betydelig ekstraarbeid for ekspedisjonen.
Professor Sundbergs utdrag av hovedutredningen _
«c kst rak ten» -
i norsk oversettelse fåes på til-
svarende måte for kr. 2.- pr. ekspir. Utdraget egner
seg fortrinlig til sprednin',; til kretser del" kunnskap
trenges. Sen.d inn et beløp samt navnelister, så be-
Henvendelse
sørger vår ekspedisjon forsendelsen uten angivelse
Leif, Arne og Er ling Gurandsrud,
av rekvirentens navn. Prisen inkluderer i dette til-
j
Sylling, Lier.
felle også portoen.
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
•
(Jhnrebill
Forts. fra side 1
ga, men ved Pyrineerne. Det
er mitt livlige Ønske at De må
få oppleve den dag da verden
og ~ørst og fremst de vesterlandske folk kommer til den
bitre forståelse at det var
Dem og Deres venn Roosevelt
som SOlgte Europas fremtid
til bolsjevismen for å opp'nå
en billig triumf over det nasj onalsosialistiske Tyskland.
Og den dagen kommer forte-
ropa ikke mere Ihar resurser
nok til å gjøre gjeldende i
verden.
Jeg skal vite å gå min vei
til enden i den faste forvissning at jeg som nasjonalsosialist dog har vært en bedre
europeer enn De. Med f,ullstendig ro overlater jeg bedØmmeIsen herav til etterve'rdenen, en etterverden som _
dette er mitt oppriktige ønske
_ De burde fåi oppleve så
lenge som mulig. I iså fall
kommer kanskje skjebnen
til å gi Dem samme sjanse,
som De har latt meg få, nemlig :til i undergangens øyeblikk å få si et sannhetens
Neg'rene i USA
Det e~ ting som tyder på at
negrene ikke er udelt be geistret for all hurlumheien om,.
kring
«anti-segregasjonen»
- og at der stikker noe annet bakom den voldsomme
agitasjon og demonstrasjonene enn omsorg for negrenes like rettigheter. Et tegn
på dette er en melding om at
negrene vil sitte hjemme under det forestående presidentvalg, at det er noe «som
de hvite får slOiss om!»
I tilfelle det er noen realitet bak denne melding vil det
egne hender mot hverandre
og en yndefull bØyning -».
Enkelte av de spurte mener
det er en god tanke, og særlig 'hvis den oppvoksende
slekt ble vant til det i skolene.
Det er mitt kjennskap til beskaffenheten og rekkevidden
av de ny;e våpen og de av oss
forberedte krigsførselmetoder
' - Ihvilke i stor utstrekning
på grunn av Deres militære
hjelp er blitt den R\}de Armes bytte - som setter meg
i stand til å uttale denne Pl'Ofett
Den Ødelagte europeiske sivilisasj on og dens mange historiske minnesmerker, som nå
er styrtet i grus og aske, bærer idag fremfor alt vitne om
den besluttsomme, fortvilte
vilje, hvormed en stor og stolt
nasjon ennå igår med enestående offervilje kjempet for
sitt liv. Men imorgen kom,.
ord.
Herman GØring.
Jeg antar «Folk og Lands»
lesere kunne ha interesse av
foranstående utdrag av Gørings brev til Chrurchill umiddelbart fy)r han s;jkte døden.
Argus.
bety en alvorlig svekkelse av
presidentkandidat
Stevensons utsikter til å bli valgt.
Det demokratiske partis seir
er helt avhengig av negrenes
stemmer.
Indisk hilsen
I Arbeiderbladel;s «ramme»
har forskjellige personer vært
interVjuet om håndhilsing og
de muligheter fOir smitte, særlig forkjØlelse, som det innebærer. Peter F r e u c hen foreslår at man istedet går over
til den indiske hilsen «med
Umoral i ly av prevensjonen
Forts. fra side 1
det hele holdes utenfor og
derfor sj elden har anledning
til å hjelpe. Mange barnlØse
har forgjeves forsØkt å få
adoptivbarn fordi så mange
svangerskap avbrytes.
Nordens opplyste folk har
nå altfor lenge demonstrert
for all verden at vi med vår
umoral bygget på vantro og
prevensjon, Ødelegger våre
Nasser fØrst og fremst er
oppsatt på å moblisere den
arabiske opinion mot 'lesten elI e r hvis Storbritanniaog Frankrike fØrst og
fremst er interessert i å
styrte Nasser».
Hva det første alternativ
Det er ikke overraskende
at Olafolket må til India for
å finne en annen hilsen.
Vi har j o ellers en gammel
nordisk hilsen (som også var
~3a
de ganlJe romeres hilsen):
den oppstrakte høyre hånd,
symbolet på at man kommer
med vennskap.
Bare· ikke de forbaskede
Aftenposten for 21, juni i
«nassistene» _ _ _
år ~unne fortelle at 36000
tidligere fanger krever penger av Vest-Tyskland. De pas0l:
ser
seg vel for å· komme med
En ledende utenrikspolitisk
noen krav til Øst-Tyskland,
skribent i Arbeiderpartiet Alhvor brorparten av fangene
fred Robens, uttalte nylig at
ville finne igj en sin ideologi
statsminister Eden må tre
hos makthaverne. løSl~sonen
tilbake og ovetlate til andre
skulle
vel også væ,re part i saå lØse Suezkonflikten.
ken og handelsforbindelsen er
Edens politikk er basert på
uklanderlig, skjønt de ikke
maktdemonstrasjOin og er
har noen direkte diplomatibrutt helt sammen (etter
ske forbindelser med ve3t.
Kairo-møtet), slik den måtte.
Vi nOirske ette~krigsfanger,
Maktbruk i denne :situasj on
vi er ikke noe så fint som «poville stride mot våre hØytilitiske» men «kriminelle» fandelige forplikelser i henhold
ger, hvor meget skal så vi kretil FN-pakten og Ødelegge alt
ve av den norske stat, alterhåp om en verdensomfattennativt av England.
de myndighet, fØre til at InlO! for fengsling og innesperdia og Ceylon kom til å tre ut
ring på !hiungerkost (r;elver6r
av det britiske sam~elde; videre sveise den arabiske ver- sto det på de kassene med
fisk og hestekj øtt vi fikk opp
den sammen mot oss og gi
til Ilebu), for brutal og umensovjetrusserne deJll billigste
ne,skelig bEJhandling?
politiske S1eir i vår tid
2) for heksepmsessene Og fremforalt vil maktmed
dokumentforfalskningebruk ikke svekke den arabine?
ske nasjonalisme selv om Nas3) for inndragningen av
ser skulle falle.
I siste instans vil Edens formuer og fortjeneste?
4) for plyndringen av verpolitikk kunne føre til en 3.
diggjenstande, løsøre og eienverdenskrig.
dommer?
en snarvei til velferdsstatens
paradis. Det som uten den
kristne tro og moral blir et
helvete, eventuelt en grushaug, hvor kommende sle,kter kan studere undergangens årsalmr.
Unwins verk er ved sitater
og vurdering gjort lett tilgjengelig av Jon Johnson i
hans lille utmerkede bok
«Kul1mrstafetten - Seksuali-
angår er det jo nettopp bri- med knyttnevene mot brytet og
tenes og franskmennenes juble stille <deg er skyldig - jeg
er skyldig». Og hvor skyldig jeg
opptreden som Ihar oppflamer. Tyskerne kjenner ikke til en
met til hat mot Vesten.
brøkdei av mine «synder», men
Angående det annet alter- jeg kjenner dem. Det er ikke en
nativ rammer det midt i blin- eneste av Terbovens paragrafer
jeg ikke har brutt, og er det det,
ken. Det bekreftes av Edens så ville jeg ha brutt dem alle.
uttalelse om at England ikke Tyskerne gjorde rett da de fengsØnsker krig mot Egypt, men let meg, jeg var en av Det tredje
rikes fiender. Tyskerne ikke bare
mot Nasser.
gjorde rett, de hadde rett til å
fengsle meg. Vi var - selv om
vi hverken var skre eller helter
soldater i verdens bitreste
dØdskamp. Det ble også sagt ved
våre dØde kameraters bårer.
I~roner
Og så skal vi forlange erstatning av Tyskland. Erstatning for
uberettiget fengsling. Nei så faen.
Herr Ausslenminister Hein- De tyske mark jeg eventuelt måtte få, vil virke på meg som tretti
rich von Brentano! Betal ikke sølvpenger.
et Øre til de norske «patriDette er tanker jeg har syslet
oter! » Norske fron tsolda ters med siden det for noen år siden
krav, og de krav som NS-folk ble reist krav om erstatning. Min
har til den norske og engel- innstilling til spØrsmålet var den
samme fra første stund av, men
ske stat kommer i fprste rekjeg trodde meg alene med dem.
ke.
Men ettersom de som ivrer for
P.S. Rett skal være rett, det erstatningen blir mer og mer
var naturligvis mange bra og aggressive, trenger sa;(en mer og
ær~ige menneskelr som satt mer inn på meg, og da jeg forsom fanger i Tyskland, men leden traff en av mine venner
som var i samme stilling som jeg,
at der ogSå var andre kategorier som ikke har noe de fikik jeg støtte i mitt l:\yn, og på
skulle ha sagt, er sikkert. I så samme premisser. Siden har jeg
truffet andre «fangel'» med sammåte må det under "Ile
om- me mening, og da jeg hittil ikke
"
stendigheter fØres en nøye har sett noen som har talt mot
kontroll.
Maå.
erstatningskravet, fremkommer
denne artikkel.
En krig er ikke en affære som
angår noen få. Den angår oss alle. Noen må dØ, noen må lide,
og alle må betale. Så skulle noen
av oss ha ersta,tning. Jeg - som
lever - skulle kanskje få penger
fordi jeg lever. Mitt fengselsoppEt friskt innlegg i Daghold kan ikke mtåles i mark. Det
bladet, undertegnet av S. Pe- kan ikke utslettes og erstattes. Og
tersen, gjengis her:
selv om det kunne - hvilken pris
I 1944 havnet jeg eg mange av skal settes på mine dØde kameramine kamerah'r i det tyske :f'eng- ter? Tusen - fem tusen - ti tusel i Møllergal.r1 19. l\T:mg~ kom sen? Det finnes ikke så mye gull
ikke hjem igjen, og .leg så dem dØ. i verden at de kan erstattes, og
Det var ikk~ til il, unngå at intet kan bringe dem tilbake. Og
fengselsoppholdel; førte til s~'ære så skulle vi nå - ti år etter kridppresjonsperloder. som det vold· gens opphØr - stå med hatten i
te ubeskrivelige kamper i ensom- hånden som smålig~ kremmere og
Norske krav på
fra
Iuillion
politiske fanger
Eden
Suez
SN
re enn De Ønsker -- og tiltross for Deres hØye alder vil
De sannsynligvis ennå være
istand til å forstå hva det
betyr, når den blodrØde
daggryningen stiger opp over
de britiske Øyer. Jeg er overbevist om at den dagen også
vil bringe Dem alle de skrem_
mende overraskelser, som De
hittil har unngått på grunn
av krigslykkens gunst og på
grunn av den tyske krigsledelses uvilje til å la kampen
mellom ,v~'re stammebeslektede folk fUllstendig utarte.
fortsatte vår vei og handlet
hver av oss, etter sin lov: jeg
etter den nye innsikten, som
det nåværende EluriOpa viste
å være for gammel til å forstå og De etter den gamle anskuelsen, som det samme Eu-
UTENRIKSPOLITISI(E NOTATER
O
Gørin;:
FOLKOGLAND
Nei·
til tyske ulark
-
~
"'C"'HU
fett.
v!l
GI. u~~,ue
aenne pro-
Forts. fra side 1
DenStiftelsen
Ødelagte
si- det2014hele holdes utenfor og
norskeuropeiske
Okkupasjonshistorie,
vilisasJ' on og dens mange his- derfor sj elden har anledning
to riske minnesmerker, som nå til å hjelpe. Mang.e barnlØse
f
kt
fO
·
er styrtet i grus og aske, bæ- h ar f orgJeves
orsØ
a a
adoptivbarn fordi så mange
rer idag fremfor alt vitne om
den besluttsomme, fortvilte svangerskap avbryteis.
Nordens opplyste folk har
vilje, hvormed en stor og stolt nå altfor lenge demonstrert
nasjon ennå igår med enestå- for all velrden at vi med vår
ende offerVilje kjempet for umoral bygget på vantro og
sitt liv. Men imorgen kom- prevensjon, Ødelegger våre
mer disse ruiner og denne hj em og vår kristne kultur
ødeleggelse bare til å vitne om og stadig øker fosterdrapenes
ødeleggelsen og den hensyns- antall.
løshet med hvilkes hjelp den
Det dr på hØY tid at vi blir
overmakten, Dere rådde over, klar over at vi er sterkt anklarte å fremtvinge det tyske grepet av denne sykdom, og
folks underkastelse og hen- at f,Qsrterdrapene med deres
setteIse i rettløs tilstand. Og følger bare er et av syki overmorgen vil disse ruiner dommens
meget
farlige
og denne Ødeleggelse alene symptomer. A innbille seg
bli betraktet som vitnesbyrd at disse symptomer er den
om det forræderi somutlever- egentlige sykdom er bete Europa til det rØde Asiens grepsforvirring. A bekj emvelde.
pe dem ved hjelp av deres årsak - umpral under prevenHva jeg nå beklager som et sjon - er dårSkap. Det ville
av mine og den nasjonalso- være det selv om prelvensjosialistiske tyske regjerings nen var helt pålitelig. Vi vilstørste mistak er ene og ale- le i så fall gå til grunne i
ne den skjebnesvangre feil- umoral. Blindheten og vrangbedømmelse vi gj orde oss forestillingene med hensyn
skyldige i under vurderingen til prevensj on en har rutviklet
av Deres vidsyn som stats- seg samtidig meid prevensjomann. Jeg beklager at jeg til- nens- og fosterdrapsmentaIitrodde Dem å ha innsett at teten, som hos mange ytrer
et tilfreds og livskraftig tysk seg som den rene nevrose.
rike var en verdenspolitisk Dette gjelder mange av dem
som har kastet de kristelige
nødvendighet og dermed og- og hijmanitære normer overså et nØdvendig vilkår for det bord og som vil ha vår Lov på
britiske rikes bestå en. Jeg bedette område omformet og
klager at våre stridskrefters tilpasset etter de irrganger
1wL'-'V
JJ.L.LlI~jJ'A.t:
~C:t.uJ.,ve.1Ue;
sto det på de kassene med
fisk og hestekjøtt vi fikk opp
paradis. Det som uten den den sammen mot oss og gi til Ilebu), for brutal og umenkristne tro og moral blir et sovjetrusserne den billigste neskelig belhandling?
helvete, eventuelt en grus- politiske S/2ir i vår tid
h
h
k
d
l k
O
f'
f
2) for heksepl10sesSiene aug, vor ommen ese, g
rem oralt vil maktter kan studere undergan- bruk ikke svekke den arabi- med dokumentforfalskningeske naSjonalisme selv om Nas- ne?
gens årsakle'r.
3) for inndragningen a v
Unwins verk er ved sitater ser skulle falle.
formuer
og fortjeneste?
og vurdering gjort lett tilI siste instans vil Edens
4) for plyndringen av vergjengelig av Jon Johnson i politikk kunne føre til en 3.
diggjenstande,
løSØre og eienhans lille utmerkede bok verdenskrig.
dommer?
«KultlUrstafetten - Seksuali5) for bortjagning fra hus
tet og skaperkraft» - forlag
I en redakS'j onell artikel i
Land og Kirke 1953.
Ar:Jeiderbladet kunne man le- og hj em?
6) Lor fradømmeIse av
FØrste del av denne om· s':) følgende:
statsborgerlige rettigheter?
tale av Skars bok sto i I «at ingen lØsning av Suez~ for de ansvarlige mynnr. 3(). .
konflikten er mulig hvis
digheters stilltiende godkj enneIse av pressens hets- og
løgnpropaganda mot oss?
en snarvei til velferdsstatens dere sveise den arabiske ver-
Ferie i (Jomo
styr.ke ikke strakk til for ennå i siste minutt å påtvinge
Dem en bedre innsikt, nem" lig innsikten om at Tysklands
ødeleggelse også var innledningen til den britiske verdensmakts undergang.
Vi
Andres glede er en vik·
tig del av vår ,egen. Den
bringer munterhet - som
er en stor belønning f·or
et hederlig liv.
Ernest Renau.
som nevrosen har skapt i deres sinn.
eller opera i. Oslo?
Como, Italien. Provins omkr.
C.-sjøen, 2861 kvm. med 630 000
innb. Er i nord bergfull med
mange herlige dal~r og skråner
mot syd jevnt ned til Posletten.
HovedprodUktene er vin og silke, især i «Lombardiets have»,
landskapet Brianza, dernest
korn, oliven, frukter. fisk og
jern. Det milde, sunde klima,
og den herlige natur lokker hit
mange fremmede.
Slik beskriver Ascfrlehougs
Kon versa tionsleksik:on Como.
Det må jo absolutt være et
sted hvor en kan feriJere og
k o bl e av, f'mne f re d t'l
l å f ord
d
sone seg me me mennesk er.
Dette er dessverre ikke et for-
slag til en fellesI1eise, men
minnet meg om en artikkel
som sto i Dagbladet i august
ifjor sendt fra Como aven
viss Carsten Middelthon med
tittelen:
«Tyskere i alle
land». Det var ikke ,ert lOrd
om det berømmelige Brianza
elIer «Lombardiets have», nei
- C. M. hadde sett så mange
Vår bibel viser i mektige
bilder hvordan ~olkenes livsog skape'·rkraJt er helt avhengig a v deres religion, tro og
livsfØmel, og at kjønnsmoralen her har avgjØrende betydning. Dette siste er meget
klart og overbevisende vist tyskere dreT nede, tyskere med
av den kjente engelske historiker J. O. Unwin i hans store
verk «Sex and Culture». Denne bok må berøre de mest
forstokkede ethvert håp om
prevensjon og fosterdrap som
- og sist men ikke minst for
etterdønningene - d. e. summen av alt det onde som er
gj ort og ennå gjøres mot lOSS,
hva det har fØrt med seg av
sykdom,
arbeidsløshet, skilsflotte biler og mange penger
misser
og
all annen elendigsom na~urlig nok ble så godt
het?
mottatt av befolkningen at
det har ergret den gOde C. M.
Hva har ik.ke de som dømte
Han skrev ikke noe om at tysoss klart å karre til seg a v
kerne var velsett dernede, det
stillinger, ordner, balUtaer og
passet han seg for, men det
stipendier for seg selv og sine
inspirerte ham til en Dagnærmeste, av veiser og gratisbladartLkkeI a v den vanlige
bevertninger på alle hold,
beske typen. Dessverre har
mens NS-ungaom ble nektet
j eg ikke artikkelen for hånstudier og dyttet til side. Våre
den, gjorde bare et par notafolk som oppholdt seg i østter. C. M. skrev om tyskerne
sonen i Tyskland ble ikke utat de nå, takket være sin goleViert på norsk anmodning,
de valuta kan tillate seg å
de ble derfor nektet norsk
farte omkring, og man trefstatsborgerskap og slik henfer dem i alle land. De har
vist til flyktningeleirene. Vi
glemt krigen og sine krigsforfikk ta til takke med smubrytelser og later som intet
lene.
var hendt, ja de er fremdeles
like arrogante som under krigen - sa han. Men nå komsyntes den var sØren så god.
mer d.et artige og fj ollete :
Det er slutt på Marehallhjelp
når tyskerne har så mange
og støtte til det landet som
penger og så god råd, så skulble så «grusomt plaget og utle de nå gripe sj ansen og gj øplyndret». NS-folk har ikke
re noe for å formilde nordmer de kan ribbes for, så nå
mennene (h an mener natur.
"
.
kan man begynne å tigge. F'or
l
19v1sJØssmgene,
Dagbladet
rO.
t
M aa.
.
en men t a l·t
le.
o
at' skåndsfrender) ved. å beklage I :AS. Dette var 'for et år siMan oppnår mer ved j y ernes ov:e'rgrep overfor den, det ble ikke noe operaNorge i krigstiden, og som et
tålmodighet (nn vrede.
hus, nei nå skal de ha 735
Aflrikansk ordspråk.
plaster på såret bekoste opp- mill. kroner i gode tyske vestføreIsen av o per a i Oslo. Jeg mark.
D. S.
l
---
Vl-
SN
O
o
y
til tyske uJark
Et
friskt innlegg i Dag-
bladet, undertegnet av S. Petersen, gjengis her:
-O'
-----
---~
. - - - ...... - - .
_
......
..., .......................... ..., ....... ..
av oss ha ersta.tning. Jeg - som
lever - skulle kanskje få penger
fordi jeg lever. Mitt fengselsopphold kan ikke mlåles i mark. Det
kan ikke utslettes og erstattes. Og
selv om det kunne - hvilken pris
skal settes på mine dØde kamerater? Tusen - fem tusen - ti tusen? Det finnes ikke så mye .gull
i verden at de kan erstattes, og
intet kan bringe dem tilbake. Og
så skulle vi nå - ti år etter krigens opphØr - stå med hatten i
hånden som smålige kremmere og
rekke hånden fram for tyske
ma,rk. Nei - ikke på vilklår. Hadde tyskerne selv tatt initiativet i
en erstatningssak, hadde det vært
annerledes. Så smålig overfor den
tyske nasjon bØr vi ikke gjøre oss.
Skal vi møte dem nå, skal det
være som likemenn, ikke som tiggere.
Erstatningsrådet, eller hva det
nå heter, har ingen hjemmel til
å kreve erstatning på fangenes
vegne. Det er antagelig bare en
brøkdel av fangene,>om opprettholder medlemskap li fangeorganisasjonene. Og den omfattende
propaganda de setter i gang for
å få fanger til \å «søke »om erstatning, tyder på at tilslutnm::
gen ikke er så stor som Ønskelig.
Våre myndigheter bØr ikke ta
risikoen på å Ødelegge vårt forhold t~ Bonn-regjeringen ved å
presse denne saken fram uten å
ha undersØkt den nærmere. Jeg
antar at storparten av våre eksfanger vil foretrekke å få lov til
å beholde stoltheten om sin egen
SkYld, og ikke vil skitne seg til
med fattige erstatningsmark.
Men de som satt uskyldig i
fengsel må selVfølgelig få erstatning.
I 1944 havnet jeg eg mange av
mine kameratE'r i det tyske fengsel i MØllergatil 19. Mange kom
ikke hjem igjen, og .leg så dem dØ.
Det var ikk~ til å unngå at
fengselsoppholde 1; førte til ;~'ære
depresjonsperlnder. som det vold·
te Ubeskrivelige kamper i ensomme celler, å k0mmc gjennom. Det
hendte at relativt sterke menn, og
sterkere enn jeq, var utsatt for
påkjenninger av po~jkisk art som
krevde til briste;:nml<:tet. DP't var
særlig om natten når ensomhet,
smerte, engstelse for andre. frykt.
slag og spenn, skrik og larm paret
med tørst og sult slo sammen
9ver en i mørk",. at timpne var
tunge å bære. Og mang0 var 'jet
som for kortere eller iengre tid
lot mØrket dominere og kanskje
brøt sammen med gråt og hikst.
V;0ksne menn. Disse depresjonsperioder som slk:{el't satte vari6"e
spor i den enkelte, les bare Petter
Moens dagbOk, varte i Øyeblikkene ikke så lenge. Sporene er
heller ikke synlige, men de finnes i den enkeite mann ennå i
dag. De fleste vil derfor helst
unngå å snakke om den tiden, ia,
føler vel direkte ubehag ved det.
Njål' disse depresjonstimer ikke
ble mer enn timer, IDom det av at
det tross alt var sterke menn de
fleste av dem. De kjempet hver
for seg sin ensomme kamp innenfor de 4 vegger for å komme ut
av depresjonen. De måtte ut, for
ikke helt å bryte sammen. At
denne frigjØringskamp lyktes fm
de fleste, slik at deres fornedrelse ble deres egen, skyltes flere år- I
saker. Men det primære var og
OG
ble og er for så vidt to ting. Lyset
RedaktØr og utgiver:
i mØrket, det som lØftet og
JOHANNES KRINGLEBOTN
ga oss vissheten, den indre overEkspedisjon og kasse:
bevisende visshet, den urokkelige
Postboks 3214, Oslo
tro på at det en hadde kjempet
Kierschowsgt. 5, Oslo
for var det riktige. Uansett på
Telefon 37 7696
hvilken måte en hadde deltatt i
Abonnementspriser:
Kr. 20.00 pr. år, kr. 12.00
det såkalte «illegale» arbeid, hvor
pr. halvår. Sverige og
stor eller liten innsatsen var, så
Danmark: kr. 24.00 pr.
var målet - et fritt Norge - og
år, kr. 12.00 pr. halvår.
troen på at det kom, det som
Utlandet for Øvrig: kr.
28.00 pr. år, kr. 14.oopr.
hjalp til å løfte. Men dernest halvår. I nøytralt omog det tror jeg hjalp mer enn noe
slag kr. 30.00 pr. år, kr.
annet det var vissheten om
15.00 pr. halvår.
egen skyld.
l
Løssalgspris: 50 øre.
Ikke skyld etter norsk lov,
Annonsepris:
men det herlige å være skyldig
32 øre pr. millimeter
etter tysk lov. Det var befriende
over en spalte.
Bruk postgironr. 16450.
å kunne sitte som sonderfan.ge i
SambandstrYkkeriet
tysk nazifengsel, kunne lØfte anOslo
siktet mot sprinkelvinduet, slå seg
I
FOLK
LAND