Diabetes og hjerte

Prosjekter i Mor og barn-undersøkelsen: Diabetes og hjerte-karsykdommer
nr
Prosjekttittel
Prosjektleder
1500
Maternal and paternal
diabetes and risk of
Roy Miodini
congenital malformations in
Nilsen
a large Norwegian
pregnancy cohort
1541
Epilepsy, pregnancy and
conditions concerning
medication, diet and eating
disorders
1423
Phase III:
Nutritrion and DNA
methylation – Genome-wide
Wenche Nystad
association and lipidomics
in the MoBa Methylation
Project
Nils Erik Gilhus
Tilhørighet
Universitetet i Bergen
Formål
Formålet med prosjektet er å undersøke om mors og fars diabetes medfører risiko
for medfødte misdannelser hos barnet. Forskerne ønsker å identifisere ulike typer
medfødte misdannelser som kan være særlig assosiert med mors og fars diabetes.
Universitetet i Bergen Formålet med denne studien er å undersøke forekomst av spiseforstyrrelser hos
mødre med epilepsi før, under og etter graviditeten. Forskerne vil også undersøke
om spiseforstyrrelser, vekt og vektutvikling under og etter graviditeten kan ha
sammenheng med inntak av ulike typer legemidler mot epilepsi, eller med andre
sosioøkonomiske faktorer. Forskerne vil også undersøke om det er sammenheng
mellom mors vektoppgang under graviditeten og nivå av epilepsimedisiner i blodet
hos mor og barn, og fødselsvekt hos barn som blir utsatt for ulike typer legemidler
mot epilepsi i fosterlivet. Forskerne vil videre studere sammenhengen mellom
svangerskapsforgiftning, folatnivå og nivå av B-vitaminer, samt nivå av
epilepsimedisin i blodet hos gravide med epilepsi.
FHI
Formålet med prosjektet er å undersøke hvilken rolle epigenetiske endringer i
svangerskapet, her målt som DNA metyl, spiller for utviklingen av astma hos
barnet. Metylering er en biokjemisk prosess der en metylgruppe binder seg til DNA
i cellen og endrer cellens uttrykk. Forskerne skal også undersøke mulige effekter av
folatinntak og inntak av andre metylholdige produkter, røyking og andre stoffer som
fosteret utsettes for i svangerskapet, og metylering hos den nyfødte babyen.
Forskerne skal undersøke genprofilen til i navnesnorsblod til barn med og uten
astma og sammenholde med påvirkning av ulike miljøfaktorer.
1207
Prediction of Autoimmune
diabetes and celiac disease
in childhood by Genes and
perinatal Environment
(PAGE)
Lars Christian
Stene
FHI
Type 1 diabetes og cøliaki er kroniske sykdommer som rammer barn og gir redusert
livskvalitet. Vi vet at bestemte genkombinasjoner kan gjøre barn sårbare for å
utvikle disse sykdommene, men de fleste barn med disse genkombinasjonene
utvikler ikke sykdom. Hensikten med denne studien er derfor å undersøke hvilken
betydning miljøfaktorer har for utvikling av diabetes type 1 og cøliaki hos barn, og
hvordan disse samvirker med barnets gener.
1400
Congenital Heart Defects
(CHD) - fetal exposure to
A-vitamins, alcohol and
smoking. A population
based case-cohort study.
Maria Teresa
Grønning Dale
FHI
Målet med dette prosjektet er å undersøke om høyt inntak av vitamin A,
alkoholforbruk og røyking under befruktningsperioden og i første trimester øker
risikoen for medfødte hjertefeil hos barn.
1144
Coeliac disease and risk
Ketil Størdal
factors in a Norwegian birth
cohort
FHI
740
Feeding difficulties in
children with CHD: The
Norwegian Mother and
Child Study.
Oslo
Universitetssykehus
HF; Rikshospitalet
162
Comparison of the level of
anxiety and depression, as
measured by questionnaire
Per Magnus
responses in MoBa, in
women who participate or
do not participate in MIDIA.
FHI
Formålet er å studere psykososiale effekter av risikoinformasjon om type 1 diabetes M
hos mødre som deltok i MIDIA undersøkelsen.
M
329
Mothers of children with
congenital heart disease
(CHD): psychosocial
problems from pregnancy
through child age 3 years
Margarete Erika
Vollrath
FHI
Formålet med studien er å undersøke utbredelse og grunner for psykologiske og
sosiale problemer hos mødre av barn med hjertesykdom. Mødrene følges fra
graviditet til barnets tredje leveår.
B
230
Mental health and
development in children
with congenital heart
disease
Margarete Erika
Vollrath
FHI
Dette er en kohort av hjertesyke barn i den norske mor og barnstudien. Studien vil
gi informasjon om tidlig utvikling og mental helse hos barn med hjertesykdom.
B
M
Ingrid Helland
Studien har som hensikt å undersøke miljøfaktorer i svangerskap, spedbarnsperiode
og tidlige barneår for utvikling av cøliaki.
Formålet med studien er å undersøke om det er forskjeller i vekst, mors rapport om
spiseproblemer og forekomst av mattilførsel i tube mellom barn med hjertesykdom
og friske barn ved 18 måneder.
M
N
E
M
456
The Association of
Pregnancy Hypertension and
Blood Pressure Increases in
otherwise Normotensive
Rebecca Troisi
Pregnancies with Maternal
Breast Cancer Risk: The
role of angiogenic factor
concentrations
229
Dietary Intake and
Gestational Diabetes
Tina Marie
Saldana
National Cancer
Institute (NCI), USA
NIEHS USA
Formålet med prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom blodtrykksøkning
under svangerskapet og senere utvikling av brystkreft ved sammenstilling av data
innsamlet i MoBa med data fra Kreftregisteret i Norge.
Formålet med prosjektet er å undersøke sammenhenger mellom fett i kosten og
svangerskaps diabetes.
K
M
M