3 2010 Religiøse tegn: Innhold, leder

Religion og livssyn
Organ for Religionslærerforeningen i Norge
www.religion.no
Årgang 22 - Nr. 3 - 2010
Redaksjonskomiteen:
Ole Andreas Kvamme (ansv.)
Kjersti Løken
Kjell Arne Kallevik
Forsidebilde:
Verdensarvsenter for Bergkunst – Alta museum
Fotograf: Karin Tansem
Formgiving:
Møklegaard Print Shop, Fredrikstad
Layout:
Fiksferdigfoto
Trykk:
Møklegaard Print Shop, Fredrikstad
Opplag dette nummer: 800
Redaksjonens adresse:
Religionslærerforeningen
v/ Gunnar Holth
Levrebakken 27
1352 Kolsås
e-post:
[email protected]
ISSN 0802-8214
Medlemskap kan tegnes ved å betale kontingent:
kr 250,- for enkeltmedlemmer
kr 250,- for skoler og andre institusjoner
Postgiro: 7877 08 63243
2
RELIGION OG LIVSSYN – 3/2010
Innhold
w w w. re l i g i o n . n o
Leder: Om helleristninger og andre tegn s4
FORENINGSNYTT
Toårsberetning for Religionslærerforeningen 2008-2010 s6
Referat fra Landsmøtet 2010
s9
Skrivekonkurranse i religion og etikk
s 10
TEMA: RELIGIØSE TEGN
Geir Winje: Å lese kunstbilder som religiøse tekster
s 11
Ingvild Flaskerud: Den visuelle dimensjonen i sjiaislamsk ritualpraksis
s 17
Trond Berg Eriksen: Hvordan kan man bruke antikkens kunst og
arkitektur i religion og etikk-faget?
s 23
Rita Knutsen Ims og Steinar Ims: Sjokolademeditasjon
s 29
Marta Norheim: Gud i litteraturen
s 36
Jon Skarpeid: Audiokosmos: Om musikk og religiøse fortellinger
Kjell Arne Kallevik: ”Den andres ansikt”
– unik filmfestival om religion og film
Anne Hoff: Religiøse temaer på film
s 42
s 47
s 51
ELEVTEKST
Mina Hennum Mohseni: Islamsk kunst
s 57
MIDTSIDENE
Kjell Arne Kallevik: Filmstudieopplegg til Uden for kærligheden
ET EUROPA I ENDRING
Marie-Louise Ebert Lauritsen: Religionsundervisningen i den danske gymnasieskole – et indblik
s 61
Nils-Åke Tidman: Religionsundervisning i svensk skola
s 65
HVA STÅR DERE FOR?
Sofyan Iqbal Raja, Muslimsk Studentsamfunn
s 73
BOKMELDINGER
Gunnar Holth: Mellom gladnihilistar og livssynsberserkar
s 74
Gunnar Holth: Tankevekkende om vårt forhold til andre levende vesener s 76
Ole Andreas Kvamme: - Man skal ikke være alene på veien ut
s 79
Ole Andreas Kvamme: Miljøteologi på dansk
s 80
TIDSSKRIFTHISTORIKK
Religion og livssyn – i historien og på nett
RELIGION OG LIVSSYN – 3/2010
s 83
3
Om helleristninger
og andre tegn
Helleristningene er de eldste sporene av religiøst liv i Norge. I Nord-Europa ligger det
største feltet med denne eldgamle bergkunsten i Hjemmeluft / Jiebmeluokta innerst
i Altafjorden. De eldste av helleristningene her er trolig mer enn 6000 år gamle.
Forsidebildet til dette nummeret av Religion og livssyn har vi hentet fra Alta.
Magnus Rindal og Gro Steinsland lar i Samlagets Heilage stader i Norge fra 2001, en
av nålene treffe nettopp dette punktet på kartet. At mange av helleristningene i Alta
er uttrykk for religiøst liv, er det liten tvil om, slår forfatterne fast. Men spør vi om hva
de betyr mer konkret, må vi gripe til antagelser og gjetninger. De mange jaktscenene
kan være et uttrykk for magi. Trolig er noen av de framstilte menneskeskikkelsene
prester og sjamaner. Enkelte helleristninger har likhetstrekk med motiver på samiske
trommer. Vi aner praktiseringen av rituelle prosesjoner. Men det hviler et mystisk
skjær over disse eldgamle tegnene. Lite er sikkert og det på grunn av ett enkelt forhold,
skriver forfatterne. ”[D]essverre kjenner vi ikkje mytologien og den verda av gudar
og ånder som folket her trudde på. Vi står utan hjelpemiddel til å finne ut om det
er spesifikke historier opphavsmennene har ønskt å fortelje, eller om dei har vilja
formidle meir generelle mytar og forteljingar frå gudar og makter” (s. 185-186).
Selv om religionsfagene i skolen arbeider med levende religioner – tradisjoner som
blant annet vedlikeholder og videreutvikler forståelsen av gamle tegn, er arbeidet
med denne estetiske delen av faget krevende for elevene, og dermed for oss lærere.
Samtidig har denne delen fått økt vekt. I den reviderte læreplanen i religion og etikk
heter det at elevene skal analysere estetiske uttrykk. Om denne dimensjonen tidligere
var mest for krydder å regne, er situasjonen i så fall endret nå. Dette var bakteppet
for RL-nettverkets og Religionslærerforeningens konferanse for religionslærere på
Universitetet i Oslo 9. april 2010. Temaet var estetiske uttrykk og rituelle uttrykk.
Flere av bidragene i dette nummeret er hentet derfra.
Geir Winjes artikkel gir hjelp til å analysere bilder i hinduismen, men han drøfter
samtidig hva det vil si å analysere estetiske uttrykk i faget. Ingvild Flaskerud fører
oss inn i ikonografi og ritualer i shia-islam, en ukjent verden for mange. Trond Berg
Eriksen drøfter og eksemplifiserer hvordan antikkens kunst kan brukes i filosofi- og
livssynsundervisningen.
En av de viktigste klargjøringene som har funnet sted innenfor religionsfagene det
siste tiåret er forskjellen mellom skolens rom og religionenes rom, spesielt knyttet til
opplevelsesdimensjonen i faget. Rita Knutsen Ims og Steinar Ims presenterer i dette
nummeret et eksempel på et undervisningsopplegg der elevene inviteres inn i et ritual
4
RELIGION OG LIVSSYN – 3/2010
som kan være åpent for de fleste, uavhengig av religioner og livssyn, men som samtidig
kan gi en form for erfaring med denne nøkkeldimensjonen i religionene.
Religiøse tegn inngår i ritualer, men de finner også veien ut i kulturen der ny betydning
skapes. I dette nummeret skriver Marta Norheim om Gud i norsk samtidslitteratur,
mens Jon Skarpeid drøfter forholdet mellom musikk og myter med utgangspunkt i
Bach. Anne Hoff gir en oversikt over aktuelle filmer med en religiøs dimensjon, mens
Kjell Arne Kallevik skriver om det enestående filmseminaret ”Den andres ansikt”, som
første gang ble arrangert i fjor, med en oppfølging i år.
Vi fortsetter i dette nummeret med de faste spaltene. Foreningsnytt inneholder
både referat fra Landsmøtet 2010 og Styrets beretning for perioden 2008-2010.
Elevteksten er skrevet av Mina Hennum Mohseni fra Eidsvoll videregående skole
og er en artikkel om kunst i islam. På midtsidene presenterer Kjell Arne Kallevik et
undervisningsopplegg til den danske filmen Uden for kærligheden. I serien Hva står
dere for? skriver Sofyan Iqbal Raja denne gang om islam, og bak i dette nummeret
trykker vi flere anmeldelser av aktuelle bøker.
Vi har også fått bidrag fra våre naboer i Danmark og Sverige med oppdateringer av
stillingen for religionsfagene hos dem. Til 1/ 2010 ba vi om et tilsvarende bidrag om
situasjonen i Sveits i etterkant av minaretstriden, i 2/ 2010 trykket vi to kommentarer
fra Finland om utviklingen der. Nå blir dette en fast spalte som presenterer situasjonen
i flere land. Vi vil legge vekt på hvordan fagene møter det voksende religions- og
livssynsmangfoldet på vårt kontinent, og har derfor gitt spalten overskriften Et Europa
i endring.
Ut fra et ønske om å trykke flere elevtekster, inviterer redaksjonen nå til en
skrivekonkurranse i religion og etikk-faget. Dette er også et undervisningsopplegg
som gjerne kan gjennomføres i samarbeid med norskfaget. Opplegget kan selvsagt
brukes uavhengig av skrivekonkurranser, som det kanskje er for mange av allerede. Vi
håper likevel å få tilsendt en rekke tekster! Frist er 15. april og vi vil trykke de beste
besvarelsene i 3/2011.
oak
RELIGION OG LIVSSYN – 3/2010
5