Spørsmål om privat fiskerett i syltefjordelven

Vår dato/Min beaivi
Vår ref./Min čuj.
10.06.2015
15/1496 –2
Deres dato/Din beaivi Deres ref./Din čuj.
08.06.2015
Båtsfjord Jeger og Fiskeforening
SPØRSMÅL OM PRIVAT FISKERETT I SYLTEFJORDELVEN
Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til ditt brev av 08.06.2015
Hvorvidt de privat eiendommene har fiskerett i Syltefjordelva vil kunne variere basert på
opprinnelig utmåling, samt etterfølgende avtaler og andre dokumenter, jordskiftesaker mv.
Inntill FeFo får gått igjennom det omfattende materialet som foreligger, må man forholde
seg til hovedregelen om at eiendommer som grenser til elva normalt har fiskerett.
FeFo har ikke med dette brev tatt endelig stilling til spørsmålet om fiskerett for
eiendommene i Syltefjord. Dette kan som nevnt ovenfor være et omfattende arbeid, som
FeFo vil gå i gang med så snart det lar seg gjøre.
Med hilsen/Dearvvuođaiguin
Einar J. Asbjørnsen
Steinar Normann Christensen
leder utmark
utmarksforvalter
Tel: 90503329
Dette dokumentet er elektronisk signert
Kopi til:
Werner Westerwald
Hovedkontor
Postadresse
Lakselv
FeFo, Postboks 133, 9811 VADSØ
Telefon/Telefovdna 09975
[email protected]
www.fefo.no
NO 989 480 731 MVA