MESSE PÅ GATA

MESSE PÅ GATA
Service on the Streets ~ Slubja pe strada
Messe på gata...3
Service on the streets...9
Slujba pe strada...13
Sanger/Hymns... 17
Gateskriftet er redigert og grafisk tilrettelagt av Carl Petter Opsahl.
Liturgiske tekster og musikk ved Carl Petter Opsahl, Nattverdssalme av
Heidi Strand Harboe og Carl Petter Opsahl. Velsignelse alt 1 oversatt
etter Lois Wilson.
Bibeltekster fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.
MESSE PÅ GATA
FORSPILL OG INNGANGSMUSIKK
L: Nåde være med dere og fred fra Gud vår
Skaper, Frigjører og Livgiver.
Amen.
Av ingenting skapte du verden, i kjærlighet
– Et ufattelig mangfold av liv, elsket av deg.
Gjennom skapningen strømmer din livgivende pust.
I din sang blir vi hele.
Ditt bilde er i oss.
Her, omsluttet av byens liv og
din kjærlighet er vi kommet
sammen for å søke ditt ansikt
ÅPNINGSSALME
BROSTEINSBØNN & KYRIE
L: Vi ber for byen og alt som lever i den,
vi ber for lufta og vannet, for alt liv
omkring oss.
3
kyrie
KYRIE
bb b c C m j
&
œ. œ œ œ
&
bbb
Ky
Cm
˙
œ œ ˙
ri e e
le i son,
b
B
Eb
œ œ œ œ ˙
Kris - te
Gm
e
b
j
& b b œ. œ œ œ
Ky - ri - e
Bb
bb
b
& ˙.
Gud,
le - i - son,
œ œ ˙
e - le - i - son!
œ
œ
œ œ œ
Carl Petter Opsahl
Bb
œ œ˙
ky ri e
Bb
œ
e
Cm
œ œ ˙
le
i son.
Cm
œ œ ˙
Kris - te
e - le - i - son.
Dm
Eb
Cm
j
œ. œ œ œ œ œ ˙
œ ˙
ky - ri - e
Cm
œ
e - le - i - son!
w
for - barm deg o - ver oss.
∑
..
L: Vi ber for alle som går alene i byen og er redde.
Vi ber for mennesker på flukt, for mennesker i skjul.
Vi ber for det som er gått i stykker. Befri oss fra det som tynger og binder
slik at vi kan glede oss over livet.
Alle: Kyrie eleison...
mellomspill
Alle: Kyrie eleison....
LØFTEORD
L: Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! (Jes
41:10)
© 2012 Carl Petter Opsahl-TONO
ORD FOR KVELDEN
MUSIKK
4
Nattverdssalme
T: Heidi Strand Harboe
M: Carl Petter Opsahl
NATTVERDSSALME
Gm
D7
Cm
Bb
bb c Ó Œ
..
ŒŒ
&
œ
#
œ
œ
œ
œ œ œ
˙ ˙
œ œ
œ
œ
Her kjem me, Je-sus, op-na oss for til - lit,
me
b
#
F
F dim
j Eœ
bb D 7
Ó
& œ #œ œ. œ
œ œ œ w
œ
œ
kjem til deg, me kjen- ner du er
nær.
I
b
D7
E
bb G m
& œ œ œ œ #œ œ œ œ ˙
˙
œ Œ Œ œ
op - ne hen- der ber med li - vet med
oss.
Me
b
D7
Gm
bb B
..
Ó Œ
& œ œ
w
#
œ
œ
œ œ œ œ
œ
kjem til deg, som var og blir og
er
Me kjem med natt og dag, med gråt og songar.
Me kjem frå vind, frå regn, frå sol som skin.
Me kjem til deg frå gater og frå stiar.
Du møter oss med omsorg, brød og vin.
Me kjem hit med vår draum og vår erfaring.
Me kjem hit med oss sjølv og møter deg.
Tenn håpet i oss, fyll oss med din varme.
Gi auga våre lys og vis oss veg.
INNSTIFTELSESORD
L: Nå skal vi feire nattverd. På bordet står brød og vin.
Vår Herre Jesus Kristus i den natt da ble forrådt, tok han et brød, takket,
brøt det, gav disiplene og sa: Ta og spis. Dette er min kropp som gis for
© 2013 Carl Petter Opsahl-TONO
dere. Gjør dette til minne
om meg.
Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem og sa: Drikk alle
av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere så
syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om
meg.
5
L: Livets Gud, pust nå din Ånd over oss og dette brødet og denne vinen,
slik at disse jordens gaver blir til himmelsk føde som fornyer oss, styrker
oss og gjør oss hele.
La oss sammen be den bønn som Jesus har lært oss:
Vår far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje
på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen.
L: I kveld, når brødet brytes og vinen deles, kommer Jesus til oss.
Nattverden er for alle som vil ta imot. Nå vil vi gå rundt med brød og
vin. Først kommer vi med et lite beger. Du strekker frem hånden som
et tegn på at du vil ta i mot nattverdens brød og vin. Under måltidet blir
det musikk til å være med i og hvile i. Tenn gjerne et lys ved døpefonten,
et lys for noen eller noe du tenker på eller for en bønn du vil be.
NATVERDMÅLTID
6
L: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå, i nattverdens
brød og vin, gitt oss sin kropp og sitt blod som gir tilgivelse og frelse.
Han gir oss mot til å leve og mot til å tro.
Fred være med dere!
KVELDSBØNN
L: Gode Gud, Skaper, Frigjører og Livgiver.
Du er i byen, Du er i natten som senker seg
- Du er i alt liv.
Våk over byen i natt.
Våk over alle som sover ute,
våk over alle som sulter.
Våk over alle som sørger, som savner, som lengter.
La oss gå herfra i trygghet
og bære din kjærlighet med oss. Amen
KVELDSSALME
VELSIGNELSE
L: Velsignelsen fra Saras, Hagars og Abrahams Gud,
velsignelsen fra Sønnen, født av Maria,
velsignelsen fra Den Hellige Ånd
som våker over oss lik en mor over sine barn,
være med oss alle.
eller
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen
7
Carl Petter Opsahl
& b 43 ˙ .
F
&b œ
A7
Bb
Fred,
F7
œ
by - en
F
˙
&b œ
œ
krop - per,
A7
kveld
A7
œ
Fred o - ver
&b ˙
& b ˙.
fred,
Bb
&b ˙
Fred
G m7
&b œ
fred
ETTERSPILL
fred
til
œ
œ
œ
al - le
hjem.
C7
œ
œ
fra
œ
œ
˙.
fin - ne
Dm
œ
o - ver
fred
C
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
som
œ
vår
by - en
œ
u - ro - lig - e
Dm
œ
œ
til
œ
o - ver
˙
Gud,
C7
fred
Fred
C7
œ
fred,
C7
œ
i
∑
sult
Dm
Fred,
œ
œ
œ
by - en
F
˙.
ska F
i
-
œ
-
ne
œ
œ
˙.
sinn.
G7
œ
u - ten
A7
˙.
œ
o - ver
˙
van - drer
F
F7
œ
œ
˙
˙.
i
C7
˙.
fred,
œ
&b œ
˙.
Dm
Bb
å
˙.
fred,
˙.
kveld
A7
˙.
- per.
˙.
kveld.
∑
© 2012/13 Carl Petter Opsahl-TONO
8
SERVICE ON THE STREETS
OPENING MUSIC
L: Grace be with you and peace from God our
Creator, Liberator and Sustainer.
Amen.
Out of nothing you created the world, in love - A inconceivable diversity
of life, loved by you.
Through creation flows your life giving breath. In your song, we are
whole.
Your image is in us.
Here, surrounded by the city’s life and
your love we gather together to seek your face
HYMN
KYRIE & PRAYER FOR THE CITY
L: We pray for the city and all who live in it,
we pray for air and water, for all life
around us.
All: Kyrie eleison, kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Lord have mercy upon us
L: We pray for all who walk the city in fear and solitude.
We pray for people on flight, for people in hiding.
We pray for that which has gone in pieces.
Free us from what weighs us down and binds us so that we can embrace
life.
All: Kyrie eleison...
9
WORD OF PROMISE
L: ”So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your
God.” (Isaiah 41:10.)
READING AND SERMON
MUSIC
EUCHARISTIC HYMN
EUCHARIST PRAYER
L: We are about to celebrate Holy Communion. See the bread and the
wine on the table.
Our Lord Jesus Christ, on the night when he was betrayed took bread,
and when he had given thanks, he broke it and gave it to the disciples
and said, “This is my body given for you. Do this in remembrance of
me.”
Again, after supper, he took the cup, gave thanks and gave it for all to
drink, saying, “This cup is the new covenant in my blood, shed for you
and for all people for the forgiveness of sin. Do this in remembrance of
me.”
All: Our Father in heaven,
hallowed be Your name,
Your kingdom come,
Your will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins as we forgive those who sin against us.
Lead us not into temptation
but deliver us from evil.
For the kingdom, the power,
and the glory are Yours truly, now and forever. Amen.
10
L: The Celebration of Holy Communion is open for all of you that are
gathered here tonight and want to receive. We are now passing round the
bread and the wine. First we will pass round the small cups. Those of you
who want to participate; please stretch out your hand and receive the
cup. Then we will walk around offering you the bread and the wine of
the Holy Communion.
Together we will sing a communal hymn. Listen to the music, the music
will give you rest. You are invited to lit a candle by the baptismal font. Lit
a candle for someone or for a prayer in your heart. Should you prefer not
to take part in the communion you are welcome to remain with us.
GIVING OF COMMUNION
AFTER COMMUNION
L: Our Lord Jesus Christ, in the bread and the wine of communion, has
given us his body and blood, granting forgiveness and peace. May he
give us courage to live and courage to believe.
Peace be with you.
EVENING PRAYER
Loving God, God our Creator, Liberator and Sustainer. You are present
in the city, you are present in the darkness of the night
You are present in all that breathes and have life. Watch over the city
tonight,
watch over all the hungry, all people sleeping outdoors, those who
mourns and those who dreams and those who are longing.
Thank you for community.
Let us walk from here in safety,
surrounded by your love. Amen
HYMN
11
BLESSING
L: May the blessing from the God of Sara, Hagar and Abraham,
the blessing from His Son, born of Mary,
and the blessing from the Holy Spirit
who watches over us like a mother over her children, be with us all.
or
May the Lord bless you and protect you.
May the Lord let his face shine upon you and be gracious to you.
May the Lord hold you in his presence and give you peace. Amen
SONG OF PEACE
Peace, Peace, peace, peace in the city to night. Peace to the hungry, Peace
to those who are troubled, Peace to all who wanders, without finding
home. Peace, Peace, peace, peace in the city to night. Peace from God the
creator, Peace in the city to night.
CLOSING MUSIC
12
SLUJBA PE STRADA
ADUNAREA
L: Gratia divina si pacea Domnului nostru, Creatorul, Izbavitorul,
Sustinatorul, fie cu voi. Amin.
Tu ai creat lumea din nimic, prin iubire.
Tu daruiesti dragoste tuturor fiintelor, in toata diversitatea lor
Suflare vie ai suflat si ai creat viata
Ne intregim slavindu-te
Aici, inconjurati de viata orasului si de dragostea Ta, ne adunam
impreuna sa iti cautam chipul.
IMNUL DE DESCHIDERE
DOAMNE MILUIESTE
L: Ne rugam pentru orasul acesta si pentru toti cei care traiesc aici,
ne rugam pentru aer si pentru apa si pentru toate vietatile care ne
inconjoara.
Raspuns: Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste,
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
L: Ne rugam pentru toti cei care pasesc in teama si singuratate
Ne rugam pentru cei care lupta si pentru cei care se ascund
Ne rugam pentru cei dezamagiti
Elibereaza-ne de greutati si de necazuri
Sa putem sa imbratisam viata.
Raspuns: Doamne miluieste...
13
TARA FAGADUITA
L: “Nu te teme caci sunt cu tine; lasa deoparte grijile, caci eu sunt
Dumnezeul tau”.
CITIRE & PREDICA
MUZICA
IMN EUHARISTIC
L: Ne-am adunat aici pentru a lua Sfanta Impartasanie. Pe masa este
paine si vin. In noaptea in care a fost tradat, Domnul nostru Isus
Christos a luat painea si a multumit Domnului. Apoi a impartit painea
apostolilor lui si le-a spus: “Luati si mancati caci acesta este trupul meu,
care se jertfeste pentru voi. Faceti asta in amintirea mea”. Apoi a luat o
cupa cu vin, i-a multumit Domnului si a zis: “Luati si beti caci acesta este
potirul sangelui meu si al noului si vesnicului legamant care pentru voi
si pentru multi se varsa spre iertarea pacatelor. Faceti asta in amintirea
mea.
Tatal nostru
Care esti in ceruri
Sfinteasca-se numele Tau
Vie imparatia Ta Faca-se voia Ta
Precum in cer asa sip e Pamant
Painea noastra cea de toate zilele
Da-ne-o noua astazi
Si ne iarta noua gresalele noastre
Precum si noi iertam gresitilor nostril
Si nu ne duce pe noi in ispita
Ci ne izbaveste de cel rau
Caci a ta este imparatia
Puterea si Slava
In numele Tatalui
Al Fiului Al Sfantului Duh. Amin
14
L: Slujba de impartasanie se adreseaza tuturor celor care ati venit aici si
doresc sa o primeasca. O sa trecem acum pe la fiecare cu paine si vin.
Mai intai vom imparti paharele. Cei care vor sa se impartaseasca va rog
sa intindeti mana si sa luati paharul. Apoi vom veni sa va oferim anafura
si vinul pentru impartasanie.
Vom canta apoi impreuna un imn. Ascultati muzica si o sa va aduca pace
in suflete. De asemenea, sunteti invitati sa aprindeti o lumanare aici in
fata. Puteti sa aprindeti o lumanare si sa va rugati pentru cineva drag sau
pentru linistea si pacea dumneavoastra. Sunteti bineveniti sa ramaneti cu
noi chiar daca nu doriti sa primiti Sfanta Impartasanie.
ENORIASII PRIMESC IMPARTASANIA
DUPA IMPARTASANIE
Domnul nostru Isus Christos ne-a dat trupul si sangele sau prin Sfanta
Taina a Impartasaniei, oferindu-ne iertare si pace. Ne rugam sa ne dea
putere si curaj sa traim si sa credem. Pacea fie cu voi.
RUGACIUNEA DE SEARA
L: Doamne Dumnezeul nostru, Creatorul, Izbavitorul si Sustinatorul
nostru
Tu esti cu noi peste tot in oras, Tu esti cu noi in intunericul noptii
Tu esti prezent in toate fiintele. Pazeste Doamne orasul acesta in noaptea
ce vine, vegheaza asupra celor infometati, celor care dorm sub cerul
liber, celor care plang, celor care viseaza si celor macinati de dor si
suferinta. Multumesc Doamne pentru toate cele ce ni le daruesti, pentru
comunitatea care ne-a primit. Inconjoara-ne Doamne cu dragostea ta si
vegheaza siguranta si linistea noastra. Amin.
IMN DE INCHEIERE
15
BINECUVANTARE
L: Fiti binecuvantati de Dumnezeul lui Sara, Hagar si al lui Abraham
Binecuvantati de Fiul Lui, nascut de Fecioara Maria
Si binecuvantati de Sfantul Duh care vegheaza asupra noastra ca o mama
asupra copiilor ei.
Sau
Fie ca Domnul sa te binecuvanteze si sa te protejeze
Fie ca Domnul sa te lumineze si sa se milostiveasca de tine
Fie ca Domnul sa te vegheze si sa iti aduca pace in suflet. Amin.
CANTECUL PACII
Pace, pace, pace in oras in seara aceasta. Pace celor infometati, pace celor
care nu-si gasesc linistea, pace celor care ratacesc pe strazi si nu au un
loc caruia sa ii spuna “acasa”. Pace, pace, pace in oras in seara aceasta.
Pace de la Dumnezeu, creatorul. Pace in oras in seara aceasta.
INCHEIERE
16
SALMER/HYMNS
17
1) AMAZING GRACE John Newton/Virginia Harmony
Amazing grace! How sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found;
Was blind, but now I see.
’Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did that grace appear
The hour I first believed!
When we’ve been there ten thousand years,
Bright shining as the sun,
We’ve no less days to sing God’s praise
Than when we’d first begun.
2) BLOTT EN DAG Lina Sandell/Oscar Ahnfelt
Blott en dag, et ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på.
Allt ju vilar i min Faders händer
skulle jag, som barn väl ängslas då.
Han som bär för mig en faders hjärta
han ju ger åt varje nyfödd dag,
dess beskärda del av fröjd och smärta
möda, vila och behag.
Själv han er mig alla dagar nära
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära
han som heter både Kraft och Råd.
At sin dyra egendom bevara
denna omsorg har han lagt på sig,
som din dag så skall din kraft ock vara
detta löfte gav han mig.
Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig Herre att vad helst mig händer,
taga ur din trogna faders hand.
Blott en dag, et ögonblick i sänder
tills jag nådd det goda land.
18
3) DEG Å FÅ SKODE Irsk tekst og melodi/Arve Brunvold
Deg å få skode er sæla å nå, Gud,
ver du det syn som mitt hjarta vil sjå;
ver du for tanken min dyraste skatt,
ljoset som strålar ved dag og ved natt!
Ver du min visdom, mi sanning og trøyst,
tal du det levande ord med di røyst!
Far, lat meg vere barn her hjå deg.
Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg!
Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd;
ver du det merket som syner mitt verd,
livd for mi sjel, den tryggaste vakt;
lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!
3) BE THOU MY VISION Irish
Be Thou my Vision, O Lord of my heart;
Naught be all else to me, save that Thou art.
Thou my best Thought, by day or by night,
Waking or sleeping, Thy presence my light.
Be Thou my Wisdom, and Thou my true Word;
I ever with Thee and Thou with me, Lord;
Thou my great Father, I Thy true son;
Thou in me dwelling, and I with Thee one.
Be Thou my battle Shield, Sword for the fight;
Be Thou my Dignity, Thou my Delight;
Thou my soul’s Shelter, Thou my high Tower:
Raise Thou me heavenward, O Power of my power.
4) O BLI HOS MEG HF Lyte/Gustav Jensen/William Henry Monk
O bli hos meg! Nå er det aftentid,
og mørket stiger - dvel, o Herre blid!
Når annen hjelp blir støv og duger ei,
du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg!
Snart svinner livets dag, det kvelder fort,
og jordens lys alt mørkner og går bort,
forandrings skygge følger tro min vei o du som ei forandres, bli hos meg!
O la meg se ditt kors i dødens gys,
driv mørket bort og vær meg livets lys!
Da skinner morgenrøden på min vei.
I liv og død, o Herre, bli hos meg!
19
5) ABIDE WITH ME HF Lyte/William Henry Monk
Abide with me; fast falls the eventide;
The darkness deepens; Lord with me abide.
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, O abide with me.
Swift to its close ebbs out life’s little day;
Earth’s joys grow dim; its glories pass away;
Change and decay in all around I see;
O Thou who changest not, abide with me.
Hold Thou Thy cross before my closing eyes;
Shine through the gloom and point me to the skies.
Heaven’s morning breaks, and earth’s vain shadows flee;
In life, in death, O Lord, abide with me.
6) HERRE GUD, DITT DYRE NAVN OG ÆRE Petter Dass/norsk folketone
Herre Gud, ditt dyre navn og ære.
Over verden høit i akt skal være,
og alle sjele, de trette træle,
alt som kan mæle,
de skal fortelle din ære.
Gud er Gud, om alle land lå øde,
Gud er Gud, om alle mann var døde.
Om slekter svimler - blandt stjernestimler
I høie himler, utallig vrimler Guds grøde.
Høie hall og dype dal skal vike,
jord og himmel falle skal tillike,
hvert fjell, hver tinde skal brått
forsvinne, men op skal rinne,
som solen skinne Guds rike!
7) BRED DINA VIDA VINGAR Lina Sandell/svensk folketone (Skåne)
Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig
och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig!
Bliv du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd,
och låt mig alla dagar få leva blott av nåd!
Förlåt mig alla synder och två mig i ditt blod!
Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god!
Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små,
och låt i frid oss åter till nattens vila gå!
20
8) NÆRMERE DEG, MIN GUD Sarah Adams/Gustav Jensen/Lowell Mason
Nærmere deg, min Gud. Nærmere deg,
Om det et kors enn er Som løfter meg!
Synes meg veien trang, Er det dog all min sang:
Nærmere deg, min Gud, Nærmere deg!
Vandrer jeg viden om, Solen går ned,
Mørkt blir det, kun en sten Å hvile ved.
I nattens drøm til meg Finner du, Gud, din vei,
Nærmere deg, min Gud, Nærmere deg!
Evige Gud, til deg Lengter min sjel,
Herre, du alltid er Min lodd og del.
Tung eller lett min gang, Alltid det blir min sang:
Nærmere deg, min Gud, Nærmere deg!
9) NEARER, MY GOD, TO THEE Sarah Adams/Lowell Mason
Nearer, my God, to thee, nearer to thee!
E’en though it be a cross that raiseth me,
still all my song shall be, nearer, my God, to thee;
nearer, my God, to thee, nearer to thee!
Though like the wanderer, the sun gone down,
darkness be over me, my rest a stone;
yet in my dreams I’d be nearer, my God, to thee;
nearer, my God, to thee, nearer to thee!
Or if, on joyful wing cleaving the sky,
sun, moon, and stars forgot, upward I fly,
still all my song shall be, nearer, my God, to thee;
nearer, my God, to thee, nearer to thee!
21
10) We shall overcome Lina Sandell/Oscar Ahnfelt
We shall overcome, we shall overcome,
We shall overcome someday;
Oh, deep in my heart, I do believe,
We shall overcome someday.
The Lord will see us through, The Lord will see us through,
The Lord will see us through someday;
Oh, deep in my heart, I do believe,
We shall overcome someday.
We’re on to victory, We’re on to victory,
We’re on to victory someday;
Oh, deep in my heart, I do believe,
We’re on to victory someday.
We’ll walk hand in hand, we’ll walk hand in hand,
We’ll walk hand in hand someday;
Oh, deep in my heart, I do believe,
We’ll walk hand in hand someday.
We are not afraid, we are not afraid,
We are not afraid today;
Oh, deep in my heart, I do believe,
We are not afraid today.
The truth shall make us free, the truth shall make us free,
The truth shall make us free someday;
Oh, deep in my heart, I do believe,
The truth shall make us free someday.
We shall live in peace, we shall live in peace,
We shall live in peace someday;
Oh, deep in my heart, I do believe,
We shall live in peace someday.
22
BYMISJONSSENTERET TØYENKIRKEN
Gategudstjenestene arrangeres av Bymisjonssenteret Tøyenkirken, som
drives av Kirkens Bymisjon Oslo.
Bymisjonssenteret Tøyenkirken er en kirke for alle byens mennesker,
et sted for fellesskap, samtale, stillhet og bønn, et sted for utfordring og
tilflukt, et sted å møtes i lyset av Guds ansikt.
Hver onsdag samles vi til suppe kl 18.00 og hverdagsmesse kl 19.00
med lystenning. Gjennom hele året inviterer vi til kulturopplevelser,
aktiviteter og høytidsmarkeringer.
I Bymisjonssenteret ligger også Hertzberg Kro hvor du kan nyte
velsmakende og tradisjonsrik mat.
WHO WE ARE
The Church City Mission (Kirkens bymisjon), is a deaconal institution
within the Church of Norway. Through action we will contribute to
make people feel more appreciated and respected.
CINE SUNTEM
Suntem parte a Misiunii bisericii pentru oras (Kirkens Bymisjon), o
institutie diaconala care apartine Bisericii Norvegiei si lucreaza pentru
dreptate sociala. Prin actiunile ei, Misiunea bisericii pentru oras doreste
sa ajute oamenii sa se simta mai apreciati si mai respectati.
KONTAKT/CONTACT
Herslebs gt 43, 0578, tlf: 22666780
e-post: [email protected]
www.bymisjon.no/bymisjonssenteret
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/toyenkirken