Brukerrapport

OPQ
Brukerrapport
Navn
Sample Candidate
Dato
30. juli 2015
www.ceb.shl.com
INNLEDNING
Denne rapporten er utarbeidet for dem som har fullført OPQ opplæring. Rapporten
representerer en god fortolkningshjelp ved forberedelse til et tilbakemeldingsintervju,
skriving av vurderingsrapport, eller fortolkning av informasjon fra OPQ32 på tvers av en
rekke ulike skalaer.
Rapporten utforsker Sample Candidates responser på spørreskjemaet OPQ32. Den gir derfor
en profil av hans relative preferanser og atferd i jobbrelatert sammenheng.
Hver seksjon presenterer et område av OPQ32-profilen, sammen med en beskrivende
tolkning av disse skalaene og sammenhengene mellom dem. Videre sammenhenger med
andre seksjoner av profilen, når disse kan bidra til en dypere forståelse av individet er også
gitt. Husk at når man vurderer resultatene av personlighetstesten, er det viktig å tenke på at
responsene som er gitt, er Sample Candidates egen oppfatning og representerer den måten
han ser på sin egen atferd, heller enn hvordan hans personlighet kan bli beskrevet av en
annen person. Nøyaktigheten av denne rapporten avhenger av hvor åpen og ærlig han har
vært ved utfylling av spørreskjemaet, men også delvis av hans grad av selvbevissthet.
Det synes som om han har hatt en tendens til å svare mindre konsistent enn de fleste andre
ved utfylling av spørreskjemaet, og at dette kan ha påvirket profilen hans som er gitt under.
Denne rapporten bør behandles konfidensielt. Gyldighetstiden på informasjonen som ligger i
denne rapporten er antatt å være 18-24 måneder, avhengig av Sample Candidates yrkesrolle
og personlige omstendigheter. For å sikre relevans, bør profilen og dens tolkning alltid være
direkte relatert til individets nåværende eller fremtidige rolle.
30. juli 2015
OPQ32 Brukerrapport
Sample Candidate
© 2015 SHL, en del av CEB. Alle rettigheter forbeholdt.
2 av 10
RELASJONER
Påvirkning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RP1
Overbevisende
RP2
Kontrollerende
RP3
Direkte
RP4
Autonom
Å overtale folk er ikke noe Sample Candidate er veldig tilbøyelig til å gjøre. Så vel som å ha
svært liten interesse for å lede forhandlinger med andre eller "selge" dem en idé, synes han å
foretrekke å holde seg borte fra rollen som gruppeleder. Sannsynligvis foretrekker han at
andre tar styring. Både salgs- og ledelsesroller vil derfor sannsynligvis være lite attraktive for
han ettersom han er ukomfortabel i roller som krever en høy grad av påvirkning.
Sample Candidate har ikke noen spesielt stor forkjærlighet for eller motforestillinger mot
argumentasjon og åpenhjertig debatt og er nokså vanlig i så måte. I tråd med dette er hans
tendens til å innta en upopulær, uavhengig holdning som for de fleste.
30. juli 2015
OPQ32 Brukerrapport
Sample Candidate
© 2015 SHL, en del av CEB. Alle rettigheter forbeholdt.
3 av 10
Omgjengelig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RP5
Utadvendt
RP6
Vennskapelig
RP7
Sosialt sikker
Selv om Sample Candidate synes å trives i andre menneskers selskap og sannsynligvis vil
komme godt overens med mange mennesker kan han være bare noe mer trygg enn hva som
er typisk for andre når det gjelder å møte fremmede eller å snakke til en gruppe. Når det er
sagt er han sannsynligvis svært livlig og pratsom når en relasjon er etablert. Han liker derfor
sannsynligvis miljøer som krever tett samarbeide med andre der det er mennesker han har
fått mulighet til å bli kjent med over noe tid.
Selv om han liker å markere seg klart i en gruppe og har en veldig livlig natur er han faktisk
nokså selvutslettende når det gjelder å snakke om egne suksesser og prestasjoner. Så til
tross for at han vil være godt synlig i en gruppe er det lite sannsynlig at han oppleves som
selvsentrert eller skrytende.
Så vel som å beskrive en tydelig sans for å jobbe sammen med andre tilbringer han en
betydelig mengde tid på å analysere deres atferd og sannsynlige reaksjoner. Dette resulterer
sannsynligvis i at han blir flink til å vurdere de menneskene han tilbringer tid med.
Sannsynligvis vil han vil se på andre som en hjelp for seg selv til å oppnå det høye nivå av
variasjon og nyheter han søker i hverdagen. Han vil derfor være spesielt trukket mot andre
som tilbyr muligheter for nye og varierte opplevelser.
Ikke bare søker han en stor mengde av sosial kontakt med andre, men han er også veldig
sensitiv for enhver kritikk eller negative kommentarer som han kan få fra dem. Han legger
derfor sannsynligvis nokså mye vekt på hva andre synes om han og han tar sannsynligvis
enhver kritikk rettet mot seg selv veldig alvorlig.
Empati
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RP8
Beskjeden
RP9
Demokratisk
RP10
Omsorgsfull
Mens han er motvillig til å snakke om egne prestasjoner og foretrekker å holde disse for seg
selv kan ikke Sample Candidate beskrives som en spesielt tolerant person, men foretrekker
mye heller å forholde seg løsrevet fra andres problemer. Når det gjelder å konsultere andre
vil han sannsynligvis spørre rundt like mye som de fleste andre før en beslutning tas.
30. juli 2015
OPQ32 Brukerrapport
Sample Candidate
© 2015 SHL, en del av CEB. Alle rettigheter forbeholdt.
4 av 10
TENKESTIL
Analyse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TS1
Rasjonell
TS2
Evaluerende
TS3
Psykologisk
Sample Candidate gir uttrykk for en sterk tilbøyelighet til kritisk analyse av informasjon eller
planer som legges frem for han. Denne analytiske tilnærmingen gjelder også i forhold til
mennesker, deres motiver og atferd, hvor han gir uttrykk for en interesse for slike analyser. I
sterk kontrast til dette gir han imidlertid uttrykk for en motvilje mot å jobbe med numerisk
eller statistisk informasjon. Han føler sannsynligvis en større tiltrekning mot en rolle som
krever en innsiktsfull analyse av andres reaksjoner og motiver, enn en som fokuserer på
numerisk eller teknisk informasjon.
Hans motstand mot å jobbe med tall og data henger sammen med en lignende motstand mot
å ta raske beslutninger. Dette antyder at han er forsiktig med fortolkning av data, og at han
kan mislike å ta beslutninger, spesielt når dette avhenger av at han bruker informasjon
presenteret i form av tall eller statistikk.
Sammen med hans sterke tilbøyelighet til å utforske og utfordre informasjon, beskriver også
han seg selv som veldig pessimistisk når det gjelder fremtiden og sannsynlige resultater av
hendelser. Samlet antyder dette et heller negativt syn på verden, men han blir derfor
sannsynligvis heller ikke negativt overrasket, og han kan tilby et verdifullt, kritisk perspektiv
når en høy grad av utfordring eller utforsking av informasjon er påkrevd.
Ikke bare leter han i betydelig grad etter å kritisk analysere informasjon, men han er også
tilbøyelig til å ville utforske de fleste sider av et problem, spesielt de som er relatert til et mer
konseptuelt og teoretisk perspektiv. Dette kan gi mer dybde til analysene hans, men med
fare for at han noen ganger undervurderer de praktiske detaljene.
30. juli 2015
OPQ32 Brukerrapport
Sample Candidate
© 2015 SHL, en del av CEB. Alle rettigheter forbeholdt.
5 av 10
Kreativitet og endring
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TS4
Tradisjonell
TS5
Teoretisk
TS6
Nyskapende
TS7
Endringsorientert
TS8
Tilpasningsdyktig
Sample Candidate ser på seg selv som intellektuelt nysgjerrig, og liker å diskutere
hypotetiske eller teoretiske tema. Dette er koblet med ensvært markert følelse av å være i
stand til å generere mange nye idéer. Til tross for denne intellektuelle nysgjerrigheten gir han
uttrykk for en liten motvilje mot å prøve nye måter å jobbe på. Dette antyder at han er en
som liker å utforske tema og komme opp med mulige løsninger som i enkelte tilfeller kan
utfordre etablerte fremgangsmåter. Imidlertid vil han sannsynligvis ikke fremstå som en med
veldig radikale idéer. Uansett, frekvensen og dybden i idéene hans gjør at mange av dem
sannsynligvis vil bli tatt alvorlig.
Sample Candidate beskriver seg selv som en person som favoriserer variasjon og nyheter i
sitt arbeid. Han ser i moderat grad behovet for å tilpasse sin atferd for å møte skiftende krav
i situasjoner eller hos folk han omgås, men det virker som det er hans ønske om variasjon i
hverdagen som er mest tydelig.
Til tross for hans lave toleranse for rutinearbeid kan det likevel virke som om han fortsatt ser
det å overholde tidsfrister og fullførelse av pågående arbeid som viktig og dette vil
sannsynligvis ikke bli nedprioritert. Samtidig som han beskriver seg selv som en som kommer
opp med et stort antall idéer vil han sannsynligvis også utsette disse for en nokså detaljert og
kritisk analyse for å vurdere i hvilken grad det er mulig å gjennomføre disse idéene. Idéene
han legger frem er derfor sannsynligvis nokså godt gjennomtenkt med hensyn til dette.
Selv om Sample Candidate er intellektuelt nysgjerrig og interessert i å gi mer abstrakte
problemstillinger en god del oppmerksomhet, støttes ikke dette av en tilsvarende
tilbøyelighet til å analysere numerisk eller statistisk informasjon. Dette kan bety at, selv om
hans tenkestil sannsynligvis er nokså sofistikert, kan den godt være basert på mer subjektive
eller intuitive analyser enn på en dybdeanalyse av alle fakta og data.
Når det gjelder i hvilken grad det er sannsynlig at han vil kommunisere sine idéer effektivt
kan hans tendens til å mislike det å prøve og overbevise eller endre andres meninger bety at
han har vanskelig for å selge disse idéene til et større publikum, selv om han ser på seg selv
som rimelig direkte.
Det er mulig at hans ønske om variasjon og nyheter fremfor rutine kan påvirke strukturen i
arbeidet hans. Han legger imidlertid veldig stor vekt på å overholde tidsfrister og fullføre
arbeid og vil trolig som de fleste andre sjekke detaljer og jobbe på en rimelig systematisk
måte. Han vil derfor sannsynligvis forsøke å balansere sitt nokså sterke behov for struktur
med et ønske om å oppleve variasjon i sitt daglige arbeid.
Hans behov for variasjon og endring henger sannsynligvis sammen med at han trives godt
med å være travelt opptatt og liker å ha mye å gjøre. Det er mulig at han aktivt vil søke
tilleggsarbeid eller annet arbeid for å opprettholde en følelse av høy aktivitet hvis rutine og
gjentagende arbeidsoppgaver ikke tilfredsstiller behovet for aktivitet.
30. juli 2015
OPQ32 Brukerrapport
Sample Candidate
© 2015 SHL, en del av CEB. Alle rettigheter forbeholdt.
6 av 10
Struktur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TS9
Planleggende
TS10
Detaljbevisst
TS11
Samvittighetsfull
TS12
Regelbunden
Sample Candidate ser ut til å ha en nokså vanlig tilnærming når det gjelder interesse for å
jobbe på en organisert og metodisk måte. Han kombinerer dette med en betydelig mindre
interesse for å planlegge og tenke fremover på lengre sikt. Hans tendens til å ha et mer
strategisk perspektiv er ikke godt utviklet i det hele tatt og han vil sannsynligvis unngå for
mye oppmerksomhet på smådetaljer. Imidlertid vil han mer trolig komme til å sjekke
detaljene her og nå, enn å ha en visjon for langt inn i fremtiden.
Det er svært viktig for Sample Candidate å se oppgaver fullført. Han legger også vekt på å
holde seg til regler og forskrifter. Sammen kan disse egenskapene antyde noe mangel på
fleksibilitet i hans tilnærming, men samtidig en høy grad av pålitelig når tidsfrister og
beskrevne arbeidsmetoder er gitt. Samlet sett kan han derfor passe godt inn i et miljø som
krever en samvittighetsfull tilnærming for å følge strenge retningslinjer.
30. juli 2015
OPQ32 Brukerrapport
Sample Candidate
© 2015 SHL, en del av CEB. Alle rettigheter forbeholdt.
7 av 10
FØLELSER OG DYNAMIKK
Følelser
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FE1
Avslappet
FE2
Bekymret
FE3
Robust
FE4
Optimistisk
FE5
Tillitsfull
FE6
Behersket
Sample Candidates nivå av engstelse er ikke særlig høyt, han betrakter seg selv som noe
mindre engstelig enn de fleste andre. På lignende måte blir han sannsynligvis bare noe
mindre nervøs enn de fleste når det er snakk om viktige begivenheter.
Sample Candidate er mye mer sensitiv i forhold til kritikk og fornærmelser enn de fleste
andre og beskriver seg selv som en pessimist. Han forventer alltid de verste resultatene.
Hans syn på andre menneskers pålitelighet og integritet er imidlertid nokså alminnelig og han
er verken spesielt tillitsfull eller spesielt mistenksom.
Han beskriver seg selv som en som holder sine følelser for seg selv. Han gir sjelden noen
indikasjon på hvordan han har det, og kan virke uinvolvert eller lite emosjonell. Dette kan
være en fordel når følelsene hans er veldig negative eller lite konstruktive, men ikke når de
ellers kunne kommunisert entusiasme.
Til tross for hans svært høye grad av sensitivitet i forhold til kritikk og negativ tilbakemelding,
føler han likevel at det av og til er greit å være direkte og gjøre sin uenighet klar for andre.
Det virker imidlertid som om han vil unngå sterk konfrontasjon fordi han ikke har spesielt
sterke synspunkter selv.
Det er mulig at hans meget negative syn på fremtiden gir seg utslag i en viss grad av
resignasjon når gjelder hans nivå av engstelse. Han gir uttrykk for et ganske lavt nivå av
generell anspenthet, og han blir ikke spesielt bekymret før viktige begivenheter.
30. juli 2015
OPQ32 Brukerrapport
Sample Candidate
© 2015 SHL, en del av CEB. Alle rettigheter forbeholdt.
8 av 10
Dynamikk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FE7
Energisk
FE8
Konkurranseorientert
FE9
Ambisiøs
FE10
Besluttsom
Sample Candidate har en svært sterk preferanse for arbeid som krever energi og foretrekker
å ha mer enn nok å gjøre. Imidlertid er energireservene hans trolig ikke rettet mot
karriereprogresjon, da han ikke ser ut til å legge stor vekt på dette. Når det gjelder det å
være bedre enn andre og viljen til å vinne er han omtrent like konkurranseorientert som de
fleste andre. Det faktum at han er innstilt på å bruke så mye energi i sitt arbeid, uten
nødvendigvis å forvente eller å søke forfremmelse, antyder at han tilfredsstilles eller
motiveres av å holde seg aktiv og travelt opptatt. Dette blir altså viktig i seg selv heller enn
et middel for å nå mål om forfremmelse og karriereprogresjon.
Ved oppsummering av en situasjon og når en beslutning skal fattes, er Sample Candidate
betydelig mer forsiktig enn de fleste andre. Dette kan være svært viktig i en jobb hvor man
ikke kan koste på seg å være forhastet - for eksempel i situasjoner der folks sikkerhet kan bli
kompromittert - men dette kan bli sett som en ulempe hvis hans rolle krever rask og
besluttsom handling.
Sample Candidates svært klare motivasjon for å ha mye å gjøre og holde seg selv travelt
opptatt kan henge sammen med hans preferanse for variasjon og endring fremfor rutine.
Denne kombinasjonen antyder at han liker å ha mange aktiviteter gående samtidig og trolig
vil søke forandring og nye prosjekter, selv om dette betyr at han må løse flere oppgaver og
holde mange baller i luften på en gang.
Hans profil tilhører muligens en ganske sterk intellektuell tenker. I dette ligger både en trivsel
knyttet til abstrakt tenkning, men også vilje til å anvende denne evnen på mange aktiviteter
og prosjekter til enhver tid. Han streber sannsynligvis etter en ganske stor og utfordrende
arbeidsmengde og spesielt den typen arbeidsoppgave som krever at han må tenke gjennom
komplekse problemstillinger.
Den sterke viljen han viser for å holde tidsfrister og fullføre arbeid etter planen understøttes
av hans glede ved å jobbe i et svært hektisk miljø. Denne gleden ser ut til å være tilstede
selv når der er flere aktiviteter som konkurrerer om hans tid.
Når man tenker på hans karriereprogresjon og målene han setter for seg selv har han
sannsynligvis ikke mange planer, eller langtidsperspektiv. Dette kan bety en mer reaktiv,
eller generalisert følelse av hvor han ønsker å nå, eller kanskje et større fokus på det
kortsiktige når det gjelder å sette mål for seg selv.
Hans sterke tendens til å bruke tid når en beslutning skal fattes kan henge sammen med at
hans legger vekt på behovet for å gi informasjonen han jobber med en kritisk analyse og
evaluering. Hans profil antyder at han vil utsette å ta en beslutning til han er trygg på at
informasjonen han trenger er komplett.
En mulig forklaring på hans sterke motvilje mot å ta raske beslutninger kan finnes i hans
veldig negative syn på forventede resultater.
30. juli 2015
OPQ32 Brukerrapport
Sample Candidate
© 2015 SHL, en del av CEB. Alle rettigheter forbeholdt.
9 av 10
VURDERINGSMETODE
Denne profilen er basert på følgende informasjonskilder for Sample Candidate:
Spørreskjema/evnetest
Sammenligningsgruppe
OPQ32r UK English v1 (Std Inst)
OPQ32r Britisk engelsk Befolkningen generelt
2011 (GBR)
PERSONOPPLYSNINGER
Navn
Sample Candidate
Kandidatopplysninger
RP1=1, RP2=1, RP3=5, RP4=6, RP5=9, RP6=8, RP7=7, RP8=8, RP9=5,
RP10=2, TS1=3, TS2=9, TS3=8, TS4=7, TS5=8, TS6=9, TS7=8,
TS8=5, TS9=2, TS10=6, TS11=9, TS12=8, FE1=7, FE2=4, FE3=1,
FE4=2, FE5=5, FE6=8, FE7=9, FE8=6, FE9=2, FE10=1, CNS=1
Rapporten
OPQ32 Brukerrapport v2.0RE
OM DENNE RAPPORTEN
Denne rapporten er generert ved hjelp av SHLs Online Assessment system. Den inkluderer
informasjon fra personlighetstesten Occupational Personality QuestionnaireTM (OPQ32).
Bruken av denne personlighetstesten er begrenset til personer som har mottatt
spesialopplæring i administrering og fortolkning av denne.
Rapporten er generert på bakgrunn av resultater på et spørreskjema besvart av
respondenten(e) og reflekterer hovedsaklig svarene denne har gitt. Det må tas hensyn til
besvarelsens subjektive karakter ved fortolkningen av spørreskjemabaserte tester.
Denne rapporten er elektronisk generert, og brukeren av programvaren kan gjøre endringer
og tilføyelser i rapportteksten.
SHL Group Limited og tilknyttede selskaper kan ikke garantere at innholdet i denne rapporten
er det originale produktet fra datasystemet. Vi kan ikke akseptere noe ansvar for
konsekvenser av bruken av denne rapporten. Dette inkluderer ethvert ansvar (også
uaktsomhet) for rapportens innhold.
www.ceb.shl.com
© 2015 SHL, en del av CEB. Alle rettigheter forbeholdt. SHL og OPQ er varemerker tilhørende
SHL Group Limited og er registrert i UK og andre land.
Denne rapporten er laget av SHL på vegne av våre kunder, og inneholder SHLs intellektuelle
eiendom. SHL tillater våre kunder å reprodusere, distribuere, endre og lagre denne
rapporten, kun for deres interne og ikke-kommersielle bruk. Alle andre rettigheter er
forbeholdt SHL.
30. juli 2015
OPQ32 Brukerrapport
Sample Candidate
© 2015 SHL, en del av CEB. Alle rettigheter forbeholdt.
10 av 10