1029401 nmbu urbygningen - prosjektråd (nr 09) referat fra møte 25

1 av 2
Til stede:
Vår saksbehandler:
Vår dato:
Vår referanse:
Rolf L. Larsen, KD
Erling W. Wist, KD
Martin Heitmann, KD
Geir Uglum, KMD
…………., KMD
Mari Sundli Tveit, NMBU
Kristin Kreul, NMBU
Trond Furuberg, NMBU
Erik Antonsen, Statsbygg
Terje Næss, Statsbygg
Terje Næss
26.09.2015
201202701-
Deres dato:
Deres referanse:
MØTEREFERAT
Kopi til:
Siri Margrethe Løksa, NMBU
Synnøve Lyssand Sandberg, Statsbygg
Olaf Melbø, NMBU
[email protected]
[email protected]
Møtested:
Kunnskapsdepartementet
Møtetid:
25.9.2015 kl. 1100-1150
Neste møte:
KD
25. september 2015
1029401 NMBU URBYGNINGEN - PROSJEKTRÅD (NR 09)
REFERAT FRA MØTE 25-09-15
Nr
0
1
2
Sak
Ansv./frist
Godkjenning av referat
Referatet fra 4.6.15 er godkjent som distribuert i innkalling til møte nr. 9 (og i
juni)
Info
Status på prosjektet
(jfr. også statusrapport distribuert i innkalling til møte nr. 9 og presentasjon av
denne i møtet)
Kostnader:
 Revidert kostnadsramme på 470 mill.kr. (prisnivå november 2015) er
vedtatt i RNB
 Oppdatert sluttprognose pr. september 2015 er i samsvar med revidert
styringsramme på 434 mill.kr (prisnivå november 2015)
Info
Omfang/kvalitet:
 Deler av utomhus nord i grensesnittet mot SLP løses av SLP som
Statsbygg
forutsatt siden som 2014. Dette grensesnittet presenteres og
dokumenteres tydeligere overfor NMBU
 I siste periode er noen el føringer i kjeller endret fra åpent anlegg til kanal,
av funksjonelle og framdriftsmessige hensyn
Statsbygg/ Noen mindre brukerfinansierte tiltak avklares i prosjektet
NMBU
Statsbygg
P.b. 8106 Dep. N-0032 Oslo
Tlf:
Faks:
815 55 045
+47 22 95 40 01
[email protected]
www.statsbygg.no
Org.nr.:
971.278.374
Besøksadresse:
Biskop Gunnerus gate 6
2 av 2
Nr
Sak
Ansv./frist
Fremdrift:
 Framdriften på byggeplass ligger på en del områder etter det som følger
av revidert framdriftsplan, men det legges til grunn «Oppstart prøvedrift»
i månedsskiftet januar/februar 2016.
 En del sesongavhengige utomhusarbeider utføres uansett på våren 2016, Info
en mulig løsning av trapp nord ses i sammenheng med dette arbeidet
 NMBU vil ta i bruk bygget gradvis i 1. halvår. Studentrettede virksomheter i plan 1 (info torg, studentdemokrati) vil trolig komme inn først.
Det legges også opp til noen arrangementer, samt at forelesere gis
mulighet til å legge noe undervisning til bygget.. Full drift planlegges etter
sommerferien. Prøvedriftens lengde kan strekkes til ut 2016, hvis det viser
seg behov for det
 NMBU vurderer mulige tidspunkt for offisiell åpning, Statsbygg antar at
NMBU
tiden omkring semesterstart i august er et egnet tidspunkt
SHA:
 Prosjektet hadde en fraværsskade i siste periode
 Både generalentreprenørs og Statsbyggs organisasjon på SHA-siden er
styrket
 Generalentreprenørs og Statsbyggs toppledelse deltok på SHA-befaring i
september
3
4
Annet:
 Den løpende dialogen i prosjektet på byggeplass mellom NMBU og
Statsbygg knyttes til to møteserier, generelle brukermøter og egne møter
for koordinering av sluttfase og tekniske anlegg, begge med fast syklus.
 NMBU ønsker at Statsbygg har en kontaktperson som håndterer FDVdokumentasjon på tvers av Statsbyggs prosjekter på campus. (NMBU sin
kontaktperson på dette er Linda Bystrøm)
 I forbindelse med tett tak vil Statsbygg kontakte lokale media. Slike
initiativ samordnes NMBU/Statsbygg (v. Tilly og Nordhus)
Møteplan
 Prosjektrådsmøte nr. 10 avholdes i november. Det tas sikte på at dette
holdes på Ås slik at det også blir en befaring i Urbygningen. (KD setter
eksakt tidspunkt).
Eventuelt
 Ingen punkter
Referent
Terje Næss
Statsbygg
KD