Småviltjakt 2015/2016 Small game hunting 2015/2016

Småviltjakt 2015/2016
Small game hunting 2015/2016
Foto/photo: Even Borthen Nilsen
INFORMASJON • INFORMATION
VELKOMMEN TIL JAKT PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN!
Denne folderen er laget for å gi nødvendig informasjon om småviltjakt
og fangst på Finnmarkseiendommen fra 1. juli 2015.
Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) er grunneier i Finnmark etter at Finnmarksloven trådte i kraft. Finnmarkseiendommen er
ca 46 000 km² stort og her finnes varierte muligheter for jakt på
småvilt. Ryper, hare, skogsfugl, rev og gås er noen av artene det kan
jaktes på i Finnmark.
Jakttidene for småviltjakt på Finnmarkseiendommen følger i utgangspunktet jakttidene fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (nå
Miljødirektoratet). Jaktkort kan kjøpes hos lokale kortselgere og på
www.fefo.no.
Brosjyren inneholder informasjon om de vilkår FeFo stiller for
småviltjakt på Finnmarkseiendommen, opplysninger om aktivering av
jaktkort og fangstrapportering samt fangststatistikk for de foregående
sesonger.
NB! Adgangen til de mest populære jaktfeltene kan bli regulert for
personer bosatt utenfor Finnmark. Enkeltarter kan få innkortet jakttid på
jaktfeltnivå, og det er pliktig fangstrapportering.
Vi håper du får en flott jaktopplevelse i Finnmark!
VILKÅR FOR SMÅVILTJAKT PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN
Jaktkort skal alltid bringes med under jakt og fangst og forevises på
forlangende.
Jaktkort fås kjøpt på www.fefo.no eller hos lokale kortselgere. Alle som skal kjøpe
jaktkort må først løse jegeravgift. Aktivering av jaktkort er pliktig ved jakt på hønsefugl,
hare, ender, gjess og sjøfugl og gjelder for alle. For jakt på rovvilt er ikke aktivering av
jaktkort nødvendig.
FeFo kan ved behov regulere antall jegere i et jaktfelt og maksimalt tillatt
jakttrykk fra personer bosatt utenfor Finnmark.
Innkorting av jakttid på enkeltarter i enkelte jaktfelt kan innføres ved
behov.
Dette kunngjøres senest 1. september.
Dagskvoter kan innføres ved behov på deler av eller hele Finnmarkseiendommen.
Dette kunngjøres senest 1. september. Alle som skal på jakt plikter å gjøre seg kjent
med eventuelle dagskvoter før jakt tar til, og forevise fangst på forespørsel fra oppsyn.
Skoleelever, studenter og vernepliktige regnes som fast bosatt
i kommunen de studerer/avtjener verneplikt i.
De kan derfor løse jaktkort som innenbygdsboende i denne kommunen.
Storfugl er fredet i Alta og Porsanger kommuner.
Jakt og fangst får ikke skje nærmere enn 300 meter fra eget parkert
kjøretøy langs skogsbilvegene i barskogområdene i Karasjok
og i Sør-Varanger.
Snarefangst av ryper er kun tillatt for personer med registrert
bostedsadresse i Finnmark.
Skriftlig melding skal sendes til fangstkommunen senest 10 dager før fangst tar til.
Meldingen skal gi opplysninger om fangstmannens navn, adresse, fangstområde og
fangstperiode. Senest 10 dager etter utløpet av jakttiden for rype skal fangeren på
fastsatt skjema rapportere fangstresultatet. Alle snarer skal være fjernet innen fangsttidens utløp.
Fangstrapport skal leveres etter endt jakt.
Manglende fangstrapportering øker administrasjonskostnadene og vil kunne utløse ett
saksbehandlingsgebyr på kr 300,- til jegeren.
Reindriftsutøvere er fritatt fra å betale jaktkort til FeFo, men skal betale
jegeravgift for å utøve jakt eller fangst.
Forutsetningen for dette er at jakt eller fangst foregår i et område hvor utøveren er
under lovlig opphold med rein. Når jakt eller fangst foregår i andre områder, er reindriftsutøvere også pliktig til å løse jaktkort.
JAKTKORTSALG
Dagskort og ukekort vil være gyldig på hele Finnmarkseiendommen. Tidligere år har det
kun vært mulig å velge jaktfelt fra samme kommune ved kjøp av flere sammenhengende
dager.
Det skilles mellom dags- og ukekort for hele fylket og sesongkort for enkeltkommuner og
for hele Finnmarkseiendommen. Personer eldre enn 20 år som er bosatt utenfor Finnmark
kan kun kjøpe dags- og ukekort fram til 25.09. Fra denne datoen er det mulig å kjøpe
sesongkort for en enkelt kommune. Personer bosatt i Finnmark kan kjøpe sesongkort for
enkeltkommuner eller for hele Finnmarkseiendommen, hele sesongen. Ungdom under 20 år
bosatt utenfor Finnmark kan kjøpe sesongkort for hele Finnmarkseiendommen gjennom
hele sesongen.
Forhåndsregistrering av jakt
Finnmarkseiendommen er delt inn i 131 jaktfelt. Alle som skal på jakt skal på forhånd oppgi
hvilke jaktfelt de har tenkt å jakte i. Informasjon om antall jegere per jaktfelt blir tilgjengelig for alle jegere på www.fefo.no. Ved behov kan FeFo regulere på antall jegere og
antall jaktdager i et jaktfelt for personer bosatt utenfor Finnmark.
Ved kjøp av dagskort og ukeskort gjøres registreringen under kortkjøp. Ved kjøp av
sesongkort skal registrering gjøres ved aktivering av kortet før jakt tar til. Dagskort og
ukekort er gyldige på hele Finnmarkseiendommen med mindre enkelte felt er stengt. Aktiverte sesongkort er gyldige i hele kommunen (kommunekort) eller hele Finnmarkseiendommen (fylkeskort).
Aktivering av sesongkort
Jegere som har kjøpt sesongkort skal aktivere disse før jakt enten via internett, SMS, hos
lokal kortselger eller ved henvendelse til FeFo på telefon 09975. Kortet kan aktiveres for
inntil tre uker av gangen. Ved aktivering skal kortinnehaver oppgi hvilke jaktområder han
eller hun planlegger å jakte i, samt dato for dette. Aktivering av jaktkort er pliktig ved jakt
på hønsefugl, hare, ender, gjess og sjøfugl. For jakt på rovvilt er ikke aktivering av jaktkort
nødvendig. Det skal fangstrapporteres på aktiverte dager før nye jaktdager kan aktiveres.
Aktivering på internett:
1.
2.
3.
4.
Gå til www.natureit.no/nb/hunting
Klikk på ”Aktiver jaktkort”
Logg inn med brukernavn og passord (øverst til høyre på jaktkortkvittering)
Velg hvilket jaktfelt og hvilke datoer du skal på jakt, og trykk «Aktivere».
Aktivering på SMS:
1.
2.
1.
2.
Kjøp jaktkort og husk å registrere ditt mobilnummer ved kjøp.
Send FeFojakt <jaktfeltnavn> til 1963
Eksempel: «FeFojakt KAU8» til 1963
Jaktkortet er nå aktivert for dagens dato i jaktfelt KAU8 i Kautokeino kommune.
JAKTKORT
På Finnmarkseiendommen selges følgende typer jaktkort:
Kategori
Bosatte i
Finnmark
Bosatte
utenfor
Finnmark
fylke*
Små rovvilt
*
Pris
Område
Kortalternativ
Bostedskommune
Sesong
295
Annen kommune
Sesong
410
Hele fylket
Sesong
835
Ungdom under 20 år, bostedskommune
Sesong
65
Ungdom under 20 år, hele fylket
Sesong
125
Hele Finnmarkseiendommen
Kommunekort
Ungdom under 20 år
Alle jegere
2015–2016
Døgnkort
Ukekort
Sesong fom
200
1200
940
25.09.-15.04.
Døgnkort
50
Sesong fylke
210
Sesong fylke
85
Gjelder ikke snarefangst av rype
Jaktkort selges på www.fefo.no eller hos lokale kortselgere.
Rovviltkort er i salg fra 1. juli 2015.
Ordinært småviltkortsalg starter 1. august 2015.
Utsalgsstedene tar kr 60,- i gebyr ved salg av jaktkort.
Jakt på små rovvilt
Finnmarkseiendommen har gode bestander av blant annet rødrev og kråkefugl. Spesielt
rødreven er kjent som en effektiv predator på ryper og skogsfugl.
FeFo tilbyr derfor et rimelig jaktkort på små rovvilt for de som ønsker en spennende og
utfordrende jaktform. Små rovvilt jaktkort kan kjøpes via www.fefo.no fra 1.juli 2015.
Adgangsregulering
FeFo kan ved behov regulere på antall tilreisende jegere i et jaktfelt, og totalt antall
jaktdager i et jaktfelt.
Fangstrapportering
Bruk jaktkortnummer og passord på jaktkortet for å gjennomføre fangstrapportering.
Du kan levere fangstrapport på www.natureit.no/nb/hunting eller på telefon 09975.
Jegere med sesongkort bes å rapportere fangst fortløpende gjennom sesongen. Siste
frist for fangstrapportering er 30. april 2016.
Manglende fangstrapportering øker administrasjonskostnadene og vil kunne utløse ett
saksbehandlingsgebyr på kr 300,- til jegeren.
UTSALGSSTEDER
FeFo har avtale med følgende utsalgssteder om salg av jakt- og fiskekort:
Koartavuovdit
FeFo lea šiehtadan bivdo- ja guolástankorttaid vuovdima čuovvovaš vuovdinsajiiguin:
Local outlets for hunting licences
FeFo has an agreement with the following outlets for the sale of hunting and fishing licences:
Sted
Bàiki
Location
Alta/Áltá
Alta/Áltá
Børselv/Bissojohka
Båtsfjord/Báhcavuotna
Kortselgere
Koartavuovdit
Local outlets for hunting licence
G-Sport Hammari AS
Canyon Jakt & Fiske MX sport
Bungalåven Aktivitetssenter
Båtsfjord Sport
Hammerfest/Hámmárfeasta
Hasvik (Sørøya)/Ákŋoluokta
Honningsvåg/Honnesváhki
Karasjok/Kárášjohka
Kautokeino/Guovdageaidnu
Kautokeino/Guovdageaidnu
Kautokeino/Guovdageaidnu
Kirkenes/Girkonjárga
Kirkenes/Girkonjárga
Kirkenes/Girkonjárga
Kunes/Gussavuotna
Kvænangen/Návuotna
Lakselv/Leavdnja
Lakselv/Leavdnja
Mehamn/Mehamn
Neiden/Njávddán
Pasvik/Báhčaveadji
Rolvsøy/Gádde-Iččát
Skoganvarre/Skuvvanvárri
Stabbursnes/Rávttošnjárga
Tana/Deatnu
Vadsø/Čáhcesuolu
Vadsø/Čáhcesuolu
Varangerbotn/Vuonnabahta
Vardø/Várggát
Vestre Jakobselv/Ánnejohka
Kleven Jakt og Fiske AS
Handleriet Hasvik A/S
G-Sport Honningsvåg
Esso Karasjok
Byggmix
Kautokeino Villmarkssenter
Jan Ole Buljo
G-Sport Randal
Barents sport
Sportshjørnet AS
Kunes Opplevelse og Handel AS
Sørstraumen Handel
Villmarksbutikken Lakselv AS
Sport & Villmark AS DNB-Senteret
Nordkyn Nordic Safari AS
Neiden Fjellstue AS
Pasvik Handel AS (Joker)
Matkroken Rolvsøy AS
Skoganvarre Villmark AS
Stabbursnes Naturhus og Museum
Tana Familiecamping AS
Kaliber Arve Wansvik
Sport & Fritid Vadsø AS
Esso Varangerbotn
Søndrevåg kiosk
Esso Vestre Jakobselv
Utsalgsstedene tar kr 60,– i gebyr ved salg av jaktkort!
Vuovdinsajit váldet kr. 60,– divvan og vuvdet bivdokoartta!
Outlets charges NOK 60 for sale of hunting licence!
Kontaktinformasjon
Gulahallandieđut
Contact info
[email protected] – 78 43 61 33
[email protected] – 78 43 00 70
[email protected] – 957 78 211
[email protected]
78 98 45 52 / 970 10 232
[email protected] – 78 40 71 40
[email protected] – 78 45 16 22
[email protected] – 78 47 10 00
[email protected] – 78 46 63 11
[email protected] – 78 48 66 44
[email protected] – 78 48 76 02
[email protected] – 400 36 438
[email protected] – 78 99 33 00
[email protected] – 78 99 29 98
[email protected] – 78 99 28 00
[email protected] – 78 49 94 33 / 951 18 700
[email protected] – 77 76 99 10
[email protected] – 78 46 11 11 / 911 72 090
[email protected] – 78 46 22 56
[email protected] – 974 21 900
[email protected] – 78 99 61 41 / 995 51 517
[email protected] – 78 99 54 15
[email protected] – 78 42 54 15
[email protected] – 468 62 958 / 468 53 703
[email protected] – 78 46 47 65
[email protected] – 78 92 86 30
[email protected] – 402 33 802
[email protected] – 789 51 200
[email protected] – 78 95 81 80
[email protected] – 78 98 78 77
[email protected] – 78 95 45 63
PRIVAT EIENDOM I FINNMARK
Vi gjør oppmerksom på at ikke hele Finnmark er Finnmarkseiendommen! På flere av øyene i
Vest-Finnmark er det en del privat eiendom, som på Sørøya, Stjernøya og på Rolvsøy. Jegere
bes å sette seg inn i hva som er privat eiendom og respektere dette. Noen steder er ikke
grensene tegnet opp eksakt, vi ber her jegere forholde seg til gjeldende skilting.
OPPSYN
FeFo har samarbeid med Statens Naturoppsyn (SNO) om oppsyn på Finnmarkseiendommen.
OMRÅDER PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN MED BEGRENSET ADGANG
TIL SMÅVILTJAKT
På Finnmarkseiendommen finnes områder som gjennom offentlig regulering har
begrenset adgang til småviltjakt. Nærmere opplysninger om naturreservater, deres
avgrensning og vernebestemmelser kan fåes ved henvendelse til Fylkesmannens
miljøvernavdeling, Statens Naturoppsyn (SNO) eller vedkommende kommune.
FORVALTNING OG FORSKNING
For å drive bærekraftig forvaltning er det avgjørende med god kunnskap om både viltet
og om høstingen av ressursen. På Finnmarkseiendommen gjøres dette ved taksering
med stående fuglehund i forkant av jakta og fangstrapportering etter jakt.
INNLEVERING AV GRÅGÅSVINGER
Ecofact og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har siden 2008 samlet inn vinger fra
felte grågås i Troms og Finnmark. Dette for å gjøre fjærundersøkelser som kan gi en
indikasjon på fjær- og kondisjonsutvikling. FeFo oppfordrer jegerne til å sende inn vinger
for å bidra til en bærekraftig forvaltning av grågås.
Prøven merkes med navn på jeger og sted/tidspunkt for felling og sendes til;
Norsk institutt for naturforskning v/Arne Follestad
Postboks 5685 Sluppen, 7485 Trondheim
Spulert uak av rype på
Finnmarkseiendommen
Lirype
Antall
Fjellrype
01
20
0/
0
20
02
20
1/
0
20
03
20
2/
0
20
04
20
3/
0
20
05
20
4/
0
20
06
20
5/
0
20
07
20
6/
0
20
08
20
7/
0
20
09
20
8/
0
20
10
20
9/
0
20
11
20
0/
1
20
12
20
1/
1
20
13
20
2/
1
20
14
20
3/
1
20
15
20
4/
1
20
Figur 1. Stipulert uttak av li- og fjellryper på Finnmarkseiendommen i perioden 2000/012014/15. Dagskvoter ble innført fra 2008 på hele Finnmarkseiendommen.
SMÅVILTJAKT OG REINDRIFT
Reindrift er en viktig samisk næring i Finnmark og krever store landområder. Omtrent 80%
av arealene i Finnmark blir brukt av reindrifta i løpet av året. På www.nordatlas.no finner du
kart som i grove trekk viser de områdene der det arbeides med rein fra jaktstart 10.
september.
FeFo vil mane til særlig aktsom bruk av hund i områder hvor det befinner seg rein og
minner om hundeeiers lovfestede ansvar, jf. hundeloven § 7 og reindriftsloven § 29.
Hvis du treffer reindriftsutøvere, forhør deg om de eller andre har rein i området, og
hvordan du minst mulig kan være til hinder for deres arbeid med reinflokken. For mer informasjon, kontakt fylkesmannens reindriftsavdeling Vest- Finnmark (78 48 46 00) eller reindriftsavdeling Øst- Finnmark (78 46 87 00).
Reinvett-regler for naturbrukere i områder med tamrein
Utarbeidet av NJFF i samarbeid med NRL.
• Skaff deg kunnskap om hvordan reindrifta bruker det området du har planer om å
ferdes i, slik at du unngår å forstyrre.
• Kontakt reindriftsutøvere du treffer på din tur. Disse kan gi nyttig informasjon både om
rein og natur.
• Respekter de lokale båndtvangsbestemmelsene for hund.
• Sørg for å forvisse deg om at hunden ikke har interesse for rein dersom det er
mulighet for at den kan komme løs.
• Reinen er særlig sårbar for forstyrrelser under ettervinteren og våren (april og mai).
Dyra er da svekket etter en lang vinter. Simlene kalver i mai måned og er da svært
sårbare for alle typer forstyrrelser.
• Under høsten samles reinflokkene for merking, skilling og flytting mellom beiteområder. Dette er en arbeidskrevende periode hvor forstyrrelser lett forårsaker store
merkostnader og arbeid. Vis hensyn og unngå ferdsel i områder hvor reinsamling
pågår.
• Kall inn å kople løse hunder umiddelbart dersom du oppdager at det er samlet mye
rein i området. Forlat området raskest mulig uten å forstyrre.
• Unngå å forstyrre beitende rein. Gjentatte forstyrrelser vil presse reinene bort fra de
beste beiteområdene og redusere opplagsnæringen for vinteren.
• Unngå å forstyrre rein som oppholder seg på snøbreer på varme sommerdager.
• Meld fra til politi eller fylkesmannens reindriftsavdeling dersom du oppdager
skadet eller død rein.
• Vær nøye med å stenge porter i reingjerder.
• Meld fra dersom du oppdager skader eller hull i reingjerder.
ADRESSELISTE
Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo)
Telefon: 09975
e-post: [email protected]
Postadresse:
Postboks 133
9811 VADSØ
Besøksadresser:
Alta: Skogforvalterveien 8
Kirkenes: Johan Knudtzens gate 25
Lakselv: Torget
Vadsø: Kirkegata 20
Statens Naturoppsyn Finnmark (SNO)
Alta
Kautokeino
Karasjok
Tana
Lakselv
Vadsø
Kirkenes
78
78
78
78
78
78
78
43
48
46
92
46
95
99
70
55
64
86
48
63
00
55/65
11
30/31
70/71
11/13
22/24
48/44
mob:
mob:
mob:
mob:
mob:
mob:
mob:
916
916
916
916
900
905
922
22
22
22
22
47
51
64
282,
002
000,
004,
138,
743,
407,
916 22 283
916
970
916
415
920
22
44
22
66
91
001
560
003
237
018
Nyttige lenker
FeFo:
Fylkesmannen i Finnmark:
Nordatlas kart:
Miljødirektoratet:
Reindriftsforvaltningen:
www.fefo.no
www.fmfi.no
www.nordatlas.no
www.miljodirektoratet.no
www.reindrift.no
09975
78 95 03 00
73 58 05 00
Besøksadresser / Address for visitors:
Alta/Álta: Skogforvalterveien 8
Kirkenes/Girkonjárga: Johan Knudtzens gate 25
Lakselv/Leavdnja: Torget
Vadsø/Čáhcesuolu: Kirkegata 20
Postadresse / Postal address::
P.O.Box 133, N-9811 Vadsø/Čáhcesuolu
Telefon/Telephone: 09975
Husk/Remember:
Jaktkort kjøpes på/Hunting licenses purchased:
www.fefo.no
eller hos lokal kortselger/or from a local outlet
Aktivering av kort og fangstrapportering/
Activation of cards and catch reporting:
www.natureit.no/nb/hunting
Velkommen til jakt på
Finnmarkseiendommen!
Welcome to hunting in Finnmark!
www.fefo.no
Fagtrykk Idé as