Bergenhus, gnr 158, bnr 144 Michel Krohns gate

Byrådssak 1286 /15
Bergenhus, gnr 158, bnr 144 Michel Krohns gate 40. Kommunal forkjøpsrett til leiegård
SIDS
ESARK-8140-201522801-9
Hva saken gjelder:
Eier av Michael Krohns gate 40, gnr 158, bnr 144, Ole Johan Eikanger, Turid Eikanger, Anne Lise
Skarstein, Arne Skarstein og Inger Lilleøren, har inngått avtale om overdragelse av
eiendommen til Profix AS for en kjøpesum av NOK 12.557.472,- inkl. omkostninger.
Leiegården, et murhus oppført ca. år 1937, har 8 boenheter. Ettersom leiegården inneholder mer enn 4
boenheter og mer enn halvparten av bruksarealet er innredet til beboelse, utløses spørsmålet om å benytte
kommunal forkjøpsrett etter Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder §§ 1 og 2.
Eiendommen overtas uten leieforhold.
Byrådsavdeling for barnehage og skole, byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing (BSBO) samt
SiB er orientert om salget og adgang til å benytte forkjøpsrett. SiB og BSBO har gitt tilbakemelding med
opplysninger om at de ikke har interesse av at den kommunale forkjøpsretten benyttes i dette tilfellet.
Byråd for byutvikling, klima og miljø slutter seg i hovedsak til de vurderinger som fremkommer i
fagetatens notat, datert 25.08.15 og anbefaler at kommunen ikke benytter forkjøpsretten i dette tilfellet.
Vedtakskompetanse:
I henhold til Byrådets fullmakter § 18.2, bystyresak 294/13, tilligger det byrådet å fatte vedtak om ikke å
gjøre forkjøpsretten gjeldende i kurante saker.
Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:
Bergen kommune gjør ikke forkjøpsrett gjeldende i henhold til § 3 i lov om kommunal forkjøpsrett til
leiegårder, ved overdragelse av Michael Krohns gate 40, gnr 158, bnr 144, fra Ole Johan Eikanger, Turid
Eikanger, Anne Lise Skarstein, Arne Skarstein og Inger Lilleøren, til Profix AS.
Dato:
08. september 2015
Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
Henning Warloe
byråd for byutvikling, klima og miljø
Vedlegg: Notat fra fagetaten datert 25. august 2015
1