Les hele intervjuet her av Lars Henrik Krogh og Inge

❉ TEMA LEDELSE OG UTVIKLING
Entreprenørskap
og utfordringer
– LITT HJELP PÅ VEIEN SKADER VEL IKKE?
Gründervirksomhet eller entreprenørskap har bestandig vært en utfordring.
Mange gründere satser «alt» og starter engasjerte opp med gode ideer og planer om stor
suksess. Mange lykkes, men for de fleste så ender ofte drømmen om å starte egen virksomhet med skuffelse. Enten fordi markedet for den gode produktideen ikke var der eller
fordi oppstartkapitalen ble borte før inntektene fra markedet kom. Hvorfor er det
slik i Norge, og finnes det ikke muligheter for vordende entreprenører til å få litt
hjelp og støtte på veien frem til positiv respons fra markedet?
TEKST: ÅGE ASKLUND [ FOTO: INGAR NÆSS, WWW.STUDIOF2.NO OG PRIVAT ]
F
For å få mer innsikt i hvordan gründere
har det og hvorfor de ofte sliter mye
i oppstarten, tok Ledernytt en prat med
partner og administrerende direktør Lars
Henrik Krogh og salgs- og markedsdirektør Inge Rosendal i Nofas. Dette er
et firma som er en helhetlig leverandør
av strategisk innovasjonsrådgivning, og
hjelper bedrifter med å skaffe nasjonal
og internasjonal finansiering fra de
offentlige støtteordningene til forskning
og utvikling. Med ti års erfaring som
rådgivere, vet de som arbeider i Nofas
godt hvordan hverdagen er for mange
entreprenører, og hvilke muligheter som
ligger der for å få både hjelp og økonomisk støtte på veien til suksess, samt
i videreutviklingen av allerede etablerte
suksesser.
En veletablert markedsaktør
– Nofas er et selskap med norsk eierskap
som ble etablert i 2005, og som per i dag
har over 30 ansatte. Vi driver med strategisk innovasjonsrådgivning, og hjelper
kundene våre med søknader i hele virkemiddelapparatet. Siden vi har over 90
prosent godkjenning på våre nasjonale
søknader, så har vi i løpet av de 10 årene
som er gått siden oppstarten, fremskaffet
over 2 milliarder kroner i FoU-tilskudd
til over 1.100 kunder. Nofas bidrar til
økt verdiskaping i Norge ved å bistå våre
kunder i realisering av deres forskning,
utvikling og innovasjon, sier Krogh.
81 : LEDERNYTT 2015
Partner og administrerende
direktør Lars Henrik Krogh
i Nofas.
LEDERNYTT 2015 : 82
❉ TEMA LEDELSE OG UTVIKLING
Vi har kompetansen som kreves for å strukturere og beskrive hvordan prosjektet kan
realiseres og kommersialiseres. Videre har vi kompetansen til å vurdere bedriftens
innovasjonsprosjekt slik at du ikke bruker unødvendige ressurser på å skrive søknader
for prosjekter som ikke oppfyller kravene til å få utløst støtte.
– Dessverre er det mange som ikke
har nødvendig egenkapital, realistiske
forventninger til virkemiddelapparatet
og gjennomføringsevne, noe som gjør
det uforsvarlig forretningsmessig
å kunne bistå, fortsetter Krogh.
– Våre kunder er opptatt av å lykkes
og vi utarbeider en langsiktig strategi
med kundene for å finne ut hvilke
finansieringsmuligheter de har. I denne
prosessen ser vi i fellesskap på hva kundene kan gjøre selv og hva de behøver
hjelp til, sier Rosendal.
– Oppsummert kan vi si at det vi
i Nofas gjør er å være profesjonelle søk-
Inge Rosendal, salgsog markedsdirektør
i Nofas.
83 : LEDERNYTT 2015
nadsskrivere, som har en meget høy
godkjenningsrate med over 90 prosent
nasjonalt og 60 prosent i EU. Vi har
sterk kompetanse i industriell økonomi
og teknologi, og vurderer prosjektets
potensial i eksisterende og nye markeder
og identifiserer aktuelle nasjonale
og internasjonale støtteordninger. Vi er
Nordens ledende miljø innen forsknings
og innovasjonsrådgivning, og synliggjør
FoU-utfordringer og risiko knyttet til
prosjektet hos den enkelte bedrift. I tillegg følger vi opp rapporteringer
og informerer om nye ordninger, sier
Krogh.
Mange bedrifter går glipp
av støttemidler
– Du kan enkelt søke selv, blir det ofte
sagt om å søke finansieringsstøtte til
FoU-prosjekter. Men det viktige er ikke
om du kan søke, men hvordan du
besmulig sikrer midler til FoU-prosjektet. Har du tiden og kompetansen
som kreves, så søk selv, men før du gjør
det bør du være klar over hva som
kreves, for det er tidkrevende og
kostbart å feile, sier Krogh.
Hva legges i begrepet å skrive en søknad? Relaterer du søknadsskriving til å
fylle ut et skjema så kan jo alle gjøre det,
uten at det tar så mye tid. Men når vi
i Nofas snakker om FoU-søknader legger
vi stor vekt på identifisering, vurdering,
strukturering og planlegging av relevante prosjekter som kan ha mulighet
for å få utløst støtte. Gjennom denne
prosessen sikrer Nofas at prosjektet er
godt forankret i bedriften. Ofte opplever
vi at bedrifter har prosjekter de ikke er
klar over at de kan søke finansieringsstøtte til. Mange mangler både tid
og ressurser til å sette seg inn i systemet
og skrive gode søknader. Det er ingen
automatikk i at gode innovasjonsprosjekter får utløst støtte. For å få en FoUsøknad godkjent er det en stor fordel å
kjenne til kriteriene som settes av virkemiddelapparatet.
– På bakgrunn av dette, hva svarer
dere potensielle kunder når de spør om
hvorfor de skal benytte Nofas?
– Vi har kompetansen som kreves for
strukturere og beskrive hvordan prosjektet kan realiseres og kommersialiseres. Videre har vi kompetansen til
å vurdere bedriftens innovasjonsprosjekt
slik at du ikke bruker unødvendige ressurser på å skrive søknader for prosjekter som ikke oppfyller kravene til
å få utløst støtte. Vi strukturerer bedrift-
ens FoU-prosjekter slik at søknadsog rapporteringsprosessen blir mest
mulig effektiv, og vi tar oss av utforming
av søknaden slik at det ikke går på
bekostning av bedriftens kjernevirksomhet. Vi har erfaringen som skal til
for å kunne kvalitetssikre FoU-søknaden
før den sendes til virkemiddelapparatet,
samtidig som vi har rutiner for å sikre at
innsending, håndtering og oppfølging av
søknaden og frister for rapporteringer
overholdes. Vi setter av tid og ressurser
til å følge med på ulike nasjonale
og internasjonale FoU-støtteordninger
for å kunne vurdere fremtidige
muligheter for dere som kunde, forteller
Krogh.
– Prosjektporteføljer er ofte unødvendig fragmenterte, men ved å innlemme
alle relevante FoU-aktiviteter under
samme paraply kan man øke effekteten
og gjennomslagskraften i en søknad,
og dermed finansiere større del av FoUkostnadene, sier Rosendal
I medias søkelys
Ledernytt skrev om SkatteFUNN-ordningen i nr 4 i 2014, og i researchen til
den artikkelen kom vi over tidligere
artikler i E24, hvor blant annet Nofas ble
kritisert for sin rolle i søknadsprosessen.
SkatteFUNN er en ordning fra 2002
administrert av Norges Forskningsråd
i samarbeid med Innovasjon Norge
og Skatteetaten. Ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til FoU, hvor bedrifter kan få inntil 20 prosent av prosjektkostnadene
som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. For å få skattefradrag eller utbetalt penger må bedriften ha et SkatteFUNN-prosjekt som er godkjent av
Forskningsrådet. De siste årene har
omlag 80 prosent av de innkomne
søknadene blitt godkjent.
Forenklet og punktvis kan man ifølge
Forskningsrådet si at målet for ordningen er å;
1. Bidra til finansiering av FoUprosjekter i bedrifter.
2. Bidra til økt nyskaping og innovasjon i norsk næringsliv.
3. Motivere til at de gode ideene
realiseres.
4. Motivere norske bedrifter til å bli
mer systematiske og målrettede i sitt
FoU-arbeid.
5. Stimulere til økt bruk av utviklings
arbeid og forskning som strategiske
virkemidler for økt konkurranseevne.
– Det er riktig at vi er blitt utsatt for
kritikk i forbindelse med gamle kundesaker. Vi føler at kritikken ble svært ubalansert og kjenner oss ikke igjen i måten
sakene er fremstilt på. Vi har en svært
lojal kundeportefølje som gir oss de
beste skussmål. I stedet for å bruke store
ressurser på å ta til motmæle, valgte vi
heller å fokusere på våre kundeleveranser. Gjensidig tillit og samarbeid er
helt nødvendig for å optimalisere støttemulighetene og dermed verdien for
våre kunder på kort og lang sikt.
Søknader til SkatteFUNN er bare en
del av dette, sier Krogh.
Innovasjon i Norge anno 2015
I Norge er det flere organisasjoner som
fordeler støtten både på nasjonalt og
regionalt nivå. De største offentlige
organer er Innovasjon Norge og Norges
Forskningsråd.
– Hva Innovasjon Norge angår så har
organisasjonen utviklet seg i positiv retning slik at de oppfattes som bedre enn
tidligere. I tillegg har de også fått en ny
leder som har fremført nye tanker.
Innovasjon må være langsiktig,
og her har Innovasjon Norges nye leder
sagt at man må tørre å tape. I dette ligger at de ikke bare skal gi penger til prosjekter som er garanterte, men også til
spennende ideer som ikke nødvendigvis
lykkes i første runde, sier Krogh.
– Når deg gjelder Forskningsrådet så
synes vi i Nofas at de forvalter sitt ansvar
bra og innehar god kompetanse innenfor
de områdene hvor de arbeider. I og med
at de midlene som de forvalter er tildelt
over statsbudsjettet er potten gitt. De må
da prioritere, noe som betyr at de beste
ideene eller prosjektene får støtte. Det er
derfor krevende å nå opp i konkurransen om disse midlene, sier Krogh
– Nofas er en profesjonell og kommersiell aktør som hjelper mange
bedrifter med å skaffe støtte til forskning-, utvikling og innovasjonsprosjekter. En del av vår rådgivning innebærer også at vi anbefaler bedrifter
å ikke sende søknader der hvor prosjektene ikke oppfyller kravene for finansiering. Som et resultat av dette bringer vi
dermed gode prosjekter inn til virkemiddelapparatet, sier Rosendal.
– Søknadsprosessene til EU er større,
mer komplekse og tar lengre tid enn til
norske støtteordninger. Du kan si at
søknadsprosessen i EU er tøffere, blant
annet er du nødt til å ha et europeisk
nettverk (konsortie). Samtidig er det også
slik at det kan være høy finansieringsprosent innenfor EU-ordningene, med
opptil 80 prosent. Oppsiden ved en godkjent EU-søknad kan derfor være stor.
Men frem til man får et godkjent prosjekt,
er det en lang vei å gå, og stor risiko da
konkurransen er tøff og kompleksiteten
i forbindelse med å få realisert støtten er
stor. I denne prosessen behøver de fleste
bedrifter en ekspertguide og dyktig
fasilitator, forteller Rosendal.
LEDERNYTT 2015 : 84
❉ TEMA LEDELSE OG UTVIKLING
En annen utfordring i Norge er hvordan vi skal få mer privat norsk risikokapital på
banen matchet med offentlig kapital. Det er ikke mange private såkornfond i Norge,
noe som betyr at innovasjons- og omstillingsevnen blir mindre enn hva den hadde blitt
med mer risikokapital.
Inge Rosendal og Lars
Henrik Krogh på møte
med kollegaer i Nofas.
Norsk næringsliv og innovasjon
fremover
Her i Norge bremser økonomien opp
og veksten avtar sammenlignet med hva
som har vært vanlig i mange år.
Arbeidsledigheten øker merkbart
i flere sektorer. Det betyr at vi i Norge
må tenke nytt fremover. Mange bransjer
vil gå igjennom tøffe omstillinger, og det
betyr at flinke hoder som det er mange
av i Norge, må tenke alternativt.
– Hvordan skal vi skape arenaer for
alternativ tenkning og ha arenaer for nye
ting utover oljeindustrien?
85 : LEDERNYTT 2015
Her er det svært viktig at virkemiddelapparatet er med og skaper arenaer
for å få med disse kloke hodene. Det
betyr at de også må ha eller få kompetanse og metodeverk på dette, slik at
vi her i Norge kan skape nye spennende
innovasjoner. Det vil være smart i en
omstillingsfase å gjøre det enklere å ta
risiko for å etablere noe nytt, sier
Rosendal.
En annen utfordring i Norge er hvordan vi skal få mer privat norsk risikokapital på banen matchet med offentlig
kapital. Det er ikke mange private så-
kornfond i Norge, noe som betyr at
innovasjons- og omstillingsevnen blir
mindre enn hva den hadde blitt med
mer risikokapital. Her hadde det vært
ønskelig med mer midler fordi det vil
gi muligheter til å få realisert flere gode
prosjekter.
– Samtidig er det også et offentlig
ansvar å kommunisere at det er lov
å prøve seg. Her er det positivt at blant
annet lederen i Innovasjon Norge har
gitt signaler om at flere kan få en sjanse
til om de ikke lykkes første gangen,
avslutter Krogh. ❉
LEDERNYTT 2015 : 86