Søknadsskjema for RO2 finner du her.

Send til:
pos[email protected]
Skjema må fylles ut elektronisk
Søknadskjema for RPAS operatørtillatelse RO2 og RO3
☐ Førstegangssøknad 1
☐ Mindre endringer/revisjoner i samme kategori
☐ Endring til ny kategori og store revisjoner 1
Organisasjon og personlia
01 Organisasjonsnummer
Organisasjonens navn
Adresse
Postnummer
1
Poststed
Telefon
Web adresse
Ansvarlig leder
Stilling
☐Heltid ☐Deltid
Fødselsnummer 11 siffer
Telefon
Operativ leder
Stilling
☐Heltid ☐Deltid
Fødselsnummer 11 siffer
Telefon
Teknisk leder
Stilling
☐Heltid ☐Deltid
Fødselsnummer 11 siffer
Telefon
E-post
E-post
E-post
E-post
Gebyr må betales for førstegangssøknad og endring til ny kategori.
Luftfartstilsynet
NF-1113
Side 1 av 5
System og operasjonsopplysninger
02 Typer operasjoner
☐ VLOS 2 under 400 fot AGL 3
☐ BLOS 4 under 400 fot AGL
☐ BLOS
☐ FPV VLOS
☐ FPV BLOS
☐ EVLOS 5 under 400 fot AGL
☐ EVLOS/VLOS under 400 fot AGL i
kontrollert luftrom
☐ Last beskrevet i OM, annet enn fast
installert kamera.
☐ Annet
Vekt
☐
☐
☐
☐
0 opp til 2,5 kg
2,5 opp til 7 kg
7 opp til 25 kg
25 opp til 150 kg
Type fartøy
☐ Fly
☐ Helikopter
☐ Multikopter
☐ Turbinmotor
☐ Maks hastighet over 60 knop
☐ Maks hastighet over 80 knop
☐ Annet
2
VLOS (Visual Line Of Sight): Flyging med luftfartøy som ikke har fører om bord som kan gjennomføres slik at luftfartøyet
hele tiden kan observeres uten hjelpemidler som kikkert, kamera, eller andre hjelpemidler, unntatt vanlige briller.
3
Above Ground Level (AGL): Høyde over bakken eller vannet.
4
BLOS (Beyond visual Line Of Sight): Flyging med luftfartøy som ikke har fører om bord utenfor synsrekkevidde for pilot,
fartøysjef eller observatør.
5
EVLOS (Extended Visual Line Of Sight): Flyging med luftfartøy som ikke har fører om bord utenfor pilot eller fartøysjefs
synsrekkevidde, der visuell kontroll opprettholdes ved hjelp av observatør.
Luftfartstilsynet
NF-1113
Side 2 av 5
Opplysninger om piloter 6 i organisasjon
03 Navn
Fødselsnr. 11 siffer
Telefon
Stilling
☐Heltid ☐Deltid
E-post
☐ Avlagt eksamen for Luftfartstilsynet
Opplysninger om piloter i organisasjon
03 Navn
Fødselsnr. 11 siffer
Telefon
Stilling
☐Heltid ☐Deltid
E-post
☐ Avlagt eksamen for Luftfartstilsynet
Opplysninger om piloter i organisasjon
03 Navn
Fødselsnr. 11 siffer
Telefon
Stilling
☐Heltid ☐Deltid
E-post
☐ Avlagt eksamen for Luftfartstilsynet
Opplysninger om piloter i organisasjon
03 Navn
Fødselsnr. 11 siffer
Telefon
Stilling
☐Heltid ☐Deltid
E-post
☐ Avlagt eksamen for Luftfartstilsynet
6 Pilot: Den som betjener luftfartøyets styringssystemer og er ansvarlig for føring og sikkerheten under flygingen. Adekvat
opplæring og kompetansekrav for pilot i etter «forskrift 30. november 2015 nr. 1404 om luftfartøy som ikke har fører
ombord mv.», skal kunne dokumenteres ved forespørsel.
Luftfartstilsynet
NF-1113
Side 3 av 5
Opplysninger om fartøy som benyttes
04 Produsent
Modell
Serienummer
Produksjonsdato
Opplysninger om fartøy som benyttes
04 Produsent
Modell
Serienummer
ID-nummer
Produksjonsdato
Opplysninger om fartøy som benyttes
04 Produsent
Modell
Serienummer
ID-nummer
Produksjonsdato
Opplysninger om fartøy som benyttes
04 Produsent
Modell
Serienummer
ID-nummer
Produksjonsdato
Opplysninger om fartøy som benyttes
04 Produsent
Modell
Serienummer
ID-nummer7
ID-nummer
Produksjonsdato
7 Gjelder kun ved fornyelse der operatøren har ID-nummer på luftfartøyet.
Luftfartstilsynet
NF-1113
Side 4 av 5
Vedlegg til søknaden
05
☐ Operasjonsmanual
☐ NSM tillatelse 8
☐ Forsikringsbevis som oppfyller forordning (EF) nr. 785/2004
☐ Dokumentasjon på kompetanse for teknisk leder
☐ Dokumentasjon på pilotkompetanse
Bekreftelse
06 Navn på ansvarlig leder
Jeg bekrefter at alle
opplysninger som er oppgitt er
korrekt.
Sted og dato (dd.mm.åååå)
Signatur
Underskrift ansvarlig leder (elektronisk signatur godtas)
8 Kun nødvendig dersom luftfartøyet bærer sensorer utover dagslyskamera eller hvis fartøyet skal flys utenfor synsvidde
Luftfartstilsynet
NF-1113
Side 5 av 5