Referat rådgivende utvalg samiske spørsmål 5 - Sør

Referat rådgivende utvalg samiske spørsmål 5.mars 2015.
Nidaros Pilegrimsgård. Kl. 1030-1330.
Til stede:
Fra utvalget:
Kirsti Leirtrø (leder), Sør-Trøndelag fylkeskommune
Aage Aas, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Per Åge Grønvold (for Kristin Sara,) Sør-Trøndelag og Hedmark Sameforening
Brit Skjelbred, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag;
Forfall: Jarle Jonassen, Maja Britt Renander, Lars Åge Brandsfjell, Dag Rønning, Sagka Fjellheim
Danielsen, Randi Reese.
Gjester /Innledere;
Lennart Mikkelsen, direktør, Sametinget.
Toini Bergstrøm, Aajege språk -og kompetansesenter.
Rune Kjenstad, Trondheim kommune
Fra administrasjonen:
Mostafa Pourbayat, Kultur, bibliotek og kompetanse, Hedmark fylkeskommune
Arnhild Tveikra, fylkesbiblioteket i Sør-Trøndelag,
Tarjei Moen, fagenhet videregående opplæring,
Kari Mette Elden, Knut Wik, Ketil Hustad, Tove Gaupset, enhet for Regional utvikling.
Dagsorden:
Referat fra møte 25.-26.9: Ingen merknader til utsendt referat etter siste møte og dermed godkjent.
Årsmelding: Forslag til årsmelding sendes ut med spørsmål om e-postgodkjenning, da utvalget ikke
er vedtaksdyktig pga forfall.
Høringsnotat - Sametingets språksenterstrategi.
Sametinget har sendt Strategi for språksentra på brei høring med frist 8.mars. Grunnlag for
strategien er evaluering foretatt av NORUT I 2012 på bestilling fra Sametinget.
I høringsnotatet presiseres innledningsvis at språksentra er viktige aktører i arbeidet med å styrke og
utvikle samisk språk lokalt, og at språksentrenes aktiviteter er varierende. Noen av sentrene (Aajege)
tilbyr språkopplæring på grunn -og videregående skoler i samarbeid med kommuner og
fylkeskommuner.
Det presenteres tre hovedutfordringer og tilhørende innsatsområder:
1. Hvordan sikre faglige sterke språksentre?
a. Forutsigbarhet og kompetanseheving, Samarbeid, Språkfaglig produksjon
2. Hvordan sikre gode rammevilkår for samiske språksentre?
a. Økonomiske rammebetingelser med ulike modeller
3. Hvordan sikre tilbud tilpasset behovene i språksentrenes virkeområde?
a. Språkplanlegging, brukerstyring, brukertilfredshet
Toini Bergstrøm, leder av Aajege, gjennomgikk hovedpunktene i høringsnotatet, og synspunkt fra
drøftinger mellom Aajege og de kommunale språksentrene i Snåsa og Røyrvik, som grunnlag for
høringsuttalelse fra Aajege.
Mht å sikre gode rammevilkår, mente Bergstrøm at dagens ordning med både grunntilskudd fra eiere
og Sameting, aktivitetsstøtte og mulighet for å søke prosjektmidler fra Sameting er den beste
løsningen for språkbrukeren i regionen, eventuelt med mindre justering av dagens modell. Det kan
skrives eventuelt samarbeidsavtale mellom sametinget og det enkelte språksenter for å ivareta
behov for differensiering.
Samejubileum 2017.
Lennart Mikkelsen, direktør v/kulturavdelingen i Sametinget presenterte status for
jubileumsforberedelser på vegne av styringsgruppa. Presentasjon vedlagt.
Nytt:
Det er avholdt møte mellom partene Sametinget/ Trondheim kommune/ Sør-Trøndelag
fylkeskommune og Staten v/kommunal -og moderniseringsministeren (sept.-14) og
Kulturdepartementet (20.1.15)
Det er klarlagt at Jubileet skal ikke bare være nasjonalt, men også ha en nordisk/internasjonal profil.
Jubileet skal ha både samer og nordmenn som målgruppe. Hoved-markeringen skal foregå i
Trondheim i februar 2017, og med markeringer i landet for øvrig. Sametingsplenum og samisk
parlamentarisk råd legger plenum til Trondheim.. Navnet er Samejubileet 2017.
Etter henstilling fra Kulturdepartementet har Sametinget fremmet søknad om statlig støtte innen
15.2.2015 for å komme med i statsbudsjettprosessen for 2016.
Det er opprettet to stillinger i Trondheim kommune, prosjektleder og prosjektmedarbeider med
tiltredelse hhv 1. 6 og 1.8.
Det avholdes kontaktmøte/dialogmøte med aktuelle organisasjoner mfl. I Trondheim 17. februar.
Styringsgruppa foreslår at Sametinget, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune
inngår en enkel samarbeidsavtale om arbeidet videre som vedtas politisk. Det legges til grunn at
Staten tar hoveddelen av finansieringen.
Innspill:



De mange institusjoner inkl. Nrk vil være en kraft for å lage produksjoner, som ikke er
avhengig av ekstra finansiering, men det haster.
Kulturdepartementet bør slik som før grunnlovsjubileet oppfordre institusjoner om å sette
det samiske dagsorden. Det samme bør fylkeskommune og kommuner gjøre både ved
formelle (tildelingsbrev) og uformelle kanaler.
Naturlig at både åpning av Rørosmartnan og Vinterfestspill, samt Bondens Marked og
Olavsdager profilerer det samiske.
Interreg nord/Sapmi.
Interregkoordinator i Sør-Trøndelag Kari Mette Elden presenterte noen knagger i det nye
interregprogrammet,(presentasjon vedlagt). Det har vært orienteringsmøter, og fagenhet for
videregående opplæring i Stfk arbeider med et interregprosjekt om samiske fag.
Brit Skjelbred, Fylkesmannen i ST, presenterte reiste spørsmål om mulig grenseoverskridende
prosjekt;
Burde alle regionale aktører gå sammen om for styrket sørsamisk språk i det
sammenhengende utdanningsløpet barnehage-grunnskole- videregående skole?
Ideen er luftet i Fylkesmannens kontaktmøter med Lensstyrelsen i Jamtland, og vil bli tatt opp på
felles Fylkesmannsmøtet med bla. FM i Nordland i mars.
Innspill:
 Bør også omfatte voksenopplæring.
 Fylkesmannen i Nordland er sentral som koordinator for FM på feltet og har gitt signaler om
at Røros og Grong videregående skole får den formelle status som ressursskoler.
 Norge er bedre enn Sverige på språkfeltet
 Interregprosjekt må forankres i eksisterende instanser og det må være et behov
Konklusjon:
Utvalgsleder Kirsti Leirtrø foreslo at neste møte i utvalget har opplæring som tema. Det kan legges
opp til et bredt temamøte og prosjektideen kan presenteres.
Aktuelt nytt.
Arnhild Tveikra, fylkesbiblioteket, orienterte kort om prosjektet Sørsamisk digital, et nettsted for sørsamisk forhold under utvikling og snart tilgjengelig. Arbeidsmøte med organisasjoner mfl snarlig.
Tove Gaupset, stfk, opplyste at inngrepsoversikt for det meste av reinbeiteområdene er tilgjengelig
på nett. Det har vært et samarbeid mellom fylkene slik at en kan se utvikling og status på tvers av
fylker og kommuner. Dette som hjelpemiddel for vurdering av planer og tiltak.
På spørsmål om takten i revisjon av samarbeidsavtalene mellom fylkene og Sametinget, så opplyste
Lennart Mikkelsen at revisjonene er startet nordfra, og sørsameavtalen «ligger i kø.»
Siste avtale betraktes fortsatt å gjelde som vedtatt samarbeidspolitikk.
Orientering fra Lars Åge Brandsfjell om nytt fra NRL utgikk pga sykdomsforfall.
Lennart Mikkelsen fra Sametingsadministrasjonen presenterer status
for Samejubileet på møtet.