Referat 2014.02.18 undergr. pre-opr

Referat
Til stede
Astrid Gustavsen, Brukerrepresentant
Ole Strand, Kommunerepresentant Kristiansand
Sunniva Archer, SSA Radiologisk Avd.
Randi Andersen, SSK Kvinneklinikken
Eva Nystøl Nilsen, SSA Inntakskontoret (merkantil)
Bjørg Andreassen, SSK Kirurgisk Poliklinikk
Beate Undheim Tjørsvåg, SSF, Merkantil Avd.
Alexandra Hott, AFR
Margit Louise Fremmerlid, Anestesiavd. (Vara)
Ikke til stede
Marcus Gürgen, SSF Kirurgisk Avd.
Johan Unhammer, Kommunerepresentant Kvinesdal
Arne Martin Jacobsen, Anestesiavd.
Dato
Møteleder
Referent
Kopi til
18.02.2014
Finn Holm, EY
Johan Fredrik Hillveg, EY
Per Engstrand
Bård Karlsen (Prosjektleder arbeidsgruppe 7, EY)
Emne / sak: 1. arbeidsmøte i undergruppen «Preoperativ» under arbeidsgruppen
«Hvordan sikre optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF?»
Sak nr
Sak/vedtak
1
Innledning og bakgrunn
Bakgrunn for prosjektet og målsetninger fra oppstartsmøtet 15. januar ble gått gjennom ved
møteleder Finn Holm (EY). Undergruppens to fremste mål ble presisert ved (1) redusert ventetid
frem til behandling og (2) optimal utnyttelse av poliklinikk. Det ble videre presisert at all ventetid
skal være medisinsk begrunnet og at ventetiden skal være riktig. Det videre arbeidet skal
fokuseres rundt (1) kvalitet for pasienten, (2) pasientforløpet og (3) pasientsikkerhet.
Gjennomgang av dagens situasjon
Møteleder Finn Holm (EY) gikk gjennom dagens situasjon ved kirurgisk avdeling. Dette ble
fremstilt gjennom analyser på volum, ventetider og produktivitet ved de ulike poliklinikkene.
Definisjon av viktigste problemområder
Gruppen diskuterte seg gjennom de viktigste problemområdene knyttet til ventetider og
utnyttelsen av kapasitet på poliklinikk. Arbeidet ble delt inn tematisk og knyttet problemene til
(1) henvisning, (2) vurdering av henvisning, (3) utnyttelse av kapasitet på poliklinikk, (4)
fristbrudd, (5) kontroller og (6) ikke møtt. Resultatet av arbeidet vil være grunnlag for diskusjon
av tiltak i neste møte.
Veien videre
Møteleder Finn Holm (EY) oppsummerte de viktigste funnene og gikk gjennom prosessen for det
videre arbeidet.
2
3
4