Case 1

Risikovurdering.
Tilgang til Risk Manager:
Fra skolens intranettside: http://ks/internt/
Fylkets side: http://mrfylke.no/Intranett/Kvalitetsleiing-HMS/Kvalitetsleiing/Systemportal-tilRiskManager
Modulvelger:
Velg risikovurdering:
Avdelingsleder har ansvar for at denne oppgaven blir gjennomført.
Kategorier for risikovurdering:
Vi har 4 stk kategorier for risikovurdering.




HMS
Informasjonssikkerhet
Tjenestekvalitet utdanning
IKT-prosjekter
HMS implementeres først.
1
Case.
Du er ansatt som avdelingsleder på en avdeling der det finnes et mekanisk verksted som blir brukt i
undervisningssammenheng (bygg 20, maskinverksted)
På verksted finnes en del farlige maskiner som elevene skal benytte.
Det er 15 elver på verksted som skal drive praktisk arbeid samtidig. Dette medfører store krav til
faglærer med hensyn til oppfølging.
Vi har de siste årene hatt ulykker på verksted. Opplæringshefter for farlige maskiner er utarbeidet, og
tatt i bruk.
Avdelingsleder gjør sammen med verneombud og faglærere en befaring på verksted. Det er ønske
om å gjennomgå utstyret, og utarbeide en risikovurdering med hensyn til maskinene på verksted.
Annen risiko er det ikke tatt høyde for her.
Befaringen kartlegger følgende:
Funn1: Dreiebenk WM360B mangler nødstopp
Funn 2: Kantknekke( Amada kantknekke) har uskarpe kniver og dyne.
Når man jobber med kantknekken er det fare for at emnet glir. Platen kan smelle opp. Dette kan
medføre støt og klemfare for elevene.
Hvis emne glir, kan dette bli ødelagt. Dette medfører økte materialkostnader.
Vi kan også risikere å ødelegge både kniv og dyne i kantknekka. Dette medfører økonomiske
utgifter til reparasjon av maskina samt at maskina ikke kan benyttes til opplæringsformål.
Undervisningen stopper da opp.
Merknad: Vi har her en farekilde som både kan medføre skade på mennesker og som kan medføre
tap av materiell/økonomiske verdier.
Opprett risikovurdering.
Modulvelger:
Velg risikovurdering:
2
Velg kategori HMS.
Trykk på
knappen
«Ny»
Fane «Intro».
Tittel:
Sett et tydelig navn. Få med bygg/romnummer eller eksempelvis tema.
I case:
Test. Risikovurdering av maskinverksted bygg 20. Risiko ved bruk av maskiner
Gyldighetsperiode:
Velg gyldighetsperiode for risikovurderingen. Hvor lenge skal denne gjelde for/være synlig når vi
søker risikovurderinger?
Vi setter test foran slik at vi vet at dette ikke er en reell risikovurdering.
Mål og hensikt:
Generelt: Her kan man vanligvis legge inn en del informasjon, eksempelvis hvis det er spesielle
eksponeringsfaktorer vi jobber med.
I case: Forebygge skader på maskinverksted.
Bakgrunn:
Generelt: Bakgrunn for å gjøre risikovurderinger skrives her. Det kan være at vi har hatt personskader
i forbindelse med eks bruk av bygget/rommet, mange avvik eller liknende. Ombygging, innkjøp av
nye maskiner, nytilsettelse kan også være naturlige årsaker som beskrives.
3
I case:
På verksted finnes en del farlige maskiner som elevene skal benytte.
Vi har de siste årene hatt ulykker på verksted. Opplæringshefter for farlige maskiner er utarbeidet,
og tatt i bruk.
Det er 15 elver på verksted som skal drive praktisk arbeid samtidig. Dette medfører store krav til
faglærer med hensyn til oppfølging.
Beskrivelse og avgrensninger:
Gi en kort beskrivelse og eventuelle avgrensninger. Med avgrensninger menes her det som ikke er
tatt med i risikovurderingen.
I case:
Avdelingsleder NN har sammen med verneombud MM og faglærer XX gjennomført en befaring på
maskinverksted den 29.04.15.
Denne risikovurdering tar kun høyde for risiko ved maskiner. Annen risiko på verksted er det ikke
tatt høyde for her.
Forutsetninger, antakelser og forenklinger:
I case:
Det forutsettes at faglærer har hatt opplæring av alle elevene jmf utarbeidet opplæringshefte.
Denne opplæringen skal være dokumentert.
Lagre/Opprett risikovurderingen:
For å lagre må vi velge:
Oppdrett ny risikovurdering nederst til høyre.
Fane «organisering»:
Velg skole og avdelingstilhørighet
Velg deretter personer som deltok:
Den som har skrevet inn risikovurderingen blir lagret som ansvarlig.
4
Du legger til personer ved å trykke + på personer:
Når du har trykket + på personer,
kan disse søkes opp.
Velg status, eks deltaker.
Legg inn verneombud .
Andre personer: Navn på faglærer ( alle faglærere ligger ikke i søkermodulen)
Husk å lagre nederst på siden:
Fane «eksiterende tiltak»:
Generelt: Her viser du til eksisterende rutiner som allerede finnes ved skolen (eks prosedyrer fra
skolens kvalitetssikringssystem). Dette skrives inn med tekst.
I case:
Fane «Risikoanalyse»:
Her skal vi legge inn farekildene vi har oppdaget.
NB! Vi får et felt for både farekilder og for uønsket hendelse knyttet til denne farekilden.
5
Når du har valgt farekilde kommer det opp et felt: Uønsket hendelse.
Skriv hva som er uønsket hendelse.
Uønsket hendelse: Dette virker inn på mennesker.
6
Velg neste farekilde ved å trykke på + på farekilde.
Neste farekilde er kantknekka.
Uønsker hendelse:
Vurder risiko for den enkelte farekile:
NB! Vurdere sannsynlighet og konsekvens med tallkode. Trykk deretter ok.
7
Vi får da opp en risikovurdering med fargekode i et aksekors.( sannsynlighet er valgt til 3,
konsekvens til 4)
Vurder neste farekilde:
Dette er kantknekka som både kan medføre skade på elevene og medføre tap av materielle verdier.
Siden vi har krysset av for både mennesker og materielle verdier/økonomi får vi to hensyn å vurdere.
Merk: Det skal mindre tallverdi til for at vi får rød ( fare) for mennesker enn for materielle verdier.
I eksempelet har jeg valg sannsynlighet «ganske sannsynlig -4» (felles for mennesker og materielle
verdier/økonomi)
8
For konsekvens skiller vi mellom mennesker og materielle verdier/økonomi. Det er mye verre at
elevene skader seg enn at vi ødelegger en metallplate eller må reparere maskina.
Vi begynner med menneskene:
9
Vi vurderer materielle verdier/økonomi:
Slik får vi da fargekodene etter vurdering:
10
I oversikten for risikoanalyse får vi får fargekoder alt etter sannsynlighet og konsekvensvurdering.
Fane «Tiltak».
Her kan vi legge inn nye tiltak eller vi kan plukke opp tiltak som allerede er registrert i Risk Manager.
Vi har kun nye tiltak:
Ansvarsperson og tiltaksfrist fastsettes.
Vi får også spørsmål hvilken farekilde dette virker inn på.
Vi tar også en stilling til om vi setter inn sannsynlighetsreduserende eller konsekvensreduserende
tiltak.
Husk at tiltaksansvarlig kun ser tiltaket. Vær spesifikk og tydelig. ( kan velge å logge seg inn på
risikovurderingen,men dette kan avhjelpes hvis vi er tydelig.
11
Lagre og send tiltaket. Tiltaksansvarlig får mail
Vi skal sette inn 3 stk tiltak i forbindelse med kantknekka.
Nytt tiltak
:
12
13
Nytt tiltak
:
14
Nytt tiltak
:
Gjennomfør tiltakene:
Gå inn på det enkelte tiltak. Godta tiltaket. Marker dem som gjennomført.
15
16
Gjør det samme for neste tiltak:
17
Gjør det samme for neste tiltak:
18
Gjør det samme for neste tiltak:
Fane «Evaluering etter nye tiltak».
Vi revurderer risiko etter tiltak er gjennomført. Velg «Revurder risiko»
Vi velger sannsynlighet og konsekvens etter at tiltakene er gjennomført.
Dreiebenk:
Nødstopp gjør at konsekvensen blir redusert hvis uhellet er ute. Vi kan stoppe maskina tidligere:
Vi går fra konsekvens 4 til 3:
19
Når vi lagrer ser vi situasjonen før og etter tiltak:
Vi har fortsatt en risiko(gul), men det vil alltid være en risiko med roterende maskineri.
Kantknekke:
Hvis knivene og dyna er skarpe, vil sannsynligheten for at emnet glir reduseres kraftig.
Her er sannsynligheten endret fra 4 til 2.
20
Konsekvens:
Vi vurderer både mot mennesker og materielle verdier/økonomi.
Mennesker:
Vi ser på trådkorset hvordan endringene har skjedd:
Vi ser at sannsynligheten( y-aksen) har gått fra 4 til 2.
Konsekvensen( x-aksen) er uforandret (4)
Vi har flyttet oss fra rødt til gult
21
Materielle verdier/økonomi:
Vi ser på trådkorset hvordan endringene har skjedd:
Vi ser at sannsynligheten( y-aksen) har gått fra 4 til 2.
Konsekvensen( x-aksen) er uforandret (3)
Vi har flyttet oss fra gult til grønt
22
Fane Sluttresultat:
Her fyller vi ut en «konklusjon/endelig vurdering»
Vi markerer risikovurderingen som avsluttet.
Ønskes risikovurderingen som egen fil?
Vi har også her en mulighet for å lagre til egen fil eller skrive ut.
Velg
23