Økt fleksibilitet – hva betyr det for innkjøperne?

Økt fleksibilitet –
hva betyr det for innkjøperne?
Gunnar Wedde
avdelingsdirektør konserninnkjøp
20.10.2015
Hva skal jeg snakke om?
•
•
•
•
•
Om oss
Prosesskostnadene ved anskaffelser
Særlig om forhandlede anskaffelse med utgangspunkt i dagens del 2
Litt om mulighetsrommet i det nye regelverket, og illustrere hvordan det kan benyttes
Oppsummering
Oslo kommune
• 600 000 innbyggere – øker til 800 000 innbyggere innen 2030
• 45 000 ansatte – 50 etater med egne regnskaper
• Volum på anskaffelser:
– Driftsanskaffelser: 17,5 mrd per år
– Investeringer: 10 mrd per år
– Ca 450 kunngjorde anskaffelser pr år
– 550 000 fakturaer per år
Avdeling for konserninnkjøp
• Oslo kommunes kompetansesenter for anskaffelser – 28 ansatte
• Ansvarlig for implementering av konsernovergripende
anskaffelsesstrategi og sentrale tiltak
• Inngår og forvalter kommunens sentrale rammeavtaler
– 65 avtaleområder, 120 leverandører, 2 mrd i omsetning
– 1500 leveringssteder, 2000 bestillere ,138.000 fakturaer
• Bistår med konkurransegjennomføring i strategisk viktige
anskaffelser
4
Prosesskostnader – Kartlegging i Europa (PWC)
Kostnad per
konkurranseprosess er
kr 425 000 i Norge
Dagens regelverk
• Hvordan oppleves dagens del 2 og del 3?
Figur: Relativ fordeling – totalt antall og total verdi av
kontrakter per verdikategori i gjennomsnitt per år for
perioden 2009-2012
Anskaffelsesenheten
• Er tidsbruken proporsjonal?
• Bruker vi mest tid på de riktige prosjektene?
Fleksibilitet?
• Oslo kommune: 450 konkurranser per år over nasjonal terskelverdi
• Eksempel fra større kommunal etat:
• Spennende med førkommersielle anskaffelser og innovativt
partnerskap, men….
Dette vil gjelde under 1% av kommunens anskaffelser
Kunngjøringer i Doffin i 2014
Type
Antall
Intensjonskunngjøringer
12
Kunngjøringer av dialogkonferanser
17
Veiledende kunngjøringer
22
Kunngjøringer av konkurranser
417
Hvordan spesifiserer vi?
• Detaljkrav vs Funksjons/ytelsesspesifikasjon
• Hva kjennetegner en ikt-programvareanskaffelse?
• Hvor mange krav er det i en gjennomsnittlig iktprogramvareanskaffelse?
• Ledelsen - etter at det blir problemer under
implementering/drift:
• Stilte dere ikke krav om dette?
Påstand
• Vil skal tilstrebe ytelses og funksjonsspesifiseringer,
men….
• Regelverk og kultur gir i praksissterke føringer for
detaljspesifisering
Ny nasjonal prosedyre
• Har vi behov for å forhandle?
• Avklaringsadgangen
• Har vi forstått hverandre?
Noen eksempler…
Oppsummert
• Større fleksibilitet kan gi bedre prosesser for begge
parter
• Vil stimulerer til økt grad av funksjons/ytelsesbaserte krav
• Forhandlinger – utført på riktig måte vil bidra til:
– Bedre leveranser
– Lavere konfliktnivå
– Bedre dialog, også i kontraktsperioden