Risikoreduksjon i kommunale utleieboliger

Lillestrøm, 09.09.2015
Risikoreduksjon i kommunale
utleieboliger.
KLP Skadeforsikring AS skal:
• Gi økonomisk kompensasjon for skader.
• Forebygge uønskede hendelser.
Konkrete prosjekt innen forebygging
• «Bry deg før det brenner» (med Norsk Brannvernforening)
• Risikoreduksjon i kommunale utleieboliger
Fra skolebranner til hendelser i kommunale
utleieboliger.
Brann – og vannskader
Kostnadene for brann- og vannskader er stipulert til kr 200300.000.000,-.
For kommunen blir dette gjenspeilet i forsikringspremien og
egenandeler. Men hovedutfordringen for kommunen ligger kanskje i:
- Tar mye resurser (som kunne vært brukt mer fornuftig?)
- Kan gå på omdømme løs
- Skaden kan ramme uskyldige (gjelder spesielt brann).
Hva er de «unødige» kostnadene for boligene?
Eksakte tall er vanskelig å fremskaffe, men:
Det finnes 105.000 kommunale boliger, hvorav:
-
9% bebos av personer med rusproblemer
9% bebos av personer med psykiske problemer
6% bebos av personer med både rus- og psykiske problemer
18% bebos av flyktninger
Forutsatt at man bruker kr 40.000 ekstra per enhet for å utbedre
unødige feil og mangler på grunn av hard eller feil bruk, så gir det en
årlig kostnad på kr 1.764.000.000,I tillegg kommer brann- og vannskadene.
Hva kan vi forvente oss framover ?
• Avhenger helt av hva vi foretar oss
• Antall dødsbranner kan øke dramatisk (gjelder ikke bare
kommunale boliger, men de tar sin del)
• Økningen i antall branner medfører også økte materielle kostnader
• Kostnadene ved hard og feil bruk blir neppe mindre
Ulike utfordringer
Nedre Eiker Boligstiftelse – 3 omkomne
Ulike utfordringer
Det er forferdelig mye
trafikk inn og ut her, og
han som bodde under
meg laget bål på stuen,
fordi han ville kose seg
med pølser. Jeg våknet av
pipingen, løp ned og
dunket på døren, sier Skimannen, som sover med
et øye åpent i frykt for at
noe skal skje.
Dømt til tvungen psykisk helsevern (2014)
Hva er nå egentlig årsaken til problemet?
I og med at kvinnen var psykotisk da
hun tente på leiligheten og sofaen,
kan hun ikke straffes for dette. Aktor,
statsadvokat Alf Martin Evensen, ba
derfor at hun overføres til tvungent
psykisk helsevern
Det var en person som
skulle fyre opp en madrass.
Hadde delt den opp og
skulle bli kvitt den på
peisen. Da blir det mye
røyk, sier
operasjonslederen.
Asylsøker førsøkte å tenne på tilsatt.
Eldreboliger, sikker rømningsvei ?
10.09.
13
Det gikk bra, tilfeldigvis.
Forfall en utfordring
Når forfallet overstiger en viss
grense, så har det lett for å
eskalere. Og da rimelig fort.
Kommunen:
• Har et overordnet ansvar for å sikre innbyggerne.
• Kan ikke organisere seg bort i fra problemet, ved bruk av stiftelser
eller private utleiere.
• Ivareta sikkerheten for:
- beboerne
- ansatte
- lokalmiljøet
• Kommunen har et overordnet ansvar for å skaffe (egnede) boliger
til boligtrengende.
Politikerne, som eiere, må:
• Vedta en strategi og mål for
utleieboligene.
• Fastsette akseptabel risiko
• Etterspørre resultater i forhold
til strategi og mål.
• (En boligsosial handlingsplan er
ikke nødvendigvis et godt
styringsverktøy)
• Overordnede vedtak gir
grunnlag for samhandling.
Eksempler på ulike «mål»:
• Ingen skal måtte bo på gata i vår kommune
• Bostedstrengende skal skaffes verdige og sikre boliger
• Ingen skal omkomme ved brann i våre kommunale utleieboliger
Samhandling mellom forvalter - tildeler
Eieren er ansvarlig for at boligen
er i forskriftsmessig stand.
Men er boligen egnet for den
aktuelle beboer? Tildelende enhet
bør kjenne beboerens utfordringer.
Samhandling mellom forvalter og
tildeler er nødvendig for å
minimalisere risikoen for uønskede
hendelser og verdige forhold.
Årsaker til samhandlingsproblemer
• Ulike primærinteresser: Tildeler skal skaffe en bolig til en
trengende. Boligforvalter skal drive kostnadseffektivt og sørge for
byggets tilstand.
• Ulike kulturer i ulike virksomheter (manglende tillit til hverandre)
• Taushetsplikt – opplysningsplikt
• Ingen instruksjonsmyndighet overfor andre virksomheter, dersom
det ikke er forankret i ledelsen.
Beboerne er ingen homogen gruppe
Hendelse
brann i:
Sannsynlighet Konsekvens
SxK
Tjenestebolig
1
1
1
Omsorgsbolig
2
1-3
2-6
Flyktningebolig
1-3
1
1-3
Rus
3
3
9
Psykiatri
1-3
1-3
1-9
SxK(1,2)=OK, SxK(3,4)= kost/nyttevurdering, SxK(6,9)= iverksettelse av tiltak
Her forutsettes det at boenheten ligger isolert for seg selv.
Påvirkes risikoen dersom omliggende boenheter kan bli berørt?
Risikovurdering – tiltak må ha effekt
En risikovurdering gir oversikt over
forebyggende tiltak som skal gi
akseptabel risiko.
Det kan gjøres vet å redusere
sannsynligheten for og/eller
konsekvensen av at en uønsket
hendelse inntreffer.
For å kunne vurdere tiltaket må
man vite:
- Forventet effekt av tiltaket
- Hva akseptkriteriet er
Eksempler på tiltak som bør vurderes:
• Behov for å lære og bo?
• Seriekoblet alarmanlegg med
varsling til sentral?
• Sprinkleranlegg?
• Komfyrvakt med mer?
• Bedre brannseksjonering?
• Flytting av beboere?
• Avhending av boliger?
• Behov for nye «typer» boliger?
• Oppfølgingsbehov av beboer og
bolig? Frekvens og ansvar.
• Kommunikasjonsbehov med
nabolag?
• Opplæring av og sikkerhetstiltak
for ansatte?
Dokumentasjon av risikovurdering
Dokumentasjon av at:
- Bygg er i forskriftsmessig stand
- Beboere har egnede boliger
- Nødvendig og tilstrekkelige
tekniske og organisatoriske
tiltak for å ivareta sikkerheten,
er viktig for å unngå skader og å
ha «ryggen fri» dersom en alvorlig
skade inntreffer.
Tilsynsmyndighetene må
etterspørre denne
dokumentasjonen.
Takk for oppmerksomheten
Geir Grønsholt,
[email protected]
Tlf. 90104461