151020 Innovasjon Norge

Innovasjon Norge Randi Egge Husby Seniorrådgiver 20.10.2015 www.innovasjonnorge.no Leverandørsamarbeid mot kra7bransjen -­‐ Vik<ge virkemidler som det er verdt å være klar over www.innovasjonnorge.no Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon Norges virkemidler og tjenester skal skape flere gode gründere, flere vekstkraKige bedriKer og flere innova<ve næringsmiljøer •  Profilering •  Kompetanse •  Finansiering •  Rådgiving •  NePverk Virkemidler som er verdt å merke seg •  BedriKsnePverk •  Industrielle/offentlige forsknings-­‐ og utviklingskontrakter -­‐ IFU/OFU-­‐
midler •  Lån www.innovasjonnorge.no Bedri7sne>verk Styrke bedri7enes: ! Samarbeidsevne !  Innovasjonsevne !  Konkurranseposisjon !  Lønnsomhet Aktuelle samarbeidsområder
• 
• 
• 
• 
Markedsdrevet innovasjon og markedsutvikling Internasjonalisering og eksport Produktutvikling, design og omdømmebygging Logis<kk og distribusjon www.innovasjonnorge.no Styrke bedri7enes: Mulig prosjektstø>e i tre faser Egeninnsats dekkes gjennom egne /mer og midler 1. Forstudie, ca 3 mnd
100% av eksterne kostnader
- inntil 100 000 kr
2. Forprosjekt, ca 3-9 mnd
50% av kostnadene
– inntil 300 000 kr
3. Hovedprosjekt, inntil 3 år
50% av kostnader – inntil
750 000 kr per år
Side 8 Innovasjon Norges IFU/OFU-­‐modell •  Skal fremme utvikling av nye produkter, tjenester og løsninger nasjonalt og internasjonalt, gjennom forpliktende samarbeid mellom en leverandørbedriK og marked. •  Skal bidra <l økt konkurransekraK hos leverandørbedriKen (og hos dens samarbeidspartner) •  Foto: CC by KaVass • 9 IFU/OFU-­‐modellen Tilbud: NyP/forbedret produkt/løsning IFU/OFU-­‐kontrakt Kompetent norsk leverandør-­‐ bedri7 Pilot kunde Markedsdrevet innovasjon SMB med vekstambisjoner • 
• 
• 
• 
Foto: CC by o5com Behov: Dekkes ikke av eksisterende <lbud i markedet Innovasjonshøyde Markedspotensial Gjennomføringsevne Utløsende Privat eller offentlig virksomhet •  Spesifikasjoner •  Referanse •  Markedskanal 10 Finansiering av IFU/OFU prosjekter Den offentlige støPen gis som hovedregel <l leverandørbedriKen Innovasjon Norge Pilotkunde Leverandør Type prosjekt/Bedri7sstørrelse Små <50 Middels 50-­‐250 Store >250 Forundersøkelser/forprosjekt 70 % 60 % 50 % FoU – utvikling/prototyping 45 % 35 % 25 % EØS-­‐regelverket for statsstøPe Innovasjon Norge kan også Ulby lån •  Fordeler: •  Innovasjon Norge har kundens verdiskapning i fokus •  LangsikUg og stabil samarbeidspartner •  Evne <l å ta risiko •  Lokalt kundeansvar og oppfølging •  Tilgang <l Innovasjon Norges nePverk og kompetanse •  Kan <lby flere tjenester, men ingen be<ngelse Hovedprinsipper for lån: Med lån kan vi ikke bedre lønnsomheten i prosjektet, men vi kan dele risiko og bidra Ul en god finansiering, Ul fornu7ige beUngelser Lån med svak eller ingen
reell pantesikkerhet
Pantelån, med relativt god sikkerhet