Føringer for avl, Norsk Kooikerklubb Avlen i NOKO skal følge Norsk

Føringer for avl, Norsk Kooikerklubb
Avlen i NOKO skal følge Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett og
Norsk Kennel Klubbs avlsstategi http://www.nkk.no/
Det skal kun avles på FCI/NKK-registrerte hunder. Matadoravl og sterk innavl skal unngås.
Forøvrig henviser vi til Rasespesifikke avlsstrategier (RAS) for kooikerhund for utfyllende
informasjon og avl og helse hos Kooikeren. RAS ligger på hjemmesidene til NKK og Norsk
Kooikerklubb.
Følgende helseanbefalinger er vedtatt i Norsk Kooikerklubbs avlsråd, og stilles som krav for
at et kull skal kunne formidles gjennom valpeformidlingen;
 Både tispe og hannhund skal være DNA-testet fri for Von Willebrandts sykdom.
Skjema finnes under fanen "Helse" på Kooikerklubbens hjemmeside. Veterinæren
som tar blodprøven skal fylle ut skjema, og sende den til adressen oppgitt på skjemaet.
 Både tispe og hannhund skal være undersøkt for patellaluksasjon. NKK har nå startet
med sentral registrering av patellaresultater. Fra 01.01.15 er det kun NKK sin test som
er godkjent som grunnlag for valpeformidling. Dette gjelder for førstegangstestere av
patellaluksasjon. Hunder som er testet etter gamle retningslinjer fram til den datoen
trenger ikke testes på nytt. Vi vil allikevel sterkt anbefale å gjennomføre "NKK's test"
da alle resultater da blir registrert i en og samme base, sammen med feks HD resultater
og øyelysning. Etterhvert vil vi da kunne hente ut statistikk og oversikt over antall
hunder med forskjellige grader osv. Dette har vi ikke noe digitalt system for i dag.
Hunder med grad 2 eller mer skal ikke brukes i avl. Hunder med grad 1 kan brukes i
avl, men bare om den andre hunden er grad 0. Gammelt skjema finnes under fanen
”Helse” på kooikerklubbens hjemmeside. Fremgangsmåte for «ny» test er også
beskrevet der.
 Øyelysning; Øyelysning skal utføres årlig på hunder som brukes i avl. Utenlandske
hunder som skal brukes til avl i Norge skal minimum følge VHNK sine regler for
øyelysning (dvs. øyelysning annenhvert år).
 Epilepsi: Hunder med epilepsi og slektninger i første ledd til hunder med epilepsi skal
ikke brukes i avl.
 Polymyositt. Ikke bruke avlsdyr der det er overhyppighet av polymyositt i begge
linjer.
 Hereditary Necrotising Myelopathy (ENM) er en nevrologisk sykdom som alltid er
dødelig. Alle hunder som brukes i avl skal testes for ENM. Skjema finnes under fanen
"Helse" på Kooikerklubbens hjemmeside. Følgende kombinasjoner er tillatt for avl:
- Fri x fri
- Fri x Bærer
- Kombinasjonen bærer x bærer er ikke tillatt.
 Hunden skal være stilt ut med minst en rød sløyfe (Excellent) som resultat. En rød
sløyfe gir ikke bare en eksteriørmessig vurdering, men sier oss også noe om hundens
mentalitet.
 Tisper skal minimum være 2 1/2 år ved parringstidspunktet. Hannhunder skal være
minimum 18 måneder.
 Hannhunder skal ikke ha mer enn 5 kull (maks 25 valper) i Norge. Det betyr at en
hannhund som har oppnådd maksgrensen i Norge, kan brukes i utlandet, men vi
oppfordrer til å være kritisk og bruke hodet i forhold til antall kull per hannhund totalt.

Hoftedysplasi (HD): Avlsrådet anbefaler røntgen av alle avlshunder samt hunder som
skal brukes i belastende aktiviteter. HD- røntgen er ikke et krav for formidling av kull.
HD- røntgen er kun en anbefaling da dette ikke er noe stort problem i rasen, men vi
ønsker allikevel å anbefale røntgen for å få noe mer oversikt og forhindre at det blir et
problem.
I tillegg finner avlsrådet det nyttig å minne om disse reglene fra Norsk kennelklubbs etiske
grunnregler for avl og oppdrett (http://www.nkk.no);
 Tisper skal ikke ha mer enn 5 kull totalt.
 Tisper skal ikke påsettes etter de er fylt 8 år. Dette kan kun fravikes ved tillatelse fra
NKK.
 Valper skal ikke leveres før de er 7-8 uker gamle. Valper skal leveres med gyldig
helseattest, være behandlet mot innvollsparasitter etter gjeldende anbefalinger og
være ID-merket. Det skal også foreligge gyldig kjøpekontrakt i underskrevet av begge
parter. Ved salg av valper skal oppdretter sørge for at valpen snarest mulig blir
registrert i NKK og overlate registreringsbeviset til kjøper dersom annet ikke er avtalt
i henhold til skriftlig avtale.
Kooikerhunden er i utgangspunktet en arbeidende hund med behov for både fysisk og mental
stimulering. Kooikerhunden er en liten rase i Norge og vi er derfor avhengige av populasjonen
i andre land og må jobbe for å få en bredere avlsbase. Kooikerens mentalitet var viktig for
dens arbeidsoppgaver, og må bevares samtidig som hunden må fungere i dagens samfunn.
Mentaliteten stiller krav til konsekvent oppfostring og riktig informasjon om rasen. Kooikeren
er en frisk og sunn rase, men de helseproblemer som finnes og eventuelt nye som tilkommer,
skal vi bekjempe, og der har vi hjelp i det hollandske clubregisteret dersom alle sender
rapporter dit.
Eksteriørmessig skal vi selvsagt følge rasestandarden. Det behøves et godt avlssamarbeide på
tvers av landegrensene for å bevare Kooikerhunden og sikre at den utvikles i riktig retning.
Videre er det ønskelig å bruke flere hanndyr i avlen for å få større genetisk variasjon.
Men selv om vi trenger mangfold, så er det ved valg av avlsdyr, både tisper og hannhunder,
viktig at eier er kritisk og ser sin egen hund med så objektive øyne som mulig. Ta gjerne
kontakt med oss, og bruk gjerne NKKs program i DogWeb for innavlsberegning. Her kan du
lage fiktive kull og sjekke innavlsgrad og foreldre/forfedre til hundene i en kombinasjon. Du
må logge deg inn i DogWeb først.
Vi ønsker alle nye og gamle oppdrettere lykke til!