English - SFS intec AG

ZL- WS
Den nye innsettingsenheten som
gir pålitelig horisontalt monteringsarbeid
ZL-WS
The new setting appliance for reliable
horizontal assembly work
TURN IDEAS INTO REALITY
ZL-WS: A really reliable assembly aid for WS self-drilling dowels in
L-WS:
A ZL-WS:
reallyapplications.
reliable
A really
assembly
reliable assembly
aid for WSaid
self-drilling
for WS self-drilling
dowels in dowels in
horizontal
orizontal
horizontal
applications.
applications.
e.g. such as connecting main and secondary beams with BP-A joist bearings
ZL-WS:
ZL-WS:
ZL-WS:
ZL-WS:
A Areally
Areally
really
reliable
reliable
reliable
assembly
assembly
assembly
aid
aid
aid
for
for
for
WS
WS
WS
self-drilling
self-drilling
self-drilling
dowels
dowels
dowels
ininin
horizontal
horizontal
horizontal
applications.
applications.
applications.
En virkelig pålitelig monteringshjelp til selvborende
e.g.
e.g.
e.g.
such
such
such
asas
connecting
asconnecting
connecting
main
main
main
and
and
and
secondary
secondary
secondary
beams
beams
beams
with
with
with
BP-A
BP-A
BP-A
joist
joist
joist
bearings
bearings
bearings
Fast
Reliable
ast
Fast
Ergonomic
Ergonomic bruksområder.
Reliable Reliable
WS-plugger
påErgonomic
horisontale
g. such as e.g.
connecting
such as main
connecting
and secondary
main andbeams
secondary
with beams
BP-A joist
withbearings
BP-A joist bearings
Safe money
Easy installation
Accurate setting
eksempel
sammen
hovedsekundærbjelker
til BP-A-bjelkeholdere
afe money For
Safe
money til å montere
Easy
installation
Easy og
installation
Accurate
setting
Accurate setting
 Self-drilling into timber and
 Easy feed, precise insertion
 Robust system
Fast
Fast
Fast
Ergonomic
Ergonomic
Ergonomic
Reliable
Reliable
Reliable
 Self-drilling
 Easyinsertion
 Robust
 Robust system
 Precise
Self-drilling
timber andinto timber and
Easy feed,
precise
feed, precise insertion
system
metalinto
Optimum
handling
fastener positioning
 Optimum



 Aesthetic


metal
metal
handling
Optimum
handling
Precise
fastener
Precise
positioning
fastener positioning
fastening,
the rear
Minimal
force
required
Maximum
accuracy
SPARER
PENGER
ENKEL
INSTALLASJON
NØYAKTIG
INNSTILLING
money
 Minimal

 Maximum
 Maximum
Safe
Safe
Safe
money
money
Easy
Easy
Easy
installation
installation
installation
Accurate
Accurate
Accurate
setting
setting
setting
 The
Aesthetic
fastening,
Aesthetic
the rear
fastening,
rear
force
required
Minimal
force required
accuracy
accuracy
surface
of
the
timber
is not the
secure
guide
ensures
 The secure guide
 The
surface
of the· Selvborende
timber
surfaceisofnot
the
timberogismetall
not
ensures
secure
guide
ensures
penetrated
perpendicular
insertion
of the
·
Robust
system
·
Enkel
mating,
i
treverk
 Self-drilling
 
 Easy
 
 Robust
 
Self-drilling
Self-drilling
into
into
into
timber
timber
timber
and
and
and
Easy
Easy
feed,
feed,
feed,
precise
precise
precise
insertion
insertion
insertion
Robust
Robust
system
system
system
penetrated
penetrated
perpendicular
insertion
perpendicular
of
theinsertion of the
 Maintenance-free
WS
dowels
every
time
innsetting
 Optimum
 nøyaktig

 Precise
 every


metal
metal
metal montering, den bakre
Optimum
Optimum
handling
handling
handling
Precise
Precise
fastener
fastener
fastener
positioning
positioning
positioning
Maintenance-free
Maintenance-free
WS dowels
WS
time
dowels
every
time
· Nøyaktig
festemiddelplassering
· Estetisk
 Aesthetic
 



 Maximum
 
Aesthetic
Aesthetic
fastening,
fastening,
fastening,
the
the
rear
the
rear
rear
Minimal
Minimal
Minimal
force
force
force
required
required
required
Maximum
Maximum
accuracy
accuracy
accuracy
· Optimal håndtering
overflaten på trebjelkene
· Maksimal
 
surface
surface
surface
of of
the
of
the
timber
the
timber
timber
is not
is is
not
not
The
The
secure
The
secure
secure
guide
guide
guide
ensures
ensures
ensures
nøyaktighet
gjennombores
ikke
penetrated
penetrated
penetrated
perpendicular
perpendicular
perpendicular
insertion
insertion
insertion
of of
the
of
the
the
· Krever minimal bruk
· Den
sikre
føringen
sørger
 Maintenance-free
 
Maintenance-free
Maintenance-free
WS
WS
dowels
WS
dowels
dowels
every
every
every
time
time
time
av kraft
· Vedlikeholdsfri
for vinkelrett innsetting av
WS-plugger hver gang
The new ZL-WS setting appliance
Technical data
e new
ZL-WS
The
setting
new
ZL-WS
appliance
settingTechnical
appliance data
Technical data
means
that
the
tried-and-trusted
ansWS
thatsystem
themeans
tried-and-trusted
that the tried-and-trusted
Designation:
Setting appliance ZL-WS
of self-drilling
dowels
Designation:
Setting appliance
Setting
ZL-WS
appliance ZL-WS
S system
of WS
self-drilling
system
of
dowels
can now
be fitted
ondowels
siteself-drilling
even Designation:
(without packaging):
350 mm x 280 mm x 580 mm
n now
be easily.
fitted
canon
now
site
beeven
fitted
on siteDimensions
even Dimensions
more
The
setting
appliance
(without
Dimensions
packaging):
(without packaging):
350 mmInnsettingsenhet
x 280 350
mmZL-WS
mm
x 580
x 280
mmmm x 580 mm
Betegnelse:
Den
nye
ZLThe
-WS-innsettingsenheten
betyr
The
The
new
The
new
new
ZL-WS
ZL-WS
ZL-WS
setting
setting
setting
appliance
appliance
appliance
re easily.
The
more
setting
easily.
appliance
setting
appliance
Weight
excluding
drive
unit:
6,5 kg
Technical
Technical
Technical
data
data
data
can be
employed
almost
anywhere
Weight
excluding
Weight
driveexcluding
unit:
drive
6,5
unit:
kg 350 mm x 280
6,5mm
kgx 580 mm
Dimensjoner
(uten
emballasje):
means
means
means
that
that
that
the
the
tried-and-trusted
the
tried-and-trusted
tried-and-trusted
at
det
utprøvde
og
pålitelige
WS-systemet
n beusing
employed
can
almost
be
employed
anywhere
almost
anywhere
standard
screw
clamps.
Recommended
drive unit:
Designation:
Designation:
Designation:
Setting
Setting
Setting
appliance
appliance
appliance
ZL-WS
ZL-WS
ZL-WS
WS
WS
system
WS
system
system
ofisof
self-drilling
of
self-drilling
self-drilling
dowels
dowels
dowels
ng standard
using
screw
standard
clamps.
screw
clamps.
Vekt uten drivenhet:
med
selvborende
plugger
nå kan monteres
Dowel
positioning
quick
and
Recommended
Recommended
drive unit:
drive unit: 6,5 kg
Tool Dimensions
mount:
43
mm
can
can
now
can
now
now
be
be
fitted
be
fitted
fitted
on
on
site
on
site
even
site
even
even
weleasy
positioning
Dowel
is
quick
positioning
and
is
quick
and
and
insertion
needs
minimal
Anbefalt
drivenhet:
Dimensions
(without
(without
(without
packaging):
packaging):
packaging):
350
350
mm
mm
mm
x 280
x 280
x 280
mm
mm
mm
x 580
x 580
x 580
mm
mm
mm
på byggeplassen enda enklere.
Tool
mount: Dimensions
Tool mount:
43 mm 350
43
mm
more
more
more
easily.
easily.
easily.
The
The
setting
The
setting
setting
appliance
appliance
appliance
sy and
insertion
easy
needs
and
insertion
minimal
needs
minimal
force.
RPM
inWeight
use:
1600/min
Verktøyholder:
43 mm
Innsettingsenheten
kan
brukes
nesten
Weight
Weight
excluding
excluding
excluding
drive
drive
drive
unit:
unit:
unit:
6,5
6,5
kg
6,5
kg
kg
cancan
be
can
be
employed
be
employed
employed
almost
almost
almost
anywhere
anywhere
anywhere
ce.
force.
RPM
in use: RPM in use:
1600/min
1600/min
O/min. i bruk:
1600 o/min.
The drive
must maintain
the
same
constant
speed even under load!
overalt
med
hjelp
avclamps.
standard
using
using
using
standard
standard
standard
screw
screw
screw
clamps.
clamps. skrutvinger.
Recommended
Recommended
Recommended
drive
drive
drive
unit:
unit:
unit:
The
must
The
maintain
drive
must
the same
maintain
constant
the
same
speed
constant
even
under
speed
load!
even
under load!
Dowel
Dowel
Dowel
positioning
positioning
positioning
is quick
is is
quick
quick
and
anddrive
Drivenheten
må opprettholde
samme
konstante
hastighet
selv under
belastning!
Pluggposisjoneringen
erand
rask
og enkel
og
Tool
Tool
Tool
mount:
mount:
mount:
4343
mm
43
mm
mm
easy
easy
easy
and
and
insertion
and
insertion
insertion
needs
needs
needs
minimal
minimal
minimal
innsettingen krever minimal bruk av kraft.
force.
force.
force.
RPM
RPM
RPM
in use:
in in
use:
use:
1600/min
1600/min
1600/min
intec AG / Division
SFS intec
Construction
AG / Division
/ CH-9435
Construction
Heerbrugg
/ CH-9435
/ [email protected]
Heerbrugg / [email protected]
/ www.sfsintec.biz
/ www.sfsintec.biz
SFSSFS
intec
SFS
intec
intec
AGAG
/ AG
Division
/ Division
/ Division
Construction
Construction
Construction
/ CH-9435
/ CH-9435
/ CH-9435
Heerbrugg
Heerbrugg
Heerbrugg
/ [email protected]
/ [email protected]
/ [email protected]
/ www.sfsintec.biz
/ www.sfsintec.biz
/ www.sfsintec.biz
© SFS intec Mai 2015. Trykket i Sverige. Generelle vilkår. Vi forbeholder oss retten til fortløpende tekniske endringer av produktene samt trykkfeil.
Turn ideas into reality.
Savner du noen produktene setter vi stor pris på din tilbakemelding til oss. Innholdet i priskatalogen
standardinto
lagerprogram.
Andre lengder,
Turnerideas
Turn
reality.
ideas
into reality.
skivestørrelser, hodetyper etc kan leveres på en rekke av produktene på forespørsel. Generelt gjelder våre salgs- og leveringsbetingelser.
SFS intec AS Division Construction
Solheimveien 44 | NO-1473 Lørenskog | + 47 67 92 14 40
www.sfsintec.biz/no | [email protected]
Turn
Turn
Turn
ideas
ideas
ideas
into
into
into
reality.
reality.
reality.
© SFS intec, iTW 906109, 11/2014
WS_brochure_en_CH_Hgg_2.01_horizontal
Technical changes reserved
Created
in Switzerland
© SFS intec, iTW 906109,
11/2014
WS_brochure_en_CH_Hgg_2.01_horizontal
© SFS intec,
iTW 906109,
Technical
changes
reserved11/2014
WS_brochure_en_CH_Hgg_2.01_horizontal
Created
in Switzerland
©
SFS intec,
iTW 906109,
© SFS intec,
11/2014
iTW 906109, 11/2014
Technical changes reserved
WS_brochure_en_CH_Hgg_2.01_horizontal
WS_brochure_en_CH_Hgg_2.01_horizontal
Created in Switzerland
Technical changes reserved
Technical changes reserved
Created in Switzerland
Created in Switzerland
BP-A Joist bearing
Bit
WS Dowel
BP-A Joist BP-A
bearing
BP-A
Joist bearing
Bit Bit
Bit
S Dowel
WS Dowel
bjelkeholder
BP-A-80x109,4x120
T40-200-HEX1/4"
WS-T-7x73 WS-plugg
BP-A-80x109,4x120
BP-A-80x109,4x120
T40-200-HEX1/4"
S-T-7x73
WS-T-7x73
(200 mmT40-200-HEX1/4"
long)
WS-T-7x73
BP-A-80x109,4x120
T40-200-HEX1/4”
BP-A-80x109,4x160
WS-T-7x93
Further
Further
Further
system
system
system
components
components
components
(200
mm
long)
(200 mm long)
BP-A-80x109,4x160
BP-A-80x109,4x160
S-T-7x93
WS-T-7x93
BP-A-80x109,4x160
(200 mm
lang)
BP-A-80x109,4x200
WS-T-7x113WS-T-7x93
BP-A-80x109,4x200
BP-A-80x109,4x200
S-T-7x113
WS-T-7x113
BP-A-80x109,4x240
WS-T-7x133
BP-A
BP-A
BP-A
Joist
Joist
Joist
bearing
bearing
bearing
BitBitBit
WS
WS
WS
Dowel
Dowel
Dowel
WS-T-7x113
BP-A-80x109,4x200
BP-A-80x109,4x240
BP-A-80x109,4x240
S-T-7x133
WS-T-7x133
BP-A-80x109,4x2200
WS-T-7x153
WS-T-7x133
BP-A-80x109,4x240
BP-A-80x109,4x120
BP-A-80x109,4x120
BP-A-80x109,4x120
T40-200-HEX1/4"
T40-200-HEX1/4"
T40-200-HEX1/4"
WS-T-7x73
WS-T-7x73
WS-T-7x73
BP-A-80x109,4x2200
BP-A-80x109,4x2200
S-T-7x153
WS-T-7x153
BP-A-130x172x2176
WS-T-7x173
(200
(200
(200
mm
mm
mm
long)
long)
long)
BP-A-80x109,4x160
BP-A-80x109,4x160
BP-A-80x109,4x160
WS-T-7x153
BP-A-80x109,4x2200
WS-T-7x93
WS-T-7x93
WS-T-7x93
BP-A-130x172x2176
BP-A-130x172x2176
S-T-7x173
WS-T-7x173
WS-T-7x193
BP-A-80x109,4x200
BP-A-80x109,4x200
BP-A-80x109,4x200
WS-T-7x113
WS-T-7x113
WS-T-7x113
WS-T-7x173
BP-A-130x172x2176
S-T-7x193
WS-T-7x193
WS-T-7x213
BP-A-80x109,4x240
BP-A-80x109,4x240
BP-A-80x109,4x240
WS-T-7x133
WS-T-7x133
WS-T-7x133
WS-T-7x193
S-T-7x213
WS-T-7x213
WS-T-7x233
BP-A-80x109,4x2200
BP-A-80x109,4x2200
BP-A-80x109,4x2200
WS-T-7x153
WS-T-7x153
WS-T-7x153
WS-T-7x213
S-T-7x233 WS-T-7x233
BP-A-130x172x2176
BP-A-130x172x2176
BP-A-130x172x2176
WS-T-7x173
WS-T-7x173
WS-T-7x173
WS-T-7x233
WS-T-7x193
WS-T-7x193
WS-T-7x193
WS-T-7x213
WS-T-7x213
WS-T-7x213
WS-T-7x233
WS-T-7x233
WS-T-7x233
SFS intec AG / Division Construction / CH-9435 Heerbrugg / [email protected] / www.sfsintec.biz
© SFS intec, iTW 906109, 11/2014
WS_brochure_en_CH_Hgg_2.01_horizontal
Technical changes reserved
Created in Switzerland
Further system components
The
The
drive
The
drive
drive
must
must
must
maintain
maintain
maintain
thethe
same
the
same
same
constant
constant
constant
speed
speed
speed
even
even
even
under
under
under
load!
load!
load!
Andre
systemkomponenter
rther system
Further
components
system components