Rio-Eco N / Z / Therm N - Smedegaard

Høyeffektiv varme-/drikkevannspumpe
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / RioEco Therm N
Rio-Eco N 25-100, 30-100 til 80-120
Rio-Eco Z N
Rio-Eco Therm N 30-100 til 65-120
Drifts-/monteringsveiledning
Trykkested
Drifts-/monteringsveiledning Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
Original betjeningsveiledning
Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller
videreformidles til tredjepart uten at det er skriftlig godkjent av produsenten.
Generelt: Vi tar forbehold om tekniske endringer.
© KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal 05.02.2015
Innhold
Innhold
Ordliste ..................................................................................................5
1
Generelt ................................................................................................6
1.1
Grunnprinsipper ............................................................................................... 6
1.2
Målgruppe ........................................................................................................ 6
1.3
Symboler ........................................................................................................... 6
2
Sikkerhet ...............................................................................................7
2.1
Merking av sikkerhetsanvisninger ................................................................... 7
2.2
Generelt ............................................................................................................ 7
2.3
Riktig bruk ........................................................................................................ 7
2.4
Personalkvalifikasjoner og -opplæring ........................................................... 8
2.5
Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges ..................... 8
2.6
Sikkerhet på arbeidsplassen ............................................................................. 8
2.7
Sikkerhetsanvisninger for operatør/bruker .................................................... 8
2.8
Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid
............................................................................................................................ 9
2.9
Feil bruk ............................................................................................................ 9
3
Transport/lagring/avfallshåndtering .................................................10
3.1
Kontroller tilstanden ved levering ................................................................ 10
3.2
Transport ......................................................................................................... 10
3.3
Lagring/konservering ..................................................................................... 10
3.4
Tilbakesending ................................................................................................ 10
3.5
Avfallshåndtering ........................................................................................... 11
4
Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat .............................................12
4.1
Generell beskrivelse ........................................................................................ 12
4.2
Betegnelse ....................................................................................................... 12
4.3
Typeskilt .......................................................................................................... 12
4.4
Konstruksjon ................................................................................................... 13
4.5
Konstruksjon og virkemåte ............................................................................ 14
4.6
Forventede støynivåer .................................................................................... 14
4.7
Innhold i leveransen ....................................................................................... 14
4.8
Mål og vekt ..................................................................................................... 15
5
Installasjon/montering .......................................................................16
5.1
Sikkerhetsforskrifter ....................................................................................... 16
5.2
Kontroll før installasjon ................................................................................. 16
5.3
Montere pumpeaggregat .............................................................................. 16
5.4
Koble til rørledning ........................................................................................ 18
5.5
Hus/isolasjon ................................................................................................... 18
5.6
Elektrisk tilkobling .......................................................................................... 18
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
3 av 36
Innhold
6
Sette pumpen i drift / ut av drift .......................................................20
6.1
Sette pumpen i drift ....................................................................................... 20
6.2
Slå av pumpen ................................................................................................ 27
6.3
Grenseverdier for driftsområde ..................................................................... 28
6.4
Sette ut av drift / konservere / lagre .............................................................. 28
6.5
Sette i drift igjen ............................................................................................. 29
7
Vedlikehold .........................................................................................30
7.1
Vedlikehold/inspeksjon .................................................................................. 30
7.2
Tømme/rengjøre ............................................................................................. 30
7.3
Demontere pumpeaggregatet ...................................................................... 30
8
Feil: Årsaker og tiltak .........................................................................32
9
Tilhørende dokumenter .....................................................................33
9.1
Snittbilde med komponentliste ..................................................................... 33
9.2
Elektrisk tilkobling, oversikt innstilling, indikator-LED-er ........................... 33
10
EU-samsvarserklæring ........................................................................34
Stikkordliste ........................................................................................35
4 av 36
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
Ordliste
Ordliste
Pumpeaggregat
Forventede støynivåer
Det forventede støyutslippet, angitt som
lydtrykknivå LPA i dB(A).
Komplett pumpeaggregat med pumpe,
drivmotor, komponenter og tilbehør
Trykkrør
Inntaksrør/tilførselsrør
Rørledning som er koblet til inntaksrøret
Rørledning som er koblet til trykkrøret
Pumpe
Maskin uten drivmotor, komponenter eller
tilbehør
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
5 av 36
1 Generelt
1 Generelt
1.1 Grunnprinsipper
Betjeningsveiledningen gjelder for produktseriene og modellene som er angitt på
omslaget. Betjeningsveiledningen beskriver riktig og sikker bruk av produktet i alle
driftsfaser.
Typeskiltet angir produktserien og dimensjonen samt de viktigste driftsdataene. De
gir en nøyaktig beskrivelse av pumpen/pumpeaggregatet, og skal brukes til å
identifisere produktet ved alle senere henvendelser.
For at eventuelle garantikrav skal være gyldige, må nærmeste KSB-representant
umiddelbart informeres om skader.
Forventede støynivåer. (⇨ Kapittel 4.6 Side 14)
1.2 Målgruppe
Målgruppen for denne betjeningsveiledningen er teknisk fagpersonale. (⇨ Kapittel
2.4 Side 8)
1.3 Symboler
Tabell 1: Symboler i dokumentet
Tegn
✓
⊳
⇨
⇨
1.
Verdi
Forutsetning for anvisningen
Handling i forbindelse med sikkerhetsanvisning
Handlingsresultat
Krysshenvisninger
Anvisninger i flere trinn
2.
Merk
Gir anbefalinger og viktige anvisninger om håndtering av
produktet
6 av 36
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
2 Sikkerhet
2 Sikkerhet
!
FARE
Alle anvisningene i dette kapittelet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko.
2.1 Merking av sikkerhetsanvisninger
Tabell 2: Forskjellige typer sikkerhetsanvisninger
Symbol
Forklaring
FARE
!
FARE
Dette signalordet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko, og
at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom
anvisningene ikke blir fulgt.
!
ADVARSEL ADVARSEL
Dette signalordet henviser til en alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det
kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene
ikke blir fulgt.
FORSIKTIG
FORSIKTIG
Dette signalordet henviser til en risiko som kan føre til skade på
maskinen eller maskinens funksjoner dersom anvisningene ikke blir
fulgt.
Generelt faresymbol
I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til en risiko
som kan føre til død eller personskade dersom anvisningene ikke
følges.
Farlig elektrisk spenning
I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til risiko i
forbindelse med elektrisk spenning, og til informasjon om hvordan
man beskytter seg mot elektrisk spenning.
Maskinskader
I kombinasjon med signalordet FORSIKTIG viser dette symbolet til
anvisninger om risiko for skade på maskinen og maskinens
funksjoner.
2.2 Generelt
Betjeningsveiledningen inneholder grunnleggende anvisninger om installasjon, drift
og vedlikehold av pumpen for å sikre effektiv drift, og for å unngå personskader og
materielle skader.
Sikkerhetsanvisningene i alle kapitlene skal følges.
Hele betjeningsveiledningen skal være lest og forstått av alt fagpersonell og
driftspersonell før produktet monteres og settes i drift.
Innholdet i betjeningsveiledningen skal alltid være tilgjengelig for fagpersonellet på
installasjonsstedet.
Anvisninger som er plassert direkte på pumpen, skal følges og må alltid være klart
synlige og lesbare. Det gjelder for eksempel:
▪ Rotasjonsretningspil
▪ Merking for tilkoblinger
▪ Typeskilt
Entreprenøren er ansvarlig for at lokale bestemmelser som ikke omhandles i
betjeningsveiledningen, følges.
2.3 Riktig bruk
▪ Pumpen/pumpeaggregatet skal kun brukes i de bruksområdene som er beskrevet
i de relevante dokumentene.
▪ Pumpen/pumpeaggregatet skal kun brukes når produktet er i feilfri teknisk
stand.
▪ Pumpen/pumpeaggregatet skal ikke brukes i delvis montert tilstand.
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
7 av 36
2 Sikkerhet
▪ Pumpen skal kun brukes til å pumpe væsker som er beskrevet i databladet eller i
dokumentasjonen for den aktuelle modellen.
▪ Pumpen skal aldri tørrkjøres (uten pumpevæske).
▪ Følg anvisningene om minimumstilførsel av pumpevæske i databladet eller
dokumentasjonen (for å unngå skader som skyldes overoppheting, skader på
lagre osv.).
▪ Følg anvisningene om maksimale pumpemengder i databladet eller
dokumentasjonen (for å unngå overoppheting, skader på glideringstetning,
kavitasjonsskader, skader på lagre osv.).
▪ Væsketilførselen på pumpens inntaksside må ikke strupes (for å unngå
kavitasjonsskader).
▪ Bruksområder som ikke er nevnt i databladet eller i dokumentasjonen, må
avtales med produsenten.
Unngå forutsigbar feilbruk
▪ Tillatte grenseverdier for trykk, temperatur osv. i databladet eller i
dokumentasjonen må aldri overskrides.
▪ Følg alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner i denne betjeningsveiledningen.
2.4 Personalkvalifikasjoner og -opplæring
Personellet må ha nødvendige kvalifikasjoner for transport, montering, betjening,
vedlikehold og inspeksjon.
Personellets ansvarsområder og kompetanse samt overvåking av transport,
montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon må reguleres detaljert av
entreprenøren.
Personellets kompetanse skal om nødvendig oppgraderes til tilfredsstillende nivå
gjennom kurs og opplæring, ledet av kvalifisert fagpersonell. Entreprenøren kan
eventuelt be produsenten/leverandøren om å arrangere kurs.
Opplæring i bruk av pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres under oppsikt av
teknisk fagpersonell.
2.5 Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges
▪ Dersom anvisningene i denne betjeningsveiledningen ikke følges, vil ikke
leverandørens garanti- og erstatningsansvar være gyldig.
▪ At anvisningene ikke følges, kan for eksempel føre til følgende
sikkerhetsrisikoer:
– Fare for personskader gjennom elektrisk, termisk, mekanisk og kjemisk
påvirkning, samt eksplosjoner
– Feil på viktige produktfunksjoner
– Svikt i anviste metoder for vedlikehold og service
– Skade på miljøet gjennom lekkasje av farlige stoffer
2.6 Sikkerhet på arbeidsplassen
I tillegg til anvisningene om sikkerhet og riktig bruk i denne veiledningen gjelder
følgende sikkerhetsforskrifter:
▪ Ulykkesforebyggende forskrifter, sikkerhets- og driftsforskrifter
▪ Forskrifter om eksplosjonsvern
▪ Sikkerhetsforskrifter om håndtering av farlige stoffer
▪ Gjeldende standarder, direktiver og lover
2.7 Sikkerhetsanvisninger for operatør/bruker
▪ Monter deksel mot varme, kalde og bevegelige deler på monteringsstedet, og
kontroller at det fungerer.
8 av 36
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
2 Sikkerhet
▪ Dekselet må ikke fjernes under drift.
▪ Lekkasjer (f.eks. ved akseltetningen) av farlige stoffer (f.eks. eksplosive, giftige
eller varme væsker) skal dreneres bort, slik at det ikke oppstår fare for personer
og omgivelser. Gjeldende lover og regler skal overholdes.
▪ Sørg for at det ikke er fare for elektrisk støt (nasjonale forskrifter eller forskrifter
fra lokale kraftleverandører inneholder detaljert informasjon om dette).
▪ Hvis farepotensialet ikke øker når pumpen slås av, må du sørge for at det finnes
en NØDSTOPP-kommandoenhet like i nærheten av pumpen/pumpeaggregatet
når du installerer pumpeaggregatet.
2.8 Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og
monteringsarbeid
▪ Ombygging eller endring av pumpen er kun tillatt i samråd med produsenten.
▪ Bruk kun originaldeler eller deler som er godkjent av produsenten. Bruk av andre
deler kan føre til at leverandørens forpliktelser bortfaller dersom det oppstår
skader på grunn av dette.
▪ Entreprenøren skal sørge for at alt vedlikeholds-, inspeksjons- og
monteringsarbeid utføres av autorisert og kvalifisert fagpersonell som har satt
seg grundig inn i betjeningsveiledningen.
▪ Arbeid på pumpen/pumpeaggregatet skal kun utføres når pumpen står stille.
▪ Pumpehuset skal være avkjølt til omgivelsestemperatur.
▪ Pumpehuset skal være trykkavlastet og tømt.
▪ Følg alltid anvisningene i betjeningsveiledningen om hvordan pumpeaggregatet
settes ut av drift. (⇨ Kapittel 6.4 Side 28)
▪ Pumper som brukes til å pumpe helseskadelige væsker, skal dekontamineres.
▪ Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger skal settes på plass eller aktiveres igjen
umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet. Bruk riktig fremgangsmåte i henhold
til anvisningene når pumpen skal settes i drift igjen. (⇨ Kapittel 6.1 Side 20)
2.9 Feil bruk
Bruk aldri pumpen/pumpeaggregatet slik at grenseverdiene som er angitt i
databladet og i betjeningsveiledningen, overskrides.
Driftssikkerheten for pumpen/pumpeaggregatet garanteres bare dersom produktet
brukes riktig.
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
9 av 36
3 Transport/lagring/avfallshåndtering
3 Transport/lagring/avfallshåndtering
3.1 Kontroller tilstanden ved levering
1.
Kontroller alle emballasjeenhetene med hensyn til skader når varen overleveres.
2.
Ved transportskader må skaden fastsettes nøyaktig, dokumenteres og straks
rapporteres skriftlig til KSB eller forhandleren som er ansvarlig for leveringen
og forsikringsselskapet.
3.2 Transport
FORSIKTIG
Uforskriftsmessig transport av pumpen
Skade på pumpen!
▷ Pumpen/pumpeaggregatet må aldri heves eller transporteres ved den elektriske
tilkoblingsledningen.
▷ Pumpe/pumpeaggregat må aldri støtes mot noe eller falle ned.
3.3 Lagring/konservering
Hvis pumpen/pumpeaggregatet ikke skal settes i drift før det har gått lang tid etter
levering, anbefaler vi følgende tiltak med hensyn til lagring:
FORSIKTIG
Skader som skyldes fuktighet, smuss eller skadedyr under lagring
Korrosjon/smuss på pumpe/pumpeaggregat!
▷ Hvis pumpe/pumpeaggregat eller emballert pumpe/pumpeaggregat og tilbehør
lagres utendørs, må produktene beskyttes med vanntett materiale.
FORSIKTIG
Fuktighet, smuss eller skader ved åpninger og forbindelsessteder
Lekkasjer fra eller skader på pumpeaggregatet!
▷ Ikke fjern beskyttelse over åpninger i pumpeaggregatet før installasjonen.
Pumpen/pumpeaggregatet bør lagres i et tørt og beskyttet lokale, med så konstant
luftfuktighet som mulig.
Ved forskriftsmessig lagring innendørs varer beskyttelsen inntil maks. 12 måneder.
Du finner informasjon om lagring av pumper/pumpeaggregater som har vært i drift, i
(⇨ Kapittel 6.4.1 Side 28) .
3.4 Tilbakesending
10 av 36
1.
Tøm pumpen på forskriftsmessig måte. (⇨ Kapittel 7.2 Side 30)
2.
Spyl og rengjør pumpen grundig, spesielt dersom den er brukt til skadelige,
eksplosive, varme eller andre potensielt farlige pumpevæsker.
3.
Hvis pumpen er brukt til pumpevæsker som sammen med luftfuktighet kan føre
til korrosjonsskader eller som kan antennes i kontakt med oksygen, må
pumpeaggregatet også nøytraliseres og deretter blåses tørt med avfuktet inert
gass.
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
3 Transport/lagring/avfallshåndtering
3.5 Avfallshåndtering
ADVARSEL
Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpe- og driftsmaterialer
Fare for mennesker og miljø!
▷ Fang opp og håndter spylemiddel og eventuell restvæske.
▷ Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov.
▷ Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler.
1.
Demonter pumpen/pumpeaggregatet.
Samle opp fett og smørevæske under demonteringen.
2.
Kildesorter materialene i pumpen, f.eks etter følgende:
- Metall
- Plast
- Elektronikk
- Fett og smørevæske
3.
Kasser materialene i henhold til de lokale forskriftene for avfallshåndtering.
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
11 av 36
4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat
4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat
4.1 Generell beskrivelse
▪ Ikke-selvsugende inlinepumpe
Pumpe for rene eller aggressive væsker som ikke angriper materialene i pumpen
kjemisk og mekanisk.
4.2 Betegnelse
Eksempel: Rio-Eco Z N 40-120
Tabell 3: Forklaring på betegnelsen
Spesifikasjon
Rio
Eco
Therm
Z
N
40
120
-130
Betydning
Produktserie
Høyeffektivitetspumpe
Drikkevannspumpe
Tvillingpumpe
Ny generasjon
Nominell bredde på rørtilkobling
15 = Rp 1/2
25 = Rp 1
30 = Rp 1 1/4
40 til 80 = DN 40 til DN 80
Løftehøyde i m × 10 (eksempel: 120 = 12 m)
Konstruksjonshøyde 130 mm
4.3 Typeskilt
1
Rio-Eco N 40-120
29134165
8
Made in EU
2
3
4
5
6
7
230V
50Hz
Max 2,70A
EEI ≤ 0,27
Class F
PN6/10 / IP 42 / TF110
Fig. 1: Typeskilt (eksempel)
1
3
5
7
Kode for serienummer
Produktserie, dimensjoner
Nettfrekvens
Indeks for energieffektivitet
Maksimalt driftstrykk,
beskyttelsestype, temperaturklasse
2
4
6
8
Eksempel: 1235-0867
Tabell 4: Forklaring på betegnelsen
Tall
12
35
0867
12 av 36
Betydning
År 2012
Kalenderuke
gjeldende tellenummer
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
Tilkobling til strømnett
Maks. strømopptak
Varmeklasse
Materialnummer
4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat
4.4 Konstruksjon
Konstruksjonstype
▪ Vedlikeholdsfri, høyeffektiv våtrotorpumpe (uten pakningsboks)
Drift
▪ Elektronisk kommutert synkronmotor med permanentmagnetrotor
▪ 230 V - 50 Hz
▪ Beskyttelsestype IP42
▪ Varmeklasse F
▪ Temperaturklasse TF 110
▪ Turtallsjusterbare elektriske aktuatorer – EMC-krav EN 61800-3
▪ Støyutsending EN 61000-6-3
▪ Støyfasthet EN 61000-6-2
Lagring
▪ Spesialglidelager smurt med pumpevæske
Tilkoblinger
▪ Skrueforbindelses- eller flenstilkobling
Driftsmodi
▪ Automatikk med variabelt differansetrykk
▪ Regulatordrift med ekstern innstilling 0–10 V for turtallet
▪ Regulatordrift med manuell innstilling
Automatiske funksjoner
▪ Trinnløs effekttilpasning avhengig av driftsmodus
▪ Avblokkeringsfunksjon
▪ Softstart (langsom start)
▪ Fullt motorvern med integrert utløserelektronikk
Manuelle funksjoner
▪ Innstilling av driftsmodi
▪ Innstilling av nominelt differansetrykk
▪ Innstilling av turtallsnivået
Eksterne styrefunksjoner
▪ Styreinngang Start/Stopp
▪ Styreinngang for fjernjustering av turtall 0–10 V
Meldings- og visningsfunksjoner
▪ Samlefeilmelding (potensialfri omformer)
▪ Feilmeldingslampe, visning av feilkoder
Grensesnitt
▪ Serielle, digitale grensesnitt Modbus RTU for tilkobling til overordnede
automatiseringssystemer via systembuss RS485
Tvillingpumpeadministrasjon
▪ Hoved-/teservedrift med tidsavhengig pumpeskifte ertter 24 timer og automatisk
feilomkobling
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
13 av 36
4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat
4.5 Konstruksjon og virkemåte
1
2
3
4
5
6
Fig. 2: Snittbilde pumpe
1
3
5
Utførelse
Trykkrør
Motor
Inntaksrør
2
4
6
Glidelager
Løpehjul
Motoraksel
Pumpen er utført med et radialt strømningsinnløp, og med et motstående radialt
strømningsutløp på en linje. Løpehjulet er fast forbundet med motorakselen.
Motorhuset er utstyrt med en klemmekasse. Det er ingen mekanisk tetning, da den
roterende enheten som er fullstendig isolert fra statorviklingen smøres og kjøles av
pumpevæsken. Motorhuset består av aluminium, og den innvendige konstruksjonen
hovedsakelig av rustfritt stål. Det avanserte smøresystemet med kullagre av høy
kvalitet sikrer, sammen med det presist balanserte løpehjulet, en svært rolig gang og
lang brukstid.
Virkemåte
Pumpevæsken strømmer inn i pumpen via inntaksrøret (5), der væsken akselereres
utover i en sylindrisk strøm av det roterende løpehjulet (4) som drives av
motorakselen (6). I det strømningsoptimaliserte pumpehuset omformes
pumpevæskens bevegelsesenergi til trykkenergi, slik at pumpevæsken presses ut av
pumpen gjennom trykkrøret (1). Akselen er lagret i glidelagre (2) som tas opp av
motoren (3).
4.6 Forventede støynivåer
Tabell 5: Forventede støynivåer [dB A]
Rio-Eco (Therm) N 25-100 til 40-140
Rio-Eco (Therm) N 50-70 til 80-120
Lydtrykknivå
maks. 35
maks. 50
4.7 Innhold i leveransen
Avhengig av modell, består leveransen av følgende komponenter:
▪ Pumpeaggregat
▪ Betjenings-/monteringsveiledning
▪ Tetninger
14 av 36
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
4 Beskrivelse av pumpe/pumpeaggregat
4.8 Mål og vekt
Du finner opplysninger om mål og vekt i typeserieheftet for pumpen/
pumpeaggregatet.
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
15 av 36
5 Installasjon/montering
5 Installasjon/montering
5.1 Sikkerhetsforskrifter
FARE
Installasjon i eksplosjonsfarlige områder
Eksplosjonsfare!
▷ Pumpen må ikke installeres i eksplosjonsfarlige områder.
▷ Les informasjonen i databladet og på typeskiltene på pumpesystemet.
FARE
Bruk av pumpene Rio-Eco N og Rio-Eco Z N som drikkevannpumper eller i
forbindelse med næringsmidler
Fare for forgiftning!
▷ Pumpematerialene er ikke egnet for bruk i forbindelse med drikkevann eller
næringsmidler.
Bruk aldri pumpen som drikkevannspumpe eller i forbindelse med
næringsmidler.
5.2 Kontroll før installasjon
Kontroller følgende punkter før installasjonen:
▪ Pumpeaggregatet er egnet for strømnett i overensstemmelse med oppføringene
på typeskiltet.
▪ Pumpevæsken som skal pumpes, er i samsvar med de tillatte pumpevæskene.
▪ De ovennevnte sikkerhetsanvisningene er overholdt.
5.3 Montere pumpeaggregat
Monter pumpeaggregatet på et lett tilgjengelig sted.
FORSIKTIG
Inntrenging av lekkasjevæske i motoren
Skade på pumpeaggregatet!
▷ Monter pumpeaggregatet spenningsfritt og med pumpeakselen liggende
vannrett i rørledningen.
▷ La aldri motorkoblingsboksen peke nedover.
MERK
Det anbefales at det monteres sperrearmaturer foran og bak pumpen. Pass på at
lekkasjevann ikke kan dryppe på pumpemotoren eller klemmekassen.
Styreboksen kan settes i riktig posisjon ved å dreie motorhodet.
16 av 36
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
5 Installasjon/montering
Tabell 6: Tillatte monteringsposisjoner
Dimensjoner
Rio-Eco (Therm) N 30-100, 30-120 32-120,
40-100, 40-120, 50-70, 50-90
Rio-Eco (Therm) N 40-140, 50-140, 65-90,
65-120, 80-120
Rio-Eco Z N
Løsne alle skruene, og drei motorhodet til riktig posisjon.
Trekk til skruene.
FARE
Utetthet på pumpen
Lekkasje av opphetet pumpevæske!
▷ Monter O-Ring i riktig posisjon.
Pilen på pumpehuset angir strømningsretningen.
MERK
Strømningsretningen for pumpen skal ved vertikal montering være oppover.
FORSIKTIG
Inntrenging av luft i pumpen
Skader på pumpeaggregatet ved vertikal montering og strømingsretning nedover!
▷ Plasser lufteventil på det høyeste punktet på inntaksrøret.
MERK
For å unngå ansamling av forurensninger i pumpen, bør pumpen ikke monteres
nederst i anlegget.
Pumper med
skrueforbindelser
Flenspumper
1.
Posisjoner pumpen i den foreskrevne monteringsposisjonen.
2.
Legg forsiktig inn tetningen.
3.
Koble pumpen og rørledningen sammen ved hjelp av skrueforbindelsen.
4.
Stram skrueforbindelsen med monteringsutstyr (f. eks. rørtang).
5.
Legg tetningen forsiktig på den motliggende skrueforbindelsen.
6.
Stram skrueforbindelsen med monteringsutstyr (f. eks. rørtang).
1.
Posisjoner pumpen i foreskrevet monteringsposisjon.
2.
Legg tetningen nøyaktig inn.
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
17 av 36
5 Installasjon/montering
3.
Koble sammen pumpeflensen og rørledningsflensen med skruer.
4.
Trekk skruene stramt til med monteringshjelp (f.eks. rørtang).
5.
Legg tetningen på den motstående siden nøyaktig inn.
6.
Koble sammen pumpeflensen med rørledningsflensen med skruer. Trekk skruene
stramt til.
5.4 Koble til rørledning
FARE
Overskridelse av tillatt belastning på pumperørene
Livsfare på grunn av utstrømmende varm pumpevæske fra lekkasjesteder!
▷ Ikke bruk pumpen som festepunkt for rørledninger.
▷ Rørledningene er støttet opp rett foran pumpen og koblet spenningsfritt til
pumpen.
▷ Sett i verk egnede tiltak for å kompensere for at rørledningen utvider seg når
temperaturen stiger.
MERK
Avhengig av anleggstype og pumpetype anbefales det å montere en enveisventil i
trykkrøret og en sperreventil i inntaksrøret. Disse må imidlertid ikke monteres slik
at de hindrer tømming eller demontering av pumpen.
✓
Inntaksrøret/tilførselsrøret til pumpen er lagt stigende. Det legges fallende ved
tilførsel.
✓
Rørenes nominelle dimensjoner skal minst tilsvare koblingene på pumpen.
✓
Rørledningene er støttet opp rett foran pumpen og koblet spenningsfritt til
pumpen.
1.
Rengjør tanker, rørledninger og koblinger grundig ved å spyle og blåse med
trykkluft (spesielt viktig på nye anlegg).
FORSIKTIG
Sveiseperler, oksidasjon og annen forurensning i rørledningene
Skade på pumpen!
▷ Fjern forurensninger fra rørene.
5.5 Hus/isolasjon
ADVARSEL
Pumpen fanger opp temperaturen i pumpevæsken
Forbrenningsfare!
▷ Isoler spiralhuset.
▷ Monter beskyttelsesinnretninger.
5.6 Elektrisk tilkobling
FARE
Arbeid på elektrisk tilkobling utført av ukvalifisert personell
Livsfarlig elektrisk støt!
▷ Den elektriske tilkoblingen må bare utføres av autorisert elektriker.
▷ Følg forskriftene i IEC 60364, og ta hensyn til EN 60079 ved eksplosjonsvern.
18 av 36
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
5 Installasjon/montering
FARE
Arbeide med klemmekasser under spenning
Livsfarlig elektriske støt!
▷ Koble fra forsyningsspenningen minst 5 minutter før arbeidet påbegynnes, og
sikre den mot gjeninnkobling.
ADVARSEL
Uforskriftsmessig tilkobling til strømnettet
Skade på strømnettet, kortslutning!
▷ Følg lokale lover og regler om elektrisk tilkobling.
1.
Kontroller om nettspenningen samsvarer med informasjonen på typeskiltet.
2.
Velg riktig kobling.
MERK
Kabelen må være av en type som er identisk med eller ligner H05VV-F 3G1,5 med en
utvendig diameter på ≥7,2 mm. Sikring: 10/16 A (minste nominelle strøm x 1,4), treg
eller sikringsautomater med C-karakteristikk.
MERK
Dersom utkoblingen utføres ved hjelp av et nettverksrelé på stedet, må dette
oppfylle følgende minstekrav: nominell strøm ≥ 10 A, nominell spenning 250 VAC.
MERK
Den elektriske tilkoblingen må skje via en fast nettilkoblingsledning med et
minimumstverrsnitt på 3 x 1,5 mm2, som er utstyrt med en plugg eller et allpolet
støpsel med minst 3 mm kontaktavstand.
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
19 av 36
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
6.1 Sette pumpen i drift
6.1.1
Forutsetninger for å sette pumpen i drift
Før pumpeaggregatet settes i drift, må følgende forutsetninger være oppfylt:
▪ Pumpeaggregatet er forskriftsmessig elektrisk tilkoblet, og alle
beskyttelsesinnretninger er på plass.
▪ Pumpen er fylt med pumpevæske og luftet ut. (⇨ Kapittel 6.1.2 Side 20)
▪ Hvis pumpen/pumpeaggregatet har stått stille lenge, har rotoren til pumpen blitt
skrudd med en skrutrekker for å fjerne en eventuell motorblokkering.
6.1.2
Fylle og lufte pumpen
FORSIKTIG
Økt slitasje på grunn av tørrkjøring
Skade på pumpeaggregatet!
▷ Kjør aldri pumpeaggegatet uten at det er fylt med væske.
▷ Steng aldri sperreventilen i inntaksrøret og/eller tilførselsrøret under driften.
1.
Luft pumpen og inntaksrøret, og fyll på med pumpevæske.
2.
Åpne sperreventilen i inntaksrøret helt.
3.
Løsne låseskruen under drift (ved høyeste turtall) til det kommer ut luft.
FARE
Varm pumpevæske spruter ut ved lufteskruen
Forbrenningsfare!
▷ Bruk beskyttelsesklær.
4.
Lukk låseskruen igjen.
5.
Gjenta prosedyren flere ganger, til all luft er ute.
6.1.3
Slå på pumpen
FARE
Overskridelse av tillatte trykk- og temperaturgrenser på grunn av stengte inntaksog trykkrør
Lekkasje av opphetet pumpevæske!
▷ Kjør aldri pumpen med stengte sperreventiler i inntaks- og/eller trykkrør.
▷ Pumpeaggregatet kan bare startes hvis sperreventilen på trykksiden er litt eller
helt åpen.
FARE
Før høye temperaturer på grunn av mangelfull smøring av akseltetningen
Skade på pumpeaggregatet!
▷ Kjør aldri pumpeaggregatet uten at det er fylt med væske.
▷ Fyll pumpen på forskriftsmessig måte.
▷ Pumpen må bare brukes innenfor det tillatte bruksområdet.
20 av 36
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
FORSIKTIG
Unormal støy og unormale vibrasjoner og temperaturer eller lekkasjer
Skade på pumpen!
▷ Slå straks av pumpen/pumpeaggregatet.
▷ Ikke sett pumpeaggregatet i drift igjen før årsaken er funnet og feilen rettet.
✓
Anleggets rørsystem er rengjort.
✓
Pumpe, inntaksrør og eventuell tilførselstank er luftet og fylt med
pumpevæske.
✓
Påfyllings- og ventilasjonsrør er stengt.
1.
Åpne stengeventilen i tilførsels-/inntaksrøret helt.
2.
Steng sperreventilen i trykkrøret, eller la den være litt åpen.
3.
Start motoren.
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
21 av 36
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
6.1.4
6.1.4.1
Driftsmodus
Automatisk regulering
Reguleringsdriften som er integrert i pumpen, er aktiv i driftsmodusen Intern. Denne
stilles inn med DIP-bryter 1.
Driftsmodus Ekstern
Driftsmodus Intern
DIP-bryter 1 = ON
DIP-bryter 1 = OFF
ON
1 2
OFF
Fig. 3: DIP-bryter (i eksempelet: enkeltpumpe i driftsmodus Intern)
Pumpen starter når klemmeparet RUN er brokoblet (fabrikksinnstilling) og stopper
når klemmeparet ikke er brokoblet.
RUN 0V IN

Fig. 4: Klemmepar RUN
Pumpen går i henhold til reguleringskarakteristikken for maksimal pumpeeffekt
Pmaks = Q x H (punkt A, stiplet linje) og tilpasser seg automatisk ulike effektbehov.
Betjeningsknappen står i mellomstilling (se bilde).
H
A
Q
Når man dreier på betjeningsknappen tilpasses pumpeeffekten manuelt. Når man
dreier betjeningsknappen mot klokken, reduseres pumpeeffekten, f. eks. hvis det
oppstår strømningsstøy. Reguleringskarakteristikken forskyves da til mindre
pumpehøyder.
Når man dreier på betjeningsknappen med klokken, økes pumpeeffekten, f.eks. hvis
noen varmeelementer blir værende kalde til tross for hydraulisk utligning.
Reguleringskarakteristikken forskyves da til større pumpehøyder.
H
H
Q
Q
Funksjonsmåte regulering
Lukkende termostatventil (eller lignende reguleringsinnretninger) reduserer
volumstrømmen som skal pumpes av pumpen, slik at rørfriksjonsmotstanden blir
mindre. Pumpereguleringen registrerer denne faktoren, og reduserer
pumpeeffekten, slik at pumpen går med mindre løftehøyde, når volumstrømmen blir
mindre. Dette gir en problemfri og støysvak drift, og minimerer energiforbruket for
pumpen.
22 av 36
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
6.1.4.2
Innstillingsmodus
Innstillingsmodusen som er integrert i pumpen, er aktiv i driftsmodusen Intern.
Denne stilles inn med DIP-bryter 1.
Driftsmodus Ekstern
Driftsmodus Intern
DIP-bryter 1 = ON
DIP-bryter 1 = OFF
ON
1 2
OFF
Fig. 5: DIP-bryter (i eksempelet: enkeltpumpe i driftsmodusen Intern)
Pumpen starter når klemmeparet RUN er brokoblet (fabrikksinnstilling) og stopper
når klemmeparet ikke er brokoblet.
RUN 0V IN

Fig. 6: Klemmepar RUN
Pumpen går i henhold til det innstilte turtallstrinnet (karakteristikk). Man kan velge
mellom fire turtallstrinn.
I eksempelet (bildet) går pumpen på turtallstrinn 1. Det ønskede turtallstrinnet stilles
inn ved å dreie på betjeningsknappen på reguleringsmodulen.
H
1
6.1.4.3
2
3
4
Q
Innstillingsmodus med ekstern angivelse 0–10 V
Den eksterne innstillingsmodusen med analogt signal 0-10 VDC er aktiv i
driftsmodusen Ekstern.
Denne stilles inn med DIP-bryter 1.
Driftsmodus Ekstern
Driftsmodus Intern
DIP-bryter 1 = ON
DIP-bryter 1 = OFF
ON
1 2
OFF
Fig. 7: DIP-bryter (i eksempelet: enkeltpumpe i driftsmodusen Ekstern)
Det eksterne, analoge signalet kobles til på klemmeparet (OV/IN). Pumpen starter når
klemmeparet RUN er brokoblet (fabrikksinnstilling) og stopper når klemmeparet ikke
er brokoblet.
RUN 0V IN

Fig. 8: Klemmepar OV/IN OG RUN
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
23 av 36
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
I innstillingsmodus går pumpen avhengig av eksterne, analoge turtallssignaler (0–
10 VDC) (angivelse av nominell verdi) (0 VDC = minimumsturtall / 10 VDC =
maksimumsturtall).
n [min-1]
nmax
U [V]
0
0V
10 V
Fig. 9: Sammenheng mellom nominelt turtall og eksternt inngangssignal
6.1.4.4
Drift med Modbus
Pumpene Rio-Eco N 25-100, 30-100 til 80-120 har et Modbus-grensesnitt som er
integrert i regulatormodulen. Modbus-grensesnittet (plugg) er plassert på
undersiden til regulatormodulen og er utstyrt med en beskyttelseshette (IP 42).
Driftsmodusen Modbus har høyest prioritet og er alltid aktiv uavhengig av stillingen
til DIP-bryter 1. Aktive Modbus-innstillinger kan deaktiveres ved å bevege DIP-bryter
1 én gang, og så overtar den interne pumpereguleringen kontrollen. Når Modbusdrift deretter er ønsket igjen, må Modbus-innstillingene aktiveres igjen via
kontrollsenteret.
Alle Modbus-datapunkter (variabler) er til enhver tid lesbare (monitoring). Ved aktive
Modbus-innstillinger tar ikke regulatormodulen hensyn til et eventuelt tilkoblet
eksternt analog signal. Den interne pumpereguleringen med automatisk eller
manuell effekttilpasning er deaktivert.
Når pumpen skal kobles til et Modbus-nettverk, blir Modbus-datakabelen (19075536)
som er inkludert i tilbehøret, forbundet med Modbus-pluggen som er integrert i
regulatormodulen, og så koblet til Modbus.
Tabell 7: Tekniske data for Modbus-grensesnitt
Parametere
Klemmetverrsnitt
Grensesnitt
Busstilkobling
Ytelseslengde
Akselmotstand
Datahastigheter [baud]
Protokoll
Dataformat
6.1.4.5
Beskrivelse/verdi
1,5 mm2
RS485 (TIA-485A) optisk isolert
Skjermet bussledning, snodd parvis,
1 x 2 x 0,5 mm2
Maks. 1000 m, stikkledning (stubb) er ikke tillatt
120 ohm (ledningstype B iht. TIA 485-A)
2400
9600 (fabrikkinnstilling)
19 200
Modbus RTU (se drifts-/monteringsveiledning
Modbus)
8 databit,
ingen paritet, 1 stoppbit
Driftsmodus enkeltpumpe
Driftsmodus enkeltpumpe stilles inn med DIP-bryter 2.
DIP-bryter 2 = ON
DIP-bryter 2 = OFF
Tvillingpumpe
Enkeltpumpe
ON
1 2
OFF
Fig. 10: DIP-bryter (i eksempelet: driftsmodus enkeltpumpe og regulering integrert i
pumpe)
24 av 36
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
6.1.4.6
Driftsmodus tvillingpumpe
DIP-bryter 2 = ON
DIP-bryter 2 = OFF
Tvillingpumpe
Enkeltpumpe
ON
1 2
OFF
Fig. 11: DIP-bryter (i eksempelet: driftsmodus tvillingpumpe og regulering integrert i
pumpe)
Reguleringsmodulene for de to pumpene kobles sammen ved hjelp av datakabelen
som følger med i leveransen av Rio-Eco Z N (se tilbehør). De to klemmene for
klemmeparet RUN på begge pumpene må være brokoblet.
Datakabelen kobles til de to COM-portene på reguleringsmodulene, som også brukes
til å koble til Modbus. Pumpene kan derfor ikke kobles til et overordnet
automatiseringssystem via Modbus ved tvillingpumpedrift.
Funksjonsmåte
Tvillingpumpedrift aktiveres ved å starte begge pumpene. Driftsmodusen Duty/
Stand-by blir aktiv etter få sekunder og stopper den ene av pumpene. Pumpen som
fremdeles er aktiv, går i 0–100 % (duty), mens den andre pumpen ikke er i drift
(stand-by). Den røde LED-en for standby-pumpen lyser, og funksjonen Ekstern start/
stopp er deaktivert på standby-pumpen, uavhengig av om det aktuelle klemmeparet
RUN er koblet til. Pumpen som er i drift (duty), kan styres med ekstern angivelse 0–
10 VDC og/eller ekstern start/stopp ved hjelp av den integrerte funksjonen
innstillingsmodus.
MERK
De to pumpene kan parametriseres forskjellig.
Hver av pumpene går i henhold til sin aktuelle innstilling. Dette gjør det for
eksempel mulig at en av pumpene går i reguleringsdrift og den andre i
innstillingsdrift. For sikre at standby-pumpen erstatter duty-pumpen som er i drift,
uten endringer i driftspunkt og driftsmodus etter pumpebyttet, må man passe på at
begge pumpene er parametrisert på samme måte (innstillinger).
De to funksjonene (1) og (2) utføres automatisk.
Automatisk pumpebytte (1)
Pumpene har en integrert timer som kobler ut pumpen som er i drift etter 24
driftstimer, og kobler inn pumpen som er koblet ut. Pumpen som er i gang gir da
startsignal til standbypumpen to minutter før den kobles ut. Standbypumpen starter,
og den første pumpen kobles ut.
Redundant drift (2)
Hvis pumpen som er i gang (duty) stanser, starter standby-pumpen automatisk og
overtar funksjonen til pumpen som har stanset.
6.1.4.7
Driftsmodus dobbelpumpe
DIP-bryter 2 = ON
DIP-bryter 2 = OFF
Tvillingpumpe
Enkeltpumpe
ON
1 2
OFF
Fig. 12: DIP-bryter (i eksempel: Driftsmodus tvillingpumpe og regulering integrert i
pumpe)
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
25 av 36
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
To enkeltstående pumper Rio-Eco N med samme effekt kan hver for seg styres og
drives av et automatiseringssystem via Modbus. Automatiseringssystemet styrer da
driftsmåten og driftstilstanden separat for hver av pumpene.
Begge pumpene må være koblet til automatiseringssystemet med den valgfrie
Modbus-forbindelseskabelen (se tilbehør).
6.1.4.8
Ekstern start/stopp
Pumpen kobles inn-/ut avhengig av et potensialfritt eksternt signal.
Det eksterne signalet kobles til klemmeparet RUN som er integrert i pumpen.
Pumpen kobles ut hvis den tilkoblede kabelen kobles fra klemmene, og den røde
LED-en blinker (⇨ Kapittel 9.2 Side 33) .
RUN 0V IN

Fig. 13: Klemmepar RUN
6.1.4.9
Alarmer
Releet med potensialfri åpner- og lukkekontakt som er integrert i pumpen, kobler
bare hvis regulatormodulen er defekt (⇨ Kapittel 9.2 Side 33) .
Signalet blir ført til klemmeparet NO/NC/COM.
NC
RELAY
NO
COM
Fig. 14: Klemmepar NO/NC/COM
Kvittere for utløst alarm
1.
Koble pumpen fra strømnettet.
2.
Koble pumpen til forsyningsspenningen igjen.
6.1.4.10
Indikatorer
Driftsstatusen for pumpen vises ved hjelp av to LED-er på pumpens
reguleringsmodul.
Tabell 8: Beskrivelse LED-signal
LED-signal
Ingen visning
Grønn
Rød (kontinuerlig lys)
Rød (blinkende)
Driftstilstand for pumpen
Pumpen er koblet ut, koblet fra forsyningsspenningen
Pumpe koblet inn, problemfri drift
Feil i elektronikk
Start-stopp-funksjon avbrutt
Den røde LED-en viser feiltypen ved å blinke med ulik frekvens. Feilkoden gjentar seg
i intervaller på ca. ett minutt.
26 av 36
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
Tabell 9: Visning feilkoder
Blinkefrekvens
1 - pause - 1
2 - pause - 2
3 - pause - 3
4 - pause - 4
5 - pause - 5
6 - pause - 6
Feilårsak1)
Temperatur i elektronikk for høy
Motortemperatur for høy
Motor overbelastet
Pumpe overbelastet
Intern feil styring
Over-/underspenning forsyningsnett
Samlet tid
Tid i ms
Antall
blink
1
2100 ms
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
Fig. 15: Blinkevarighet og -frekvens
Utbedring av feil (⇨ Kapittel 8 Side 32)
6.2 Slå av pumpen
✓
Sperreventilen i inntaksrøret er åpen og skal være åpen hele tiden.
1.
Lukk sperreventilen i trykkrøret.
2.
Stans motoren, og kontroller at den ikke stopper brått.
MERK
Dersom det er montert en enveisventil i trykkrøret, kan sperreventilen være åpen,
så lenge anleggsbetingelsene/ anleggsforskriftene blir tatt hensyn til og overholdes.
Hvis pumpen står stille lenge, gjør du følgende:
1.
Steng sperreventilen i inntaksrøret.
FORSIKTIG
Fare for frost hvis pumpen står stille lenge
Skade på pumpen!
▷ Tøm pumpen og eventuelt kjølekammer/varmekammer, eller sikre aggregatet
mot frost.
1)
Pumpedrift forsøkes uavhengig av feilmeldinger
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
27 av 36
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
6.3 Grenseverdier for driftsområde
FARE
Overskridelse av grenseverdier for trykk, temperatur, pumpevæske og turtall
Varm pumpevæske strømmer ut!
▷ Overhold driftsspesifikasjonene i databladet.
▷ Unngå langvarig drift mot lukket sperreventil.
▷ Kjør aldri pumpen ved høyere temperaturer enn det som angis i databladet
eller på typeskiltet.
6.3.1
Omgivelsestemperatur
FORSIKTIG
Drift utenfor de tillatte omgivelsestemperaturene
Skade på pumpen/pumpeaggregatet!
▷ Overhold angitte grenseverdier for tillatte omgivelsestemperaturer.
Overhold følgende parametere og verdier under driften:
Tabell 10: Væsketemperatur avhengig av omgivelsestemperatur [°C]
Rio-Eco (Therm) N 25-100,
30-100, 30-120, 32-120,
40-100, 40-120, 40-140,
50-70, 50-90, 50-140
Rio-Eco (Therm) N 65-90,
65-120, 80-120
6.3.2
Væsketemperatur
Omgivelsestemperatur
110
90
30
40
90
70
30
40
Pumpevæskens tetthet
Pumpens inngangseffekt endrer seg proporsjonalt med pumpevæskens tetthet.
FORSIKTIG
Overskridelse av tillatt pumpevæsketetthet
Overbelastning av motoren!
▷ Følg anvisningene om tetthet i databladet.
6.4 Sette ut av drift / konservere / lagre
6.4.1
Tiltak for å sette pumpen ut av drift
Pumpe/pumpeaggregat forblir montert
✓
Væsketilførselen er tilstrekkelig til å kunne kjøre pumpen.
1.
Hvis pumpen er lenge ute av drift, skal pumpeaggregatet startes og kjøres i ca.
fem minutter hver måned eller minst hvert kvartal.
Dette hindrer avleiringer inne i pumpen og i tilførselsrørene like ved pumpen.
Pumpen demonteres og lagres
Pumpen er tømt på forskriftsmessig måte (⇨ Kapittel 7.2 Side 30) og
sikkerhetsbestemmelser for demontering av pumpen er overholdt.
Følg eventuelle tilleggsanvisninger. (⇨ Kapittel 3 Side 10)
28 av 36
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
6.5 Sette i drift igjen
Når pumpen skal settes i drift igjen, følger du punktene for oppstart og grensene for
driftsområdet (⇨ Kapittel 9.2 Side 33) .
Utfør nødvendig vedlikehold og service før pumpen/pumpeaggregatet settes i drift
igjen.
ADVARSEL
Manglende beskyttelsesinnretninger
Fare for personskader på grunn av utstrømmende pumpevæske!
▷ Etter at arbeidet er avsluttet, skal alle sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger
settes forskriftsmessig på plass eller aktiveres igjen.
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
29 av 36
7 Vedlikehold
7 Vedlikehold
7.1 Vedlikehold/inspeksjon
Sirkulasjonspumpene er tilnærmet vedlikeholdsfrie.
Hvis en pumpe ikke brukes på lang tid, eller hvis systemet er sterkt tilsmusset, kan
rotoren blokkeres.
Rotoren på akselenden kan avblokkeres ved å skru ut låseskruen med en skrutrekker.
MERK
Reparasjoner på pumpen må kun utføres av en av våre autoriserte servicepartnere.
Ta kontakt med ditt varmeingeniørfirma ved eventuelle skader.
7.2 Tømme/rengjøre
ADVARSEL
Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpe- og driftsmaterialer
Fare for mennesker og miljø!
▷ Fang opp og håndter spylemiddel og eventuell restvæske.
▷ Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov.
▷ Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler.
1.
Spyl pumpen hvis det er brukt skadelige, varme eller andre potensielt farlige
pumpevæsker.
Spyl og rengjør pumpen grundig før den transporteres til verkstedet. Pumpen
må utstyres med rengjøringssertifikat.
7.3 Demontere pumpeaggregatet
7.3.1
Demontere et komplett pumpeaggregat
FARE
Arbeide med klemmekasser under spenning
Livsfarlig elektriske støt!
▷ Koble fra forsyningsspenningen minst 5 minutter før arbeidet påbegynnes, og
sikre den mot gjeninnkobling.
FARE
Kraftig magnetfelt i rotorområdet
Livsfare for personer med pacemaker!
▷ Overhold sikkerhetsavstanden på minst 0,3 m.
FARE
Generatordrift ved gjennomstrømmet pumpe
Livsfare grunnet farlig induksjonsspenning på motorklemmene!
▷ Forhindre gjennomstrømming ved å lukke sperreventilene.
30 av 36
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
7 Vedlikehold
ADVARSEL
Fare på grunn av kraftig magnetfelt
Klemfare ved uttrekking av rotoren!
Rotoren kan på grunn av det kraftige magnetfeltet rykkes tilbake til
utgangsposisjonen!
Fare for magnetisk tiltrekning av magnetisk deler i nærheten av rotoren!
▷ Rotoren må kun tas ut av motorhuset av autoriserte fagpersoner.
▷ Fjern magnetiske deler i nærheten av rotoren.
▷ Hold monteringsstedet rent.
FORSIKTIG
Sterkt magnetfelt i rotorområdet
Kan påvirke magnetiske datalagringsenheter samt elektroniske apparater,
komponenter og instrumenter.
Ukontrollert gjensidig tiltrekning mellom magnetiske enkeltkomponenter, verktøy
o.l.
▷ Fjern magnetiske deler fra nærheten av rotoren.
▷ Hold monteringsstedet rent.
FORSIKTIG
Fare på grunn av kraftig magnetfelt
Problemer med eller skader på det elektriske utstyret!
▷ Rotoren må kun tas ut av motorhuset av autoriserte fagpersoner.
✓
Trinnene og anvisningene er fulgt og utført.
✓
Pumpen er kjølt ned til omgivelsestemperatur.
✓
Beholder til oppsamling av væske er plassert på undersiden.
1.
Avbryt strømtilførselen (ved å koble fra motoren) og sikre mot gjeninnkobling.
2.
Steng sperreventilene.
3.
Løsne trykk- og inntaksrør fra rørledningen.
4.
Fjern spenningsfrie støtter fra pumpeaggregatet, avhengig av pumpe-/
motordimensjonen.
5.
Ta det komplette pumpeaggregatet ut av rørledningen.
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
31 av 36
8 Feil: Årsaker og tiltak
8 Feil: Årsaker og tiltak
ADVARSEL
Unsachgemäße Arbeiten zur Störungsbeseitigung
Fare for personskader!
▷ Følg alltid anvisningene i denne betjeningsveiledningen eller produsentens
anvisninger for tilbehøret ved all feilsøking på pumpen/pumpeaggregatet.
Hvis det oppstår problemer som ikke blir beskrevet i den følgende tabellen, må du
kontakte KSB kundeservice.
A
Pumpen går ikke – ingen LED-visning
B
Pumpen starter, men slår seg av igjen med det samme
C
Pumpen går ikke – LED-indikator blinker 1x – pause – blinker 1x
D
Pumpen går ikke – LED-indikator blinker 2x – pause – blinker 2x
E
Pumpen går ikke – LED-indikator blinker 3x – pause – blinker 3x
F
Pumpen går ujevnt – LED-indikator blinker 4x – pause – blinker 4x
G
Pumpen går ikke – LED-indikator blinker 5x – pause – blinker 5x
H
Pumpen går ikke – LED-indikator blinker 6x – pause – blinker 6x
Tabell 11: Feilsøking
A B C D E
✘ - - - -
2)
-
✘
-
-
-
F G H Mulig årsak
- - - Hovedbryter utkoblet, sikring defekt,
jordleder feil eller ikke tilkoblet.
- - - Ekstern start-stopp-kontakt er fjernet
-
-
✘
-
-
-
-
-
-
-
-
✘
-
-
-
-
-
-
-
-
✘ - - - ✘ - - - ✘ - - - ✘
Tiltak2)
Kontroller hovedbryter og sikring, og
kontroller tilkobling til pumpen
Sett inn koblingsbro for start-stoppfunksjonen
Kort temperaturøkning i elektronikken
Kontroller om vann- og
omgivelsestemperaturen ligger innenfor de
angitte temperaturområdene
Kort temperaturøkning i motoren
Kontroller om vann- og
omgivelsestemperaturen ligger innenfor de
angitte temperaturområdene
Kort overbelastning av pumpen
Kontroller om løpehjulet er skittent
Overbelastning av pumpen
Kontroller om løpehjulet er skittent
Intern feil i styringen
Ta kontakt med KSB-Service
Overspenning i nettet (utenfor toleransen) Kontroller at pumpen er koblet riktig til og
at driftsspenningen stemmer overens med
angivelsene på typeskiltet
Trykket må avlastes i pumpen ved utbedring av feil i pumpedeler som står under trykk.
32 av 36
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
9 Tilhørende dokumenter
9 Tilhørende dokumenter
9.1 Snittbilde med komponentliste
102
817
81-59
818
814
230
310
Delebetegnelse
Spiralhus
Glidelager
Stator
Spalterør
Delenr.
230
81-22
814
818
Delebetegnelse
Løpehjul
Deksel til klemmekasse
Kobbervikling
Rotor
9.2 Elektrisk tilkobling, oversikt innstilling, indikator-LED-er
Power




LN
1
2

1 2
Delenr.
102
310
81-59
817
81-22
NO
3
4
Fig. 16: Oversikt
1
3
Elektrisk tilkobling
LED rød = alarm
2
4
Innstilling betjening
LED grønn = driftsberedskap
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
33 av 36
10 EU-samsvarserklæring
10 EU-samsvarserklæring
Produsent:
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Tyskland)
Produsenten erklærer med dette at produktet:
Rio-Eco N, Rio-Eco Z N, Rio-Eco Therm N
Serienummer: 1201-1752
▪ oppfyller alle kravene i direktivene nedenfor i den til enhver tid gjeldende utgave:
– Pumpeaggregat: Maskinerdirektivet 2006/42/EF
– Pumpeaggregat: EMC-direktivet 2004/108/EF
– Pumpeaggregat: Eco-designdirektivet 2009/125/EF, forordning nr. 641/2009 hhv. 622/2012
Produsenten erklærer med dette
▪ at følgende harmoniserte internasjonale standarder gjelder:
– EN 809
– EN 60335-1, EN 60335-2-51
– EN 61800-3
– EN 16297-1, EN 16297-2
Fullmektig for sammenstilling av tekniske dokumenter:
Sven Urschel
produksjonsansvarlig
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Tyskland)
EU-konformitetserklæringen ble utstedt:
Frankenthal, 01.11.2013
Joachim Schullerer
Leder, produktutvikling, automatiseringsprodukter
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
34 av 36
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
Stikkordliste
Stikkordliste
A
Konstruksjonstype 13
Automatiske funksjoner 13
Avfallshåndtering 11
L
Lagre 10, 28
Lagring 13
B
Betegnelse 12
Bruksområder 7
M
Manuelle funksjoner 13
Meldings- og visningsfunksjoner 13
D
Drift 13
Driftsmodi 13
P
E
Produktbeskrivelse 12
Pumpevæske
Tetthet 28
Eksterne styrefunksjoner 13
R
F
Riktig bruk 7
Rørledninger 18
Feil
Årsaker og tiltak 32
Feilbruk 8
S
G
Grensesnitt 13
Grenseverdier for driftsområde 28
I
Sette i drift igjen 29
Sette pumpen i drift 20
Sette ut av drift 28
Sikkerhet 7
Sikkerhet på arbeidsplassen 8
Slå på pumpen 21
Innhold i leveransen 14
T
K
Tilbakesending 10
Tilkoblinger 13
Typeskilt 12
Konservere 28
Konservering 10
Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N
35 av 36
1140.82/02-NO
KSB Aktiengesellschaft
67225 Frankenthal • Johann-Klein-Str. 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-3401
www.ksb.com