Digital bakgrunnssjekk 14. oktober - tilleggsinformasjon

Id-kontorer
Arbeidsgivere
Saksbehandler:
Jørgen
Ingebrigtsen
Vår referanse:
Vår dato:
6. okt 2015
Deres referanse:
Deres dato:
Digital bakgrunnssjekk 14. oktober - tilleggsinformasjon
14.oktober innfører Luftfartstilsynet digitale søknader for bakgrunnssjekk. Vi gjør dette for å
gjøre saksbehandlingen mer tidsriktig og effektiv.
På våre internettsider har vi publisert følgende informasjon rettet til brukerne
Digital bakgrunnssjekk fra 14. oktober
14.oktober innfører Luftfartstilsynet digitale søknader for bakgrunnssjekk. Dette vil gjøre saksbehandlingen
mer effektiv, og samtidig gi deg som søker en bedre mulighet til å følge med på status på søknaden
underveis i saksbehandlingen.
Har du norsk fødselsnummer (11 siffer) eller D-nummer skal du søke om bakgrunnssjekk digitalt fra 14.
oktober.
Etter å ha logget deg på via ID-porten vil du kunne søke om uttømmende politiattest, betale gebyret
(kr. 410.-) og søke om bakgrunnssjekk ut fra samme portal. Luftfartstilsynet vil umiddelbart motta
søknadsinformasjonen i våre systemer.
Vesentlige endringer er:
 innloggingen møter kravene til identitetskontroll, og henter opplysninger fra folkeregistret til bruk for den
videre søknadsprosessen i Luftfartstilsynet
 du må selv betale gebyret, og eventuelt be om tilbakebetaling fra arbeidsgiver
 du kan logge deg på til enhver tid og se når bakgrunnssjekken din er godkjent og når den går ut på dato
 personvernsbegrensinger medfører at arbeidsgiver ikke automatisk får resultatet av bakgrunnssjekken.
Du må selv informere arbeidsgiver om dette.
Bakgrunnssjekken er personlig og følger deg i gyldighetstiden uavhengig av arbeidsgiver.
Du som ikke kan sende inn søknad på nett, kan bruke den papirbaserte søknaden, men da må du regne med
lengre saksbehandlingstid. Gebyret for papirsøknader er uforandret (kr 510.-) og vi sender deg en faktura.
Politiet har foreløpig ikke endret sine saksbehandlingsrutiner når det gjelder uttømmende politiattest. I
praksis betyr dette at saksbehandlingstiden bestemmes av den tiden politiet trenger på å sende politiattesten
til Luftfartstilsynet.
ID-porten er en sikker innlogging til offentlige tjenester, og kan brukes av alle som har MinID, BankID, Buypass
eller Commfides.
2
Til arbeidsgivere og kortutstedere
Den digitale søknadsprosessen er lagt opp til å være enkel for brukeren, samtidig med at den samlede
saksbehandlingsprosessen hos Luftfartstilsynet oppnår en høyere kvalitet.
Tilbakemeldinger på det som til nå er kjent har vært positive, men vi er klar over at ordningen med
forhåndsbetaling medfører omlegging av praksis hos flere arbeidsgivere. Luftfartstilsynet vil
imidlertid ikke etablere særordninger rundt betalingsløsningen.

Regelverk og krav er ikke endret.

Den digitale løsningen skal tas i bruk av søkere med norsk fødselsnummer eller D-nummer.

Andre søkere må benytte seg av papirbasert søknad (del 1/del 2). Arbeidsgiver må her bekrefte
fakturadresse, og blir etterfakturert med kr 510.-

Arbeidsgiveres rolle (del 2) bortfaller når det søkes digitalt.

Søker må selv sørge for evt. refusjon av digital søknad om bakgrunnssjekk fra sin arbeidsgiver.
Kvittering for gjennomført betaling fremskaffer søkeren selv via bank eller kredittkortutsteder.
Øvrige rutiner rundt dette er et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Luftfartstilsynets forhold til kortutstedere (ID-kontor) blir som før. Vi fortsetter å sende ut lister
over godkjenninger daglig. Det arbeides for å utvikle en bedre digital løsning for dette.

Id-kontor meddeles ikke om avslag/ikke bestått bakgrunnssjekk. Dette betyr at hvis søkeren ikke
er på listen over godkjente bakgrunnssjekker er søknaden enten ikke ferdigbehandlet eller avslått.

Luftfartstilsynets saksbehandlere vil være fortsatt være kontaktpunkt for id-kontorene.

Søker trenger ikke ringe Luftfartstilsynet for å sjekke status på egen bakgrunnssjekk. Denne
informasjonen vil klart fremkomme ved å logge seg på portalen.

Resultatet av bakgrunnssjekken blir i større grad enn tidligere personlig. Vedtaket følger søkeren
uavhengig av arbeidsgiver.

Vedtak om avslag, (ikke bestått bakgrunnssjekk) er underlagt personvernbegrensinger og
meddeles søker skriftlig. Søkere må selv underrette arbeidsgiver dersom avslag er gitt.
ID-kontorene utsteder bare kort til de som har bestått bakgrunnssjekk.

Saksbehandlingstiden i Luftfartstilsynet vil med digital bakgrunnssjekk reduseres. Vær imidlertid
oppmerksom på at politiet viderefører dagens praksis hva gjelder saksbehandlingstid og
prosedyrer vedrørende håndtering av politiattester.

Originale politiattester fra utland må fortsatt sendes til Luftfartstilsynet pr. post.

For søkere med sikkerhetsklarering skal klareringsbeviset lastes opp som elektronisk vedlegg.

E-post og SMS-varsling blir ikke lansert ved denne anledning, men det arbeides for å ta løsningen
i bruk ved en senere anledning.
Har du spørsmål vedrørende den digitale søknadsprosessen, henvend deg til [email protected]
Jørgen Ingebrigtsen
Avdelingsdirektør
Side 2 av 2