Veiledning til fosterhjem i Oslo kommune

Oslo kommune
Barne- og familieetaten
Fosterhjemstjenesten
VEILEDNING TIL FOSTERHJEM
Fosterhjemstjenesten tilbyr veiledning til Oslo kommunes fosterhjem.
Skriftlig søknad sendes til Barne- og familieetaten fra den bydel som
har ansvaret for fosterhjemmet.
Veiledningen er rammefinansiert og derfor et gratis tilbud. Veiledningen gis
i tillegg til den kontakt og oppfølging som gis av bydelsbarnevernet.
Når et fosterbarn/ungdom flytter inn i en familie skal både barnet og familien
lære hverandre å kjenne. Man må finne frem til gode måter å forholde seg til
hverandre på. Reaksjonsmønstre og væremåte kan virke ukjent for begge parter.
Veiledning kan være en god måte å få hjelp til å forstå barnets væremåte, egne
reaksjoner og hvordan dette påvirker samspillet med barnet.
Formålet med veiledningen er å styrke fosterforeldre i å utøve den daglige omsorgen
for barnet. Dette innebærer fokus på:
■■
■■
■■
■■
■■
Samspillet med barnet
Rollen som fosterforeldre
Hvordan oppgaven som fosterforeldre påvirker familien
Hvordan håndtere samvær/reaksjoner etter samvær med biologisk familie
Hvordan samarbeide med andre instanser
Tilbudet omfatter:
■■
■■
■■
Individuell veiledning som foregår enten i fosterhjemmet eller
i Barne- og familieetatens lokaler, på dag eller kveldstid, tilpasset
den enkelte families behov.
Gruppeveiledning foregår i Barne- og familieetatens lokaler, fortrinnsvis
på kveldstid, i gruppe på inntil 12 personer.
Fosterhjem som allerede har individuell veiledning og som ønsker å gå over
i gruppeveiledning, vil kunne gjøre dette uten ny søknad fra bydel.
Veiledningen bygger på traumeteoretisk forståelse og tilknytningsteori, modell
Trygg Base.
Veiledning i etterkant av en plassering anses å være en viktig faktor for god
tilknytning og som bidrag til at fosterforeldre klarer å stå i oppgaven over tid.
For ytterligere informasjon se: fosterhjem.no/oslo
Fosterhjemstjenesten i Oslo kommune
Besøksadresse: Munchs gate 5 B, 0165 Oslo
Postadresse:
Postboks 6726 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 23 42 80 09
Telefaks:
23 42 80 01
E-postadresse: [email protected]
Internett:
www.bfe.oslo.kommune.no