2015-07-24 Innkalling EGM Serodus 1 INNKALLING TIL

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I SERODUS ASA
NOTICE OF EXSTRAORDINARY GENERAL
MEETING IN SERODUS ASA
Styret ("Styret") innkaller med dette til ekstraordinær
generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") den
17. august 2015 kl 13.00 CET i Forskningsparken,
Gaustadalleen 21, 0349 Oslo (Møterom Hagen 5)
("EGF").
The Board of Directors (the "Board") hereby calls for
an extraordinary general meeting in Serodus ASA (the
"Company") to be held on 17 August 2015 at 13.00
CET at Forskningsparken, Gaustadalleen 21, 0349
Oslo (Meeting room Hagen 5) (the "EGM").
Følgende dagsorden er satt for EGF:
The following agenda has been set for the EGM:
1.
1.
Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer
Styreleder vil åpne generalforsamlingen.
registrering over møtende aksjonærer vil
gjennomført.
2.
En
bli
Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
Opening of the meeting and registration of
attending shareholders
The Chairman of the Board will open the general
meeting. A list of attending shareholders will be
prepared.
2.
Election of the meeting chairman and a
person to co-sign the minutes
Styret vil foreslå at styreleder blir valgt til å lede
møtet.
The Board will propose that the general meeting
appoints the Chairman of the Board to chair the
meeting.
Én person til stede på generalforsamlingen vil bli
foreslått å medundertegne protokollen sammen med
styreleder.
One person attending the general meeting will be
proposed to co-sign the minutes together with the
Chairman of the Board.
3.
Godkjennelse av innkalling og agenda
3.
Approval of the notice and the agenda
4.
Kapitalforhøyelse – Fortrinnsrettsemisjon
4.
Increase of share capital – Rights issue
Styret ønsker å styrke Selskapets finansielle stilling og
foreslår etter å ha vurdert ulike alternativer at det
gjennomføres en fortrinnsrettsemisjon som vil gi et
bruttoproveny på minimum NOK 25 millioner og
maksimum NOK 30 millioner ("Fortrinnsrettsemisjonen").
The Board wishes to strengthen the Company’s
financial position and propose, after having
considered different alternatives, to implement a
rights issue to raise gross proceeds of minimum NOK
25 million and maximum NOK 30 million (the
"Rights Issue").
Tegningsperioden for Fortinnsrettsemisjonen vil løpe
fra og med 20. august til og med 3. september 2015
("Tegningsperioden").
The subscription period for the Rights Issue will run
from and including 20 August to and including 3
September 2015 (the "Subscription Period").
Aksjeeierne har i henhold til allmennaksjeloven § 10-4
fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene i samme
forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet.
Pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public
Limited Companies Act, the shareholders have
preferential rights to subscribe for the new shares pro
rata to their existing shareholding in the Company.
Selskapets aksjer skal handles, ex rett til tegningsretter,
på Oslo Axess fra og med 18. august 2015. Dette betyr
at selskapets eksisterende aksjonærer vil motta
tegningsretter basert på deres registrerte beholdning av
aksjer i Verdipapirsentralen ("VPS") per utløpet av 19.
august 2015 ("Registreringsdatoen"). Selskapet tar
forbehold om å endre ex datoen frem til EGM ved
behov.
The Company's shares will be traded ex right to
receive subscription rights on Oslo Axess from and
including 18 August 2015. This means that the
Company's existing shareholders will receive
subscription rights based on their registered holding of
shares in the Norwegian Central Securities Depository
("VPS") as per the end of 19 August 2015 (the
“Record Date”). The Company reserves the right to
change the ex date up to the EGM if needed.
Selskapets aksjonærer vil motta 1 (én) tegningsrett per
2,48075 aksjer de er registrert som innehaver av i VPS
på Registreringsdatoen. Antallet tegningsretter tildelt
The Company's shareholders will receive 1 (one)
subscription right per 2.48075 shares registered as
held in the VPS on the Record Date. The number of
2015-07-24 Innkalling EGM Serodus
1
til hver eksisterende aksjonær vil bli rundet ned til
nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rett
til å tegne og bli tildelt 1 (én) ny aksje.
Tegningsrettene forventes å bli registrert på den
enkelte aksjonærs VPS-konto på eller rundt 20. august
2015.
subscription rights granted to each existing
shareholder will be rounded down to the nearest
whole subscription right. Each subscription right will
give the right to subscribe for 1 (one) new share. The
subscription rights are expected to be registered on
each shareholder’s VPS account on or about 20
August 2015.
Tegningsrettene vil være omsettelige og notert på Oslo
Axess i Tegningsperioden. Overtegning og tegning i
uten tegningsretter vil være tillatt.
The subscription rights will be tradable and listed on
the Oslo Axess during the Subscription Period. Oversubscription and subscription without subscription
rights will be permitted.
I forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen, har det blitt
innhentet
forhåndstegninger
og
etablert
et
garantikonsortium, som samlet har garantert tegning av
minimumsbeløpet på NOK 25 millioner. Dersom
minimumsbeløpet på NOK 25 millioner ikke er tegnet
i løpet av Tegningsperioden vil det manglende beløpet
bli tegnet av deltakerne i garantikonsortiet på pro-rata
(men ikke felles) basis, i den grad disse ikke har
oppfylt sin garantiforpliktelse gjennom å tegne seg for
aksjer i tegningsperioden. Investorer som har garantert
forhåndstegning og garantistene vil motta en provisjon
på 3% av garantert og forhåndstegnet beløp.
In connection with the Rights Issue, an underwriting
syndicate has been established and pre-subscription
commitments have been obtained, which together has
guaranteed subscription of the minimum amount of
NOK 25 million. If the minimum amount of NOK 25
million has not been subscribed during the
Subscription Period the outstanding amount will be
subscribed for by the members of the underwriting
syndicate on a pro-rata (but not joint) basis to the
extent they have not fulfilled their underwriting
obligations through subscription for shares in the
subscription period. Investors that have presubscribed and the guarantors will receive a 3%
commission on the pre-subscription and guaranteed
amount.
Alle datoer vedrørende Fortrinnsrettsemisjonen er
tentative og kan endres inntil vedtatt av generalforsamlingen. Eventuelle endringer vil senest bli
annonsert på EGF.
All dates with respect to the Rights Issue included
herein remain tentative and subject to change until the
resolution by the general meeting. Any changes will at
the latest be announced at the EGM.
Verken tegningsrettene eller de nye aksjene som skal
utstedes i Fortrinnsrettsemisjonen er eller vil bli
registrert under US Securities Act av 1933 ("Act"), og
kan ikke tilbys eller selges i USA, med mindre det
foreligger unntak fra krav til registrering. Denne
innkallingen (inkludert vedlegg) skal ikke utgjør eller
være del av et tilbud av tegningsretter og/eller de nye
aksjene.
Neither the subscription rights nor the new shares to
be issued in the Rights Issue have been or will be
registered under the US Securities Act of 1933 (the
“Act”) and may not be offered or sold in the United
States absent an exemption from such registration
requirements. This notice (including appendices) shall
not constitute or form part of an offer of the
subscription rights and/or the new shares.
Det har ikke inntruffet hendelser etter siste balansedag
som er av vesentlig betydning for Selskapet, utover
hva Selskapet tidligere har kommunisert til markedet.
No circumstances of significant importance to the
Company have incurred after the last balance sheet
date other that information which already have been
communicated to the market by the Company,
Kopi av seneste årsregnskap, årsberetning og
revisjonsberetning er lagt ut på Selskapets kontor og er
også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside:
www.serodus.com.
A copy of the latest annual accounts, the board of
directors' report and the auditor's report are available
at the Company’s office, and on the Company’s web
pages: www.serodus.com.
Prospektet, som vil bli utarbeidet i forbindelse med
Fortrinnsrettsemisjonen, vil utgjøre tegningsgrunnlaget
for Fortrinnsrettsemisjonen.
The prospectus, which will be prepared in connection
with the Rights Issue, will comprise the subscription
material for the Right Issue.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende
vedtak:
The Board proposes that the general meeting adopts
the following resolution:
(i)
(i)
Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 12
2015-07-24 Innkalling EGM Serodus
The share capital is increased with minimum
2
037 038,00 og maksimum NOK 14 444 444,30
fra NOK 35 832 994,60 til minimum NOK 47
870 032,60 og maksimum NOK 50 277 438,90,
ved utstedelse av minimum 9 259 260 og
maksimum 11 111 111 nye aksjer hver med
pålydende NOK 1,30.
NOK 12,037,038.00 and maximum NOK
14,444,444.30, from NOK 35,832,994.60 to
minimum NOK 47,870,032.60 and maximum
NOK 50,277,438.90, by issuance of minimum
9,259,260 and maximum 11,111,111 new shares
each with of nominal value NOK 1.30.
(ii)
Selskapets aksjonærer skal motta tegningsretter
pro rata tilsvarende sin eksisterende eierandel i
selskapet. Aksjeeiere vil motta tegningsretter
basert på deres registrerte beholdning av aksjer
i den norske Verdipapirsentralen (VPS) per
utløpet av 19. august 2015, ("Berettigede
Aksjer"). Eksisterende aksjonærer vil få 1 (én)
tegningsrett per hver 2,48075 Berettigede
Aksjer. Antallet tegningsretter vil bli rundet ned
til nærmeste hele tegningsrett.
Hver
tegningsrett vil gi rett til å tegne og få tildelt 1
(én) ny aksje. Tegningsrettene skal være
omsettelige og notert på Oslo Axess i
tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjonen.
Overtegning og tegning uten tegningsretter er
tillatt.
(ii)
(iii)
Selskapet skal utarbeide et prospekt som skal
godkjennes av Finanstilsynet i forbindelse med
Fortrinnsrettsemisjonen. Med mindre styret
beslutter noe annet, skal prospektet ikke
registreres ved eller godkjennes av noen
utenlandske myndigheter. De nye aksjene kan
ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor
det ikke er tillatt å tilby nye aksjer til
vedkommende investor uten registrering eller
godkjennelse av prospekt (med mindre slik
registrering eller godkjennelse er skjedd i
henhold til vedtak av Styret). Når det gjelder
tegningsretter tilhørende aksjonær som etter
Selskapets syn ikke har rett til å tegne nye
aksjer som følge av begrensninger som følger
av lover eller forskrifter i den jurisdiksjon hvor
den konkrete aksjonæren er bosatt, eller
statsborger, kan Selskapet (eller noen Selskapet
gir fullmakt) velge å selge vedkommendes
tegningsretter mot overføring av nettoprovenyet
ved salget til aksjonæren.
(iii) The Company shall prepare a prospectus that
has to be approved by the Norwegian Financial
Supervisory Authority in connection with the
Rights Issue. Unless the Board decides
otherwise, the prospectus shall not be registered
with or approved by any foreign authorities.
The new shares cannot be subscribed for by
investors in jurisdictions in which it is not
permitted to offer new shares to the investors in
question without the registration or approval of
a prospectus (unless such registration or
approval has taken place pursuant to a
resolution by the Board). With respect
subscription rights issued to any shareholder
that in the Company’s view is not entitled to
subscribe for new shares due to limitations
imposed by laws or regulations of the
jurisdiction where such shareholder is a
resident or citizen, the Company (or someone
appointed or instructed by it) may sell such
shareholder's subscription rights against
transfer of the net proceeds from such sale to
the shareholder.
(iv)
Tildeling av nye aksjer besluttes av Styre.
Følgende tildelingskriterier skal gjelde:
(iv)
i.
Tildeling vil skje til tegnere på grunnlag av
tildelte og ervervede tegningsretter som er
gyldig utøvet i løpet av tegningsperioden.
Hver tegningsrett gir rett til å tegne og bli
tildelt 1 (én) ny aksje.
2015-07-24 Innkalling EGM Serodus
The Company's shareholders shall receive
subscription rights pro rata to their existing
shareholding in the Company. Shareholders will
receive subscription rights based on their
registered holding of shares in the Norwegian
Central Securities Depository (VPS) as per the
end of 19 August 2014 ("Eligible Shares"). The
existing shareholders shall receive 1 (one)
subscription right for each 2.48075 Eligible
Shares. The number of subscription rights will
be rounded down to nearest whole subscription
right. Each subscription right will give the right
to subscribe for and be allocated 1 (one) new
share. The subscription rights shall be tradable,
and listed on the Oslo Axess during the
subscription period for the rights issue. Oversubscription
and
subscription
without
subscription rights is permitted.
Allocation of new shares shall be made by the
Board. The following allocation criteria shall
apply:
i.
Allocation will be made to subscribers
on the basis of granted and acquired
subscription rights which have been
validly exercised during the subscription
period. Each subscription right will give
the right to subscribe for and be
allocated 1 (one) new share.
3
ii.
Dersom ikke alle tegningsretter er gyldig
utøvet i tegningsperioden, vil tegnere som
har benyttet sine tegningsretter og som har
overtegnet ha rett til å bli tildelt de
resterende nye aksjene pro rata basert på
antall tegningsretter utøvet av tegneren.
For det tilfelle at pro rata tildeling ikke er
mulig, vil selskapet foreta tildeling etter
loddtrekning.
ii.
If not all subscription rights are validly
exercised in the subscription period,
subscribers having exercised their
subscription rights and who have oversubscribed will have the right to be
allocated the remaining new shares pro
rata based on the number of subscription
rights exercised by the subscriber. In the
event that pro rata allocation is not
possible, the Company will determine the
allocation by lot drawing.
iii. Eventuelle gjenværende nye aksjer som
ikke er tildelt i henhold til kriteriene i punkt
i. og ii. ovenfor, skal tildeles tegnere som
ikke har tegningsretter. Tildeling vil bli
forsøkt gjort pro rata basert på de
respektive tegningsbeløp, likevel slik at
tildeling kan bli rundet ned.
iii.
Any remaining new shares not allocated
pursuant to the criteria in items i. and ii.
above, will be allocated to subscribers
not
holding
subscription
rights.
Allocation will be sought made pro rata
based on the respective subscription
amounts, provided, however, that such
allocations may be rounded down.
iv. Dersom ikke minimumsbeløpet på NOK 25
millioner er tegnet og tildelt i henhold til
kriteriene i punkt i., ii. og iii, ovenfor vil
det manglende beløpet bli tegnet av og
tildelt garantistene i henhold til deres
respektive garantiforpliktelser.
iv.
If the minimum amount of NOK 25
million has not been subscribed and
allocated pursuant to the criteria in
items i., ii and iii. above, the outstanding
amount will be subscribed by and
allocated to the underwriters, based on
and in accordance with their respective
underwriting obligations.
(v)
Tegningskursen i fortrinnsrettsemisjonen skal
være NOK 2,70 per aksje. Tegningsbeløpet skal
betales i kontanter.
(v)
The subscription price in the rights issue shall
be NOK 2.70 per share. The subscription
amount shall be paid in cash.
(vi)
Tegningsperioden skal begynne 20. august
2015 og avsluttes kl 16:30 (CET) 3. september
2015, dog slik at tegningsperioden begynner på
den andre handelsdagen etter godkjennelsen av
prospektet og avsluttes kl 16.30 CET på den 14.
dagen deretter dersom prospektet ikke er
godkjent i tide for å starte tegningsperioden 20.
august 2015. Eventuelle aksjer som skal tegnes
av garantistene i henhold til pkt. (iv) iv ovenfor
skal tegnes umiddelbart etter mottak av melding
om allokering.
(vi)
The subscription period shall commence on 20
August 2015 and end at 16:30 (CET) on 3
September 2015, provided however, that the
subscription period shall commence on the
second trading date following approval of the
prospectus and end at 16.30 CET on the 14th
day thereafter if the prospectus is not approved
in time for the subscription period to commence
on 20 August 2015. Any shares which shall be
subscribed for by the underwriters pursuant to
item (iv) iv above shall be subscribed for by
these immediately after receipt of notice of
allocation .
(vii)
Frist for betaling av de nye aksjene er 10.
september 2015 eller den femte handelsdagen
på Oslo Axess etter utløpet av tegningsperioden
dersom tegningsperioden forskyves som angitt i
underpunkt (vi) ovenfor.
(vii)
The due date for payment of the new shares is
10 September 2015 or the fifth trading day on
the Oslo Axess after expiry of the subscription
period if the subscription period is postponed
in accordance with sub-item (vi) above.
(viii) De nye aksjene gir fulle aksjonærrettigheter i
selskapet, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i
Foretaksregisteret.
(viii) The new shares will give full shareholder
rights in the Company, including the right to
dividends, from the time the share capital
increase is registered with the Norwegian
Register of Business Enterprises.
(ix)
(ix)
Selskapets estimerte kostnader i forbindelse
med kapitalforhøyelsen er ca NOK 2.000.000,-
2015-07-24 Innkalling EGM Serodus
The Company's estimated costs in connection
with the capital increase are approx. NOK
4
millioner dersom minimumsbeløpet tegnes og
ca NOK 2.250.000,- dersom det maksimale
beløpet tegnes, hvorav NOK 750.000,- vil være
vederlag
for
tegningsgaranti
og
forhåndstegning etablert gjennom egne avtaler
med
de
respektive
garantistene
og
forhåndstegnerne.
Garantistene
og
forhåndstegnerne vil motta en provisjon på 3%
av garantert og forhåndstegnet beløp.
(x)
Vedtektene § 4 skal endres til å reflektere nytt
antall aksjer og ny aksjekapital etter kapitalforhøyelsen.
2,000,000 million if the minimum amount is
subscribed for and approx. NOK 2,250,000
million if the maximum amount is subscribed
for, of which NOK 750,000 will be
consideration for the underwriting guarantee
and the pre-subscription established through
separate agreements with the respective
underwriter and investors having presubscribed. The underwriters and investors
having pre-subscribed will receive a
commission of 3% of the guarantee and presubscribed amount.
(x)
The Company's articles of association section
4 shall be amended to reflect the new number
of shares and the new share capital after the
capital increase.
***
***
Påmelding til generalforsamlingen
Registration for the general meeting
Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen
enten selv eller ved fullmektig, bes vennligst om å
returnere vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand,
datert og signert til Selskapet, slik at skjemaet er
Selskapet i hende senest 14. august 2015 kl. 17:00
CET.
Shareholders who wish to attend the general meeting,
either in person or by a proxy, are kindly asked to
complete the attached registration form to the
Company so that the form is in the Company's
possession no later than 14 August 2015 at 17.00
CET.
Påmeldingsskjema kan sendes enten pr post til Serodus
ASA, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo eller som skannet
vedlegg til e-post: [email protected]
The registration form can be sent either by ordinary
mail to Serodus ASA, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo or
as an email attachment to: [email protected]
Fullmakt
Power of proxy
En aksjeeier som ikke selv har anledning til å være til
stede på generalforsamlingen, kan møte ved en
fullmektig etter eget valg. Aksjeeiere som ønsker å
delta på generalforsamlingen ved fullmektig, bes
vennligst om å returnere vedlagte fullmaktsskjema i
utfylt stand slik at det er Selskapet i hende senest 14.
august 2015 kl. 17:00 CET. Om ønskelig kan fullmakt
gis til styrets leder Svein S. Jacobsen. Fullmakten kan
enten sendes per post til Serodus ASA, Gaustadalleen
21, 0349 Oslo eller som skannet vedlegg til e-post:
[email protected]
A shareholder who is prevented from attending in
person at the general meeting may attend by proxy
upon the shareholder's choice. Shareholders who wish
to attend the general meeting by proxy, are kindly
asked to complete and return the attached proxy form
so that it is in the Company's possession no later than
14 August 2015 at 17.00 CET. If desirable, the proxy
may grant the authorisation to the chairman of the
board Svein S. Jacobsen. The proxy form can be sent
either by ordinary mail to Serodus ASA,
Gaustadalleen 21, 0349 Oslo or as an email
attachment to: [email protected]
Aksjeeiernes rettigheter
The shareholders' rights
Serodus ASA er et allmennaksjeselskap underlagt
allmennaksjelovens regler. På datoen for innkallingen
er det utstedt 27 563 842 aksjer i Selskapet. Det
foreligger
ingen
vedtektsfestede
stemmerettsbegrensninger. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier selv ingen egne aksjer.
Serodus ASA is a public limited company subject to
the provisions of the Public Companies Act. On the
date of this notice, 27,563,842 shares are issued in the
Company. There are not limitations to the voting
rights according to the articles of association. Each
share carries one vote at the general meeting. The
company itself holds no treasury shares.
En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig
leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige
opplysninger om forhold som kan innvirke på
bedømmelsen av godkjennelsen av årsregnskapet og
A shareholder may require that board members and
the managing director provide available information
which may influence the judgment of the financial
statements and the annual report, the matters
2015-07-24 Innkalling EGM Serodus
5
årsberetningen, saker som er forelagt aksjeeierne til
avgjørelse, Selskapets økonomiske stilling, herunder
om virksomheten i andre selskaper som Selskapet
deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal
behandle med mindre de opplysninger som kreves ikke
kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
submitted for the shareholders' voting, the Company's
financial situation, including any business activities
the Company conducts in other companies, and other
matters to be discussed by the general meeting, unless
the required information cannot be provided without
causing undue harm to the Company
Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar
ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det
utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet.
Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på
Selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har
bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være
av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold
som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle
aksjeeiere med kjent adresse.
If information is required, and a response cannot be
given at the general meeting, a written response must
be prepared within two weeks after the meeting. The
response must be kept available to the shareholders at
the Company's office and sent to all shareholders
having requested the information. If the response is
likely to influence the judgement of matters
mentioned in the preceding paragraph, the response
must be sent to all shareholders with a known address.
Denne innkallingen og dokumenter det er henvist til i
innkallingen er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside: www.serodus.com.
This notice and other documents referred to in this
notice are available on the Company's website
www.serodus.com.
Oslo, 24. juli 2015
For styret i Serodus ASA
Svein S. Jacobsen,
Styreleder
(sign.)
Vedlegg:
Appendices:
1. Møteseddel
1. Attendance note
2. Fullmaktsskjema
2. Proxy form
2015-07-24 Innkalling EGM Serodus
6
Vedlegg 1
MØTESEDDEL - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERODUS ASA
17. AUGUST 2015
Undertegnede deltar på den ekstraordinære generalforsamlingen den 17. august 2015.
Dato/Date: _______________________
_______________________________________
Aksjeeiers underskrift
_______________________________________
Aksjeeiers fullstendige navn (blokkbokstaver)
_______________________________________
Aksjeeiers adresse (blokkbokstaver)
Returneres til:
Serodus ASA
Må være Selskapet i hende senest 14. august 2015 kl. 17:00 CET.
Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges.
2015-07-24 Innkalling EGM Serodus
7
Appendix 1
REGISTRATION FORM - EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SERODUS
ASA ON 17 AGUST 2015
The undersigned participates at the extraordinary general meeting on 17 August 2015.
Date: _______________________
_______________________________________
Shareholder's signature
_____________________________________
Shareholder's full name (in block letters)
_______________________________________
Shareholder's address (in block letters)
To be returned to:
Serodus ASA
Must be in the Company's possession no later than 14 August 2015 at 17.00 CET
If the shareholder is a legal entity, a company certificate must be enclosed.
2015-07-24 Innkalling EGM Serodus
8
Vedlegg 2
FULLMAKTSSKJEMA – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SERODUS ASA 17. AUGUST 2015
Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 17. august 2015, kan De møte ved fullmektig.
De kan da benytte dette fullmaktsskjema.
Undertegnede gir med dette _________________________________________ (blokkbokstaver) fullmakt til å
representere undertegnede, herunder stemme for undertegnedes aksjer på den ekstraordinære
generalforsamlingen i Serodus ASA den 17. august 2015, med adgang for fullmektig til å gi fullmakten videre til
andre i tilfelle forfall.
Dersom fullmakten gis til styrets leder, Sven S. Jacobsen, kan det gis stemmeinstruks ved å fylle ut rubrikkene
nedenfor. Dersom fullmakten gis til styrets leder og det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette
anses som en instruks om å stemme ”for” forslagene i innkallingen, likevel slik at styrets leder avgjør
stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor.
Sak
2.
3.
4.
For
Mot
Avstår
Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
Godkjennelse av innkalling og agenda
Godkjennelse av fortrinnsrettsemisjon
Dato: _______________________
_______________________________________
Aksjeeiers underskrift
_______________________________________
Aksjeeiers fullstendige navn (blokkbokstaver)
Returneres til:
Serodus ASA
Må være Selskapet i hende senest 14.
august 2015 kl 17:00 CET.
______________________________________
Aksjeeiers adresse (blokkbokstaver)
Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges.
2015-07-24 Innkalling EGM Serodus
9
Appendix 2
PROXY FORM – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SERODUS ASA ON
17 AUGUST 2015
If you are unable to attend in person at the extraordinary general meeting on 17 August 2015, you can attend
with a proxy. You can then use this proxy form.
The undersigned hereby authorises _________________________________________ (block letter) to represent
the undersigned and to vote for the undersigned's shares at the extraordinary general meeting in Serodus ASA on
17 August 2015, with permission to grant the authorisation to someone else in the event of absence.
If the authorisation is granted to the chairman of the board, Sven S. Jacobsen, voting instructions can be given by
completing the table below. If the authorisation is granted to the chairman of the board and the boxes are not
ticked off in the table below, this will be regarded as an instruction to vote "for" the proposals in the
notice, however, so that the chairman of the board determines the voting if a proposal is made in addition to or in
replacement of the proposals in the notice.
The voting must take place in accordance with the instructions below.
Item
For
2.
Election of chairperson and person to co-sign the minutes
3.
Approval of the notice and the agenda
4.
Approval of the rights issue
Against
No vote
Date: _______________________
_______________________________________
Shareholder's signature
_______________________________________
Shareholder's full name (block letters)
To be returned to:
Serodus ASA
Must be in the Company's possession
no later than 14 August 2015 at 17.00
CET.
_______________________________________
Shareholder's address (block letters)
If the shareholder is a legal entity, a company certificate must be enclosed.
2015-07-24 Innkalling EGM Serodus
10