Document 444749

1112c14 rydtdudu
"abqbd a$f,Ce
6,ouooo
"ef,aat6[taGro'
- d*A oCI&edddCfiba
drlonaredodd
ddddddo$bod dodrl deu, dodoJu e*rl CIo&eddrJCdb{
drloJDdodd uucf,oo$dS" Etrdrsad"
ddu dodo.Dod oirdd dt{url dg.orbQdt
aldoeJe:orJil)d
dd:a araoereJoJc"ba
dasood-rooOrl dila
ojJad ab{dc o3droedddo$od darood.oo6rl
deuadcqgd, dodoi: eoodddOri d.& d'odcsod. dodri esodd ajJdd
a:rl atdd dofuatdrdd. dodcr! dodgdg de abrJ:ad qlndd) doduldnede:
ooc$ a:do9d. esodddOri dodotu dqoi"b. dJodJed.
d.,ouoo.9. dodofu ab{d.no6r3 ded.rgcbqd. €€oloodr dbrbd)
ddadod sode detrd-o{a3edo dodo$od ddr3 adr d.odadz oiaddQad d.oddo$d? d.aofuo?dn dajJd egodoJcrddc. uode d06eod
"ria
oaddorl og doidrd dOder>
ooddd uucroddrJo$doiodt
dro6duadaledc.
ro
--- EAd. dr:arS oJ.roer{gadqbe oocj: dd.6oicg doe&droe oocb deCuoo$dr.
dodoJu eed) dJ€ddra dedceqd sed) dodoJcdc. d0doo
egd'Ood
o
otnerfuOQecrot adocb euAQeO. e.,odcded eg6{d adedo d&dcrltrdz
eod*.tj grtolpa der:arofl alge. {.1cbaodr drod'lqd. ale-:aoeddriddba
driolldodd dcbaadr drodcqdoS:e esda-o egdr dodcb dcbaodr
enrdd:
enrdd:
drodJgdrqd. d.od-d.roddcdourS *gtrdemrlc"bdc dd.g
crJroqDde
a:e-:aoeddosgdl dd:a esodoirddl. doe&d.og adodd Oedgdn doodq
uria3edgd. dodob acbdlde do"d{ dyodel egd:d0od &*bd rbOojr
al$d"tl. d:cod ederofld. daba esodoJcrdail. detrd.og - arodl eddod
do6d* un{edo3ce? er ePed .lddojrdrd d"aCododdddJ dpderodddc
& da$ondg atrooriuanqd. ed& (e-:g 6;noooo1:eo) do{peor &&raoo
rld oa6oduo e:no3d. eofrrdq oed edd aicad:ojcd. aa&Qeo &ri
d.nd$. sodt deud..rag - dilag adenJ: alosoeddrJtrd, eoddca drlcb dabd
*ca dro 6 d.o { al e uo O d o-o riro d d.:rg cb d o d d al e; ao e d d ri d d,'lad
d6' dodrl dedaJed,r. qJladtdc dzuaod d.oerlcd;agdne eodugn
eruarooJoddt* deda3edc. aroan>eJoi) da ra:6d dr.roodde d.ndd.roerbd d.
de-:ddo da-ooJcd darroo dd ruQdoduonrBd. d6d6ood uooaPodd
gdos:od d-bd&. .uode d0 6ee-:d
es doWd. el6 do
do dt ruQdo
-O O
---A---- d d.rdroofi
3
A
dro6d.ng'aledc - d$ag aded; ooaeddrlsdr oJrod aoaeddrid uodeo
eru
AaO
"rOd.:
olc
dda
oi d;*
d ri cb
d,.ra
g
e:ro
ddo
{
dr
1AO
o tr ujc dro dg Q e d.
dodojcodo oedt
Oe.9ofarb€edoub dedoqdgd. a:oaeddridab. deuoarl dod
dod d..ou$sod. d:oa:o d.roerirlud, a:dCdg ajco6oJcg d6dcdud. doddg
odd dgedad, eloeeJad...... etodddOri agdoadrJoJ:arbgbg. aarko
oi:o0rlo dd o-adrd dn6der errbg6g. dodofu d.gedd \grrdogdJed.
arodadaran eodgoctl .9u,gd.rodcd eldd5ddolrro doudcacbd.lOg. ubo$d
eodrd"J.:a dodotl otr,t'drodcsod. dodqiodro a"gde elnogd. a3edQd
dodojoa3c* ddd droda3etrofld drQ esdood esEoJoab. dddJ amdt
oariobe esrlaJedc. eld6uoe3ddg doal.iuodrldab* .lqd droocbdbg, de
dro&dd"ba dedd dodotl a:ouJc .9s.$drodJqd. od>rg oiad e*lodrled,
uJ:eN d.,od)Qd, eo$rlddc. deSrooorl eodaba driofudodd en:oaojJd"bd
dodob .9uCoqd. aroeJro, qo.godd ?,indrldo dabrl doodd dJadqd.
qfroO ag6Cododddd drod eddo. ds5rderorbQdongd. eildg esodd
qj.rdda o. e dbr3 ri.ro g d, de doa3 a uodrldo a: qtrodddr al dr- al nmao d dogn d.
drfrag oiod qJ.rodrl u d o3c o rudd:. d,oe 6d.o{ale d:. eo gd dab. dr1 ojo er:
dodondo. dricbd.rogaledo. dregrldo dd a:dd droed drodcdoddqnd
es{Ood dodob eudoqd - erJ.rd.bd esddoub gud: eod6ddq udrdoujo
€eoJ.r:d eoafa6dddou dlro6d.our. de qJa:gor:od edca d.oerfrfdc
as do rl d oJ.:a rlc
Q d. .ro d qq e d,rl do d.o d d.oe d d - dd.o e d d oa O d e d.
d0eddodro epde eg. edro dd euad, 6rode?g esdarldo *d dcdri
&o€cbrbdduon{ed. da$ddrd road doeed.o{a3edo arofl ddsrbeo
dodd*oah{edo3cet egdodd *Org obod esdrbeoadr dodolu ee
erdrddc. dcsdt d,"oec$qd. epodd a:oaeddosco3rl eodOrl dgoJcab.
doudcqd. * a$rbad .rddd d,,ode;ud,oerJes ooub €uob:qod. a.ou$deC
darruosod a:6egd,oodd aab dmdu: md.S? oefl daba eodrbeorlCab.
det+oQ{d dodotrro dd eod{ de.:do$nb. eedgdrqd. deri oeg erdrrlti:
dodojcab. ddd drocdJgcbgeO - atroara, eog odEbcir drdrdoahQe0!
drj.dil. den{ddab* derl dndcgQe0! aerl doddila ddd dnd:gcpri
qtodd d"6droerbdd. e"odo e"ouj: e,f,add eorld6elro0 ed. dod darrfrl
deu - aJoaro, eflrldd:. drlobdodd erueroojcdab. deu egdodd a:dC
d{euane,sc$$d. dedcgdOod dodrlo dd dobocbgd - * dradJon
qi'tadrlti: ed0ri doodd d;odgd. 4traddc6bd d"Gcododddcb dodokogde
esflcrgd, esdJ eruuooJo6od 6.,Aai:qd. de doaiqJ.,odr,g6bd d.6dcdod
ouxbegd egddro dd oep qfJadrlCr 6.,6droerbd6g eeduro aagdnerb{Og.
doddg d€d doddg$gid, doddg d6abo$&gd. esodro eodd6eroF)
ecbgd. dodo3rro dd eddg qtodaAolocb doeu$qd. do* dndcdodd
r
g
esodo$rdg dodgd ddo$JgdoJcgd! edcb a:dd a"{
abrba:ano-gd aarko eddeg ogdJo a"Cq{on rbeorltrd egdd oJro0rtra
dedc{.16g, o*raOrLro Suad.rodcal6g. d;roo3cqi.r: edd rior^iodca
d.r:6asqcb$d. edd rloereD ddcri:o.e,ryrl eod6d dedoJcdc. drodel)
d,ndrberyd. eod6d dedoJcg d&a dedoidc. drodcqd EddodoJc
dedo$ab. drodrdbg. don" Bddodo3ce dedoJonb. d:adeu ao6o3d.
Sddodoja: dedcqd - de atda-aruoroddrJd eJ,rodrld"bd d"&daJedc.
dodob dcudc ouCoqd - sed) eddrd dd escirdnoeQe0, doddl
ooad-o qodaro0 drQ doocb g & g d, oeJrldc a:d: g do$ d. droobolr>
A d*d dc. aao es do {-#. do u d d d oic e a e.ro d ri dc a: d ero d rd oJ.ro rlc Q d.
doa6Arldc derS ajeddarourori a,odeua0 drdofanasdcqd. oJ:adlde
tradeo{p qdrd)Ag, oJ:odtde drodJddohto ecb$69. ogdd doa;oddp
dodoloobrl edcQd. ajo{dodro doa:cFuod eGBd. eodd.n dd dodrS
dd6dd*e Ou,t'dd es ooaeddrldaird dr16b $e{ddaoJcdJd ddojJa:dccl:
dodoJr: .9ud:d.oo6oBd - dodcb gudd uodeo ddcrS a:dd ddd&d
d;ra&d.odgqd. ode deudd.o dd esddo esde dodddc. d,rodel
drodrbeg d, eo odddd dJd droo3cotD ao 6 dcd.ood: as dc $ d. dJDo$ olD
akoddo$"nd, ogdatron dda d.rardong eqd.oodcasd.:$d. ddOdg
d,odudddrlo agd.ooeqd. dodoic od4ocb otrabegdt eab. olDd
drod:ddro Bg, dedo e{d*e deu - eqcb dodoiOqd, a,g$ ePaddod
esddJ doa ,trbqd. eodcb dddotDrldgonro ,trbegd, derobrldgoiro
,orbegd. dddobrldg aadeFad dodotr: arbegdod: euubd,o{a:aduJc.
aadejoad dodoiodro a"u3oa dro$de a:cbegd. arodeio*d dodojr: a:ocb
dddddrd Sdrdoaufl dmc*:egd. eodOrl aiqd:orlrdo od.gouJo drod
dmubegd, ddd) d:ad:qd. a:dd Add drobdritrd! ub{dc dedobe
egdou$ dedoqd. eodt a$lg 0daj abo6drludoLoe eogri d.roefl ed0r3
ad dBd drodcgedocb dedardJdr. eddodo dOedoaooJcg, eddr oJro&z
dddrodadoub dedccryd. edd .ide aiededro dedcS6g. esrl deu' *
d d dra dd$ d o d oiro fi 68 d g d. eo d 0 r1 * $ d d o dn d e dc eg d, dd dn dad o do
dedoqd. .ldedaafl ddajoad dddrodadod ddoJooorbdcb. eodood
ad: arb$dr qdearoddo €s6do1:et e':rodddg Add dddil,ra atdCQ
d rl do d.odg e;-o d, I d a oJo o € oJo d ag d dro. er e.i 0 d.l q d. oJ;o 0 ma d d.ro
ou,gdrodu: edo a:dC ddaarofld. dodoiod,.o ald6+du Oeoolnn a:dCdg
ou&d.odcgcbqgd. sedt oJrod ou aJeuoddro droerlald;cb esdd a:dC
emoooood, dQdos:od d:adarodaiedo. ea$d dddr qpdddg a:dd dd6d.
$u,
do)
de*ddo
sod.: d{eo edcb goaad:abad-drdro0oJ:dod:
eudrdnqqo'
dq Ssode--odtd ."ie *..qod.=qd eeodddd dcoadrltlri d'roeh ded
aiua.ul*, a:dd ddaoronbcQd. se6 aodd oaqb tud)r1 bddodoir
aeddddojcdc* out'ug.d. eed add drado$drd drodcQeo, YoT,J
esdOod aab a3ecdc.geOr o-odod.ro eaJcrl eodd dpeor aeddddoJcdc.
ouCo$ed. dodd odddoJc 6d og-oooaoioeod ano6d{ aloefi' s-i"dd!
ardd ar:aoocb$d.
do{d" Sd dgon ded drodroeeodocJc endcdoqd'
d. c^fuo g a3.nd er: E d d o dojo ab o 6 d{
dodd of d-il-oc,aoiead dco6d{ d.oe0
d,roefi Joujc dodi,b
detr, qdorS & e9&ol11 deri ,tEd:r alodd o-odl edorl de dea-deddrjd
e+ ardarld ddoi"bd euatrsed. dgor:dddc. o{odaledc. sedl d.nefi
g.O*ria de Oe.9 Otrad"oa. oe$ esdrrltrehQeO. esdade drodarodl$d'
d.9 oiro
ts
0
rtro dabddabad e -s dc du
-euxbqd.
d qer
u. ao.oaodo oada-oflasdogid. *d "roaodarldc a-oddcroh dodoi a:tr
doerla3erond eodu-go dodob gucoqd - ddadJa ddd droa. * 0e.9
dedcdld$od es d6rl esddrrJojro.bgd. eed ddg deao e-eo e'r d:ao ojmncb
geo eed.E elddrrSo$eqd. &nd^a de ded "Sroderocbdrlsod, ddon
5*o*aoa do{peor d6oor{5dl ao6g. & ddon d$ddpdn
asda3edc.
Ed&oo6ri okod drdrdonoue,x d.o{ejedodc s ed) €tr dcd.oo e Q eo.
dOeda{duo doedd d:eeJ ajod:dor:de.rodo-0fid. esodo3:rdg duro qde
atodoeJdaiedc - *rJ aroa-odarldc roddcroh ddrd drdrS d.oertneeo. dodd
& 0e€ d;dqrbQd - qodd dodojcab. derl esudrddJt eodd dodoi>
af:{goir,o arb{6g. de Oe.9oJnfl alodd drodcdldOod dod a-orln
dcdoJc ddqil adc{d. *ri ;o-od; dcdri duoerlc{ed, B4 adrddc
d.peoruaoscdc. a'rielo'g &"Jca mrsmd-drsdaadalaJc* o"ro6.
ric{ooh d'
rlrd$ d6daad d g odo q dej e a3edc. eo dd g e cbe .D g e. oo
{am
*d-nad) dJdri &osdJrlaieuo0d oodc *B"ngtsd.o{a3edc. dodoi:
dedoqd rldd€dddo-oddg eorld6a-0fl edaJedc egdodd ogrl
d.roerL:Qe0? iro6ai-odddrd dro& esdd edgdn .roodarorbdoahd oodl
ruQoJcEdaiedc. d.rodu: .rodt Coalp"ildg d,oerbded. dabon agoarl
ar'1
rloe.irld
dabri sode de 0e€ drod;ua&d.n{a3ed.:. aldd ddrondp ed
u'ao a-o6do-od-d6da-odddta dIo&, e rioe.3rlduoo esooabuofl0. edc.ud a
rioe.SddJ dodojc d.rod es.gadarooore:rod droe dodd droeFr es€ad dedoJcd:a
drodaie$. ddJon ago-orleJep 8ddodoi d;obddg, o* d-moaojceod
dcobddg d.oen ded droda3edc. dtoe;o doo6dddo edJri &&qd.
Oe{ ogrle doeddo 8dd dco6drltrddd. &edr d>dsrro0 dd.rd
"naE"lx
tr:al6arohd, ddadgogrl nd.:ri aaJo a3ed.roe ercb &rbdd, g*roo#
aroaoirorl-:gid. esdd e-iddoJ.r: erddrEdo$od d"ro6dcdd, td; dd
aJedrdodd eodddddos:cb{6g. dil-o5arldgoir.ra dd dodcb dE ecbqd.
ilad). BdadH d.roefl uedarorbdedoub sgon dro6 dcud:d.odg%d. *
nflondg a:dd dq ecbqd. eodori
"rod * doeddd;. esr4d.,roerlcdedoab
eearodds$qd. esdd eedcb dQco-ooongqd go'adg ereddtorJe add
d{ddcogd. aioqqdqn .Jqong od.6ocn gabdcdcqgd, asedddd.e
esdrEd drodoqd. erdrosodaorbgag, aedw-odarorb$d. udadodo
e{'e
qdc{d uo'd dodd duae0 dcd,o^oo,o aea, eswoss€ - dOedd$a
dricbd.odcdd.
UJ
de 0e.9 eed ab€rri esdqooogrl dodon ddd arcb$d. egoJm
dd a:dd "bo6drJud! se{.1 ddadge oboOnodfu
Sg .Buaddn *aOA
olDd aarod{B e;dcdl6g ddadgdrdodddd .rrrd;
do{peoroafi
oarogid. aeri nedl a:dd dedds* drodaldrcjc. eedt
$oJcd.dr4 doe&
esdd d,rodeD dda esodoirdab* droe6dua{aJedo *oagi oyo-oda.
drootuon ahdagdr drool,oi dndd{odddcb ddodol:d:. d.ood:
qdoSoet a:dd dedo$d, dod (gaoa) ol:od'ra ded droder: d.nerju:
uodrlag adodd Eddodotr d.odongqd. dodoJ:ila md deri d.rodadg
dddcd"oodc d.oeri.:qbdct oJrod dlod duodro...odcd;dcr dodojcod,ro
ajc{d.oo6rie drodnrodu: e{dcfuqd. egc$dOod alc{do ogof, ded
drodaieuofld. naoiddp ed - dN6 doeetr edou. dodo3:od.ro
"${d6ba
a:dd alQdoddoo.o dro6ogd. e"dug$on arr{ur1 dedoig adc erdqan:d.
..eodd alc{dc arae}o, nndt doen dgrld ded drodc$edoub deccqd.
dodoio dd drda oocb dedcqd. dedo dpegon' argd) d,odojcgdo.
al$riugd eodrdro&a^B* ;rod.ssH. drlu:-cng oag eed#s. deri
drodaje doa: ar odoa:dcQ d z ofuod al o ae ddrlw do&oe ddc. t.i.L
erudaeoJcd,oa ddoilaiedc. oabrl alaoixa esrfc$d. eroaro,
e*b B-9
eo
€orjud abrbaronqd. qodd ab{dc dodri a:dddg goioarbsod, ep€ajerld
o es dsod. deotrats ort a d"bd rpab ddodc* ahee3e d,
1.1n'oloeri6uo
d"Joa d.eadd ded drodJd arodoocbed. aro0o eenilf es€J6 d,oed:s
(dodu d dJ,e d.e&d, aododrlrddd ded drodaJedc). dedoJog ardC
esd*o$da3ed:, dcro a"ode
Bddg d:uebd,o$arodub. dednao coegdaied;.
d"bond) add d6a3co$d. o* .lro€-dro* ilddc dodoi a${tnhCIeqd.
eodd esd6d alodt Sded droudcsododd a,odg a,ocJo A{eod, esdd
PQdg doudc ddcb aidrbdoso.bgd. egodo aledQd dododr dgd
----rE
r*1aa-ou afeadab. aed:lagd.
,ocnaad drfOod doa:cFa:ao6 esdrrrdi
ad$d. dddodoJ:d:. eq,sdraa a^e eoo,oair*d anaggd. LW
arulraeol. ddd drodJddoSa goao$ ddd) a:cbed, aierJ erud..gohro
*
abqfucroe abqbd eprler droeh abdu aEdcdodd d.:{url geooJc
droso-aso aroaoeoacroddd dddl geo aarlo da$d. eleaeoi *;g"ri
esereoJo
dodoJ: d-bd.
qadrdnah dr:agroadr-
1. dodd{ a rloaJrjdo dodofuooOrl esoad a'asorerad dDa a:dd
vood a-orko ddgdoood esead ded arrodaJeuohd. dedotrg
ddouorlel erodo$rdg oiogde qirodrludanduJo.
qaafe * 0e€ dvodaro&a'.rodraJedc .uoafedo
z
{doaoorf
d.oed:g{edoj.oe edgdn auodanrbdrcmhd. .rod da$d abdri
doerbded dodd xi:alqroabdg atcb$ed.
ddood:-d6ddodg dra& drood duamodd dogrlCdro dOddrd
dyocCododd dlaaalo eld. aJd.
esqrodErond "d&Efd". * dagdon
dddrbd
.fur.s
d."S.$ doddg qrodrd drdcbdub eognron ubaaaF esda esrbgd.
"i-af.
-dod dodg doa dd ddgo$drd aode:oogc,$ asA{A. dagdo$
dd
dridd,ra*dd eoryord daJo, dogo$dbd ged draadroBtd)ub.
ed:drdr
abaoaF egrlu:
dd
Oe.eoruod ddrs edoaLrdo, dodqdg dug dodo,
:T.rf .dS. eoodd
oodduorbd dd drlabdrood rrr4 ang erdartdr
!!u$aoegdd,
dd.oedd-dd.roeddcnan{ed-de gdo"d;ae * *rg drE6d;qdu$. =Eae
du$oa:od apdreocb abaaa:6 esdroafl ogd.
dEerlruc:-d6dr6od alcdgdoao.arl a3etradd a:aoori drd
dodgd a:ainf aaad,ood:a&.
/*