Positiv dynamikk i Danmark

16
Torsdag 9. april 2015
MENINGER
KRONIKK OG DEBATT
å åSpråket vårt
Per Egil Hegge
Per Egil Hegge er tidligere
redaktør i Aftenposten og
forfatter av flere bøker, blant
annet om språk.
[email protected]
Ombudet
ble gode
De som måtte mene at dagens
overskriftssnekker ikke helt har
snøring på samsvarsbøyning,
skulle bare vite hvem som har
gått god for overskriften. Det er
nemlig Språkrådet, som serverte
den i årets første utgave av sitt
blad Statsspråk. Det smykker
seg, under tittelhodet, med den
varmende og betryggende reklamedefinisjonen «Bladet for godt
språk i staten». I sin helhet lød
overskriften: «Ombudet som ble
gode i nynorsk.»
Samsvarsbøyning kan defineres indirekte ved dette trippeleksemplet: Han er god, det er
godt, vi er gode. Vi kan ikke si
det er god. Ombudet er i dette
tilfellet Barneombudet, og artikkelen i Statsspråk er en solskinnshistorie: Barneombudets
stab på ca. 20 personer trengte
litt språktrening for å svare korrekt på brev fra nynorskbrukere. Det har de fått, og de er blitt
gode, fremgår det av artikkelen.
Men «ombud» er et entallsord,
og i manges øyne, ører og mager skurrer og knurrer det nok
litt når man leser eller hører at
«ombudet ble gode». For å anse
dette på mildeste måte tar vi,
med den velvilje som er så atypisk for spalten, turen innom de
kollektive substantiver. Det er
begreper som har entallsform,
men som fungerer som flertallsord. Et godt eksempel er fotballag («Rosenborg er gode») eller
andre institusjoner: «Politiet er
sikre på at gjerningsmannen er
tatt.» Det blir ikke anvendelig
norsk hvis vi forsøker oss med
«Rosenborg er godt», eller «Politiet er sikkert på at forbryteren
er pågrepet».
Nå kan det ligge et mål bak
overskriften i Statsspråk. Barneombudet skal som institusjon
få en status på linje eller høyde
med ikke bare Rosenborg, men
også Politiet, og dermed skal
Ombudet bli gode i mye annet i
tillegg til nynorsk. Det er et problem til her: Substantivet gode
(uttalt med å) er en gammel betegnelse for hedensk offerprest.
Så «ombudet ble gode» setter oss
noen hundre år tilbake i tid.
Danmark gjennomførte i 2007 en omfattende kommunereform, der antall
kommuner ble redusert fra 275 til 98
gjennom en lang rekke frivillige sammenslåinger, skriver artikkelforfatterne. FOTO: BERIT KEILEN, NTB SCANPIX
Kommunereform. I Danmark skapte kommunesammenslåinger en positiv dynamikk
som overrasket så vel forskere som politikere,
offentlige ledere og borgere.
Seks gevinster
ved dansk
kommunereform
Debatt
Asbjørn Røiseland
professor,
Universitetet
i Nordland
Eva Sørensen
professor, Roskilde
Universitet/Universitetet i Nordland
Jacob Torfing
professor, Roskilde
Universitet/Universitet i Nordland
De danske erfaringene med en kommunereform har vært mer positive enn man
regnet med da reformen ble lansert i
2007. Forklaringen er at slike reformer
rommer en egendynamikk og åpner for
forandringer som lokale krefter kan utnytte til å styrke og forbedre det lokale
selvstyret. Vil det samme skje i Norge?
Danmark gjennomførte i 2007 er omfattende kommunereform, der antall kommuner ble redusert fra 275 til 98 gjennom
en lang rekke frivillige sammenslåinger.
Reformen var del av en større struktur
og oppgavereform som også erstattet 13
amtskommuner med fem regioner, samt
flyttet oppgaver fra både stat og amt til
kommunene.
Regjeringen snudde
Den danske reformen ble til nærmest ved
en tilfeldighet. På bakgrunn av en rapport fra embetsverket om oppgavefordelingen i den offentlige sektor, hadde
innenriksministeren opprinnelig kon-
kludert med at det ikke fantes gode argumenter for en kommunereform. Dette
til tross; da danske medier i sommerens
agurktid kunne fortelle at det fantes sterke røster i regjeringspartiene som ønsket
en kommunereform, var de store organisasjonene i arbeidslivet raskt på banen
med sine støtteerklæringer. I løpet av
kort tid snudde den danske regjeringen
helt om, og tok initiativet til en omfattende reform.
Smal begrunnelse
Gode råd var nå dyre, ettersom den danske regjeringen satt på løsningen, men
manglet et klart definert problem. Svaret
ble å nedsette en kommisjon som fikk til
oppgave å finne begrunnelsen for en reform og deretter utforme ulike alternativer. Kommisjonen erfarte raskt at det
ikke fantes klare og entydige bevis for at
større kommuner faktisk ville gi større
effektivitet, og konsekvensene for demokratiet var usikre. Man landet til slutt på
en ganske smal begrunnelse for kommunereformen, som også går igjen i den
norske reformen: Større kommuner var
nødvendige for å sikre mer faglig bærekraft og for å løse lokale velferdsoppgaver
med tilstrekkelig kvalitet.
Kritiske røster
Den smale begrunnelsen betydde i bunn
og grunn at forventningene til hva som
kunne komme ut av reformen var generelt lave. Det var utbredt skepsis og mange kritiske røster, blant annet fra forskere,
som var bekymret for det lokale folkestyrets fremtid.
Når man i dag ser tilbake på hvordan
det danske lokale styret har utviklet seg
siden 2007, er det særlig gevinstene som
skinner gjennom. Kommunereformen
skapte nemlig, på mange områder, en
positiv dynamikk som er kommet overraskende på så vel forskere som politikere, offentlige ledere og borgere. I denne
sammenhengen vil vi fremheve seks gevinster ved den danske reformen som i
utgangspunktet ikke var planlagt eller
ventet:
| Debatt | 17
Torsdag 9. april 2015
Debattredaktør:
KRONIKK
DEBATT
Kronikker/debattinnlegg på nett:
Erik Tornes
Post: Aftenposten, Debattredaksjonen,
Postboks 1, 0051 Oslo
E-post: [email protected]
Maks. 6000 tegn inkl. mellomrom.
Legg ved portrettfoto.
E-post: [email protected]
Hovedinnlegg: Maks 3000 tegn inkl.
mellomrom. Legg ved portrettfoto.
Kortinnlegg: 400-1500 tegn.
aftenposten.no/meninger
• Aftenposten returnerer ikke artikler som
blir sendt på papir.
Krigen. Okkupasjon av Norge
og Danmark var ikke nødvendig,
en sløsing med tyske krefter.
Mine møter med
Norges erobrer,
Nikolaus von
Falkenhorst
Debatt
Olav
Gran-Olsson
journalist
1. For det første: Demokratiet er blitt
styrket gjennom kommunenes økte
handlingskraft. De nye kommunene løser
flere oppgaver, og de har flere ressurser
å sette inn på tvers av tradisjonelle forvaltningsområder. Dermed kan de levere
løsninger som svarer på lokalsamfunnets
behov.
2. For det andre: De nye og store kom-
munene har intensivert det interkommunale samarbeidet om eksempelvis
turisme, miljøregulering og infrastruktur. Antagelsen om atinterkommunalt
samarbeid ville falle bort med kommunereformen, har dermed ikke holdt stikk.
Kommunene samarbeider ikke bare mer
enn før, kommunene er også blitt mer
ambisiøse samarbeidspartnere.
3.
For det tredje: Kommunesektoren er
blitt den viktigste arenaen for ny forvaltningspolitikk med selvstendige forslag til
hvordan offentlig sektor skal innrettes,
styres og ledes. Kommuner som Aarhus,
København og Odense arbeider målrettet
for å utvikle og prøve ut nye styringsformer med tanke på å skape mer effektivitet og kvalitet i oppgaveutførelsen Kommunene har fått en helt annen selvtillit
når det gjelder å styre lokalsamfunnet de
er satt til å tjene.
4. For det fjerde: Denne nye selvtilli-
ten har ført til at kommunesektoren i dag
representerer en reell motvekt til staten.
På tross av stram økonomisk styring fra
statens side, har kommunene fått en sterkere posisjon både i forhandlinger med
staten og i diskusjonen om utviklingen
av den offentlige sektor.
5. For det femte: Danske kommuner arbeider i dag langt mer systematisk med å
m
Demokratiet i de nye
kommunene er mer
under utvikling enn under
avvikling
trekke borgerne inn i de kommunale beslutningsprosessene. Bakgrunnen er en
lett forståelig bekymring over økt fysisk
avstand mellom borgere og politikere
i de nye kommunene. Demokratiet i de
nye kommunene er derfor mer under utvikling enn under avvikling.
6.
For det sjette: Det siste punktet vi
vil trekke frem er styrkingen av kommunenes omstillings- og innovasjonskraft.
Danske kommuner er, som norske, klemt
mellom stigende krav og forventninger
på den ene siden og knappe ressurser på
den andre siden. Dette har skapt behov
for offentlig innovasjon, noe sammenslåingsprosessene ga anledning til. Flere av
disse nyvinningene er siden importert til
Norge, for eksempel innovasjoner innen
hverdagsrehabilitering.
Suksess tross alt
I rekken av positive effekter bør det ikke
underslås at den danske kommunereformen også har hatt negative sider. Flere av
de nye oppgavene som kommunene fikk
tildelt, ble trolig løst bedre og mer effektivt i det gamle systemet. På tross av dette
er det en utbredt oppfatning at de positive effektene overskygger de negative, og
at reformen, tross alt, har vært en suksess.
Norge er ikke Danmark, og dansk suksess garanterer ingen norsk suksess. Det
Norge bør lære av de danske erfaringene
er at store og radikale reformer i kommunesektoren har en egendynamikk som
skaper positive gevinster i seg selv, enten
de oppstår som en direkte konsekvens av
reformen, eller skyldes at reformen skaper muligheter for lokale aktører til å forbedre og styrke det lokale selvstyret.
Mens den norske debatten stort sett
handler om frivillighet versus tvang, og
hvem som bør slås sammen med hvem,
er det kanskje vel så viktig at lokale politikere og administratorer diskuterer hvilke
muligheter kommunereformen gir for
dem og deres lokalsamfunn? På basis av
danske erfaringer er det liten grunn til å
tro at regjeringen selv har oversikt over
alle konsekvensene av sin egen reform.
Sommeren 1960 hadde jeg som
meget ung mann en sommerjobb
i Holzminden nydelig beliggende
ved Weser, 70 km vest for Göttingen,
en by med kanskje 30.000 innbyggere. Der var alle vennlige. For å bli
kjent med meg fortalte arbeidskollegene gjerne at de første allierte
som kom til Holzminden i det daværende Vest-Tyskland i 1945, var
nordmenn og at det første allierte flagg som hadde vaiet på broen
over elven Weser var det norske
flagg. Det gjorde meg stolt!
En dag fortalte sjefen min som var
meget forekommende at her i Holzminden bor generaloberst Nikolaus
von Falkenhorst. Det visste selvsagt
ikke jeg. Han tar aldri imot besøk!
Han tilhører den gamle prøyssiske
adel, men den prøyssiske adel tok
imot uanmeldt besøk på lørdager
klokken 12. Skulle jeg besøke ham?
Han som sikkert ikke hadde sett en
nordmann siden 1945. En lørdag kl.
12 ringte jeg på hos ham. Han åpnet
vinduet i 2. etasje og utbrøt med
klar tale: Jeg mottar aldri besøk! Da
hadde jeg trumfkortet klart! Herr
General: Den prøyssiske adel tok
imot besøk uanmeldt kl. 12 på lørdager, og nå er det lørdag og klokken er 12. Da svarte generalen: Ja, De
har rett. Jeg åpner døren for Dem.
Dømt til døden i 1946
Så plutselig satt jeg i hans leilighet.
Den var riktig behagelig. Generalen hadde en god pensjon. von Falkenhorst var heldig: Han var blitt
dømt til døden i 1946. Straffen ble
omgjort til livsvarig fengsel etter
stor innsats fra Sven Hedin. Etter
syv år ble han løslatt og han kunne
etter hvert flytte til Holzminden.
Han hadde ledet Weserubung som
var dekknavnet for erobringen av
Norge. Men nå måtte han nøye seg
med utsikten til elven Weser. Etter
hvert prøvde jeg meg på noen mi-
litære spørsmål. Og fikk noen svar:
«Tilbaketrekningen i Finnmark
med den brente jords taktikk var et
stort feilgrep. Den var jeg ikke ansvarlig for, men Lothar Rendulic.
Da Rendulic kom med sine tropper
fra Finland inn i Finnmark ble det
to tyske øverstkommanderende i
Norge: Rendulic og jeg. Jeg ringte til
Berlin og spurte hvem som hadde
kommandoen. Rendulic fikk den.
I og med at jeg dermed var avsatt,
forlot jeg Norge med en gang 18. desember 1944. Tyskerne la Finnmark
øde og Finnmark ble et militært
vakuum. Russerne kunne frigjøre
tropper og sette disse inn på andre
frontavsnitt for å ta knekken på Hitler-Tyskland.»
Ingen sans for Quisling
Før jeg forlot Holzminden i høsten 1960 oppsøkte jeg ham nok en
gang. Og nok en gang på en lørdag
klokken 12. Det var litt vanskelig å
snakke med ham. Han så på meg
som en grønnskolling. Men han
skjønte at jeg var levende opptatt
av krigen og samtidshistorie. Von
Falkenhorst hadde hatt nok tid til
å tenke etter syv år i fengsel. Han
hadde ingen sans for Quisling. Heller ingen sans for Terboven, som
han følte seg underlegen i forhold
til. Da var det lettere for ham å snakke med sin nestkommanderende
general Erich Buschenhagen. En
mann med ofte godt humør. En sjelden egenskap blant høyere tyske offiserer. Von Falkenhorst overlot til
Buschenhagen å undertegne kapitulasjonsdokumentene på vegne av
Hitler-Tyskland på Britannia Hotell i
Trondheim 10. juni 1940.
Et siste spørsmål til Norges erobrer generaloberst Nikolaus von
Falkenhorst. Et land som han erobret med 8000 mann! Hvor nødvendig var det for Tyskland å okkupere Norge og Danmark i 1940?
«Ikke nødvendig! Okkupasjonen
av disse land var en sløsing med
tyske krefter.» Det var de siste ord
fra ham.
Ved avskjeden slo han hælene
sammen på ekte prøyssisk vis. Et
kompani med soldater fra den ferske Bundeswehr marsjerte i tverrgaten. Soldatene i de grå uniformene
sang.