pedagogisk plan for allen sansehage

01.01.2015
ULNA
AS
PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN
SANSEHAGE
Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn?
”For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og
voksne. I barnehagen må alle få oppleve hverdager som er preget av å gi og motta omsorg og
anerkjennelse fra hverandre. De må få oppleve nære forhold i en barnegruppe” (Kari Lamer
s.100)
”Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barns oppfatning av seg selv.”
(Rammeplanen s. 13)
”Der hvor barns selvfølelse krenkes ligger kimen til hensynsløshet, mobbing og manglende
empati.” Rammeplanen s.1
Mål
Tiltak
• Gi barna tilbakemeldinger
Vi Ser
• Barn som har tro på seg
heller på deres innsats enn
selv.
resultat.
• Barn som er trygge.
• Hjelpe barna til å sette pris
• Barn som tør å prøve nye
på det de mestrer
oppgaver.
Barnehagen skal bidra til at
• Gi barna erfaringer og
• Barn som utvikler sosial
barna utvikler
oppgaver som barna har
kompetanse.
trygghet i forhold til egen
mulighet for å mestre.
• Barn som ønsker å lære
identitet
• Gi barna ros og
nye ting.
oppmuntring
• Barn som viser glede
• Legge til rette for læring,
lek og vennskap
• Gi barna mulighet til
medvirkning og
medbestemmelse
• Se barnas perspektiv
• Skape trygge omgivelser
BARNS MEDVIRKNING
FNs barnekonvensjon vektlegger
”Barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt”
Mål
Barna skal få gi uttrykk for
Tiltak
• Se og lytte til barn
Vi ser
Barn som blir motivert til å
sitt syn på barnehagens
• Gi barna tid og anledning
påvirke sin egen hverdag.
daglige virksomhet, å få
til å gi uttrykk for sine
• Barn som er trygge og tør å
mulighet til å delta i
meninger.
uttrykke sine behov, ønsker,
planlegging og vurdering.
• Voksne som kan lytte og
meninger og følelser.
Barnas synspunkter skal
tolke barns forskjellige språk • Engasjerte og fornøyde
tillegges vekt i samsvar med
og uttrykk.
barn.
dets alder og modenhet.
• Fleksible planer i
• Voksne som tar barn på
barnehagen
alvor.
• Voksne som kan ta barnets
perspektiv
• Voksne som lar barn få
delta i utformingen av deres
hverdag.
LEK OG LÆRING
Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi, og er en
viktig side ved barnekulturen.
Den er en grunnleggende livs - og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom.
”Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder.” Rammeplanen. S.2
Mål
Tiltak
Vi ser
Barnehagen skal gi barn
• Gi tid og rom for lek ute og • Barn som utvikler god
muligheter for læring
inne.
lek-kompetanse.
gjennom lek, livsutfoldelse
• Gi barna opplevelser og
• Barn som opplever
og meningsfylte
impulser til leken.
bevegelsesglede,
opplevelser og aktiviteter i
• Bruke naturområder og
bevegelses- og sanseerfaring
trygge, men
nærmiljø
• Barn som opplever læring
utfordrende omgivelser.
• Tilby barna variert og
og mestring gjennom lek.
tilgjengelig
• Barn som utvikler
lekemateriale.
vennskap.
• Tilby barna varierte
• Barn som utvikler sosial
aktiviteter.
kompetanse.
• Hjelpe barn inn i leken.
• Barn som utvikler og
stimulerer språket sitt.
ETISKE SPILLEREGLER
Barnehagen har utarbeidet etiske spilleregler for barna i barnehagen. Reglene skal hjelpe barna til å ta
vare på hverandre, til å vise hensyn til hverandre, og ha mulighet til å gi og få omsorg. Dette er blant
annet grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse.
1. Vi skal si hei og ha det.
Vi ser:
Barn som føler seg velkommen
Barn blir sett og får øyekontakt med hverandre
Barn som viser høflighet – respekt for hverandre.
Barn som hilser på hverandre og tar avskjed.
Barn som får en fin start og avskjed på dagen.
2. Vi skal være gode mot hverandre.
Vi ser:
Barn som gir rom for å uttrykke følelser
Barn som trøster de som er lei seg
Barn som deler med hverandre
Barn som viser glede på andres vegne
Barn som aksepterer hverandres ulikheter
Barn som blir forsonet etter en konflikt
Barn som roser og oppmuntrer.
3. Vi skal hjelpe hverandre
Vi ser:
Barn som stiller opp for hverandre
Barn som hjelper hverandre i hverdagen
Barn som lærer å spørre om hjelp/be om hjelp.
4. Vi skal lytte til hverandre
Vi ser:
Barn som lytter til hva andre forteller
Barn som respekterer andres grenser
Barn som respekterer andres synspunkter
FORELDRESAMARBEID
”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.” Barnehageloven § 1
”Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i
forhold til barnet. ”Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser
utveksles.”
”Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse.”
Mål
Skape et godt samarbeid
Tiltak
Foreldremøter
Vi Ser
• Fornøyde foreldre
med foreldrene og
• Foreldresamtaler
• Foreldre som er trygge
sørge for god
• Daglig kontakt i levere- og
på barnehagen
informasjonsflyt.
hentesituasjon
og personalet.
• Sosialt samvær i barnehagen
• God informasjonsflyt
• Årsplaner
mellom foreldre
•Månedsbrev/ukeplaner/dagrapporter og barnehage.
• Brukerundersøkelser
• Foreldre som ser på
• SU- og FAU-møter
barnehagen som
et sosialt møtested og
som knytter
vennskap.
• Foreldre som formidler
sin mening om
barnehagen på godt og
vondt.
• Foreldre som føler at
de kan være med å
påvirke barnehagens
innhold.