Pensum BHFOR3500 De yngste barna i barnehagen. Fordypning.

Pensum
BHFOR3500 De yngste barna i barnehagen. Fordypning.
Med forbehold om endringer. Oppføringer merket med * inn i et digitalt kompendium
Abrahamsen, G. (2004). Et levende blikk. Samspillsobservasjon som metode for læring. Oslo:
Universitetsforlaget. (200 s.)
Ansnes, J. & Fjørtoft, F. (1999). Toner i fri lek. Tanker om improvisasjon blant voksne og barn. I S.
Kibsgaard & A. Wostryck (red.) Mens leken er god. Oslo: Tano Aschehoug. s.211-221. (11 s.) *
Bae, B. (2012). Barnehagebarns medvirkning. I B. Bae (red.) Medvirkning i barnehagen. Potensialer i
det uforutsette. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.1. s.13-28. (15 s.) *
Berg, A. (2009). Å lære med hele kroppen. Multisensorisk læring i barnehage og skole. Oslo: Sebu
forlag. Kap. 1-5. (100 s.)
Berg, A., & Kippe, K. (2006). Småbarnas kroppslige verden. Sansemotorisk utvikling hos barn 0-3 år.
Oslo: Sebu forlag. (150 s.)
Berre, Å. (2000). Musikk med de minste. Pedagogisk forum. (189 s.)
Broberg, M., Hagström, B. & Broberg, A. (2014). Tilknytning i barnehagen. Hva betyr trygghet for lek
og læring? Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (230 s.)
DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. Nr. 4-2004. Temanummer: Teater med små barn. s.
17-40. (25 s.)
Drugli, M.B. (2010). Liten i barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (137 s.)
Greve, A. (2009). Vennskap mellom små barn i barnehagen. Oslo: Pedagogisk Forum. Kap. 1, 2 og 3.
(70 s.)
Heggstad, K.M. (1997). Kunsten, skogen og harepusen som blei borte. Debattserien for barnehagefolk
(nr. 1). Oslo: Pedagogisk forum. s. 22-29. (7 s.) *
Hernes, L., Os, L. & Selmer-Olsen, I. (2010). Med kjærlighet til publikum. Kunst for barn under tre år.
Cappelen Akademisk Forlag. (150 s.)
Hovik, L. (2013). Babyteater – en demokratisk kunst? I M. Bakken & S.B. Hommersand (red.) Barn,
kunst og kultur. Oslo: Universitetsforlaget. (8 s.) *
Hovik, L. (2014) Forsker i affekt. I DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. (3-2014) (4 s.) *
Hovik, L. (2014). Ulike definisjoner av begrepet «affekt» og dets anvendelsesområder. Begrepets
betydning for samtidens scenekunst og -kommunikasjon. Publisert i BARN Nr. 2/14 (13 s.) *
Johansson, E. (2002). Små barns etikk. Oslo: Pedagogisk Forum. (216 s.)
Johansson, E. (2011). Små barns læring. Møter mellom barn og voksne i barnehagen. Oslo: Gyldendal
Akademisk. (211 s.)
Kanstad, M. (2015). Barnehagen som arena for minoritetsspråklige ettåringers meningsfulle
kommunikasjon. I S. Kibsgaard & M. Kanstad (red.) Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv.
Bergen: Fagbokforlaget. (11 s.) *
Kanstad, M. (2011). Gjensidighet i tillit og respekt. I V. Glaser, K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad
(red.) Barnehagens Grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (10
s.)
Kjørholt. A.T. (2010). Barn som samfunnsborgere – til barnets beste? I Kjørholt, A.T. (red.). Barn som
samfunnsborgere – til barnets beste? Oslo: Universitetsforlaget. s.11-27. (17 s.) *
Konradsen, T.K., Nervik, L.R., Skjølsvold, E.M. & Stenset, W. (2013). La mæ få klar det sjøl. Ergonomi
og pedagogikk i barnehagen. Oslo: Sebu forlag (130 s.)
Løkken, G. (1996). Når småbarn møtes. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kap.2. Til stede i verden
med kroppen. s. 16-28. (13 s.) *
Løkken, G. (2004). Toddlerkultur. Om ett og toåringers sosiale omgang i barnehagen. Oslo: Cappelen
Akademisk Forlag. s. 13-162. (ca. 150 s.)
Merleau-Ponty, M. (1994). Kroppens fenomenologi. Oslo: Pax Forlag A/S. (Bare innledning ved Dag
Østerberg). (s.V-XII) (8 s.) *
Nordtømme, S. (2012). Muligheter i mellomrom. I A. Krogstad, G.K. Hansen, K. Høyland & T. Moser
(red.). Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Bergen:
Fagbokforlaget. s. 213-226. (13 s.)
Osten, S. (2002). De minsta barn jag gjort teater för. I S. Osten Mina meningar. Essäer, artiklar,
analyser 1969-2002. Södertälje: Gidlunds Förlag (3 s.) *
Osten, S. (2006). Program til Babydrama. Regi: Suzanne Osten. Unga Klara. Stockholm Stadsteater (5
s.) *
Qvortrup, J. (2010). Om børns rettigheder i voksensamfundet. I Kjørholt (red.). Barn som
samfunnsborgere – til barnets beste? Oslo: Universitetsforlaget. (s.30-44) (13 s.) *
Steinsholt, R. (2006). ”På den andre siden av ingensteds”. I K. Steinsholt & H. Sommerro (red.)
Improvisasjon. Kunsten å sette seg selv på spill. Oslo: N.W. Damm & Søn. s. 23-43. (21 s.) *
Stern, D. (2003). Spedbarnets interpersonlige verden. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap 3, 4, 5, 6,
7 og 8. s. 101-251. (150 s.)
Sæther, M. (2011). Musikk og estetiske prosesser i barnehagen. I K. Bakke, C. Jenssen & A. Berggraf
(red.) Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen. Fagbokforlaget. (26 s.)
Torkildsen, K. (2011). Den ville babyreisen. I K. Bakke, C. Jenssen og A. Berggraf (red.). Kunst, kultur
og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen. Fagbokforlaget. (26 s.)
Valberg, T. (2008). Konsert med spedbarn som målgruppe. I E. Ruud & G. Trondalen (red.)
Perspektiver på musikkterapi. 30 år med musikkterapi. Oslo: NMH Publikasjoner (16 s.) *
Young, S. (2003). Music with the under-fours. London and New York: Routledge Falmer. (152 s.)
Til sammen ca. 2500 s.
Lover og forskrifter
Kunnskapsdepartementet (2005). Lov om barnehager (barnehageloven). (Lov av 17. juni 2005, nr.
64.) Lastes ned fra http://www.lovdata.no/cgiwift/wiftldrens?/usr/www/lovdata/all/hl-20050617064.html
Kunnskapsdepartementet (2011). Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Lastes ned fra http://www.odin.no/filarkiv/274353/rammeplan_(til_Odin).pdf
Temahefter
Bae, B., Eide, B.J., Winger, N. & Kristoffersen, A.E. (2006). Temahefte om barns medvirkning. Oslo:
Kunnskapsdepartementet. Lastes ned fra
http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Temahefte-om-barns-medvirkning/
Sandvik, N. (2006). Temahefte om de minste barna i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.
Lastes ned fra http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Overganger/De-minstebarna-i-barnehagen/
Kompendium BHFOR3500 De yngste i barnehagen. Fordypning
Ansnes, J. & Fjørtoft, F. (1999). Toner i fri lek. Tanker om improvisasjon blant voksne og barn. I S.
Kibsgaard & A. Wostryck (red.) Mens leken er god. Oslo: Tano Aschehoug. s.211-221. (11 s.)
Bae, B. (2012). Barnehagebarns medvirkning. I B. Bae (red.) Medvirkning i barnehagen. Potensialer i
det uforutsette. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.1. s.13-28. (15 s.)
Heggstad, K.M. (1997). Kunsten, skogen og harepusen som blei borte. Debattserien for barnehagefolk
(nr. 1). Oslo: Pedagogisk forum. s. 22-29. (7 s.)
Hovik, L. (2013). Babyteater – en demokratisk kunst? I M. Bakken & S.B. Hommersand (red.) Barn,
kunst og kultur. Oslo: Universitetsforlaget. (8 s.)
Hovik, L. (2014) Forsker i affekt. I DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. (3-2014) (4 s.)
Hovik, L. (2014). Ulike definisjoner av begrepet «affekt» og dets anvendelsesområder. Begrepets
betydning for samtidens scenekunst og -kommunikasjon. Publisert i BARN Nr. 2/14 (13 s.)
Kanstad, M. (2015). Barnehagen som arena for minoritetsspråklige ettåringers meningsfulle
kommunikasjon. I S. Kibsgaard & M. Kanstad (red.) Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv.
Bergen: Fagbokforlaget. (11 s.)
Kjørholt. A.T. (2010). Barn som samfunnsborgere – til barnets beste? I Kjørholt, A.T. (red.). Barn som
samfunnsborgere – til barnets beste? Oslo: Universitetsforlaget. s.11-27. (17 s.)
Løkken, G. (1996). Når små barn møtes. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kap.2. Til stede i verden
med kroppen. s. 16-28. (13 s.)
Merleau-Ponty, M. (1994). Kroppens fenomenologi. Oslo: Pax Forlag A/S. (Bare innledning ved Dag
Østerberg). (s.V-XII) (8 s.)
Osten, S. (2002). De minsta barn jag gjort teater för. I S. Osten Mina meningar. Essäer, artiklar,
analyser 1969-2002. Södertälje: Gidlunds Förlag (3 s.)
Osten, S. (2006). Program til Babydrama. Regi: Suzanne Osten. Unga Klara. Stockholm Stadsteater (5
s.)
Qvortrup, J. (2010). Om børns rettigheder i voksensamfundet. I Kjørholt (red.). Barn som
samfunnsborgere – til barnets beste? Oslo: Universitetsforlaget. (s.30-44) (13 s.)
Steinsholt, R. (2006). ”På den andre siden av ingensteds”. I K. Steinsholt & H. Sommerro (red.)
Improvisasjon. Kunsten å sette seg selv på spill. Oslo: N.W. Damm & Søn. s. 23-43. (21 s.)
Valberg, T. (2008). Konsert med spedbarn som målgruppe. I E. Ruud & G. Trondalen (red.)
Perspektiver på musikkterapi. 30 år med musikkterapi. Oslo: NMH Publikasjoner (16 s.)
Anbefalt utfyllende lesning:
Ahlmann, L. (2006). Innlært hjelpeløshet?: omsorg og pedagogikk på småbarnsavdelingen. Oslo:
Pedagogisk Forum. (80 s.)
Alvestad, T (2009). Barnehagen som læringsarena for de yngste barna. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift
02/09. Oslo: Universitetsforlaget. s. 147-157. (10 s.)
Barnehagefolk 01/10. Forskning om de yngste (ca 95 s.)
Benn, S. (2003). ”Att upptäcka barns lärandeprocess.” I E. Johansson & I. P. Samuelson. Förskolan –
barns första skola! Lund: Studentlitteratur. (14 s.)
Farstad, G. & Stefansen, K. (2007). ”Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns
omsorgsbehov”. I Barn nr 2. (17 s.)
Johannesen, N. (2005). En – to – tre – småbarna er med. I P. Arneberg, E. Juell & O. Mørk (red.)
Samtalen i barnehagen. Oslo: N.W. Damm & Søn AS. (14 s.)
Johannesen, N. & Sandvik, N. (2008). Små barn og medvirkning – noen perspektiver. Oslo: Cappelen
Akademisk Forlag. s. 12-98 (87 s.)
Løkken, G. (1996). Når små barn møtes. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
Rossholt, N. (2010). Gråtens mange ansikter – toner og tempo i barnehagen. Nordic Studies in
Education 02/2010, s. 102-112 (10s.)
Winger, N. & Eide, B.J. (2015). Nytråkk i gamle spor. Retrospektivt blikk på hverdagslivet i en
småbarnsgruppe. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning. Vol. 9 (4) s. 1-22.
Ødegaard, E. (2006). What`s worth talking about? Meaning-making in toddler-initiated co-narratives
in preschool. In: Early Years, Vol. 26, No. March 2006, pp.79-92. UK: Routledge. (12 pages)