Se trykket program her

PROGRAM FOR
FYLKESTINGSVALGET 2011-2015
AKERSHUS PENSJONISTPARTI
Partiet for helse, velferd og omsorg
Akershus
Pensjonistparti
HOVEDOMRÅDER:
1. Omsorg
2. Barnehager og skoler
3. Sykehustilbudet
4. Samferdsel
5. Næringsutvikling
6. Klima, miljø og kultur
7. Vedlikehold av offentlige bygg og anlegg
8. Singelpolitikk
9. Dyrepolitikk
Partiet for helse, velferd og omsorg
1.Omsorg:
• Tilstrekkelig med sykehjemsplasser, sykehjemsleger og kvalifisert
helsepersonell for å møte et økende behov i årene som kommer
• Pasienter som skrives ut av sykehus,
skal sikres oppfølging og omsorg.
• Styrke hjemmetjenesten og
hjemmesykepleien slik at eldre og
uføre får den hjelp de har krav på.
• Universell tilrettelegging for alle.
• Tilstrekkelige midler til utbygging og
drift av eldresentre (servicesentre
for eldre og uføre).
• Iverksette tiltak som styrker sosial
kontakt og aktivisering av demente
og folk med psykiske lidelser.
• Psykisk helsevern må styrkes for
alle, spesielt for ungdom.
• Tannhelsetjenesten for eldre skal styrkes. Det innføres et egenandelstak på
kr 3000,- for all tannbehandling.
• Bedre transporttilbud til og fra sykehusene.
• Opprettelse av eldreombud.
• Sikre bo og aktivitetstilbud for unge uføre.
2.Barnehager og skoler:
• Utvikle trygge og gode oppvekst- og
læringsmiljøer i barnehager og skoler.
• Dyktige skole- og barnehagelærere
og legge til rette for etterutdanning
og kompetanseutvikling
• Bedre lærlingordning
• Styrke barnevernet.
• Tiltak mot mobbing.
• Avvikle morsmålsopplæring i skolen
for innvandrere med varig opphold.
Trygghet og velferd for alle - unge og gamle, friske og syke
3.Helsetilbud:
• Best mulig nærtilbud med utgangspunkt i en
finansiert samhandlingsreform..
• Nærtilbudene bør utnyttes maksimalt og være
bemannet med godt kvalifisert personale, for å
unngå unødvendig reise til spesialistsykehusene.
• Styrke forebyggende arbeid av rusmisbruk.
4.Samferdsel
• Utbyggingen av dobbelspor i jernbanenettet, for å overføre trafikk til
jernbane.
• E-18 blir bygd som 4-felts vei.
Utrede en ring 4 for å avlaste E-18.
• Styrke kollektivtrafikken, herunder
også til/fra A-hus.
• Kolsåsbanen ferdigstilles.
• Follobanen ferdigstilles til bruk i
2018.
• Gjenopprettelse av togtilbudet
mellom Dal og Eidsvoll
• Automatisk varsling for taxi på
holdeplassene.
5 . Næringsutvikling:
• Tilrettelegging for etablering av
store, små og mellomstore bedrifter.
• En kontrollert og gjennomtenkt
utbygging av ledige arealer.
• Dyrket jord, som er holdt i hevd
skal, så langt det er mulig, vernes.
• Nært samarbeid mellom
nabokommunene om
lokalisering og utvikling av større
næringsområder/byggeprosjekter.
Partiet for helse, velferd og omsorg
Partiet for helse, velferd og omsorg
• Mindre steder bør også få sin del av utviklingen og ikke bare
regionsentrene.
• Vektlegge næringsutvikling og sikre konkurransemessig like vilkår.
• Næringslivet tar inn personer med nedsatt funksjonsevne. (Oppfølging av
vedtatt lov om diskriminering av funksjonshemmede.)
6.Klima, miljø og
kultur:
• Tiltak som beviselig kan redusere
den globale oppvarmingen.
• Øke bevisstheten hos innbyggerne
hva gjelder søppel og forurensing.
• Bevaring av friluftsområder,
naturlandskapet, kulturminner og
produktive skogområder.
• Tiltak som kan redusere
unødvendig støy.
• Utvikling av trygge og gode
nærmiljø lagt til rette for kultur, idrett,
fritidsaktiviteter, lek og rekreasjon.
• Midler til forebyggende tiltak blant unge
(ungdomsklubber, møtesteder, foreninger,
aktivitets- og idrettsarenaer).
7.Vedlikehold av offentlige
bygg og anlegg:
• Det må føres bedre tilsyn med offentlige
bygg og anlegg. Vedlikehold og nødvendige
reparasjoner må tas fortløpende.
Trygghet og velferd for alle - unge og gamle, friske og syke
8.Singelpolitikk:
• Utjevne leve- og boutgiftene mellom par og
single.
Mange mennesker, i alle
aldersgrupper, bor alene av
forskjellige årsaker. Bo- og
levekostnadene er tilnærmet
lik som for gifte/samboende.
Akershus Pp vil arbeide for at det
bygges flere boliger/leiligheter som
er tilrettelagt for single, innenfor en
pris som er akseptabel. Skatte- og
avgiftspolitikken må også hensynta at
det er dyrere å leve alene, enn sammen i
et parforhold. Skatte- og avgiftspolitikken
må også ta hensyn til at aleneboende kun
har èn inntekt. Kommunale skatter og
avgifter tar ikke hensyn til dette i dag.
9.Dyrepolitikk:
• Støtte opprettelse av Dyrepoliti i
Norge.
• Styrke dyrevernet og innføre
strengere straff ved mishandling
og vannskjøtsel av dyr.
Partiet for helse, velferd og omsorg
Partiet for helse, velferd og omsorg
1. kandidat Ragnar Dahl, Frogn. 55 år, gift, 4 barn.
Forhandlingsleder i Befalets Fellesorganisasjon. Har vært
leder av Hovedstyret i Pp i 5 ½ år, er nå leder i Akershus
Pp og Frogn Pp. Har sittet 8 år i kommunestyret i Frogn
og som utvalgsmedlem i Oppvekst, omsorg og kultur. Var
medlem i eldrerådet i perioden 2003-2007 og leder av
kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevn de
siste 4 år. Hovedinteresser er helse, velferd og omsorg for
ung og gammel. Særlig fokus på pensjon, skatt og avgifte,
eldrepolitikk, mennesker med nedsatt funksjonsevnes
muligheter, universell utforming, skole, fritid, nærings- og
samferdselspolitikk.
2. kandidat Cecilie
Berisha Haeseler,
Skedsmo. 37 år, gift,
2 stk chihuahua. Er
sekretær/kasserer
i Akershus Pp og
organisatorisk nestleder
i Pps hovedstyre og
betjener til daglig
partikontoret. Økonomisk bakgrunn fra BI
og privatrettslig bakgrunn fra Universitetet.
Tidligere jobbet med kontorarbeid og
regnskap. Spesielle interesseområder
er singelpolitikk, dyrepolitikk og
pensjonsreformen.
3. kandidat B. Christian
Jenssen, Bærum. 74 år,
gift, 2 barn. Utdannet
bedriftsøkonom og er
vernepliktig offiser i
Forsvaret. Leder også
foreningen Rettferd
for de Eldre. Har hatt
lederjobber i forskjellige
deler av norsk nærings-, medie og kulturliv,
gjennom salg, markedsføring, reklame,
administrasjon og senest som direktør i Asker
Næringsråd gjennom 12 år. Står på Bærum Pps
kommunevalgliste.
4. kandidat Ola
Øygard, Ski. 70 år, gift,
2 barn. Utdannet lærer,
styremedlem Akershus
Pp og er leder Ski Pp
og Ski Sykehus‘ Venner.
Kommunestyremedlem i
Ski og medlem i Utvalget
for tjenesteutvikling (Barnehager, skoler
og helse- og sosial). Hovedsaker helse- og
omsorgstilbud for eldre og uføre, opplæringsog oppvekstvilkår for barn og unge. Bevare
lokalsykehus, nytt dobbeltspor (Follobanen),
klima, miljø og natur.
5. kandidat Kjell
Sandanger, Asker. 72 år,
gift, 2 barn. Er politisk
nestleder i Akershus
Pp og leder Asker Pp
Befalsutdannelse,
utdannet elektroingeniør
med tilleggsutdannelse
Marketing og Økonomi. Prioriterer full
barnehagedekning, skole- og fritidstilbud,
samferdsel og sykehjemsplasser og
aldersboliger for alle som har behov. Sikre
tilfredsstillende bemanning i helse- og
omsorgssektoren. Vil motarbeide nedleggelse
av lokalsykehus.
Trygghet og velferd for alle - unge og gamle, friske og syke
Fylkestingslisten 2011
AKERSHUS PENSJONISTPARTI
Plassering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Navn
Ragnar Dahl
Cecilie Berisha Haeseler
Bernhard Christian Jenssen
Ola Øygard
Kjell Sandanger
Frede Sund
Helge Bostad
Finn Tybring-Petersen
Karin Skage
Hans Bratfos
Anne-Lise Hogstad
Hugo Aurdal
Per Harold Austad
Olav Asbjørn Storli
Per Steinar Wikeland
Jacob Karikoski
Per Lillelien
Leif Teien
May-Britt Aas
Knut Vik
Kommune
Frogn
Skedsmo
Bærum
Ski
Asker
Asker
Bærum
Ullensaker
Ski
Ullensaker
Skedsmo
Eidsvoll
Eidsvoll
Bærum
Ullensaker
Ski
Ullensaker
Asker
Ski
Ullensaker
Fødselsår
1956
1974
1936
1940
1939
1945
1933
1937
1932
1931
1937
1947
1936
1930
1936
1931
1939
1930
1939
1936
Partiet for helse, velferd og omsorg