Dialogisk kommunikasjon-hvordan redusere risiko ved å snakke

Dialogisk kommunikasjon;
hvordan redusere risiko
ved å snakke sammen på en bedre måte?
Tor Arne Veie, fagrådgiver
Sentral fagenhet for tvungen omsorg,
St. Olavs hospital
Dette tror jeg på:
Mangfold fremmer bred kunnskap
Bred kunnskap er effektivt
Effektivitet er god behandling
Fagenhetens arbeidsoppgaver:
360° risikovurdering
og risikohåndtering
1. Samfunnssikkerhet
2. Den dømtes utvikling/endring
3. Adekvat materiell standard
(Forskrift om gjennomføringen av særreaksjonen tvungen omsorg)
«TotalKAOS»
er en tettere integrering av risikovurderingsinstrumentet
Armidilo og Fagenhetens eget behandlingsprogram KAOS.
TotalKAOS
(veldig) kort fortalt
SYSTEM/
MILJØ
Gruppelæring
Ny ARMIDILO
KLIENT/
INDIVID
Intervensjon
ARMIDILO
KAOS-manualen
Risikovurdering
Armidilo:
- utviklet for vurdering av utviklingshemmede
- undersøker både individ og miljø
KLIENT
- Holdninger/samarbeid
- Seksuelt avvik/driv
- Håndtering av egen problematikk
- Emosjonell mestring
- Relasjonskompetanse
- Impulsivitet
- Stoffmisbruk
- Psykisk lidelse
- Andre spesielle forhold
MILJØ
- Holdninger
- Kommunikasjon
- Klientkunnskap
- Konsistens i tilsyn og bistand
- Andre spesielle forhold
Altså, det jeg mener, da, er at det må da gå an å
forstå at hvis vi skal klare å gjøre noe her, så må
jo alle – og da mener jeg ALLE – sette seg inn i
den situasjonen som alle ser, men som ingen
gidder å tolke akkurat sånn jeg mener den må
tolkes. Og da blir det jo ikke akkurat LETT å
skulle være ansvarlig og prøve å få alle til å
gjøre likt og det som MÅ gjøres for at ting skal
bli bra og bedre og best og alt mulig, da… Hæ?
Og så videre, for det er jo ikke sikkert at det
stopper her heller, da, og det visste jeg fra før …
Ja, særlig at du har skjønt hvordan dette skal
gjøres, da, og ikke nok med det – du har alltid,
og da mener jeg ALLTID, vært av dem som tror
at hvis vi alle sammen gjør det samme som deg
så blir verden et mye bedre sted å være. Men
det er jo ikke sikkert at det blir sånn, er det vel?
Nei, det er ikke det. Og jaffall ikke når alt som
sies på møtene skal være så korrekt og riktig og
rett og ikke ha store bokstaver eller holde på
med ting som alle andre gjør og syns er stilig og
rett. Men det visste du vel fra før,….
Risikovurdering
Personalgruppe
Holdninger til klienten
Kommunikasjon i personalgruppa
Klientkunnskap
Konsistens i tilsyn og bistand
som diskuterer problemer og
beslutter (forslag til)
løsninger på dem
Bedret effektivitet
dvs
merverdi for organisasjonen,
gruppa og den enkelte
DIALOG
Gruppelæring
TotalKAOS
Dialogisk kommunikasjon i praksis
Summen av 4 gruppeegenskaper:
Å tro at man kan lære av andre
Å være uenig på en respektfull måte
Å være nysgjerrig og utforskende
Å bygge videre på andres synspunkter
Kommunikasjonsklima i gruppa
7
6
5
4
3
2
1
Dialog
Sakskonflikt
Relasjons- TeamGruppe- Arbeidskonflikt effektivitet følelse tilfredshet
SPØRRESKJEMA
Dialog:
Tror vi kan lære av hverandre
Respekterer uenighet
Nedvurderer andre
Utforsker ideer og det kontroversielle/uforståelige
Bygger på hverandres ideer
Sakskonflikt:
Ulike ideer og ulike syn
Uenighet
Relasjonskonflikt:
Frustrasjoner
Gnisninger
Spenninger
Teameffektivitet:
Opplever seg fornøyd
Opplever at ting blir gjort
Syn på beslutninger som fattes
Gjennomfører beslutninger
Gruppefølelse:
Stolthet over gruppa
Tilknytning til gruppa
Om gruppa er sammensveiset
Fremtidsplaner i gruppa
Tilfredshet:
Tilfredsstillende
Faglig utbytterikt
Utviklende
Energigivende
Kjennetegn på dialog
Dialog som jevnbyrdighet:
- Er organisatorisk posisjon (hierarki) ubetydelig?
- Er alle deltakeres meninger vektlagt på samme måte?
- Er det enkeltpersoner som kontrollerer kommunikasjonen?
- Slipper alle til på den måten de ønsker?
Dialog som innlevelse:
- Empati/forståelse vs enerett på sannheten
- Hvilke behov og preferanser har de andre?
- Større oppmerksomhet om gruppeprosesser enn ego og individuell posisjon
- ”Kollektiv sensibilitet”, dvs felles opplevelser om tanker, følelser og handlinger
Dialog som reelt møte:
- Snakke med, ikke til
- Grunnleggende holdning: det er noe (utenfor meg selv) som jeg ikke allerede vet…
- Snakke fra erfaring og lytte etter erfaring
TotalKAOS
Dialogisk kommunikasjon
Det må trenes på dialogisk kommunikasjon!
Hvordan tro at vi kan lære av andre?
Hvordan være uenig på en respektfull måte?
Hvordan utforske andres synspunkter?
Hvordan bygge videre på andres synspunkter?
Kan vi strukturere arbeidshverdagen vår
på en annen måte enn i dag,
som gir oss anledning til å trene?
[email protected]