Finansiell ekonomi - Svenska handelshögskolan

Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik
Finansiell ekonomi:
Huvudämnesinformation
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi
Huvudämnesvalsinfo, 2015
» Krävande men belönande
» Arbetsplatser
» 1. Finansbranschen
» 2. Ekonomiförvaltning
» 3. Konsultbranschen
» 4. Akademisk karriär (innebär doktorsstudier efter magistern)
» Ämnet är både akademiskt och ytterst tillämpbart => passar för
många olika typer av uppdrag och arbetsplatser, och längs hela
karriären
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi
Kandidatkurser
» Huvudämnet:
» 1. Kurser i finansiell företagsekonomi (“Corporate finance”)
» 2. Kurser i finansmarknadsekonomi (“Investments”)
» 3. Kandidatavhandling
» Biämne
» Valbara kurser
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi
Finansiell företagsekonomi
» Skapa värde genom realinvesteringar
“Lönsamhtesbedömning”
(2:a året, p1)
» Företagets investeringar
“Företagsvärdering”
(3.e året, p1)
» Värdering av företag
» Finansieringsbeslut och företagets värde
» Finansieringsformer
» Kapitalstruktur
“Corporate Finance”
(2:a året, p4)
» ”Corporate governance”
» Företagsstruktureringar
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi
Finansmarknadsekonomi
» Värdepappersanalys
» Värdering av olika slags värdepapper och derivativa
instrument
» Riskhantering på värdeppappersmarknaden
”Pricing of financial
instruments and derivatives”
(2:a året, p2)
» ”Hedging” av värdepappersrisker
» Spekulation med värdepapper och derivat
» Förmögenhetsförvaltning
» Portföljteori
”Portfolio Management”
(2:a året, p. 3-4)
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi
Studiestig
» Studietakt 5 år:
Utgångspunkten är att man tar i medeltal 2 kurser per
period vilket gör åtta kurser per år (8 * 8sp = 64 sp per år)
» Studietakt 4 år:
Utgångspunkten är att man tar 2-3 kurser per period
» Huvudämneskurserna för 4 respektive 5 års studietakt
» OBS! På magisternivå ändras kursutbudet och perioderna
ibland; följande schema är således riktgivande i detta skede:
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi
FEM ÅR
Studieår Hösttermin
Ekonomie kandidatexamen
Kand 1
Kand 2 Lönsamhetsbedömning (p1)
Kand 3
Vårtermin
Finansiering och investering (p3)
Portfolio management (p3)
Pricing of fin. instruments and der. (p2)
Corporate Finance (p4)
Företagsvärdering (p1)
Utlandsvistelse
Kandidatavhandling (p1-2)
Studieår Hösttermin
Ekonomie magisterexamen
Mag 1
Advanced Financial Theory (p1)
Vårtermin
Valfria magisterkurser 1-2 st
Metodik (p1)
Banker och finansiell förmedling (p1-2)
Mag 2
Seminarium (I) (p1-2)
Seminarium (II) (p3-4)
Avhandling (p1-2)
Avhandling (p3-4)
Valfria magisterkurser 1-2 st
Valfria magisterkurser 1-2 st
Minst 24 sp valbara magisterkurser
Valbara magisterkurser under höstterminen: Valbara magisterkurser under vårterminen:
Cases in Finance, International Corporate
Riskhantering, Asset Pricing 4sp + Value Investing 4sp,
Governance, Praktik
Introduction to Mathematical Finance, Praktik
FYRA ÅR
Studieår Hösttermin
Ekonomie kandidatexamen
Kand I
Kand II Lönsamhetsbedömning (p1)
Vårtermin
Finansiering och investering (p3)
Portfolio management (p3)
Pricing of financial instruments and der. (p2) Corporate Finance (p4)
Kand III Företagsvärdering (p1)
Utlandsvistelse (p3-4)
Kandidatavhandling (p1-2)
Metodik (magistersnivå) (p1-2)
Studieår Hösttermin
Ekonomie magisterexamen
Mag I
Seminarium I & avhandling (p1-2)
Vårtermin
Seminarium II & avhandling (3-4)
Advanced Fiancial theory (p1)
Banker och finansiell förmedling (p1-2)
Valfria magisterkurser 1-2 st
Valfria magisterkurser 1-2 st
Minst 24 sp valbara magisterkurser
Valbara magisterkurser under höstterminen: Vabara magisterkurser under vårterminen:
Cases in Finance, International Corporate
Riskhantering, Asset Pricing 4sp + Value Investing 4sp,
Governance, Praktik
Introduction to Mathematical Finance, Praktik
Biämne
» En viktig utgångspunkt är att försöka bredda studierna tillräckligt,
vilket kan göras via val av biämne och fritt valbara kurser
» Typiska biämnen är redovisning (finansiell företagsekonomi) och
nationalekonomi (finansmarknadsekonomi)
» Man kan med fördel välja något annat biämne, men då skall man se
till att de fritt valbara innehåller redovisning och nationalekonomi
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi
Viktiga kurser
» Nationalekonomi (prioritetsorning)
1. Macroeconomics
2. International economics (finansmarknaden är global
3. Microeconomics
» Redovisning (prioritetsordning)
1. En kurs i extern redovisning
2. En kurs i intern redovisning
» Excel (inkl. Excel-programmering) mycket värdefullt verktyg, men för
tillfället är skolans utbud svagt - självstudier!
» Diversifiera din kursportfölj!
»
Statistik nödvändigt för kandidat- och magisteravhandling
» Språkkunskaper är viktiga - överkurser
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi
Spärrar!
» För att delta i kursen företagsvärdering (3:år p1) skall man ha
avklarat kursen lönsamhetsbedömning (2:år p1)
» För att delta i kandidatavhandlingen skall man ha avklarat:
1. Fyra kurser i finansiell ekonomi (grundkursen räknas bland dem)
2. FUM med minst 75 poäng, eller någon annan statistikkurs (t.ex.
ekonometri, “Methods in Finance”)
» Magisterkursen ”Cases in Finance” har begränsad antagning, och
framförallt vitsordet i kandidatexamen har hittills varit det mest
avgörande kriteriet (min. 80 poäng).
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi