Omhemtenta 10 november

HEMTENTAMEN I ALLMÄN FÖRETAGSBESKATTNING/
BESKATTNINGSRÄTT II
Tentamen höstterminen 2015 (omtentamen den 10 november)
Frågorna, som totalt kan ge maximalt 8 poäng) löses enskilt och svaret
motiveras på sedvanligt sätt. Lagrums - och praxishänvisningar bör
göras men hänvisningar till doktrin är inte nödvändigt.
Dina svar ska vara kursadministratören tillhanda (inlämning via e- post
till [email protected]) senast kl. 15. Uppkommer frågor med
anledning av tentamensuppgifterna finns examinerande lärare
tillgänglig på telefon (046-2221119).
Fråga 1.
I mars 2015 köpte ett marknadsnoterat aktiebolag en villafastighet till
tjänstebostad för företagets före detta VD, för tillfället marknadschef.
Inköpskostnaden var närmare 3,4 miljoner kronor. Huset, som var byggt 1988,
reparerades och byggdes genast om för omkring en miljon kronor. Bland annat
byttes all köksinredning ut liksom golv och väggbeklädnader och isolering i hela
huset. En stor del av byggnadsarbetena vidtogs för att marknadschefen var
allergisk.
Utred det skatterättsliga läget:
a)
b)
Kan det uppstå skattekonsekvenser för beskattningsåret 2015 för
marknadschefen och aktiebolaget pga. ovanstående, vilka och på
vilka grunder i så fall? 2p
Hade det blivit någon skillnad i svaret ovan om aktiebolaget hade
varit ett fåmansföretag och marknadschefen delägare i det? 2p
Fråga 2.
Ebbo Ström äger samtliga aktier i företaget Import AB. Detta företag äger i sin
tur 100 procent av aktierna i företaget Export AB. Under de senaste tio åren har
Export AB anlitat en i Sverige bosatt skatteexpert - Svan Svensson - som är
bosatt i Lund. Hen har på heltid ägnat sig åt företagets skatteplanering. Enligt en
överenskommelse mellan Ebbo och Svan ”hyr” Export AB Svan från ett
utländskt företag. Export AB betalar det utländska företaget en årlig ”hyra” för
Sven motsvarande 2.000.000 SEK. Sven har i sin tur uppburit en årlig utdelning
från det utländska företaget om motsvarande 1.500.000 SEK.
De båda företagen ska nu, 2015, överföras till Ebbos två barn Ando och Knat.
Detta skall ske genom att Import AB säljer aktierna i Export AB till Ando
varefter Ebbo säljer aktierna i Import AB till Knat. I båda fallen ska barnen
betala ett pris som ligger klart under marknadsvärdet för aktierna i respektive
företag.
Vilka tänkbara skatterättsliga konsekvenser kan de ovan
beskrivna ”uppläggen” a) och b) medföra? 4p