RUTIN MM-rond

Doknr. i Barium
22236
RUTIN
Dokum entserie
su/med
Giltigt fr o m
2015-09-09
Version
1
MM-rond
Innehållsansvarig: John Paoli, Överläkare, Läkare hud- och könssjukvård (johpa4); Hannah Ceder, Underläkare, ST, Läkare
hud- och könssjukvård (hance3)
Godkänd av: Helena Gustafsson, Verksamhetschef, Verksamhet Hud- och könssjukvård (helgu14)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Hud- och könssjukvård
MM‐ROND
MM‐rond äger rum varje onsdag kl 9.00‐10.00 på Hudpolikliniken på SU/S, Mott A.
MM‐ronden är avsedd för patienter som kräver en specialistbedömning av
pigmentförändringar med misstanke om malignt melanom (MM). Bedömningen görs av
hudläkare med stor erfarenhet av dermatoskopi samt av plastikkirurg som i samråd med
hudläkare bedömer lämplig operationsmarginal och rekonstruktionsteknik. Tider för
operation finns avsatta inom 1‐2 veckor efter besöket på plastikkirurgen.
Vid besöket skall hela hudkostymen inspekteras och lymfkörtelstationer palperas.
Fotografier med vanlig kamera och dermatoskopikamera skall tas. För att minimera
antalet personer inne på undersökningsrummet skall helst enbart hudläkare, plastikkirurg och
ev studenter vara närvarande vid undersökningen. Fotograf och kontaktsköterska kan gå in
till patienten i efterhand. Om patienten skall ingå i forskningsprojekt i samband med besöket
får detta lösas i separat undersökningsrum och efter avklarad undersökning och fotografering.
Max 4 patienter får sättas upp på varje MM‐rond. Vid behov av att boka fler patienter skall
detta diskuteras med den läkare som ansvarar för veckans MM‐rond för godkännande i
förväg.
Följande patienter lämpar sig för undersökning på MM‐rond:
•
Nyremiss för pigmentförändring med klar misstanke om MM.
•
Nyremiss eller återbesök för misstänkt MM, icke‐radikalt exciderat MM eller MM som
kräver utvidgad excision om det sitter på kroppsdel där avancerad kirurgisk
rekonstruktion bedöms vara nödvändig (t ex ansikte, underben, fötter, händer).
•
I undantagsfall nyremiss eller återbesök för andra hudtumöre r (SCC, DFSP,
Merkelcellscarcinom, etc) där multidisciplinär bedömning krävs före operation.
w ww.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskriv et dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
22236
RUTIN
Giltigt fr.o.m
2015-09-09
Version
1
MM-rond
Obs!
•
Misstänkta MM som upptäcks på hudkliniken eller nyremiss för utvidgad kirurgi av MM
där primärslutning bedöms kunna utföras av hudläkare bör sättas upp direkt för
operation hos oss inom 1‐2 veckor. Vid brist på op‐tider skall patientansvarig eller
remissbedömande läkare ansvara för att ompriorite ra på op‐listan eller ordna med
akuttid på annat sätt.
•
Vid återbesök inom kliniken skall hela hudkostymen vara inspekterad och
lymfkörtelstationer palperade redan vid första besöket hos hudläkare för att spara tid på
MM‐ronden.
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
w ww.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskriv et dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)