Lägesrapport höga flöden vecka 30 2015

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
Avd för risk- och sårbarhetsreducerande arbete
Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet
Joel Brask
010 - 240 5295
[email protected]
1 (2)
Datum
Diarienr
2015-07-22
2015-1064
Enligt sändlista
Sammanställning av höga flöden i landet,
vecka 30 2015.
Sammanställningen är baserad på länsstyrelsernas uppgifter under vecka 30.
Sammanfattning av läget
Inga översvämningsproblem har rapporterats under veckan.
För nästa vecka bedöms inga problem uppstå.
Det finns fortfarande stora snömängder kvar i delar av den högre fjällterrängen
och vid en hastig avsmältning kan det på sina håll innebära hög vattenföring.
SMHI uppdaterar kontinuerligt sina meteorologiska och hydrologiska
varningar. För aktuell varningssituation hänvisas till SMHI:s hemsida
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/Varningar.
SMHI ger även ut hydrologiska lägesbeskrivningar, se
http://www.smhi.se/tema/Sjoar-och-vattendrag/Hydrologiskalagesbeskrivningar
MSB-1.4
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Postadress
651 81 Karlstad
Besöksadress:
Stockholm: Fleminggatan 14
Karlstad: Norra Klaragatan 18
Sandö: Sandövägen 7
Revinge: Revingeby
Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00
[email protected]
www.msb.se
Org nr.
202100-5984
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
2 (2)
Datum
Diarienr
2015-07-22
2015-1064
Västerbottens län
Inga översvämningsproblem har rapporterats till Länsstyrelsen.
Magasinen i Umeälven är alla fyllda förutom i Överuman, den snö som finns
kvar i området är främst i Överumans tillrinningsområde. För Ångermanälven
har nivåerna varit höga men under senaste veckan har tillrinningen avtagit.
Skellefteälven har inte haft några problem, dock finns det en hel del snö kvar i
fjällen men det finns också utrymme i magasinen.
Länsstyrelsen bedömer att inga översvämningsproblem kommer uppstå under
nästa vecka.
___________________________________________
Tack för inkomna rapporter.
Rapporter för nästa vecka, om höga flöden förekommer eller om Länsstyrelsen
bedömer att problem kan uppstå, önskas senast tisdagen den 28 juli,
kl. 14.00 under händelsen ”Rapportering höga flöden 2015” i WIS. Tänk på att
ge MSB läsrättighet för er notering när ni laddar upp rapporten i WIS.
Om inte någon rapport inkommer utgår MSB från att inga höga flöden
förekommer i ert län.
Denna rapport finns även på vår hemsida, https://www.msb.se/hogafloden
samt i WIS under händelsen ”Rapportering av höga flöden 2015”.
Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete
Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet
Joel Brask
Sändlista
Samtliga länsstyrelser
Justitiedepartementet
Regeringskansliets krishanteringsfunktion
Svenska Kraftnät
SMHI