Informationsbroschyr beslutsstöd SKILS, 380 kB

Bakgrunden till att börja använda ett beslutsstöd är dels för att få en mer
likvärdig bedömning av patienter oavsett vem som gör bedömningen dels
för att i ett tidigt skede kunna identifiera de patienter som är i behov av
övervakning och akutvård.
Efter att alla värden är uppmätta får patienten ett antal poäng. Dessa
poäng används sedan för att göra en bedömning om fortsatt övervakning
och vårdnivå. I NEWS ges förslag på 4 olika vårdnivåer utifrån antal News
poäng;
Sammanställning och åtgärd
Beslutsstödet som används i Sörmland utgår ifrån
NEWS –National Early Warning Score, framtaget av
Royal College of Physicians (2012) och valdes just på
grund av dess förmåga att tidigt kunna identifiera
akuta patienter.
NEWS mäter 6 olika parametrar;
Bedömning enligt NEWS
För att få ytterligare underlag till bedömningen finns ett frågeformulär
enligt SAMPLE OPQRST som ger en fördjupad anamnes (se baksidan).
På beslutsstödet finns även en förklaring till Rapportering enligt SBAR.
SBAR
SKILS
Beslutsstöd
Närvård i Sörmland
Kommuner – Landsting i samverkan